Open Procurement Albania

Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti I “Blerje goma për automjete”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution
Tender object Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti I “Blerje goma për automjete”
Reference No. REF-91152-03-25-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 489 171,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 26-03-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1) GAJD Company” SHPK
2) “KLOSI-R COMPANY” SHPK
3) “R&R GROUP” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KLOSI-R COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 10 694 700,00
  Bidder Announcement date 09-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: 24.05.2021.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1) “GAJD Company” SHPK
  2) “R&R GROUP” SHPK
  1. “GAJD Company” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Ofertuesi nuk ka paraqitur cmimet për artikullin me nr. rendor 43 në Tabelën e Përgjithshme si dhe për artikullin me nr. rendor 8 tek Tabela e Veçantë për Autoritetin Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

  2. R&R GROUP” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Ofertuesi ka ofertuar me cmime të ndryshme për të njëjtin artikull. Konkretisht, tek Formulari Ofertës Ekonomike në tabelën e përgjithshme, për artikullin me nr. rendor 42 ka ofertuar me cmimin për njësi 12,000 lekë pa tvsh, ndërsa tek tabelat e vecanta të Autoritetit Kontraktor Garda e Republikës, për të njëjtin artikull ka ofertuar me 9,500 lekë pa tvsh. Bazuar në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të DST, Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  1. Qëndra e Shërbimit Administrimit të Mjeteve të Transportit, me fond të marrëveshjes kuadër: 484,637 (katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH).
  2. Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, me fond të marrëveshjes kuadër: 7,492,252 ( shtatë milion e katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH.
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,178,255 (një milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-91152-03-25-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data