Open Procurement Albania

Rikonstruksion i godines se ish-kirurgjise

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tenderer Institution "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan
Tender object Rikonstruksion i godines se ish-kirurgjise
Reference No. REF-60805-04-05-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 163 636 047,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-04-2018
Last date of Submitted Documents 07-05-2018
Tender Held Date 07-05-2018
No. of Bidders 5
Bidders Agri Construction SHPK & Sireta 2F SHPK
Vëllezërit Hysa SHPK & Ergi SHPK
Bajrami N SHPK & Meteo SHPK
Gjikura SHPK & R&T SHPK
Company Riviera 2008 SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • METEO SHPK -BAJRAMI N
 • The winning bid ALL without vat 151 816 929,30
  Bidder Announcement date 02-07-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 174 312 860,90
  Contract date 11-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 52 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesat u paraqiten nga bashkimi i operatoreve Agri Construction shpk & Sireta 2F shpk ne date 12.06.2018 dhe ka marre pergjigje dhe dijeni ne date 14.06.2018. Gjithashtu edhe operatori Company Riviera 2008 shpk ka paraqitur ankese ne date 13.06.2018 dhe ka marre pergjigje dhe dijeni ne date 14.06.2018.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

  1) Bashkimi i operatoreve Agri Construction shpk & Sireta 2F shpk
  Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.

  a) Stafi teknik i propozuar nga shoqëria Agri Construction shpk dhe Sireta 2F shpk figuron i dypunësuar në subjekte që ushtrojnë aktivitet në fushën e ndërtimit dhe të projektimit si edhe në institucione publike, duke sjellë pavlefshmërinë e licencës në zbatimin e punimeve NZ.3420/21 të shoqërisë Agri Construction shpk dhe të licencës në zbatimin e punimeve N.Z.4834/13 të shoqërisë Sireta 2F shpk.
  b) Nga shqyrtimi i test raporteve të analizave të dorëzuara nga anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë Sireta 2F shpk & Agri Construction shpk, konstatohet se nuk përmbushin kriteret per specifikimet teknike lidhur me produktet, me punonjësit, dhe me pajisjet.

  2. Bashkimi i operatoreve Vëllezërit Hysa shpk & Ergi shpk
  a) Asnje nga arkitektet e propozuara nga secili prej 2 operatoreve ekonomike nuk përmbush kriteret e kualifikimit në drejtim të dorëzimit të licencës në zbatimin e punimeve kat 3.a duke rënë ndesh me Kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi .
  b) Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në përmbushje të kritereve të veçanta kualifikimit në drejtim të dëshmisë së punonjësve të kualifikuar saldatorë.
  c) Asnjë prej punonjësve të dy anëtarëve të shoqërisë te certifikuar për punime në lartësi nuk është bojaxhi. Sa më sipër asnjë nga punonjësit e mësipërm nuk përmbush kriteret e kualifikimit në drejtim të dëshmisë së punonjësve të kualifikuar bojaxhi i certifikuar për punime në lartësi duke rënë ndesh me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46, 53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 Për prokurimin publik të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik , i ndryshuar.
  d) Subjekti Ergi shpk nuk ka dorëzuar Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat / paisjet qe do te vendosen/ shërbejnë për kryerjen e punimeve.
  e) Vëllezërit Hysa shpk nuk ka dorëzuar Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat / paisjet qe do te vendosen/ shërbjnë për kryerjen e punimeve.
  f) Asnjë prej anëtarëve të bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ka dorëzuar Autorizim pordhuesi, katalog dhe certifikatën ISO 9001:2008 të prodhuesit të mallrave: Suva, stuko, grafiato, sistem kapot, bojë hidormat, bojë hidromat fasade, boji vaji .
  g) Asnjë prej anëtarëve të bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ka dorëzuar testet laboratorike për Suva, Stuko, Sistem Kapote në përputhje me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  h) Asnjë prej anëtarëve të BOE nuk ka dorëzuar Autorizim prodhuesi, dhe ISO 13485 për paisjet mjekësore, kokë krevati, prize special për furnizim O 2 dhe tuba për gazra .

  3. Bashkimi i operatoreve Gjikura shpk & R&T shpk
  a) Nuk janë dorëzuar testet nga laboratorë të akredituar. Konkretisht, duke qenë se shoqëria Dekoll shpk është subjekt i regjistruar në regjistrat tregëtar shqiptar u krye verifikimi në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit në cilësinë e organit akrediutes Kombëtar, ku nga verifikimet e kryera në regjistrin kombëtar të laboratorëve të akredituar nuk rezulton se shoqëria Dekoll shpk është e akredituar si laborator, ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
  b) Referuar dokumentacionit të dorëzuar nuk është vërtetuar dhe dorëzuar se sistemi kapot në tërësi përmbush specifikimet e standardit SH: EN 13499, nuk është dorëzuar Certifikata SSH: EN 13499 për sistemin kapot duke rënë në kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
  c) Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në lidhje me saldatorët e kualifikuar.

  4. Company Riviera 2008 shpk
  a) Asnjë nga arkitektët e propozuar nuk përmbush kriteret e kualifikimit në drejtim të dorëzimit të certifikimit ÇNA RS ose ekuivalente duke rënë ndesh me kriteret e veçanta të kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 Për prokurimin publik të ndryshuar.
  b) Është dorëzuar dokumentacion për 1 saldatorë nga dy të kërkuar, në kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimit, dokument tenderi.
  c) Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në lidhje me punonjësit e kualifikuar për punime në lartësi, rezulton se nuk disponon një punonjës bojaxhi.
  d) Nuk ka dorëzuar deklaratën e ofertuesit për modelin kompaninë prodhuese vendin e prodhimit për mallrat, paisjet që do të vendosen/shërbejnë për kryerjen e punimeve.
  e) Nuk ka dorëzuar Autorizim pordhuesi, katalog dhe certifikatën ISO 9001:2008 të prodhuesit të mallrave: Suva, stuko, grafiato, sistem kapot, bojë hidormat, bojë hidromat fasade, boji vaji .
  f) Nuk ka dorëzuar testet laboratorike për Suva, Stuko, Sistem Kapote në përputhje me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.
  g) Nuk ka dorëzuar Autorizim prodhuesi, dhe ISO 13485 për paisjet mjekësore, kokë krevati, prize special për furnizim O 2 dhe tuba për gazra mjekësore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.39 - Dt.01-10-2018