Open Procurement Albania

Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”

Jane identifikuar si te suksesshem, operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“I&V Company” SH.P.K - 4,697,500 Leke pa TVSH
2.“EGIAN MED” SH.P.K - 5,200,000 Leke pa TVSH
3.“Malvina Visoka” P.F - 5,207,700 Leke pa TVSH
4.“GET kiln” SH.P.K - 5.350.000 Leke pa TVSH
5. “ATLANTIK 3” SH.P.K -6,406,500
Nr. Reference REF-58634-02-10-2023
Vlera / Fondi Limit 7 107 801,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-02-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-03-2023
Data e mbajtjes se tenderit 15-03-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1.EURO MEGA 2010” SH.P.K
2.“ANBIM” SH.P.K
3.“I&V Company” SH.P.K
4.“SOLID GROUP” SH.P.K
5.“EGIAN MED” SH.P.K
6.“Malvina Visoka” P.F
7.“GET kiln” SH.P.K
8.“ALBSOLUTION” P.F
9.“ATLANTIK 3” SH.P.K
10.“ENEA MASLLAVICA” P.F
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 25-05-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 (njëzetë e katër muaj)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.Euromega 2010 sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikës 1, germa ç) të Kërkesave të Përgjithshme për Kualifikim se “personi(personat) që veprojnë si antar i organit admnistrativ, drejtori ose mbikqyrësi, oksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfasuese, vendimarëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë , për cdo vepër , të përcatuar në Nenitn 76/1 të LPP-së ”.

  2.“ANBIM” SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson kërkesat e Nenit 93 të ligjit nr.162/2020 e këtij operatori pasi nuk arriti te argumentojë ofetën anomalisht të ulët dhe nuk respektoi kërkesat e ligjir për dërgimin e përgjigjes pranë Autoriteti Kontraktor.

  3.Albsolution sh.p.k , per arsye:
  - nuk ka plotësuar të dhënat juridike se ka detyrime tatimore te pashlyera në Formularin e Vetdeklarimit, SHTOJCA 8 e DST, në seksionin A) ku përcaktohet detyrimi për vetdeklarimin nëse “Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së”, duke mosparaqitur informacion kryesor për vlerësimin e ofertës. Në bazë të paragrafit të fundit te Shtojcës 7 të DST “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”
  - KVO vlerëson se ky subjekt ka shkelur detyrimet sipas Nenin 76 pika 2, germa b) të LPP pasi referuar shkresës Nr 15705/1, Datë 25.04.2023 (protokolluar me tonën Nr.486/3 datë 02.05.2023) nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara,, “Albsolution sh.p.k ka lidhur një marrëveshje për pagesë me këste Nr.9393/1 prot datë 17.03.2023”, pra Marrëveshja detyruese është lidhur para datës së njoftimit të kontratës dhe mbas datës së hapjes të ofertave, e për pasojë oferta e tij refuzohet.
  - nuk plotëson kërkesat sipas pikës 3, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” pasi për automjetin e deklaruar me targë AA209OK , Certifikata e Sigurimit Teknik nuk është e vlefshme pasi ka afat vlefshmerie deri me5 tetor 2021 si dhe nuk eshte paraqitur :Sigurimi i detyrueshem i mjetit.

  4.Solid Group sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikes 2.2 Seksioni 2”Kapaciteti Financiar”, KVK, pasi nuk paraqiti kopje të çertifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse tatimore (te viteve 2019,2020,2021) .

  5.Enea Masllavica sh.p.k , per arsye:
  - nuk plotëson kushtet sipas pikes 2.2 Seksioni 2”Kapaciteti Financiar”, KVK, pasi nuk paraqiti kopje të çertifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse tatimore per 2021) .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Më datë 05.06.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankimi i operatorit ekonomik “EURO MEGA 2010” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “EURO MEGA 2010” SHPK

  Më datë 10.07.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “ANBIM” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

  Më datë 10.07.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për ankesën e operatorit ekonomik “EURO MEGA 2010” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-58634-02-10-2023
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
  Formular ankese
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader, Pas Afatit te Ankimimit

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data