Open Procurement Albania

Loti V. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti V. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit
Janë identifikuar si të suksesshëm:
1. RO-AL” SH.P.K
2. “MUCA” SH.P.K
3. “ARDENO” SH.P.K
Reference No. REF-23833-04-02-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 147 864 532,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 04-05-2022
Tender Held Date 04-05-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1. “RO-AL” SH.P.K
2. “ARDENO” SH.P.K
3. “ERALD” SH.P.K
4. “ERZENI/SH” SH.P.K
5. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KLAME” SH.P.K SH.P.K
6. “MUCA” SH.P.K
7. “SHAGA” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "RO -AL"
 • The winning bid ALL without vat 74 993 500,00
  Bidder Announcement date 21-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ERALD” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  2. “ERZENI/SH” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas kerkesave/specifikimeve te AK-se.
  3. “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KLAME” SH.P.K SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, anëtari i Bashkimit te Operatorëve ekonomikë “KEVIN CONSTRUCTION” SH.P.K. (i cili në akt-marrëveshje rezulton me 51% të pjesmarrjes në furnizim) nuk ka paraqitur përvojë te meparshme të ngjashme me objektin e prokurimit
  4. “SHAGA” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur tabelen sic kerkohet ne DST, ne lidhje me artikujt objekt prokurimi dhe/ose lëndët e para të prodhimit të artikujve objekt prokurimi duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2014
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "RO -AL" viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-23833-04-02-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data