Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 2 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

Contracted Institution University of Medicine, Tirana
Tenderer Institution Fakulteti i Mjekesise Tirane
Tender object Minikontrata nr. 2 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”
Reference No. REF-74295-10-07-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 08-10-2020
Last date of Submitted Documents 08-10-2020
Tender Held Date 08-10-2020
No. of Bidders
Bidders 1. “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP”
2. “Atlantik 3” shpk
3. Euro Mega 2010”
4. “Murati D”
5. “Sparkle 32”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SPARKLE 32
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 24-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 144 982,40
  Contract date 30-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka pasur ankesa pranë AK te cilat kanë marrë përgjigje me datë 9/11/2020, si dhe në KPP për të cilat KPP ka dalë me Vendimin 583/2020 date 18/12/2020.

  Arsyet e skualifikimit përkatësisht:

  1. Operatori ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP”, me NUIS: L72230026K dhe me ofertë ekonomike 6 014 474 (gjashtë milion e katërmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh., nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka paraqitur skedat të kërkuara sipas D.S.T-se.
  - Oferta ekonomike kishte gabim aritmetik në shumën totale, OE nuk ju pergjigj lajmerimit te bere në formën elektronike në SPE për korigjimin e gabimit.

  2. Operatori ekonomik “ATLANTIK 3”, me NUIS: K22218003V dhe me ofertë ekonomike 7 396 700 (shtatëmilion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) Lekë pa tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Nuk ka paraqitur formularin e ofertes sipas Shtojces 1 te DST-se.

  3. Operatori ekonomik “Euro Mega 2010”, me NUIS: K91624505A dhe me ofertë ekonomike 4 903 825 (katërmilion e nëntëqind e tremijë e tetëqind e njëzetë e pesë)Lekë pa tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - nuk ka paraqitur raport analizën sipas pikën 2.3.2 te kapaciteti teknik të shtojcës 8 në Dokumentat Standarte të Tenderit, për artikullin hipoklorit natriumi. OE, por ka paraqitur raport analize nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial .

  4. Operatori ekonomik “Murati D”, me NUIS: K42003004T dhe me ofertë ekonomike 5 113 720 (pesëmilion e njëqind e trembëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë) Lekë pa Tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka paraqitur të gjitha mostrat e kërkuara sipas DST, mungon: Mostra e kerkuar per Hipoklorit Natriumi 13-15% (mostër 1 lit).

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SPARKLE 32 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SPARKLE 32 viti 2014
  Monitor treasury transaction for SPARKLE 32 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SPARKLE 32 viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Universiteti i Mjekësisë Tiranë REF-74295-10-07-2020
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.