Open Procurement Albania

Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa
Reference No. REF-74185-07-04-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 124 959 682,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-07-2023
Last date of Submitted Documents 20-07-2023
Tender Held Date 20-07-2023
No. of Bidders 17
Bidders 1.BOE “VARAKU E” & “BRITANIA” & “ASI-2A CO”
2. “A.L-ASFALT” SHPK
3. “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK
4. “PEPA GROUP GROUP” SHPK
5. BOE “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” & “BLERIMI” & “INERTI”
6. BOE “LLAZO” & “BESTA”
7. BOE “RSM COMPANY” & “DESARET COMPANY” & “AURORA KONSRUKSION”
8. “BAJRAMI N.” SHPK
9. BOE “KUPA” & “BIBA-X” & “BIMAK”
10. “ZDRAVO SHPK
11. BOE “S I R E T A 2F” & “ARB & TRANS-2010”
12. “ALBA KONSTRUKSION” SHPK
13. BOE “ALB TIEFBAU” & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY”
14. “CURRI” SHPK
15. “BE - IS” SH.P.K
16. BOE “K A C D E D J A” & “AGRI CONSTRUCTION”
17. EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A.L-ASFALT
 • The winning bid ALL without vat 78 861 072,00
  Bidder Announcement date 15-08-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 94633286
  Contract date 04-09-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE VARAKU E; BRITANIA dhe ASI-2A CO,per arsye:
  -VARAKU E nuk permbush piken 2.3.1.b pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pesё viteve te fundit, eshte jo me e vogel se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  -BRITANIA nuk permbush piken 2.3.1.b pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pesё viteve te fundit, eshte jo me e vogel se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  -Nuk permbush piken 2.3.1 2 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh

  2. BOE KUPA; BIBA X dhe BIMAK, per arsye:
  -BIMAK nuk ka plotesuar piken 2.3.1 3 Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor

  3. ZDRAVO SHPK skualifikohet, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Veçanta te Kualifikimit sipas pikes 2.4.3 , pasi nuk ka paraqitur deklaraten ku te shprehet se eshte dakord me menyren e financimit te objektit dhe se punimet per realizimin e ketij objekti do te perfundojne brenda afatit te percaktuar nga autoriteti kontraktor (ne rast te shpalljes fitues).

  4. BOE K A C D E D J A dhe AGRI CONSTRUCTION, per arsye:
  -K A C D E D J A nuk permbush piken 2.3.1.b pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pesё viteve te fundit, eshte jo me e vogel se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  -Ka paraqitura nje pune te ngjashme qe nuk eshte e ngjashme me objektin e prokurimit.
  -Ne formularin e vetedeklarimit ka deklaruar vetem stafin kryesor dhe nuk ka percaktuar kush do jete stafi mbeshtetes i cili sipas kritereve nuk duhet te jete i angazhuar ne kontrata te tjera.
  - AGRI CONSTRUCTION nuk permbush piken 2.3.1.b per pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pesё viteve te fundit, eshte jo me e vogel se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  - Ka paraqitur pune qe nuk jane te ngjashme me objektin e punes qe prokurohet.
  -Ne formularin e vetedeklarimit ka deklaruar stafin teknik, por nuk ka percaktuar se kush do jete stafi kryesor dhe stafi mbeshtetes.
  -Nuk ka plotesuar pikes 2.3.8, pasi mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH.

  5. CURRI SHPK, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.8, pasi mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH.

  6. BE IS sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.5, pasi stafi i deklaruar ne kete procedure eshte i angazhuar ne kontrate tjeter me ARRSH
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.8, pasi mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH.

  7. BOE ALB TIEFBAU dhe ERAL CONSTRUCTION COMPANY, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.7, pasi ERAL CONSTRUCTION COMPANY ka deklaruar Ing. Ndertimi profili transport Z.Evis Rapa, i cili eshte i angazhuar ne nje kontrate tjeter me ARRSH.

  8. BOE LLAZO dhe BESTA,per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.8, pasi ka deklaruara mjete qe rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH (kontrate mirembajtje)
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.5, pasi stafi i deklaruar ne kete procedure eshte i angazhuar ne kontrate tjeter me ARRSH

  9. BOE RSM COMPANY; AURORA KONSTRUKSION dhe DESARET COMPANY, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.1, pasi nuk ka paraqitur deshmi per pervojen e meparshme te ngjashme.
  - DESARET COMPANY ka paraqitur pune te ngashme qe nuk perkojne me punen objekt prokurimi.
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.5, pasi nuk disponon staf mbeshtetes

  10. COMPANY RIVIERA 2008, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.7, pasi Ing. I deklaruar si drejtues teknik te punimeve eshte i angazhuar ne kontrate tjeter me ARRSH.
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.8, pasi mjetet e deklaruara nga operatori rezultojne te jene te angazhuara ne nje kontrate tjeter me ARRSH.

  11. BOE RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN; BLERIMI dhe INERTI, per arsye:
  -Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas pikes 2.3.5, pasi stafi i deklaruar ne kete procedure nga operatori ”INERTI” eshte i angazhuar ne kontrate tjeter me ARRSH.
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 78 datë 18 Shtator 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2014
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Project

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data