Open Procurement Albania

“Blerje këpucë për Gardën e Republikës”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Garda e Republikes
Tender object “Blerje këpucë për Gardën e Republikës”
Reference No. REF-67127-04-25-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 29 995 279,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 26-04-2023
Last date of Submitted Documents 16-05-2023
Tender Held Date 16-05-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 (dyzetë e tetë) muaj nga nenshkrimi i marreveshjes kuader
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: a) në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme.
  Additions Ka pasur ankese nga operatoret ekonomike “Armand Sinani” PF dhe “Gentian Sadiku” PF me objekt vendimmarrjen e Komisionit te Vleresimit te Ofertave mbi skualifikimin e ofertes te paraqitur prej tyre ne kete procedure prokurimi.

  Më datë 11.07.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Armand Sinani” PF
  2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Gentian Sadiku” PF për procedurën e mësipërme të prokurimit.
  3. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik.
  4. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-67127-04-25-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankese “Armand Sinani” PF
  Formular Ankese “Gentian Sadiku” PF
  Formular Vendimi KPP

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data