Open Procurement Albania

“Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi”.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-76328-10-21-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 619 484 905,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-10-2020
Last date of Submitted Documents 23-11-2020
Tender Held Date 23-11-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1. “GENER 2” & “4A-M”
2 “ Alb Building & LIQENI VII”
3.“ SALILLARI”
4“ G.P.G. COMPANY”
5. “FUSHA”
6. “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
7. GJIKURIA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1,562,805,184.50
  Bidder Announcement date 31-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 875 366 221.4
  Contract date 03-02-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka mare pergjigje me date 18.12.2020.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “GENER 2” & “4A-M
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • ka dështuar te plotesoje kriterin e kushteve te veçanta mbi kapacitetin teknik 2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik. pasi ai nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST-së sepse makinerite e deklaruara ne dokumentat e paraqitura jane te angazhura ne Kontrata te tjera
  • Operatori ekonomik ka deshtuar te plotesoje piken 2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vertetim (shoqëruar me mandat pagese) te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2019 pasi sipas ekstraktit te QKR “Ekstrakt i regjistrit kombetar per te dhenat e subjektit Shoqeri me Përgjegjësi te Kufizuar” ka aktivitet ne keto qytete pika 19. Vende te ushtrimit te aktivitetit) Shkoder (i shtuar si vend ushtrimi aktiviteti ne vitin 2019 per kontratën Rikonstruksion i rrugës se Velipojes segmenti harku i Berdices-Baks) per te cilin O.E. nuk ka depozituar pranë sistemit elektronik vërtetimin përkatës per shlyerjen e detyrimeve dhe tarifave vendore. O.E. rezulton debitor ne Bashkine Tirane me vlere 47,197,316 leke. O.E. dhe B.T janë ne proces gjyqësor per kete shume dhe O.E ka depozituar garancinë bankare përkatëse.

  2. Operatori ekonomik “SALILLARI”
  • Operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e asete të tjera fizike, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST pasi nje pjese e pajisjeve dhe makinerive te deklaruara nga ai jane te angazhuara ne kontrata te tjera ne proçes ndertimi me ARRSH.

  3. “VEGA” & “AlKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” :
  • Operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e vecante te kualifikimit pika 1, germa “ gj” e shtojces 12 te dst , me vertetimin e debise se FSHU nr 9657/1 date 30.10.2020 , rezulton qe subjekti Vega shpk te kete ne total 8.817.479,39 leke detyrime per faturat e energjise elektrike , vlere e llogaritur deri ne date 29.10.2020 , perfshire faturen koherente te muajit shtator 2020, vlere qe eshte ne marreveshje aktive .
  • BOE nuk ploteson kriterin 2.3.1/a per kapacitetin teknik, pasi ne baze te % te deklaruar ne kontraten e bashkepunimit vlera e puneve te ngjashme te paraqitura nuk ploteson 50% te fondit limit te objektit te prokuruar.
  • BOE nuk disponon nje punesim mesatar me jo me pak se 300 punonjes per periudhen (Prill 2020-shtator 2020) persa dhe sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne njoftimin e objektit te kontrates ne piken 2.3.2 te shtojces 12 te DST-se.
  Cancellation reason
  Additions •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 07-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -3,49 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021
  Cancellation of Procurement
  Metodologjia Punimeve

  Seksione tip Terramesh

  Grafik Punimesh

  Ura ne Palase

  Muret B A tipet

  Rrethrrotullimi i Palases

  Planimetri dhe profili gjatesor i rruges kryesore 1

  Planimetri dhe profili gjatesor i rruges kryesore 2

  Planimetri dhe profili gjatesor i rrugeve sekondare

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data