Open Procurement Albania

“Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19”.
Burimi i Financimit Buxheti i shtetit .
Reference No. REF-65289-07-13-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 599 940 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 14-07-2020
Last date of Submitted Documents 28-08-2020
Tender Held Date 28-08-2020
No. of Bidders 12
Bidders 1. Farma Net Albania Sh.p.k
2. T R I M E D Sh.p.k
3. MONTAL Sh.p.k dhe BIOMETRIC ALBANIA
4. EUROMED Sh.p.k
5. O.E.S DISTRIMED Sh.p.k
6. E v i t a shpk
7. FUFARMA Sh.a
8. I N T E R M E D Sh.p.k
9. MALBERTEX Sh.p.k & UNIVERS PROMOTIONS Sh.p.k &ALPHA Sh.p.k
10. G & F Group shpk
11. ELTIAN 2009 Sh.p.k
12. W.CENTER Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INTERMED SHPK
 • The winning bid ALL without vat 359 533 908,00
  Bidder Announcement date 14-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kontratat mund te lidhen nga AK perfitues brenda afatit 12 muaj nga data e neshkrimit te MK nga palet.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre përgjigje në datë 10.11.2020 (nga AK) dhe Vendimi i KPP 541/8/2020, datë 28.12.2020.
  Konfirmuar fituesi pas vendimit te KPP-se.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. T R I M E D :
  • Artikujt 5 dhe 6 me prodhues SIMTEX AG. ISO 9001:2015 e paraqitur nga ky OE per prodhuesin Simtex ka si scope: Personal care manufacturing, sales, presentation and marketing services. Ne DT kerkohet: 2.3 Kapaciteti teknik: pika 4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 “Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjekësore”, /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar. Nuk ploteson kriterin.
  • ISO 9001-2015 per prodhuesin per Artikullin 4 (Syze mbrojtese) dhe artikullin 8 (Ekran mbrojtes), kur kontrollon certifikaten ne sistem nuk del me te njejtin scope qe eshte paraqitur dokumenti ne SPE por me scope: production of disposable protective masks (non-medical) and KN95 protective masks (non-medical). Certifikatat per keto produkte nuk dalin ne sistem.
  • Nuk ka dorezuar asnje dokumentacion per artikullin 7: Tyvek per prodhuesin Duruteks; - skualifikohet per kete prodhues per kete artikull.
  • Nuk ka dorezuar Autorizim Prodhuesi dhe Certifikate Konformiteti per artikullin 7: Tyvek per prodhuesin Sintex si dhe ISO per kete prodhues per kete artikull ka objekt tjeter; - skualifikohet per kete prodhues per kete artikull, kualifikohet per prodhuesit e tjere.

  2. EUROMED :
  • Artikulli 2: Doreza nitrile (prodhuesi Primus), trashesia e tyre eshte kerkuar ne DST 0.1-0.12mm (ishte 0.12mm ne DST fillestare por u ndryshua si pasoje e ankeses per DST nga OE Biometric Albania), produkti i OE Euromed eshte me trashesi 0.05mm, pra sa gjysma minimale te trashesise se kerkuar ne DST (“sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi me diapazon 0.1 mm - 0.12 mm, duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M” - Njësia “Copë”, Sasia totale 12 muaj: 8000 cope). Per kete artikull nuk eshte dorezuar katalog por vetem skede teknike (qe shoqeron katalogun), e pamarkuar dhe specifikimet nuk gjenden, por citohen copy paste sipas DST ne pjesen e perkthimit! – skualifikohet per kete artikull.
  • Ka ofertuar sipas DST fillestare dhe nuk ka pasqyruar modifikimet (u ndryshua si pasoje e ankeses per DST nga OE Biometric Albania sepse prodhues te ndryshme mund te kishin konfeksione te ndryshme), pra nuk ka ofertuar si gjithe operatoret e tjere por i ndryshon oferta (Artikulli 2: doreza; sasia jo cope, por kuti me 100 cope secila) pasi ky operator nuk ka mare modifikimet e ngarkuara nga AK qe kane ardhur si pasoje e ankesave te OE per DST. Edhe pse sasia ne total e dorezave te ofertuara eshte ok, OE jane te detyruar qe t’i pergjigjen te gjitha kerkesave te AK sikurse i jane pergjigjur te gjithe operatoret e tjere pjesemarres ne kete procedure.

  3. FUFARMA :
  • Sigurimi i ofertës eshte vetëm ne emër te OE Fu Farma dhe jo te BOE Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se:
  “Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë…..”
  • Scope i Fufarmes ne certifikaten ISO 9001-2015 eshte “Trade storing administrative control and distribution of medicines and pharmaceutical products” dhe jo sikurse kerkohet ne DT 2.3 Kapaciteti teknik: pika 4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 “Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjekësore”, /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar.
  • OE BIODUE ka si objekt te veprimtarise se kompanise “Manufacture of perfumes and toilet preparations (Biodue_SpA_Company_registration_Report_25_09_2020) dhe nuk e ka si objekt ne fushe veprimtarie objektin e prokurimit;
  • OE nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme. Faturat e paraqitura jane fatura tregetim rarna dhe nuk konsiderohen pune te nje natyre te ngjashme ne proceduren per MMP/ pajisje mjekesore

  4. MALBERTEX & UNIVERS PROMOTIONS
  • Maskat nuk janë FFP3/FFP2/N95, por janë maska te thjeshta kirurgjikale (sipas katalogut), edhe certifikata CE eshte per te tilla maska.
  • Formulari i ofertes i paraqitur, eshte oferte individuale dhe i referohet vetem OE MAlbertex, dhe jo ofertuesit BOE, pra nuk eshte ne emer te tre operatoreve te BOE, sipas Marrveshjes se bashkepunimit. Kjo eshte ne kundershtim me kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”.) Kjo oferte, eshte ne kundershtim me piken 4, neni 74 i VKM 914, date 29.12.2014, ku anetari i BOE nuk mund te paraqese oferte individuale.

  5. G & F Group shpk
  • OE nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne DST (mungojne deklarate, kataloge, vertetim OSSHE, sigurim oferte, autorizimi nga MSHMS).
  • Nuk ploteson xhirot e 3 viteve sa 40% e FL.
  6. ELTIAN 2009
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion sipas DT.

  7. W.CENTER:
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion sipas DT.

  Cancellation reason
  Additions
  VENDIM I K.P.P. 541/2020 datës 27.11.2020

  Ankimues: “Intermed” shpk
  Autoriteti Kontraktor: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
  Objekt: Shfuqizimin e vendimit të Komisionit te Vlersimit te Ofertave mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Evita” shpk, “OES Distrimed” shpk, “Montal” shpk dhe “Farma Net Albania”.

  Operatore ekonomike pjesmarres ne procedurën e prokurimit dhe Vleresimi nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave (Njoftuar nga Autoriteti Kontraktor në datën 02.11.2020 )

  - W.Center pa ofertë i skualifikuar
  - Eltian 2009 pa ofertë i skualifikuar
  - Farma Net Albania 119,365,500 i kualifikuar
  - Trimed 158,578,191.45 i skualifikuar
  - Montal 178,448,700 i kualifikuar
  - Euromed 189,910,000 i skualifikuar
  - OES Distrimed 200,233,400 i kualifikuar
  - Evita 303,215,000 i kualifikuar
  - Fufarma 319,999,800 i skualifikuar
  - Intermed 359,533,908 i kualifikuar
  - Malbertex 374,828,400 i skualifikuar
  - G&F Group 511,106,000 i skualifikuar

  • Në datën 06.11.2020 operatori ekonomik “Intermed” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor
  • Në datën 10.11.2020 me shresën nr.3324/39 prot operatori ekonomik ankimues ka marrë dijeni lidhur me mospranimin e ankesës nga autoriteti kontraktor.
  • Në datën 19.11.2020 pala ankimuese “Intermed” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor duke kërkuar njeherazi edhe marrjen e një vendimi deklarativ në bazë të të cilit pushteti gjyqësor mund të dëmshpërblejë OE ankimues për shkak se ka pësuar humbje si rezultat i shkeljes së ligjit.
  _________________________________

  KPP ka vendosur:

  1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Intermed shpk” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me nr.REF-65289-07-13-2020, me objekt “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19”, me fond limit 599,940,000 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 28.09.2020 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
  2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Farma Net Albania” shpk, “OES Distrimed” shpk dhe BOE “Montal” shpk& “Biometric”, “Evita” shpk duke i skualifikuar ata.


  - Eficensa Buxhetore në tenderim është 40.07 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INTERMED SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INTERMED SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for INTERMED SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INTERMED SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Ministria e Shëndetësisë REF-65289-07-13-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  STANDARD DOCUMENTS FOR THE OPEN PROCEDURE GOODS

  Modifikim në DST

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.