Open Procurement Albania

“Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)”
Reference No. REF-42845-09-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 499 999 989,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 22-09-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1.ALB - STAR
2. 2 T
3. ALB-BUILDING
4. A. N. K.
5. BOE 4 A-M & G.P.G. COMPANY
6. "GENER 2"
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 183 763 746,00
  Bidder Announcement date 09-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. 2 T, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST , konkretisht;
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST .
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues”
  -Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara.

  2. A. N. K, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST , konkretisht;
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme” .Operatori nuk ka arritur të paraqesë dokuemntat që vërtetojnë punën e ngjashme.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë).
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Operatori nuk ka plotesuar numrin e stafit të kërkuar në DST. -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST .
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues”.
  Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara

  3.BOE 4 A-M & G.P.G. COMPANY, per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST.
  - Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme” BOE nuk plotëson punën e ngjashme sipas kërkesës në DST.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga BOE është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues.Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga BOE janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.

  4. "GENER 2" , per arsye:
  -nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST, me konkretisht:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë).
  -Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.”Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  • Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues.Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga Operatori janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "
  Raporti Gjeologjik
  Topografia
  Raporti Topografik
  Grafiku i Punimeve
  Planimetria
  Specifikime te punimeve
  Raporti Konstruktiv

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data