Open Procurement Albania

Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Akademia e Forcave të Armatosura
Tender object Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë
Reference No. REF-71495-06-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 089 122,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 06-06-2023
Last date of Submitted Documents 26-06-2023
Tender Held Date 26-06-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1) “PRIMATEX” SHPK
2) “WASH & GO LAUNDRY” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “WASH & GO LAUNDRY” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 6 350 380,00
  Bidder Announcement date 31-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. PRIMATEX SHPK, per arsye:
  - Nuk ka paraqitur certifikate qe verteton sistemin e kontrollit te Biokontaminimit SSH EN 14065 2016 UNI ENI 14065 (e vlefshme) ose ekuivalente.
  - Nuk ka paraqitur kopje te certifikuara te bilanceve te viteve 2020, 2021, 2022
  - Nuk ka paraqitur deshmi per sherbimet e meparshme te ngjashme te kryera gjate 3 viteve te fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates, ne vleren jo me pak se 39 perqind e vleres se fondit limit te lotit 1.
  - Nuk ka paraqitur deklarate per ambientin, ku ushtron veprimtarine per kyerjen e sherbimit lavanderise objekt prokurimit.
  - Nuk ka paraqitur leje mjedisore te Tipit B Pastrim kimik, leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit , per vendin ku ushtron kete aktivitet, ne fushen e objektit te prokurimit.
  - Nuk ka paraqitur deklarate ne lidhje me stafin qe disponon.
  - Nuk ka paraqitur deklarate ne lidhje me makinerite dhe pajisjet e kerkuara ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-71495-06-05-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë

  Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
  Tenderer Institution Akademia e Forcave të Armatosura
  Tender object Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë
  Reference No. REF-56675-01-23-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 939 896,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 24-01-2023
  Last date of Submitted Documents 13-02-2023
  Tender Held Date 13-02-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98, pika 1:
  b) Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Additions Buletini i Anulimit te Procedures: Buletini Nr. 30 datë 3 Prill 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-56675-01-23-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data