Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 1 Amikacine .

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana
Tender object Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 1 Amikacine .
Reference No. REF-49339-02-05-2020 (Minikontrata 1)
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-02-2020
Last date of Submitted Documents 24-03-2020
Tender Held Date 24-03-2020
No. of Bidders 2
Bidders 1. “BIOMETRIC Albania ” Shpk
2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INCOMED SHPK -TRIMED SHPK
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 21-05-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 63 400,00
  Contract date 23-07-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1.“O.E.S DISTRIMED” Shpk :
  KVO në mbështetje të Nenit 52 pika 6/a, 53 dhe 55 të , të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, (i ndryshuar), dhe të Kreut VII, Nenit 66, pikës 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, kreu VII, neni 64 dhe neni 66 si dhe Udhëzimit për “Shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete elektronike” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, prej nga ku rezultoi se për lotin 5, KVO ka konstatuar se bazuar në specifikimet e DST, për artikullin 1 kërkohet jetëgjatësia e aparatit më tepër se 14 vjet në kushtet e punës me frekuencë 60/min me voltazh 2.5 V dhe kohëzgjatje 0.4 ms me stimulim 100% të kohës, gjë që nuk përmbushet nga ofertuesi OES Distrimed.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INCOMED SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INCOMED SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for INCOMED SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INCOMED SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for TRIMED SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TRIMED SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for TRIMED SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TRIMED SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Ministria e Shëndetësisë REF-49339-02-05-2020 (Minikontrata 1)
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 21 datë 15 Shkurt 2021

  SUPPORTERS


  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.