Open Procurement Albania

“Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)”
Reference No. REF-42845-09-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 499 999 989,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-09-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1.ALB - STAR
2. 2 T
3. ALB-BUILDING
4. A. N. K.
5. BOE 4 A-M & G.P.G. COMPANY
6. "GENER 2"
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 183 763 746,00
  Bidder Announcement date 09-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2620516495
  Contract date 05-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. 2 T, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST , konkretisht;
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST .
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues”
  -Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara.

  2. A. N. K, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST , konkretisht;
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme” .Operatori nuk ka arritur të paraqesë dokuemntat që vërtetojnë punën e ngjashme.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë).
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Operatori nuk ka plotesuar numrin e stafit të kërkuar në DST. -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST .
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues”.
  Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara

  3.BOE 4 A-M & G.P.G. COMPANY, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST.
  - Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme” BOE nuk plotëson punën e ngjashme sipas kërkesës në DST.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga BOE është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues.Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga BOE janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.

  4. "GENER 2" , per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST, me konkretisht:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë).
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues.Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga Operatori janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 170 datë 12 Dhjetor 2022
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "
  Raporti Gjeologjik
  Topografia
  Raporti Topografik
  Grafiku i Punimeve
  Planimetria
  Specifikime te punimeve
  Raporti Konstruktiv

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data