Open Procurement Albania

Loti 2 “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të brendshme dhe te jashtme të Shkolles Shqiptare te Administrates Publike”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti 2 “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të brendshme dhe te jashtme të Shkolles Shqiptare te Administrates Publike”
Reference No. REF-99584-06-30-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 107 476,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-07-2021
Last date of Submitted Documents 21-07-2021
Tender Held Date 21-07-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “DION-AL” SHPK
2. ''FJONA-2006'' SH.P.K
3. “Pastrime Silvio” SH.P.K
4. “S I L V E R” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ''FJONA-2006'' SH.P.K
 • The winning bid ALL without vat 1 994 208,00
  Bidder Announcement date 04-08-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Pastrime Silvio” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk arriti të paraqesë Formularin e listës së çmimeve të shërbimeve sipas Shtojcës 2 në përputhje me pikën 2 gërma E), të seksionit I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë, pasi në momentin e hapjes në ofertën e paraqitur ka ndryshuar sasinë për artikullin nr 1 sipas DT. (Sasia e pritshme per 24 muaj = 317,856; ka ofertuar për Sasia e pritshme për 24 muaj = 317.856)
  2. “S I L V E R” SHPK, për këto arsye:
  - nuk arriti të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2018, 2019) me fitim sipas nenit 43, pika 4 të VKM-së 285 datë 19.05.2021. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk kanë raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data