Open Procurement Albania

Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (solar)

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (solar)
Reference No. REF-91108-03-25-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 670 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 26-03-2021
Last date of Submitted Documents 19-04-2021
Tender Held Date 19-04-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 (dy) vite;
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Additions Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  1. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pukë, me fond të Marrëveshjes Kuadër: 5,670,000 (pesë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-91108-03-25-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 75 datë 17 Maj 2021

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.