Open Procurement Albania

Financimi, projektimi, rinovimi, pajisja, riorganizimi dhe funksionimi i Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake të Sarandës e Lushnjës.

Partner / Concesionary Ministria e Shëndetësisë
Contract's Object
Concessionary Company
 • L91923002T
 • LABORATORY NETWORKS
 • Last date of Submitted Documents 15-02-2017
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K72202013A-323191106-27304774
 • Labopharma Sh.p.k & Exalab & AB Laboratory Solutions
 • Cost of Concession 13,005,966,000.00
  Concession's Duration 10
  Concession's Announcement Date 22-12-2016
  Bidders Acibadem Saglik Hizmetleri ve Ticaret A.S & Acibadem Labmed Saglik Hizmetleri A.S - American Hospital Sh.a - Biometric Albania Sh.p.k - Montal Sh.p.k - Genius Sh.p.k - Intermedica Center Sh.p.k (AL) & Bioiatriki (Biomedicine) Sh.a Greqi - Labopharma Sh.p.k (AL) & Exalab France & AB Laboratory Solutions B.V Hollandë - Fedos Sh.p.k - Krijon Sh.p.k
  Public Announcement Bulletin Formulari i njoftimit të kontratës, Sistemi i APP
  The winning bid ALL without vat 4.80 % zbritje nga çmimi i listës së testeve
  Bidder Announcement date 24-04-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Appeals "Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s'kualifikuar operatorët si më poshtë, shoqëruar me arsyet përkatëse:
  OE: Fedos, Krijon, Montal, Biometric Albania, nuk kanë paraqitur ofertë financiare si dhe as dokumentet e kualifikimit të kërkuara në Dokumentet e Procedurës.
  OE: American Hospital Sh.a nuk u arrit ti lexohej oferta financiare (shtojca 1, si file i korruptuar) si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues lidhur me pikat QC2: Numri minimal i analizave vjetore, QC3: Akreditimi i analizave, QC4: Kriteret Financiare (i) dhe (ii), Pjesa II pika (i) - certifikatë e aksionerëve.., Pjesa II pika iv. - ekstrakt QKR.
  OE: Genius Sh.p.k ka paraqitur vetëm: certifikatë akreditimi, FormA1 të pa plotësuar, ekstrakte QKB,vërtetim tatime, sigurime shoqërore dhe xhiro vjetore, duke mos plotësuar pjesën tjetër të dokumentacionit të kërkuar si Kriteret e veçanta të Kualifikimit Shtojca 9/1, Shtojca 9 Pjesa II pikat (ii),(iii) etj."
  Cancellation reason
  Concessionaire Agreement/Acts

  Njoftimi i Shpalljes se Kontrates se koncensionit per Sherbimin laboratorik
  Memorandum informacioni per PPP e laboratoreve ne Shqiperi
  Lista e pajisjeve te blera gjate 12 muajve te fundit (shqip-anglisht)
  Dokumentet e procedures konkuruese te PPP per ofrimin e sherbimit te laboratorit
  Formulari i njoftimit të fituesit per Koncesionin e Laboratorëve
  RAST STUDIMOR nga AIS - Mbi proçedurën për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të Spitaleve Universitare, rajonale dhe atyre bashkiake
  Case Study from AIS - On the concession/public private partnership for providing laboratory services to the university, regional and Local Hospitals procedure

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.