Open Procurement Albania

Blerje karburant per automjete (Diesel) - financuar nga Buxheti i Shtetit

Contracted Institution Saranda Hospital
Tenderer Institution Saranda Hospital
Tender object Blerje karburant per automjete (Diesel) - financuar nga Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-66108-01-30-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 947 780,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-01-2017
Last date of Submitted Documents 15-02-2017
Tender Held Date 15-02-2017
No. of Bidders 3
Bidders KASTRATI SHPK - A & T SH.A - EROIL SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Kastrati SHA
 • The winning bid ALL without vat marzh fitimi 11%
  Bidder Announcement date 27-02-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15-05-2017
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa. Jane s'kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  1.Subjekti “ A & T “ SH.A
  Ky subjekt ne dokumentacionin e paraqitur per proceduren e prokurim5it “ blerje karburant per automjete- gazoil “ nuk ka dorezuar ekstraktin e regjistrit tregtar per te dhenat e subjektit, ekstraktin mbi historikun e subjektit , te leshuar nga QKR e kerkuar per justifikimin e ofertes se paraqitur prej tij.
  2.Subjekti “ EROIL “ SH.A
  Ky subjekt ne dokumentacionin e paraqitur per proceduren e prokurimit “blerje karburant per automjete- gazoil” nuk ploteson kerkesen sipas Nenit 27 pika 5 germa c) , subjekti duhet te dorezoje prane autoritetit kontraktor ; nje vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri . Vertetimi i paraqitur nga ana e operatorit ekonomik eshte i dates 25.11.2016 , kur kjo procedure prokurimi zhvillohet ne daten 15.02.2017.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Kastrati SHA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Kastrati SHA viti 2014
  Monitor treasury transaction for Kastrati SHA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Kastrati SHA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Technical Specification
  modifikime
  Bidder Announcement Formulari i njoftimit të fituesit
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.