Open Procurement Albania

Loti 2- Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP. (VKM Nr. 316, datë 18.4.2020).

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen MAGLUM 800 të Snibe Co.Ltd ose ekuivalent në QSUT dhe blerje e materialeve të emergjencës për kryerjen e analizave diagnostikuese për COVID-19 në ISHP.
Loti 2- Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP. ( Blerje Covid - 19 sipas VKM nr. 203 date 26.02.2020 të ndryshuar )

KONTRATA SEKRETE.
Reference No. .
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Biometric Albania SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date 18-04-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Procedura e drejtpërdrejtë - Autoriteti kontraktor zgjedh procedurën e drejtpërdrejtë në kushtet e një nevoje urgjente për mallra, për ndërtime dhe/ose shërbime, e cila është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe koha në dispozicion për zgjidhjen e nevojës urgjente nuk është e mjaftueshme për zhvillimin normal të procedurave të tjera, të parashikuara në këtë vendim. - VKM Nr. 203, datë 26.2.2020.

  Kontrata i fillon efektet menjëherë sipas VKM Nr. 316 datë 18.4.2020.  Organizata AIS promotore e Open Data Albania vëren me shqetësim se Qeveria Shqiptare në mënyre antikushtetuese, në paligjmëri dhe pa asnjë nevojë të përligjur ka vendosur të konsiderojë Sekret kontraktimet dhe procedurat për blerje gjatë emergjencës së krijuar për shkak të Covid-19.
  Per me teper informacion lexo Publikimin e AIS si me poshte:
  Blerje për Situatën Covid-19, Qeveria Shqiptare aplikon Kontrata Sekrete, i shmanget Pjesëmarrjes dhe Transparencës (Kliko Ketu)

  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
 • VKM Nr. 316, datë 18.4.2020 Për miratimin e kontratës për lotin 2, me objekt “Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP”
 • VKM Nr. 203, datë 26.2.2020 “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”.
 • VKM Nr.242, datë 22.3.2020 “Për disa shtesa në vendimin nr.203, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”
 • SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.