Open Procurement Albania

Loti 2 - Riparim mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjenratorëve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Mirëmbajtje impjanistike në QSUT, për vitin 2017 e ndarë në Lote - financuar ng Buxheti i Shtetit për vitin 2017. Loti 2 - Riparim mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjenratorëve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit
Reference No. REF-69716-02-28-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 736 908,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-02-2017
Last date of Submitted Documents 24-03-2017
Tender Held Date 24-03-2017
No. of Bidders 2
Bidders NDREGJONI SHPK - I T E. GRUP
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 760 160,00
  Bidder Announcement date 05-04-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3 260 832,00
  Contract date 04-05-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2017
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatoret e s'kualifikuar janë:
  "ITE. GRUP" sh.p.k
  Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 te nenit 66 te VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".
  Në mbështetje të pikës 4 te nenit 66 te VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur me gabime aritmetike në vlera.
  Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, "Për Prokurimin publik" i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e Operatorit ekonomik "ITE Grup" sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme për Lotin 2
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Formulari i njoftimit të kontratës
  Technical Specification
  Bidder Announcement Formulari i njoftimit të fituesit
  Signing of the Contract Nr.19 - Dt.15-05-2017

  SUPPORTERS


  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.