Open Procurement Albania

Loti 7 “Blerje Fruta- Perime"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti 7 “Blerje Fruta- Perime"
Reference No. REF-16658-12-29-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 166 637 440,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 30-12-2021
Last date of Submitted Documents 31-01-2022
Tender Held Date 31-01-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Nelsa” SHPK
2. “Sinani Trading” SHPK
3. “Dajti Park 2007” SHPK
4. “Alar Food & Service” SHPK
5. “AGRO -KONI” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “AGRO -KONI” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 100 032 065,00
  Bidder Announcement date 24-03-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Nelsa” SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
  2. “Sinani Trading” SHPK, për këto arsye:
  - Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pika 3 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE (deklarata per kontratat e furnizimit, e kerkuar sipas pikes 6 seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit), rezulton se, per realizimin e objektit te ketij prokurimi, ofertuesi “Sinani Trading” shpk do te furnizohet me te 44 artikujt e kerkuar, tek të njëjtët furnizues, sic ka deklaruar edhe ofertuesi “Dajti Park 2007” shpk (pjesemarres ne kete lot).
  3. “Dajti Park 2007” SHPK, për këto arsye:
  - Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pika 3 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE (deklarata per kontratat e furnizimit, e kerkuar sipas pikes 6 seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit), rezulton se, per realizimin e objektit te ketij prokurimi, ofertuesi “Dajti Park 2007” shpk do te furnizohet me te 44 artikujt e kerkuar, tek të njëjtët furnizues, sic ka deklaruar edhe ofertuesi “Sinani Trading” shpk (pjesemarres ne kete lot).
  4. “Alar Food & Service” SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara në DST, në përmbushje te kritereve të përgjithshme dhe të vecanta të kualifikimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-16658-12-29-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data