Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19
Reference No. REF-61075-06-11-2020(Minikontrata 1)
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-06-2020
Last date of Submitted Documents 06-07-2020
Tender Held Date 06-07-2020
No. of Bidders 3
Bidders 1. “ECO RICIKLIM SHPK
2. “PURA-MEDICAL SHPK
3. “MEDI - TEL SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ECO RICIKLIM
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 27-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5 497 027,20
  Contract date 16-12-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur ankese nga OE pjesemarres “Pura Medical” Shpk. Pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje date 24.09.2020, si dhe ka pastru ankese dhe nga OE pjesemarres “Eco Riciklim” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2819 prot., datë 24.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2819/3 prot, date 24.09.2020.

  Kunder vendimarrjes se AK per mospranimin e ankeses se tij, OE “Eco Riciklim” Shpk i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik, ku ky i fundit me vendimin nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020, administruar ne QSUNT me nr. 2086/10, date 10.11.2020, i cili ka vendosur te pranoje ankesen e paraqitur nga OE “Eco Riciklim” Shpk per kete procedure prokurimi.
  Ne zbatim te vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 te KPP-se, AK (komisioni i vlerësimit të ofertave) me date 16.11.2020 bëri rivleresimin e ofertave, pas rivleresimit te ofertave me shkresen tone nr. 2086/16 prot, date 20.11.2020 drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik kemi vene ne dije KPP per zbatimin e vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 për procedurën e prokurimit me objekt: “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”.
  Procedura u hoq nga pezullimi me vendimin nr. 499/4/2020 te KPP, protokulluar ne QSU “Nene Tereza” me nr. 2086/17, date 25.11.2020. P
  as rivleresimit te ofertave ne zbatim te vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 te KPP-se, nuk ka patur ankesa.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “PURA-MEDICAL” Shpk
  • Nga verifikimi I dokumentacionit te paraqitur nga OE Pura Medical per kete procedure prokurimi, rezulton se nuk ka paraqitur bilancet per vitin 2016.
  • Nga verifikimi I dokumentacionit te paraqitur nga OE Pura Medical per kete procedure prokurimi, rezulton se nuk ka paraqitur Xhiro vjetore per vitin 2016.
  • OE Pura Medical nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitor treasury transaction for ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-61075-06-11-2020(Minikontrata 1)
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 34 datë 8 Mars 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.