Open Procurement Albania

Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve”

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve”
Reference No. REF-06756-09-29-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 500 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-09-2021
Last date of Submitted Documents 11-10-2021
Tender Held Date 11-10-2021
No. of Bidders 8
Bidders 1. “ISOMETRIC SHPK
2. ECCAT Enviromental Consulting
3. EKILAB SHPK
4. ALMedical SHPK
5. MEDFAU SHPK
6. KRIJON SHPK
7. GAMMA SHPK
8. LUAR Bros SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “ISOMETRIC'' SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 730 000,00
  Bidder Announcement date 05-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 75 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. EKILAB SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.2, nënpika 2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, operatori ekonomik ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit në dy balance të njëpasnjëshme, dhe konkretisht në bilancet e vitit 2018 dhe 2019.
  2. MEDFAU SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.2, nënpika 2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020, nuk i ka shoqëruar edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009.
  3. ECCAT Enviromental Consulting Chemical Analysis & Testing SHPK, për këto arsye:
  - Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pikat 1 dhe 2 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se ortaku i “ECCAT Enviromental Consulting, Chemical Analysis & Testing” shpk, I.D., është ortak edhe pranë ofertuesit “Ekilab” shpk.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data