Open Procurement Albania

Blerje kancelari dhe zarfa

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje kancelari dhe zarfa
Reference No. REF-21160-05-08-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 26 998 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-05-2019
Last date of Submitted Documents 03-06-2019
Tender Held Date 03-06-2019
No. of Bidders 3
Bidders Infosoft Office” sh.p.k. & “InterLogistic
Argjiro Group & “V.Lliopoullos & SIA OE
Adel Security Print
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • InfoSoft Office -INTERLOGISTIC
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 17-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 32155152.24
  Contract date 22-08-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BO Ekonomik “Argjiro Group” & “V.Lliopoullos & SIA OE” :
  - Formulari i Ofertës Ekonomike nuk është përgatitur në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Operatori Ekonomik nuk ka parashikuar afatin kohor të dorëzimit të mallit objekt prokurimi dhe çmimin për njësi. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT do të refuzohen si të papranueshme.
  -Operatori Ofërtues nuk ka paraqitur list pagesat sipas formatit E-Sig, kjo në përputhje të kërkimit të kriterit 2.3.6 të DST-ve: “Ofertuesi duhet të ketë kapacitete te stafit te tij per te prodhuar gjithe sasisne e kërkuar ne kete prokurim si dhe list pagesat sipas formatit E-Sig, ku numri i punonjësve të siguruar të jetë jo më i vogël se 5 (pesë) punonjës për periudhën Shkurt-Mars 2019”
  - Për këtë Operatorit Ekonomik “Argjiro Group” ka praqitur vetëm Vërtetimin Nr. T01090055, datë 22.05.2019 “Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për Tatimgapuesin-E-SIG 02/a” nga sistemi elektronik i e-Albania, dokument i cili nuk përmbush kriterin 2.3.6.

  2. Operatori Ekonomik “Adel Security Print” sh.p.k:
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër shoqërues.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2014
  Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for INTERLOGISTIC viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INTERLOGISTIC viti 2014
  Monitor treasury transaction for INTERLOGISTIC viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INTERLOGISTIC viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  njoftimi i kontrates.docx
  DST-te Blerje kancelari
  Njoftim Fituesi.doc
  njoftim modifikimi app.docx
  DST-te Blerje kancelari
  njoftim modifikimi app.docx
  SQARIM Njoftim modifikimi kancelarit.docx
  njoftim modifikimi app.docx
  app kancelari.docx
  njoftim modifikimi app.docx
  DST-te Blerje kancelari
  njoftim modifikimi app.docx
  SQARIM Njoftim modifikimi kancelarit.docx
  njoftim modifikimi app.docx

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data