Open Procurement Albania

Furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike per COVID-19. ( VKM Nr.274, datë 3.4.2020 )

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike per COVID-19. ( VKM Nr.274, datë 3.4.2020 )

KONTRATA SEKRETE.
Reference No. .
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • T B S 96 SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date 03-04-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Procedura e drejtpërdrejtë - Autoriteti kontraktor zgjedh procedurën e drejtpërdrejtë në kushtet e një nevoje urgjente për mallra, për ndërtime dhe/ose shërbime, e cila është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe koha në dispozicion për zgjidhjen e nevojës urgjente nuk është e mjaftueshme për zhvillimin normal të procedurave të tjera, të parashikuara në këtë vendim. - VKM Nr. 203, datë 26.2.2020.


  Kontrata i fillon efektet menjëherë pas botimit në fletore zyrtare të VKM-së Nr.274, datë 3.4.2020.

  _________________________________________
  Per kete kontrate jane ekzekutuar pagesat si me poshte :
  Transaksioni me date ekzekutimi 20-07-2020, kryer pagesa prej 8,340,000 leke .
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  VKM Nr.274, datë 3.4.2020 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS ME OBJEKT “FURNIZIM VENDOSJE RESPIRATORË ME DY MODALITETE PËR ADULTË DHE MOSHË PEDIATRIKE PËR COVID-19”

  VKM Nr. 203, datë 26.2.2020 “PËR PROCEDURAT QË PËRDOREN PËR LIDHJEN E KONTRATAVE QË DIKTOHEN NGA INTERESA THELBËSORË TË SHTETIT”.

  VKM Nr.242, datë 22.3.2020 “PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.203, DATË 26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT QË PËRDOREN PËR LIDHJEN E KONTRATAVE QË DIKTOHEN NGA INTERESA THELBËSORË TË SHTETIT”

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.