Open Procurement Albania

Miratimi i tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi.

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Miratimi i tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi.

______________________________
Efektet financiare
Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2021.
- Fondi rezervë eshte ne vleren 5 000 milionë lekësh ( neni 14 i Ligjit Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021 i ndryshuar").

Reference No. .
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Miratim tekst-Marreveshje me Akt Normativ (Vaksinat Anti-covid)
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Human Vaccine LLC
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date 07-04-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions - Marrëveshja për furnizimin ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në marrëveshje nga “Human Vaccine” LLC nuk do të publikohet në asnjë website të institucioneve apo në Fletoren Zyrtare

  - Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit, të miratimit apo që janë pjesë e procesit kanë detyrimin të mos bëjnë publike marrëveshjen bashkëlidhur këtij akti normativ apo pjesë të saj.

  Detyrimet e organeve shtetërore dhe përjashtimet nga detyrimet për furnizimin e vaksinës anticovid, të përcaktuara në Aktin Normativ nr. 1, datë 10.1.2021 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, janë të njëjta edhe për furnizimin e vaksinës kundër Covid-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi, furnizuar për Shqipërinë nga “Human Vaccine” LLC, sipas kushteve të tekstit të marrëveshjes bashkëlidhur këtij akti normativ

  - Akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

  (Botuar Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 58, Datë. 12/04/2021 , Tiranë –E martë, 13 prill 2021)

  ______________________________
  Te dhena per Vaksinen Sputnik V të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi (sipas publikimit ne Open Data te dates 08.03.2021 ):
  • Shteti i origjines - Rusi ;
  • Data e aprovimit fillestar - ne gusht 2020;
  • Eksperimentuar ne 6 vende;
  • Aprovuar per perdorim ne 44 shtete; ( Vendet aprovuese janë në Azi, ne Amerikan e Verit dhe te Jugut dhe ne Europe);
  • I perket llojit Vektor viral jo replikues , një virus tjetër që nuk mund të kopjojë vetvetën, mbart gjenet e patogjenit.


  Permes VKM-se Nr. 328, datë 2.6.2021 u vendos kryerja nga Instituti i Shëndetit Publik të pagesës së dozave të vaksinave anticovid-19, sipas kushteve të përcaktuara në marrëveshjen ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe pales shqiptare , për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “Sputnik V.
  Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2021 i shtohet ekuivalenti në lekë (sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës) i shumës 497 500 USD të pagesës së dozave të vaksinave anticovid-19.
  Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2021, i shtohet ekuivalenti në lekë (sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës) i shumës së sigurimit të mallit gjatë transportit në vlerën 1094,5 USD dhe vlera e transportit të vaksinës në shumën 40 000 (dyzet mijë) euro.
  Fondi, sipas pikave 2 dhe 3, të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2021.
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  - AKT NORMATIV Nr. 16, datë 7.4.2021 Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet "Human Vaccine" LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 "Sputnik V", të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi - Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.19, datë 16.4.2021 Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi

  - Ligj Nr. 137/2020 "Per Buxhetin e Vitit 2021"
  • AKT NORMATIV Nr.4, datë 5.2.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  • Ligj Nr. 25/2021 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 4, Datë 5.2.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për disa Ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, ‘Për Buxhetin e Vitit 2021’, të Ndryshuar
  • AKT NORMATIV Nr. 8, datë 22.3.2021 Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, "Për Buxhetin e Vitit 2021", të Ndryshuar
  Njoftim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë datë 10.05.2021 "Rritet mbështetja buxhetore për blerjen e vaksinave anti-covid. "

  VKM Nr. 328, datë 2.6.2021 Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, që rrjedh nga marrëveshja ndërmjet “Human Vaccine” llc dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën kundër covid-19 “Sputnik V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi