Open Procurement Albania

Blerje uniformash për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution National Emergency Service
Tender object Blerje uniformash për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore
Reference No. REF-90586-03-19-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 79 290 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-03-2021
Last date of Submitted Documents 15-04-2021
Tender Held Date 15-04-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1) “AN&RA" SHPK
2) "UNIVERS PROMOTIONS" SHPK
3) "B&B FASHION" SHPK
4) “MARSI&AL" SHPK
5) "W-CENTER" SHPK
6) "EN&AD" SHPK
7) "GENTIAN SADIKU" P.F.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • UNIVERS PROMOTIONS
 • The winning bid ALL without vat 51 900 000,00
  Bidder Announcement date 28-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, brenda afatit të marrëveshjes kuadër brenda 90 ditëve nga dita pas nënshkrimit të lidhjes së kontratës/ kontratave.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Kanë marrë përgjigje me vendimin e KSHA nr.862/2 prot., 17.05.2021

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyet e s’kualifikimit për “AN&RA” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të sigurojë dëshmi për të provuar përvojën e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit. Faturat tatimore përkatese dhe vërtetimi për realizim kontrate nr. 8002/1 datë 02.10.2019, të paraqitura në SPE nga ofertuesi në përmbushje të Kontratës nr. 341/6 datë 05.03.2018 me objekt: “Blerje materiale gazermimi” të lidhur me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, nuk kanë për objekt të tyre mallra të ngjashme me objektin që prokurohet.

  2. Arsyet e s’kualifikimit për “B&B FASHION” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma a (Formulari i ofertës, sipas Shtojcës 1), të. Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi oferta ekonomike e paraqitur në SPE rezulton me gabim aritmetikor më të lartë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. Bazuar në Vendimin nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, neni 4, Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korigjohen në mënyrën e mëposhtme: - Nëse ka ndonjë mospërputhje, nërmjet cmimit për njësi dhe cmimit total, që del nga shumëzimi i cmimit të njësisë me sasinë, cmimi i njësisë mbizotëron dhe cmimi total korigjohet në bazë të tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. Pas korigjimit të gabimit aritmetik, oferta juaj rezulton në shumën 59.486.000 lekë pa TVSH, nga 58.040.000 lekë pa TVSH e ofruar.

  3. Arsyet e s’kualifikimit për “MARSI & AL” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar (Raportin e Auditimit te Pavarur) për Bilancin Financiar të Vitit 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009.

  4. Arsyet e s’kualifikimit për “W-CENTER” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Per kapacitetin teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të sigurojë dëshmi për të provuar përvojën e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit. Fatura tatimore përkatëse e paraqitur në SPE nga ofertuesi në përmbushje të Kontratës nr. 4375/13 datë 13.10.2017 me objekt: “Blerje veshmbathje për punonjësit” të lidhur me Albpetrol sh.a., është në vlerë më të vogël se 40% e vlerës së fondit limit, ndërsa vërtetimi i realizimit të kontratës nr. 5272/1 datë 29.06.2019 i lëshuar nga Albpetrol sh.a., nuk përcakton vlerën e kontrates të realizuar gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës.

  5. Arsyet e s’kualifikimit për “EN&AD” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar (Raportin e Auditimit te Pavarur) për Bilancin Financiar të Vitit 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-90586-03-19-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.