Open Procurement Albania

Loti 2 - "Shërbim dezinfektimi i ambienteve të jashtme "

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 2 - "Shërbim dezinfektimi i ambienteve të jashtme "
Reference No. REF-76097-10-20-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 590 045,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 21-10-2020
Last date of Submitted Documents 02-11-2020
Tender Held Date 02-11-2020
No. of Bidders 10
Bidders 1) "FLORFARMA" SH.P.K
2) " AIR" SH.P.K
3) "METANI" SH.P.K
4) "ALPEN PULITO" SH.P.K
5) "MELDI" SH.P.K
6) "CLEAN FAST" SH.P.K
7) "EGIAN MED" SH.P.K
8) "NRG" SH.P.K
9) "PASTRIME SILVIO" SH.P.K
10) "HOREAL Expo Group" SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLORFARMA
 • The winning bid ALL without vat 209 848,68
  Bidder Announcement date 03-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1) "AIR" SH.P.K.
  • Nuk plotëson pikën 2 (Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit ndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent), Seksioni 2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, certifikatat ISO 9001 nuk është e përkthyer në gjuhën shqipe.
  • Nuk ka paraqitur deklaratën, ku të listohen dokumentat e paraqitura, në përmbushje të kritereve kumulative, për Lotin konkret.
  • Nuk plotëson kapacitetet ekonomike-financiar, pika 1, seksionit 2.2, Për kapacitetin ekonomik dhe financiar, si ofertues ekonomik në dy lote.
  • Nuk plotëson kapacitetet ekonomike-financiar, nënpika 1, seksionit 2.3, Për kapacitetin Teknik, si ofertues ekonomik në dy lote.
  • Nuk plotëson pikën 3, Seksioni 2.3. Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, drejtuesi teknike, N.XH nuk është pjesë e stafit të tij, pasi nuk është i evidentuar në listëpagesat e deklaruara në organet tatimore, për periudhën Korrik-Shtator 2020.

  2) "METANI" SH.P.K.
  • Nuk plotëson pikën 3, Seksioni 2.3. Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, drejtuesi teknike, N.XH nuk është pjesë e stafit të tij, pasi nuk është i evidentuar në listëpagesat e deklaruara në organet tatimore, për periudhën Korrik-Shtator 2020.

  3) "EGIAN MED" SH.P.K
  • Nuk plotëson pikën 2 (Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit bndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent), Seksioni 2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, certifikatat ISO 9001 nuk është në fuqi, pasi vlefshmëria ka përfunduar më datë 04.07.2020.
  • Nuk ka paraqitur deklaratën, ku të listohen dokumentat e paraqitura, në përmbushje të kritereve kumulative, për Lotin konkret.

  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

  1. Ministrisë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;
  2. Qëndrës Kombëtare të Biznesit.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-76097-10-20-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data