Open Procurement Albania

Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”

Jane identifikuar si te suksesshem, operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“I&V Company” SH.P.K - 4,697,500 Leke pa TVSH
2.“EGIAN MED” SH.P.K - 5,200,000 Leke pa TVSH
3.“Malvina Visoka” P.F - 5,207,700 Leke pa TVSH
4.“GET kiln” SH.P.K - 5.350.000 Leke pa TVSH
5. “ATLANTIK 3” SH.P.K -6,406,500
Reference No. REF-58634-02-10-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 107 801,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-02-2023
Last date of Submitted Documents 15-03-2023
Tender Held Date 15-03-2023
No. of Bidders 10
Bidders 1.EURO MEGA 2010” SH.P.K
2.“ANBIM” SH.P.K
3.“I&V Company” SH.P.K
4.“SOLID GROUP” SH.P.K
5.“EGIAN MED” SH.P.K
6.“Malvina Visoka” P.F
7.“GET kiln” SH.P.K
8.“ALBSOLUTION” P.F
9.“ATLANTIK 3” SH.P.K
10.“ENEA MASLLAVICA” P.F
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 25-05-2025
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzetë e katër muaj)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “EURO MEGA 2010” SHPK, me objekt vendimmarrjen e Komisionit te Vleresimit te Ofertave mbi skualifikimin e ofertes se paraqitur prej tij.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.Euromega 2010 sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikës 1, germa ç) të Kërkesave të Përgjithshme për Kualifikim se “personi(personat) që veprojnë si antar i organit admnistrativ, drejtori ose mbikqyrësi, oksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfasuese, vendimarëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë , për cdo vepër , të përcatuar në Nenitn 76/1 të LPP-së ”.

  2.“ANBIM” SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson kërkesat e Nenit 93 të ligjit nr.162/2020 e këtij operatori pasi nuk arriti te argumentojë ofetën anomalisht të ulët dhe nuk respektoi kërkesat e ligjir për dërgimin e përgjigjes pranë Autoriteti Kontraktor.

  3.Albsolution sh.p.k , per arsye:
  - nuk ka plotësuar të dhënat juridike se ka detyrime tatimore te pashlyera në Formularin e Vetdeklarimit, SHTOJCA 8 e DST, në seksionin A) ku përcaktohet detyrimi për vetdeklarimin nëse “Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së”, duke mosparaqitur informacion kryesor për vlerësimin e ofertës. Në bazë të paragrafit të fundit te Shtojcës 7 të DST “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”
  - KVO vlerëson se ky subjekt ka shkelur detyrimet sipas Nenin 76 pika 2, germa b) të LPP pasi referuar shkresës Nr 15705/1, Datë 25.04.2023 (protokolluar me tonën Nr.486/3 datë 02.05.2023) nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara,, “Albsolution sh.p.k ka lidhur një marrëveshje për pagesë me këste Nr.9393/1 prot datë 17.03.2023”, pra Marrëveshja detyruese është lidhur para datës së njoftimit të kontratës dhe mbas datës së hapjes të ofertave, e për pasojë oferta e tij refuzohet.
  - nuk plotëson kërkesat sipas pikës 3, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” pasi për automjetin e deklaruar me targë AA209OK , Certifikata e Sigurimit Teknik nuk është e vlefshme pasi ka afat vlefshmerie deri me5 tetor 2021 si dhe nuk eshte paraqitur :Sigurimi i detyrueshem i mjetit.

  4.Solid Group sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikes 2.2 Seksioni 2”Kapaciteti Financiar”, KVK, pasi nuk paraqiti kopje të çertifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse tatimore (te viteve 2019,2020,2021) .

  5.Enea Masllavica sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikes 2.2 Seksioni 2”Kapaciteti Financiar”, KVK, pasi nuk paraqiti kopje të çertifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse tatimore per 2021) .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-58634-02-10-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
  Formular ankese

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data