Open Procurement Albania

“Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-75502-10-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 479 800 354,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-10-2020
Last date of Submitted Documents 20-11-2020
Tender Held Date 20-11-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1. Alb Building”
2. BE-IS & VELLEZRIT HYSA& ERGI & ROSI S.P.A ALBANIA”
3. GENER 2”
4. GECI
5. ALB –STAR
6. VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
7. GJIKURIA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 402 652 826,00
  Bidder Announcement date 31-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1683183392.1
  Contract date 03-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa .
  Ka mare pergjigje me 16.12.2020 dhe date 18.12.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “BE-IS & VELLEZRIT HYSA& ERGI & ROSI S.P.A ALBANIA: (Vlera oferte: 900.897.065 leke pa tvsh)
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori ROSI nuk përmbush kriterin nr, 2.3.11 mbi disponibilitetin e makinerive pasi sipas Shtojces 10 nuk disponon makinerinë e vijëzimit me te cilën duhet te kryeje nje pjese te konsiderueshme te punimeve te cilat është angazhuar sipas kontratës se BOE.
  • ERGI - Makineria e Vijezimit e ERGIT me nr. Fature 681262 eshte blere ne vitin 2003 (e pa shoqëruar me fatura e zhdoganimit apo dokument tjetër identifikues) nga nje subjekt qe ne pershkrimin e QKR sipas ekstraktit historik ka patur veprimtari qe prej themelimit vetëm ne kete fushe: Organizim i lojrave te fatit per te rritur dhe femije, llotot, llotarite e numrave, llotarine e çastit, te lojrave automatike e jo automatike.
  Nga deklarimi i operatorit per kontrata aktive sipas shtojcës 11 rezulton se ka aktivitet ne bashkitë Mallakaster dhe Dropull per te cilat nuk ka depozituar informacion mbi shlyerjen e detyrimeve te taksave vendore ne këto bashki, duke mos përmbushur kriterin 2.2.3 te Kushteve te veçanta te DST.
  • BE-IS - Punet e ngjashme te depozituara nga operatori nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori nuk tregon eksperiencen e nevojshme per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar). Operatori madje nuk ka treguar se ka eskperience te mirefillte ne ndertim rrugesh e aq me pak ne ndertimin e veprave te artit ne seksione rrugore.


  2. Operatori ekonomik “GENER 2 (Vlera oferte: 961.394.069,50 leke pa tvsh)
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori ka dështuar te plotesoje kriterin e kushteve te veçanta mbi kapacitetin teknik 2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. . • Operatori ekonomik ka deshtuar te plotesoje piken 2.2.3 .

  3.Operatoreve ekonomik “ GECI”, (Vlera oferte: 1.047.820.950 leke pa tvsh)
  •nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Operatori Ekonomik nuk plotëson Kushtet e veçanta 2.3.11
  • Operatori nuk ka paraqitur dokumentacion shoqërues (vetëm deklaruar tek shtojca 10) makinerinë e tipit Rrul Asfalti Benford gome-gome me peshe operative 16Ton me nr. Identifikues PPI181756.
  • Operatori ka dështuar te plotesoje piken 2.3.4/b) Kushtet e veçanta/Stafi ndihmës per 1(nje) Inxhinier Topograf/Gjeodet. Kandidati i propozuar nga O.E. eshte diplomuar për Inxhinieri Gjeoinformatike (master shkencor Inxhinieri e Burimeve Natyrore).
  • Punet e ngjashme te depozituara nga operatori nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori nuk tregon eksperiencen e nevojshme per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar).

  4. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION dshh”. (Vlera oferte: 1.432.441.859 leke pa tvsh)
  1. nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP .
  •Operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit pika 1, germa “ gj” e shtojces 12 te dst , me vertetimin e debise se FSHU nr 9657/1 date 30.10.2020 , rezulton qe subjekti Vega shpk te kete ne total 8.817.479,39 leke detyrime per faturat e energjise elektrike , vlere e llogaritur deri ne date 29.10.2020 , perfshire faturen koherente te muajit shtator 2020, vlere qe eshte ne marreveshje aktive
  Gjithashtu operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e pergjithshem , te kualifikimit pika 1, germa “ d ” e shtojces 12 te dst.
  • Punet e ngjashme te depozituara nga BOE nuk permbushin kriteret sipas pikes 2.3.1/a dhe 2.3.1/b pasi operatori me përqindjen me te madhe te pjesëmarrjes nuk tregon eksperiencen e nevojshme (edhe ne vlere monetare edhe ne tipologji) per te realizuar punimet per ndertimin e nje nyje rrugore ne disnivel te kategorisë A (dukshem shume here me komplekse sesa puna e ngjashme e depozituar). KVO arsyeton se eksperienca ne tre vitet e fundit ne tipologjinë e ndërtimit te rrugëve eshte e domosdoshme referuar kompleksitetit te projektit.
  Cancellation reason
  Additions •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 05-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -5,21 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021
  Cancellation of Procurement
  Grafik Punimesh

  Plan Vendosja

  Planimetria e Rruges

  Planimetria e Ndricimit

  Profili Gjatesor

  Ndryshime ne kriteret e Dokumentave Standarte te Tenderit. (njoftuar ne date 27.10.2020).

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data