Open Procurement Albania

Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4
Reference No. REF-85848-02-03-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 533 760,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-02-2021
Last date of Submitted Documents 15-02-2021
Tender Held Date 15-02-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1) “ALTEC” SHPK
2) “SULOLLARI-KLIMA” SHPK
3) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK
4) “CLIMACASA” SHPK
5) “MENI” SHPK
6) “NEAL-86” SHPK
7) “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SULOLLARI-KLIMA
 • The winning bid ALL without vat 1 195 750,00
  Bidder Announcement date 09-03-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) “SUPERIOR GROUP KLIMA” SHPK :
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të Debisë datë 07.01.2021 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2020.

  2) “MENI” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë, dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Kontrata nr. 780/9 datë 27.04.2020 e lidhur me Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, e paraqitur në SPE nga ofertuesi, nuk ka për objekt të saj shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet.

  3) “RAFIN COMPANY” SHPK & “TEOREN” SHPK :
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “TEOREN” SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me liçensë profesionale që lidhet me realizimin e shërbimeve objekt prokurimit, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategoritë:
  •NS12-A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
  • NS-14 A Impiante të brendshme elektrike.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të seksionit 2.1 “Per kapacitetin ligjor/profesional” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK nuk rezulton të jetë i pajisur me Certifikatat ISO 9001, OHSAS 18001 ose ISO 45001 dhe ISO 14001 sipas fushës së objektit që prokurohet.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK nuk arriti të paraqesë, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim të përkohshëm, dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Kontrata nr. 3029/4 datë 24.10.2018 e lidhur me Universitetin e Tiranës, e paraqitur në SPE nga anëtari i BOE “RAFIN COMPANY” SHPK, nuk ka për objekt të saj shërbime të ngjashme me objektin që prokurohet.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-85848-02-03-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data