Open Procurement Albania

Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori”
Reference No. REF-91156-03-25-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 497 550,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 26-03-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders 6
Bidders 1) “B&A-02” SHA
2) “ALSTEZO” SHA
3) “EXIMOL” SHA
4) “KADIU” SHA
5) “KAPPA- OIL” SHA
6) “TOP-OIL” SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TOP-OIL
 • The winning bid ALL without vat 6 896 740,00
  Bidder Announcement date 24-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ALSTEZO” SHA:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 9, gërma b të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Fletë-analizë për artikullin Vaj motori për automjete, “SEA 5W-30”.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 9, gërma b të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Fletë-analizë për artikullin AdBLU.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka deklaruar standartin e cilësisë në skedën teknike për të gjithë artikujt e kërkuar sipas shtojcës 12.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7, të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë katalogët e prodhuesit, katalogë/ broshurë për artikujt: Pastrues Injektor Benzine, Pastrues Injektor Nafte, Pastrues karburatori, Start ndezës, Solucion Kontakte Elektrike, Solucion Pastrues Radiatori dhe Pastrues Motori. Në skedën teknike të paraqitur në SPE, ofertuesi ka deklaruar prodhues kompaninë NITEO ndërkohë që, për këta artikuj ka paraqitur katalogë të WOLF.

  2. “KADIU” SHA:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.3 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar që të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient magazinimi me sipërfaqe minimale 30 m2, me qëllim magazinimin e mallit objekt kontrate.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 9, gërma b të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Fletë-analizë për artikullin AdBLU dhe për artikullin Antifrizë.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3, gërma g) të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Leje drejtimi për të paktën (një) prej punonjësve.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush plotësisht kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapacitet teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshura për disa prej artikujve të kërkuar në DT. Në skedën teknike janë deklaruar nga ofertuesi katalogët dhe numrat e faqes së katalogut për artikujt: SAE 5W30, SAE 0W20, SAE 80, SAE 85W90, 5W40 4T, DS3 153 dhe SAE 40 të cilët nuk rezultojnë në katalog.

  3. “KAPPA- OIL” SHA:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Operatori ekonomik ka ofertuar për sasi të ndryshme nga ato të kërkuara në DST përsa i përket tabeles së vecantë të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, por të emërtuar Garda e Republikës nga ofertuesi, si edhe nuk ka ofertuar (mungojnë) artikujt me Nr. Rendor 1 dhe 17 në tabelën e vecantë të kësaj të fundit. Bazuar në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të DST, Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

  4. “EXIMOL” SHA:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3, gërma f, të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të vet. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, operatori ekonomik ka paraqitur kontratë qiraje datë 07.01.2020 për automjetin me targë AA062OF. Nga dokumentacioni i dorëzuar rezulton se, çertifikata për transportin e mallrave e mjetit me targë AA062OF, është e lëshuar për shoqërinë “Lajthiza Invest” SHA vetëm për llogari të veprimtarisë së kësaj shoqërie. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “EXIMOIL” SHA me automjetin e shoqërisë “Lajthiza Invest” SHA do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 9, gërma b të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Fletë-analizë të vlefshme për artikullin vaj motori për automjete “SAE 5W-40”. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, ofertuesi ka paraqitur fletë analizën me datë 28.01.2021, e cila është lëshuar më herët se 60 ditë nga data e zhvillimit të procedurës.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 9, gërma b të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur Fletë-analizë për artikullin AdBLU.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur katalogë/ broshurë për artikujt: Pastrues Injektor Benzine, Pastrues Injektor Nafte, Pastrues Karburatori, Solucion Start Ndezës, Solucion Kontaktesh Elektrike, Solucion Pastrim radiatori dhe Pastrues motori të kompanisë Super Help.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë për vitin 2018, 2019, Raportin e Audituesit të Pavarur, cka vjen në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, pasi Ofertuesi është në kushtet e përmbushjes së detyrimit të parashikuar nga dispozita e mësipërme ligjore.

  5. “B&A-02” SHA:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3, të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për mjetin e transportit të mallrave që ka në pronësi.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur katalogë/ broshurë për artikujt: vaj kuti shpejtësie SAE 80 manuale GL-4 dhe 80W-90 manuale GL-4, për të cilët ka deklaruar në skedën teknike se ndodhen në faqen nr. 50 te katalogut të Aksoil. Nga dokumentacioni i ngarkuar në SPE nga ofertuesi, nuk rezulton faqja nr. 50 e katalogut.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë për vitin 2019, Raportin e Audituesit të Pavarur, cka vjen në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, pasi Ofertuesi është në kushtet e përmbushjes së detyrimit të parashikuar nga dispozita e mësipërme ligjore.
  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  1. Qëndra e Shërbimit Administrimit të Mjeteve të Transportit, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,478,632 (një milion e katërqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH.
  2. Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, me fond të marrëveshjes kuadër 9,165,720 Lekë pa TVSH.
  3. Garda e Republikës, me fond të marrëveshjes kuadër: 3,423,588 Lekë pa TVSH.
  4. - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me fond të marrëveshjes kuadër: 4,426,231 Lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-91156-03-25-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data