Open Procurement Albania

Loti 1 “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”;

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution
Tender object Loti 1 “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”;
Reference No. REF-92997-04-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 908 640,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 15-04-2021
Last date of Submitted Documents 10-05-2021
Tender Held Date 10-05-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1) “ SINANI TRADING" SHPK
2) "M.C. CATERING" SHPK
3) "SEAD-SGS" SHPK
4) "ARGENT DACI" PF
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sinani Trading
 • The winning bid ALL without vat 11 727 450,00
  Bidder Announcement date 04-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1) “ARGENT DACI" :
  • Nuk plotëson gërmën a), pika 1, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Operatori ekonomik nuk ka ofertuar për asnjë nga artikujt.
  Cancellation reason
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
  1. Drejtoria e Shërbimit Spitralor Kavajë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 257,184.93 (dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e tetëdhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH).
  2. Instituti i Nxënësve që nuk Dëgjojnë Tiranë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 521,862.80 (pesëqind e njëzet e një tetëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë tetëdhjetë) Lekë (pa TVSH).
  3. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 5,436,222.22 (pesë milion e katërqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzetë e dy pikë njëzet e dy)) Lekë (pa TVSH).
  4. Instituti i Nxënësve që nuk Shikojnë Tiranë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 1,222,569.56 (një milion dyqind e njëzet e dy mijë e pesqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë pesëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH).
  5. Qëndra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje, Tiranë , me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 1,769,983.13 (një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë nëntëqind e tetëdhjetë e tre pikë trembëdhjetë) Lekë (pa TVSH).
  6. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 1,231,429.55 (një milion e dyqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e njëzet e nëntë pikë pesëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH).
  7. Qëndra Kombëtare e Terapeoutike, dhe Rehabilituese për Fëmijët, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 719,500 (shtatëqind e e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind) Lekë (pa TVSH).
  8. Qëndra Polivalente Ditore Kamëz , me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 1,374,777.33 (një milion e treqind e shtaëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë tridhjetë e tre) Lekë (pa TVSH).
  9. Spitali Gramsh, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 662,388.30 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e trqind e tetëdhjetë e tetë pikë tridhjeë) Lekë (pa TVSH).
  10. Shtëpia e të Moshuarve, Tiranë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 2,581,671.04(dy milion e peëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një pikë zero katër ) Lekë (pa TVSH);
  11. Shtëpia e Foshnjes Tiranë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 1,230,235.83 (një milion e dyqind e tridhjetë mijë e dyqind e tridhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e tre) Lekë (pa TVSH).
  12. Qëndra kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit, Linzë, me fond të përgjithshëm të marëveshjes kuadër 900,815.29(nëntëqindë mijë e tetëqind e pesëmbëdhjetë pikë njëzet e nëntë) Lekë (pa TVSH).
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2014
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-92997-04-14-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data