Open Procurement Albania

Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë
Reference No. REF-24715-04-11-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 183 260 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 12-04-2022
Last date of Submitted Documents 13-05-2022
Tender Held Date 13-05-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK
3. “PE - VLA - KU” SHPK
4. BOE “BE - IS” SHPK & “ERGI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK
5. “GJIKURIA” SHPK
6. “G.P.G. COMPANY” SHPK
7. “ALBAVIA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 164 381 419,00
  Bidder Announcement date 14-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE “ARIFAJ” SHPK & EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate (konkretisht, drejtuesi i projektit) në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruar në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti, disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.

  2. BOE “S I R E T A 2F” & “KUPA” SHPK & “KLAJGER KONSTRUKSION” SHPK per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme :
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
  Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Puna e ngjashme e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.

  3. “PE - VLA - KU” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2018, 2019, 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).

  4. “G.P.G. COMPANY” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  5. “ALBAVIA” SHPK per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor.
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër në proces ndërtimi pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarde të Tenderit dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data