Open Procurement Albania

Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2019

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2019
Reference No. REF-03978-01-16-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 420 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-01-2019
Last date of Submitted Documents 28-01-2019
Tender Held Date 28-01-2019
No. of Bidders 3
Bidders PURA-MEDICAL
MEDI - TEL
ECO RICIKLIM
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PURA-MEDICAL
 • The winning bid ALL without vat 2 700 000,00
  Bidder Announcement date 13-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3 240 000,00
  Contract date 19-03-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2019
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur ankesa dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen nr. 857/3 prot., date 25.02.2019.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “ECO RICIKLIM” Shpk:
  • Nuk ka plotesuar autodeklaraten me shkrim per pranimin e kritereve te pergjithshme te pranimit/kualifikimit sipas shtojces 4.
  • Mungon vertetimi qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.
  • Nuk ka paraqitur Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojces 5.
  • Nuk ka paraqitur deklarate te listes se informacionit te konfidencialitetit sipas shtojces 3.
  • Mungon vertetimi per shlyerjen e taksave vendore 2018.
  • Mungojne kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet sipas kerkesave germa a), pika 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar ne DST.
  • Ka paraqitur vertetim per realizim te xhiros vjetore vetem per vitin 2017, mungon per vitet 2015,2016.
  • Nuk jane paraqitur Listepagesat (formularet E-sig 025a) per periudhen Janar-Dhjetor 2018. • Nuk ka paraqitur Leje nga Bashkia/Njesia Administrative perkatese per depozitimin e produkteve qe dalin nga perpunimi.
  • Oferta e paraqitur ne vleren 4 410 000 (kater milion e katerqind e dhjete mije) leke pa TVSH dhe 5 292 000 (pese milion e dyqind e nentedhjete e dy mije) leke me TVSH, eshte mbi fondin limit te parashikuar ne Dokumentet Standarte te Tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.12 - Dt.25-03-2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.