Open Procurement Albania

Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë
Reference No. REF-46663-10-19-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 24 379 798,00
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-10-2022
Last date of Submitted Documents 07-11-2022
Tender Held Date 07-11-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “A & E ENGINEERING" sh.p.k
2. “C.E.C GROUP”
3. BOE “CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA” & “ ARCHISPACE” & “I RI”
4. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA - ARCHISPACE - I RI
 • The winning bid ALL without vat 23 161 000,00
  Bidder Announcement date 31-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga BOE “Infra-Plan” SHPK & “ICE” SHPK me objekt shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur prej tyre.KPP me ane te vendimit Nr. 19/2023 date 10.01.2023, ka vendosur:
  1. Te mos pranoje ankesen e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomike “Infra-Plan” SHPK & “ICE” SHPK per kete procedure prokurimi.
  2. Autoriteti kontraktor lejohet te vijoje me hapat e metejshem te procedurës se prokurimit.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"”, per arsye:
  - oferta ekonomike me vlerë 21,624,000 lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar 22,945,147.65 lekë (pa tvsh) kjo në kundërshtim me vendimin Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim” dhe rekomandimin Nr. 5585,datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Terms of Reference
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data