Open Procurement Albania

Mirembajtje e objektesh spitalore te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Dibër
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Dibër
Tender object Mirembajtje e objektesh spitalore te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika"
Reference No. REF-48482-11-03-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 666 663,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-11-2022
Last date of Submitted Documents 14-11-2022
Tender Held Date 14-11-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1.Ndregjoni shpk
2.Udha shpk
3.Shehu shpk
4. Selami shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11 334 800,00
  Bidder Announcement date 07-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 13 601 760,00
  Contract date 19-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 25 dite nga momenti i lidhjes se kontrates
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.Shehu shpk per arsye:
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.4 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë drejtues teknik në liçencën e shoqërisë për këtë objekt të vërtetuar me kontratë noteriale pune të vlefshme, diplomë, CV, Librezat e punës, dhe të figurojnë në listëpagesa për periudhën Korrik 2022 - Shtator 2022 ".
  -Nuk ka plotesuar piken piken 2.3.7 te DST eshte kerkuar ”Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar si staf teknik të pajisur me diploma/certifikata të arsimit profesional si dhe certifikata të sigurimit teknik të leshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2022 - Shtator 2022 ".Pra nuk ka paraqitur stafin e mjaftueshem te kerkuar ne DST per realizimin e kontrates
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.9 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik të paraqesin Grafikun e punimeve, në përputhje me afatin e realizimit të punimeve të kërkuara në dokumentet e tenderit.” Operatori ekonomik ne dokumentacionin e kerkuar nuk ka paraqitur grafik punimesh.
  -Nuk ka plotesuar 2.3.10 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik pjesëmarrës në tender së bashku me preventivin duhet të dorëzojnë analizë teknike për të gjithë zërat e preventivit të ofertës. Mosparaqitja në formën e kërkuar përbën kusht për s’kualifikim, bazuar në VKM Nr. 514, datë15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pika 10.” Operatori ekonomik nuk ka paraqitur analize teknike te cmimeve .

  2.Udha shpk per arsye:
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.5 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në stafin teknik mbështetës të punësuar të vërtetuar me kontrate pune te vlefshme, si dhe të figurojnë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2022 - Shtator 2022 .
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.7 te DST eshte kerkuar ” Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar si staf teknik të pajisur me diploma/certifikata të arsimit profesional si dhe certifikata të sigurimit teknik të leshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2022 - Shtator 2022".Pra operatori ekonomik nuk ka paraqitur stafin e mjaftueshem te kerkuar ne DST per realizimin e kontrates.

  -Nuk ka plotesuar piken2.3.9 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik të paraqesin Grafikun e punimeve, në përputhje me afatin e realizimit të punimeve të kërkuara në dokumentet e tenderit.” Operatori ekonomik ne dokumentacionin e kerkuar nuk ka paraqitur grafik punimesh .

  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.10 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik pjesëmarrës në tender së bashku me preventivin duhet të dorëzojnë analizë teknike për të gjithë zërat e preventivit të ofertës. Mosparaqitja në formën e kërkuar përbën kusht për s’kualifikim, bazuar në VKM Nr. 514, datë15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pika 10.” Operatori ekonomik nuk ka paraqitur analize teknike te cmimeve .
  -Nuk ka plotesuar shtojcen 3 te DST eshte kerkuar Sigurimi i Ofertes ne vleren 2% te fondit limit te kontrates . Operatori ekonnomik nuk ka paraqitur fare Sigurimin e Kontrates.

  3.Selami shpk per arsye:
  -Nuk ka plotesuar piken 2.3.7 te DST eshte kerkuar ” Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar si staf teknik të pajisur me diploma/certifikata të arsimit profesional si dhe certifikata të sigurimit teknik të leshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2022 - Shtator 2022".
  -Nuk ka plotesuar Shtojcen 8 Formularin e Vetedeklarimit pika C “DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT “ eshte plotesuar gabim pasi O.E. ndodhet ne konflikt interesi me AK. Pra nuk eshte plotesuar sakte Shtojca 8 pika/C.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.10 te DST eshte kerkuar “ Operatorët ekonomik pjesëmarrës në tender së bashku me preventivin duhet të dorëzojnë analizë teknike për të gjithë zërat e preventivit të ofertës. Mosparaqitja në formën e kërkuar përbën kusht për s’kualifikim, bazuar në VKM Nr. 514, datë15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pika 10.” Operatori ekonomik nuk ka dorezuar analize teknike te zerave te preventivit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 176 datë 27 Dhjetor 2022
  Procesverbal
  "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve

  SUPPORTERS


  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.