Open Procurement Albania

Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse naftë F76”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse naftë F76”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite
Reference No. REF-15044-12-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 170 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 15-12-2021
Last date of Submitted Documents 14-01-2022
Tender Held Date 14-01-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. “GEGA OIL GROUP” SHA
2. “BOLV OIL” SHA
3. “RESULI- ER” SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “GEGA OIL GROUP” SHA
 • The winning bid ALL without vat 150.6 l/litër
  Bidder Announcement date 17-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BOLV OIL” SHA, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.2.2, seksioni 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilanci i vitit 2020 nuk është i shoqëruar me Raportin e Auditimit ligjor të pasqyrave financiare të vitit 2020
  2. “RESULI- ER” SHA, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 4, seksioni 2.3, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi, nga dokumentacioni i paraqitur në SPE në lidhje me depozitat e tregtimit për të garantuar vazhdimësi në furnizim sipas kërkesave të AK, rezulton se, ofertuesi nuk ka kapacitete depozituese mbi 5000 m3 për lëndën djegëse naftë, ashtu sic kerkohet ne DST.
  Cancellation reason Nuk është paraqitur asnje oferte e vlefshme
  Additions Buletini I anullimit Nr. 50 datë 19 Prill 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-15044-12-14-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data