Open Procurement Albania

Number of Results 1400

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

id Title Procuring Authority / Buyer Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date Reference No.
8844 “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë 60 000 000.00 12-12-2022 REF-52714-12-09-2022
8931 F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 404 559.00 04-01-2023 REF-55536-12-30-2022
8944 Blerje Autosondë = 20 ton për Q.P.N. Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 39 801 480.00 28-12-2022 REF-55090-12-27-2022
8841 Punime civile për rikonstruksionin e N/Stacionit 110 kV Guri i Kuq, si dhe N/Stacionit 110 kV Kukës Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 370 441.00 09-12-2022 REF-52466-12-07-2022
8910 Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Konferenca e Mukjes, Babrru Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 2 625 026.00 28-12-2022 REF-55060-12-27-2022
8946 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 34 000 000.00 29-12-2022 REF-55330-12-28-2022
8889 "Rikonstruksion ofiçina e ASHP-së" Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 415 345.00 20-12-2022 REF-51374-11-25-2022
8943 Blerje tubo naftësjellësi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 38 269 260.00 28-12-2022 REF-55082-12-27-2022
8926 Rikonstruksion i disa shtyllave te linjës L.110-40 Fier-Selenicë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 17 092 367.00 04-01-2023 REF-55595-12-30-2022
8863 "Blerje karburanti per nevojat e UKD sha" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës 130 000 000.00 15-12-2022 REF-53499-12-14-2022
8928 Server ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 4 967 200.00 04-01-2023 REF-55599-12-30-2022
8849 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 10 700 000.00 13-12-2022 REF-52972-12-12-2022
8806 Studimi i menaxhimit të emergjencave dhe kontrollit të sigurisë së digave Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 01-12-2022 REF-51475-11-30-2022
8888 Implementimi i sistemit të monitorimit të infrastrukturave IT në KESH sh.a dhe lëvrimi i licensave software Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 11 000 000.00 20-12-2022 REF-54124-12-19-2022
8879 Furnizim, vendosje dhe Mirembajtje e elementeve te brandimit ne qendrat e kujdesit ndaj klientit dhe zyrat Administrative te OSHEE Group sh.a. per 2 vjet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 39 896 000.00 19-12-2022 REF-53935-12-16-2022
8880 “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 935 720.00 19-12-2022 REF-53874-12-16-2022
8881 “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 39 841 065.00 19-12-2022 REF-53868-12-16-2022
8843 Mirëmbajtje e thellë e objekteve publike (Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 5 025 207.00 12-12-2022 REF-52742-12-09-2022
9067 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 305 750.00 16-11-2022 REF-50074-11-15-2022
8902 Blerje dhe Vendosje Banakë (tezga) për Tregun Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 1 825 000.00 23-12-2022 REF-54676-12-22-2022
8978 Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë në QMN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 822 875.00 30-12-2022 REF-55394-12-29-2022
8887 Blerje program (software) për kryerjen e tarimeve, koordinimit dhe selektivitetit të mbrojtjes rele për rrjetin e transmetimit, shërbim mirëmbajtje të softuerit, si dhe trajnim të punonjësve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 000 000.00 20-12-2022 REF-54054-12-19-2022
8955 Punime për demontimin e tubacioneve nëntokësore të linjave të gazit që kalojnë në territorin ku do ndërtohet Nënstacioni 400/220 kV Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 646 956.00 27-12-2022 REF-54982-12-23-2022
8807 Loti I: Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 68 123 573.00 02-12-2022 REF-51776-12-01-2022
8809 Loti III: Blerje bukë thekre dhe integrale. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 22 595 339.00 02-12-2022 REF-51781-12-01-2022
8810 Loti V: Blerje fruta dhe zarzavate. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 74 814 295.00 02-12-2022 REF-51788-12-01-2022
8851 Blerje pompë për injektimin e ujit teknologjik për impiantin e dekantimit Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 12 250 000.00 13-12-2022 REF-52878-12-12-2022
8961 Blerje elektroda Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 235 800.00 30-12-2022 REF-55364-12-29-2022
8957 Ndërtimi i sistemit të ventilimit për Qendrën e Dispeçerisë të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 366 000.00 30-12-2022 REF-55399-12-29-2022
8819 Blerje asfalti Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 24 999 990.00 13-09-2022 REF-41318-09-12-2022
8919 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 22 454 000.00 21-12-2022 REF-54285-12-20-2022
8903 Blerje pompa dhe elektromotorr Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 587 500.00 23-12-2022 REF-54841-12-22-2022
8866 Gjenerimi i IBAN Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 000 000.00 15-12-2022 REF-53541-12-14-2022
8700 Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 78 840 000.00 10-11-2022 REF-49297-11-09-2022
8758 “Përditesimi i Programit të Faturimit , Migrim i të dhënave, Web Serviceve për Pagesat e faturave të ujit të pijshëm, Program Fiskalizimi për 1 vit dhe mirëmbajtje e serverit në Cloud për 1 vit” Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 9 000 000.00 21-11-2022 REF-50535-11-18-2022
8979 Transporti i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 386 000.00 27-12-2022 REF-54961-12-23-2022
8981 Riparimi per motopompen dizel te sistemit antizjarr Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 374 330.00 27-12-2022 REF-54983-12-23-2022
8798 Blerje kancelari Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 415 628.00 01-12-2022 REF-51596-11-30-2022
8854 Mirëmbajtja vjetore e aplikacionit Integrated Web Briefing dhe trajnimi i stafit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 14-12-2022 REF-53146-12-13-2022
8656 Blerje ndriçuesish Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 25 000 000.00 28-10-2022 REF-47615-10-27-2022
8682 Blerje prokate çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 987 388.00 04-11-2022 REF-48509-11-03-2022
8868 Blerje Automjeti Pick-up Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 680 000.00 15-12-2022 REF-53446-12-14-2022
8846 Shërbim për riparim inverter të programuar P=75 KW Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 820 000.00 12-12-2022 REF-52669-12-09-2022
8934 Blerje tubo betoni te armuara Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 17 759 100.00 05-01-2023 REF-55640-01-04-2023
8733 Blerje llamarinë çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 038 800.00 17-11-2022 REF-50112-11-16-2022
8838 Furnizim vendosje peme dekorative Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 5 172 500.00 09-12-2022 REF-52480-12-07-2022
8937 F.V. pistonash te kryqzimi K.Kristoforidhi Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan 2 434 410.00 30-09-2022 REF-43914-09-29-2022
8938 Blerje bojë për printerat dhe fotokopjet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 757 319.00 28-09-2022 REF-43524-09-27-2022
8771 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 5 968 793.00 23-11-2022 REF-50738-11-22-2022
8802 Makina Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 8 000 000.00 01-12-2022 REF-51599-11-30-2022
8746 Mirembajtje e Njesive Operacionale te ITUN Cuke, perfshire pompat, pajisje, materiale etj. Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 200 000.00 18-11-2022 REF-50283-11-17-2022
8828 Blerje bojra murale Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 2 000 000.00 06-12-2022 REF-52013-12-05-2022
8627 Loti 2 Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 1 030 000.00 21-10-2022 REF-46826-10-20-2022
8648 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 9 803 833.00 25-10-2022 REF-47147-10-24-2022
8774 Impiant i Prodhimit të Briket Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 11 666 667.00 23-11-2022 REF-50869-11-22-2022
8797 Blerje pajisje informatike dhe elektronike Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 2 900 000.00 01-12-2022 REF-51492-11-30-2022
8804 Blerje kamioncine me vinc Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 583 334.00 01-12-2022 REF-51598-11-30-2022
8719 Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 59 000 000.00 15-11-2022 REF-49870-11-14-2022
8641 Sistemet elektronike të vëzhgimit dhe alarmit ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 38 976 295.00 25-10-2022 REF-47126-10-24-2022
8790 Siguracioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 479 920.00 30-11-2022 REF-51329-11-25-2022
8677 “Shërbim internet per nevojat e UKD-së” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 2 985 000.00 01-11-2022 REF-47911-10-31-2022
8815 Blerje Sinjalistikë Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vorë 1 300 000.00 02-12-2022 REF-51744-12-01-2022
8772 Blerje gjenerator 325 kw Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 100 000.00 23-11-2022 REF-50784-11-22-2022
8760 “Implementimi i shërbimit të fiskalizimit dhe mirëmbajtje vjetore” Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 3 000 000.00 21-11-2022 REF-50530-11-18-2022
8834 “Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, model LR 624 Litronik, kompaktor LLC233H, kamion, eskavator me goma„. Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 1 900 000.00 09-12-2022 REF-52289-12-06-2022
8686 Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 17 585 000.00 07-11-2022 REF-48683-11-04-2022
8715 Mirëmbajtja e programit ArcGIS ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 183 333.00 14-11-2022 REF-49637-11-11-2022
8726 “Sherbim tre vjecar konsulence administrative dhe fiskale” (te ardhurat e Eco Tirana sh.a) Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 6 696 000.00 15-11-2022 REF-49739-11-14-2022
8737 Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 497 800.00 17-10-2022 REF-46041-10-14-2022
8785 Struktura informuese në PMLAT Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 402 800.00 25-11-2022 REF-51203-11-24-2022
8692 Rikonstruksion dhe riasfaltim i gjendjes ekzistuese të rrugëve dhe shesheve në Bashkinë Elbasan (lagj.Haxhias, lagj, Clirimi, lagj.Shënkoll, lagj. Dyli Haxhire, lagj.Partizani, Nj.Ad. Shushicë, Shirgjan, Gjergjan, Bradashesh, Labinot Mal, Labinot Fushë, P Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 151 666 667.00 08-11-2022 REF-47777-10-28-2022
8762 RINDERTIM DEPO UJI 100M3 PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 172 567.00 21-11-2022 REF-50486-11-18-2022
8891 Pajisje dhe pjesë rezervë elektrike, elektronike, mekanike dhe matëse kontrolluese për mirëmbajtjen e agregateve e pajisjeve të centralit Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 60 000 000.00 20-12-2022 REF-54184-12-19-2022
8709 Blerje demulgator Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 541 000.00 11-11-2022 REF-49432-11-10-2022
8708 Blerje P/N dhe kontratë mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit VCR RICHOCHET ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 166 633.00 11-11-2022 REF-49377-11-10-2022
8939 Minikontrata 1 Loti 2: “Trajnimi dhe certifkimi i personelit për mbrojtjen ndaj zjarrit” Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 24-11-2022 REF-51047-11-23-2022 (Minikontrata 1)
8593 “Ndërtim ujësjellësi për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtelenxë ,Njësia Administrative Tomin” Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujësjellës Kanalizime Dibër 79 819 235.00 11-10-2022 REF-45141-10-10-2022
8646 Mbikqyrje e punimeve për investimin me objekt: “Furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtëlenizë Njësia Administrative Tomin Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujësjellës Kanalizime Dibër 1 611 764.00 25-10-2022 REF-47195-10-24-2022
8763 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Shëbimeve Komunale Durrës 20 833 000.00 22-11-2022 REF-50604-11-21-2022
8728 Rikonstruksioni i nyjave kritike në linjat 35kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 50 000 000.00 16-11-2022 REF-49967-11-15-2022
8679 Perditesim i programit te faturimit, migrimi i te dhenave dhe WEBService” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 9 500 000.00 04-11-2022 REF-48472-11-03-2022
8609 Blerje klori per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 12 000 200.00 18-10-2022 REF-46238-10-17-2022
8779 Loti 1: Trajnimi dhe certifikimi i personelit për punët në impjante elektrike dhe për punimet me enët nën presion Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 1 191 800.00 24-11-2022 REF-51044-11-23-2022
8780 Loti 2: “Trajnimi dhe certifkimi i personelit për mbrojtjen ndaj zjarrit” Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 1 317 713.00 24-11-2022 REF-51047-11-23-2022
8759 Kontrolli teknik periodik i sistemeve ngrohëse (kaldaja) të instaluara në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 476 666.00 21-11-2022 REF-50534-11-18-2022
8751 Blerje materiale (saraçineska, tapa. Manikota,Etj) per nevojat e Ukt sha”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 229 400.00 18-11-2022 REF-50377-11-17-2022
8750 Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce (Terren sportiv ne mjediset e shkolles) Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korçë 1 072 932.00 18-11-2022 REF-50325-11-17-2022
8852 "AUTOSHKALLË" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 666 666.00 28-09-2022 REF-43491-09-27-2022
8508 Blerje Eskavator Krahegjate Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 33 330 000.00 13-09-2022 REF-41388-09-12-2022
8665 “Motokorrëse për bar të lartë, Prerëse ferrash, Motosharrë e zakonshme, Motorsharrë për lartësi, Traktor bari” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 660 000.00 31-10-2022 REF-47833-10-28-2022
8894 (Minikontrata 1)Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 0.00 15-11-2022 REF-49379-11-10-2022(Minikontrata 1)
8663 Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III” Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 1 993 797.00 31-10-2022 REF-47875-10-30-2022
8670 Mbikqyrje punimesh për objektin: “Ndërtimi i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e IV-ërt Qeverisja Vendore Kurbin Sh.A Ujësjellës Laç Kurbin 4 392 942.00 01-11-2022 REF-48036-10-31-2022
8636 Blerje beton, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Ndërrmarrja Rruga Durrës 4 140 000.00 24-10-2022 REF-46881-10-21-2022
8731 Auditim vjetor per sisteme te menaxhimit ,(Cilesia ,Mjedisi,Siguria ne vendin e punes) Me te ardhurat e Eco Tirana sh.a Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 086 666.00 16-11-2022 REF-49928-11-15-2022
8697 “Mirëmbajtje e Sistemeve Informatike (Sporteli Elektronik për qytetarin; Sistemi Elektronik i Kërkesë/Ankesave; Sistemi i Informimit dhe Ekspozimit ndaj Qytetarit)” Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 393 600.00 02-11-2022 REF-47229-10-25-2022
8672 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 000 000.00 12-10-2022 REF-45190-10-11-2022
8722 Blerje kaseta metalike Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 646 180.00 15-11-2022 REF-49867-11-14-2022
8721 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 069 310.00 15-11-2022 REF-49379-11-10-2022
8704 Blerje profile çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 357 950.00 10-11-2022 REF-49277-11-09-2022
8765 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 9 990 000.00 04-11-2022 REF-48454-11-03-2022
8775 “Blerje materiale fidanishte + lulishte” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike Elbasan 1 181 160.00 24-10-2022 REF-46902-10-21-2022
8753 Dekore per festat Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 916 580.00 15-11-2022 REF-49856-11-14-2022
8716 Blerje Dekori, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 780 000.00 14-11-2022 REF-49582-11-11-2022
8824 "Mbrojtja e rrugës Papër - Pajun - Papër Sollak nga përroi i Paprit, Njësia Administrative Papër" Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike Elbasan 2 795 462.00 09-09-2022 REF-41032-09-08-2022
8717 Spostimi i Linjes D150 G GIZE PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 500 000.00 14-11-2022 REF-49679-11-11-2022
8408 Blerje transformatore fuqie nga 250kV-630kV me tension primar 6kV dhe 10kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 112 440 000.00 22-06-2022 REF-33686-06-21-2022
8606 Pastrimi i Akuatoriumit për 3 vite Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 23 199 199.00 13-10-2022 REF-45550-10-12-2022
8817 Mbikqyrje punimesh te objektit Ndertim Sistem Kanalizimesh dhe Impjant Trajtimi te Ujrave te Ndotura ne Qytetin Bulqize Lagja e Re Qeverisja Vendore Bulqizë Bashkia Bulqize 3 116 914.00 08-11-2022 REF-48843-11-07-2022
8885 Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmentet rakorduese me rrugen gjeroven, Berat Qeverisja Vendore Berat Bashkia Berat 8 331 410.00 20-10-2022 REF-46577-10-19-2022
8633 Blerje Pompa Centrifugale dhe zhytese ( POPMPA TE UJIT TE PIJSHEM PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 11 507 200.00 17-10-2022 REF-46082-10-15-2022
8512 “Rikonstruksion kabinash (punime teknologjike,montimi,ndertimi,transporti + kabine elektrike tip box)Durres“ Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 42 593 423.00 06-09-2022 REF-40656-09-04-2022
8674 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 953 313.00 01-11-2022 REF-47853-10-28-2022
9028 Vendosje Matësash në pallatet me kollonë të brëndëshme në qytetin e Leskovikut dhe në fshatin Mollas Qeverisja Vendore Kolonjë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Ersekë 12 166 305.00 28-09-2022 REF-43522-09-27-2022
8687 Blerje litarë çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 6 500 273.00 07-11-2022 REF-48676-11-04-2022
8730 Blerje Materiale Ndertimi Qeverisja Vendore Durrës NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 1 608 750.00 14-10-222 REF-45663-10-13-2022
8694 "Riparimi dhe vendosja në kushte optimale i RASH, Devijatorit, Kuzhinetave, Sistemit të frenimit dhe Çelësit 35 KV te Ag.1 dhe Ag2 në Hec Lanabregas" HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 945 333.00 08-11-2022 REF-48825-11-07-2022
8615 Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel” Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 4 766 015.00 19-10-2022 REF-46490-10-18-2022
8587 Blerje automjet per zbrazjen e konteniereve te teknologjise se re Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 20 336 500.00 10-10-2022 REF-44800-10-07-2022
8680 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 760 291.00 01-11-2022 REF-47967-10-31-2022
8713 Blerje Matesa Uji per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 12 480 250.00 27-09-2022 REF-43299-09-26-2022
8690 Shërbim për siguracion, shërbim TPL+kasko Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 900 000.00 07-11-2022 REF-48687-11-04-2022
8696 “Riparim i transformatorit në Fushë Milot” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 224 319.00 01-11-2022 REF-47888-10-31-2022
8545 F.V kamera sigurie e rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet, shesheve, disa objekteve arsimore + fibra optike + shërbime mirëmbajtje Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 36 948 348.00 26-09-2022 REF-43138-09-23-2022
8853 “Blerje materiale për mirëmbajtjen e objekteve publike (shkolla, zyra, varreza etj.)” Qeverisja Vendore Mallakastër Bashkia Mallakaster 7 716 599.00 19-08-2022 REF-39183-08-18-2022
8752 Akt ekspertize për sheshet dhe kalatat Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 808 000.00 02-09-2022 REF-40452-09-01-2022
8786 Sherbim i eventit permbylles te projektit "Permiresimi i ofertes turistike dhe rritja e sezonalitetit ne fshatrat Lepushe dhe Vermosh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Bashkia Malesi e Madhe 1 716 667.00 28-10-2022 REF-47728-10-27-2022
8681 Blerje pajisjesh kompjuterike ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 7 977 781.00 04-11-2022 REF-48529-11-03-2022
8583 Pajisje rezervë dhe Aparate për Sistemin e matjes Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 000 000.00 07-10-2022 REF-44363-10-04-2022
8691 Dizinsektim i parqeve dhe objekteve ne parqe Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 332 800.00 17-10-2022 REF-45953-10-14-2022
8655 Riparim dhe mirembajtje e sistemit te inverterave dhe radrizatoreve. Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 3 700 000.00 27-10-2022 REF-47481-10-26-2022
8586 Trajnim refresh të emergjencave ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 66 666 000.00 10-10-2022 REF-44849-10-07-2022
8605 Mirëmbajtje e thellë e tualeteve në objektet shkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 905 637.00 13-10-2022 REF-45557-10-12-2022
8628 Shërbim interneti Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 598 800.00 21-10-2022 REF-46732-10-20-2022
8580 Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja të UK Sh.a Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 5 163 600.00 07-10-2022 REF-44580-10-05-2022
8507 Blerje nafte Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 6 666 666.00 12-09-2022 REF-41112-09-09-2022
8782 Shërbime Për Qiramarrje Mjete Transporti (Vinç Kulle) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 250 000.00 14-10-2022 REF-45958-10-14-2022
8607 Automjete me qira operacionale leasing Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 35 500 000.00 13-10-2022 REF-45442-10-12-2022
8574 Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 204 998 830.00 05-10-2022 REF-44440-10-04-2022
8635 Vleresimi i aseteve dhe detyrimeve te OST sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 900 000.00 24-10-2022 REF-46942-10-21-2022
8544 Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objekte publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 082 034.00 22-09-2022 REF-42827-09-21-2022
8555 Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 13 743 000.00 20-09-2022 REF-42309-09-19-2022
8639 Blerje vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 2 497 960.00 29-09-2022 REF-43741-09-28-2022
8744 “BOJË FOSFORESHENTE AKRILIKE” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 496 000.00 03-10-2022 REF-44142-09-30-2022
8589 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2022 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 10-10-2022 REF-44789-10-07-2022
8877 “Blerje Klori” Qeverisja Vendore Kamëz Ujësjellës Kanalizime Kamëz Sh.a 2 857 680.00 07-10-2022 REF-44646-10-06-2022
8729 Blerje gaz oil Qeverisja Vendore Gjirokastër Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster Sh.a 2 206 800.00 22-09-2022 REF-42842-09-21-2022
8643 Shpenzime per Mirembajtjen e Objekteve Ndertimore Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 462 284.00 06-10-2022 REF-44451-10-05-2022
8883 “Blerje rroba pune për ASHP-në” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan 1 124 778.00 22-09-2022 REF-42638-09-21-2022
8649 Riparim Vepra Arti (Mbrojtja e ures Hekurudhore te Rrogozhines) Projektim Zbatim Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 32 977 391.00 29-08-2022 REF-39982-08-26-2022
8776 Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 699 000.00 11-10-2022 REF-45158-10-10-2022
8876 “Marrje makina me qera për nevojat e UjësjellësKanalizime Vorë sha” Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 1 066 672.00 22-09-2022 REF-42778-09-21-2022
8575 Rikonstruksion kabinash (punime teknologjike, montimi, ndertimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 549 146.00 26-09-2022 REF-43184-09-24-2022
8738 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 561 887.00 05-10-2022 REF-43610-09-28-2022
8504 Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJ.SH.M.L Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 10 443 066.00 12-09-2022 REF-41087-09-09-2022
8669 Blerje adeziv, banner dhe leter grafike Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 4 333 333.00 13-10-2022 REF-45503-10-12-2022
8625 Blerje materiale per sinjalistike rrugore Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 081 756.00 11-10-2022 REF-45115-10-10-2022
8631 Blerje Karburanti per nevojat e DPPGJ Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 9 897 500.00 29-09-2022 REF-43723-09-28-2022
8613 Blerje pompa uji Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 992 535.00 19-10-2022 REF-46453-10-18-2022
8616 Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 45 243 244.00 01-09-2022 REF-40203-08-30-2022
8475 Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 109 755 239.00 05-08-2022 REF-37859-08-04-2022
8525 “Blerje Mjet Transporti kamion Auto Vinç Vetëshkarkues (mbi 10 Ton) 4x4 (1 copë)” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 12 233 333.00 16-09-2022 REF-41823-09-15-2022
8543 Blerje Lëndë Drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 35 833 333.00 22-09-2022 REF-42833-09-21-2022
9086 “Blerje materiale gjelberimi dhe biopreparate” Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 666 667.00 20-09-2022 REF-42118-09-19-2022
8511 Mirëmbajtje e thellë në palestra në objekte publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 440 195.00 06-09-2022 REF-40646-09-02-2022
8551 “Ndërtimi i Rrugëve të Brendëshme në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 15 832 071.00 22-08-2022 REF-39359-08-19-2022
8556 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 18 428 130.00 20-09-2022 REF-42192-09-19-2022
8597 Karburant Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 18 738 800.00 14-09-2022 REF-41456-09-13-2022
8527 Blerje Materiale Elektrike per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 189 400.00 14-09-2022 REF-41579-09-13-2022
8584 Blerje modulesh software për fillimin e implementimit të Port Community System Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 280 000.00 24-08-2022 REF-39544-08-23-2022
8578 Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 5 733 333.00 14-09-2022 REF-41465-09-13-2022
8520 Suport, licenca dhe mirëmbajtje për pajisjet hardware Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 8 300 000.00 15-09-2022 REF-41695-09-14-2022
8836 Loti III “ Sherbime elektrike” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 938 640.00 23-08-2022 REF-39475-08-22-2022
8560 Ndertim i rrjetit ujesjelles Bradashesh Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 18 824 299.00 31-08-2022 REF-40212-08-30-2022
8565 Blerje të medikamenteve dhe materialeve mjekësore veterinare Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 23 834 700.00 14-06-2022 REF-32719-06-13-2022
8564 Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 8 087 385.00 30-09-2022 REF-43505-09-27-2022
8530 Pjese kembimi + Riparim sherbime mjeteve Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 577 200.00 13-09-2022 REF-41329-09-12-2022
8432 “Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre elektropompa drenazhi rezervë për Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, FV kompresor i presionit të lartë të ajrit për Hec Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy kompresorët ekzistues”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 52 000 000.00 01-07-2022 REF-35049-06-30-2022
8958 Loti 2: Blerje bateri, vaj etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 5 583 358.00 22-07-2022 REF-36866-07-21-2022
8960 Loti 1: Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 535 844.00 22-07-2022 REF-36863-07-21-2022
8540 Blerje materiale elektrike, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 943 574.00 10-08-2022 REF-38153-08-09-2022
8542 Blerje pllaka rrugesh (trani) Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 12 494 074.00 22-08-2022 REF-39326-08-19-2022
8536 Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 280 000 000.00 29-08-2022 REF-40055-08-26-2022
8977 Hapje dhe Rehabilitimi i rrugeve Pyjore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 17 500 000.00 09-08-2022 REF-38036-08-08-2022
9008 F.V. stola për lulishte Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 665 000.00 05-08-2022 REF-37908-08-04-2022
8552 “Rinovimi i suportit dhe licensave te platformes elektronike financiare, burimeve njerezore, arshives elektronike dhe sistemit te menaxhimit te dokumenteve, Fiskalizimit dhe Fatures elektronike Online dhe Migrimi ne versionin cloud” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 330 000.00 22-09-2022 REF-42814-09-21-2022
8480 Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 213 000.00 08-08-2022 REF-37996-08-05-2022
8860 “Zhvillim dhe mirëmbajtje e programit të faturimit dhe leximit për blerje për leximin e matësave të ujit” Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 2 488 667.00 26-08-2022 REF-39983-08-26-2022
8427 Përditësimi i versionit të software të sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware për DCS SCADA në HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 224 000 000.00 28-06-2022 REF-34473-06-27-2022
8201 F.V dhe Instalim te sistemit te Matjes Inteligjente ne Kabinat Elektrike te OSSH sh.a, SoftWare – t dhe integrimet e tyre ne platformen MDMS (Mater data mangement system Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 1 048 176 705.00 28-03-2022 REF-23133-03-25-2022
8524 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 18 434 333.00 01-08-2022 REF-37530-07-29-2022
9085 “Shërbim periodik për 3 autobotet tip Renault” Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 097 735.00 23-08-2022 REF-39458-08-22-2022
8521 Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 10 723 500.00 02-08-2022 REF-37620-08-01-2022
8858 “Blerje Rroba Pune per vitin 2022 ” Qeverisja Vendore Vlorë 2 642 090.00 31-08-2022 REF-40364-08-31-2022
8481 “Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e mirëmbajtjes së linjave dhe punonjëseve femra” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 290 728.00 09-08-2022 REF-38091-08-08-2022
8872 Tabela sinjalistike vertikale + kufizues shpejtesie Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 498 348.00 09-08-2022 REF-38086-08-08-2022
8430 Rikonstruksion i dy kabinave elektrike nr. 1 TMGJ, nr. 7 TK dhe zyra e lejeve tek HSH porta 3, të dëmtuara nga tërmeti Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 428 563.00 29-06-2022 REF-34617-06-28-2022
8900 “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te vecante” Qeverisja Vendore Sarandë Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande 2 995 000.00 23-08-2022 REF-39387-08-22-2020
8470 “Blerje bojra teknologjike dhe lëndë pastrimi teknologjike për Hibrid Mail” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 701 900.00 03-08-2022 REF-37678-08-02-2022
9011 F.V pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Vau i Dejës Bashkia Vau Dejes 3 331 700.00 29-06-2022 REF-34557-06-28-2022
8506 Ushqime Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 27 326 475.00 12-09-2022 REF-41178-09-11-2022
8906 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 459 333.00 10-08-2022 REF-38221-08-09-2022
8523 Sherbime Agroteknike (Fitopatologjike e entomologjike) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 760 000.00 12-08-2022 REF-38383-08-11-2022
8898 Shërbimi i Procesionares ne Bimes Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 08-09-2022 REF-40843-09-07-2022
8522 ‘‘Blerje Pjese Kembimi dhe Riparim Sherbimi i mjeteve Motorike , per vitin 2022’’ Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 000 000.00 26-07-2022 REF-37088-07-25-2022
8455 Blerje bateri Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 168 700.00 26-07-2022 REF-37048-07-25-2022
9047 “F.V. blerje gomash” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 660 000.00 18-08-2022 REF-39128-08-17-2022
9023 Blerje Karburant Nafte Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 16 667 500.00 08-08-2022 REF-37982-08-05-2022
8458 "BORDI KULLIMIT, BLERJE KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 666 666.00 06-07-2022 REF-35492-07-05-2022
9064 “Auditimi i sigurisë kibernetike mbi CGM dhe PCN të ENTSO-E” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 1 489 600.00 02-09-2022 REF-40410-09-01-2022
9065 “Mirëmbajtje e Godinës së Drejtorisë së Përgjithshme, që përfshinë sistemet e kondicionimit, elektrike, hidraulike dhe ndërtimore” Sh.A Posta Shqiptare Posta Shqiptare sh.a. 2 600 000.00 02-09-2022 REF-40504-09-01-2022
8956 Blerje Rroba Pune Qeverisja Vendore Durrës NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 5 000 000.00 01-09-2022 REF-40331-08-31-2022
8514 Mbulim siguracion, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 057 000.00 28-07-2022 REF-37238-07-27-2022
8519 (Minikontrata 1) “Riparimi i asfalteve te demtuara nga Uke ne rruget e qytetit te elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 0.00 30-05-2022 REF-31009-05-27-2022 (Minikontrata 1)
8452 Blerje oksigjen, acetilen Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 053 800.00 22-07-2022 REF-36809-07-21-2022
8429 Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kv N/ST Kombinat 35/6 dhe Fiderave A4U/20kv N/ST Uznove dhe A1B/20kv N/ST Burdullias Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 93 145 195.00 30-06-2022 REF-34864-06-29-2022
8454 Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 541 500.00 07-07-2022 REF-35563-07-06-2022
8970 “Sherbime printimi” Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 4 000 000.00 07-06-2022 REF-31953-06-06-2022
8428 Blerje karburant Diesel dhe Benzine per nevojs te OSHEE GROUP sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 191 959 400.00 30-06-2022 REF-34865-06-29-2022
8855 “Pajisje Rekreative dhe Element Urban” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 497 200.00 30-08-2022 REF-40180-08-30-2022
8861 “Shoqerimi i Vlerave Monetare” Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 1 507 888.00 29-08-2022 REF-40071-08-29-2022
9062 “Kontratë konsulence për hartimin e kostos në EUROCONTROL” ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 3 916 667.00 29-08-2022 REF-39977-08-26-2022
8420 Blerje MHC për APD-në Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 432 000 000.00 27-06-2022 REF-34278-06-24-2022
9060 “Blerje kabllo me vetëmbajtje TU – ABC, me aksesorë” Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 3 246 000.00 29-08-2022 REF-40045-08-26-2022
8489 Shërbim Furnizim / Vendosje pjesë këmbimi për automjetet e UK Sh.a Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 1 394 400.00 28-07-2022 REF-37274-07-27-2022
8859 “Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Qeverisja Vendore Lushnje SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë 3 825 350.00 26-08-2022 REF-39979-08-26-2022
8654 Minikontrata 1 Hapje Zhbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 13-05-2022 REF-28855-05-12-2022 (Minikontrata 1)
9004 "Blerje KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 11 666 666.00 28-06-2022 REF-34548-06-27-2022
8995 Loti II “Sherbime kondicionimi” Qeverisja Vendore Tiranë Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a 5 852 643.00 23-08-2022 REF-39471-08-22-2022
8998 Blerje Matesa Mekanik Uji dhe Aksesore Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 3 999 926.00 23-08-2022 REF-39386-08-22-2022
8494 Blerje Goma, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 490 000.00 28-07-2022 REF-37261-07-27-2022
8487 Marrje mjete me qera (Eskavator, Kamion, Pick-up) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 000 000.00 27-07-2022 REF-37149-07-26-2022
8431 Blerje Shtylla Druri dhe Beton/Arme Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 80 000 000.00 28-06-2022 REF-34407-06-27-2022
8499 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 535 265.00 19-08-2022 REF-39188-08-18-2022
9048 Shpenzime për Mirëmbajtjen e Rrugëve, Veprave Ujore, Rrjeteve Hidraulike, Elektrike, Telefonike, Ngrohje etj Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 017 000.00 29-07-2022 REF-37364-07-28-2022
8496 ““Siguracioni i Aksidenteve personale te punonjesve ,mjeteve ne Vlore 2022 ” Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 102 000.00 27-07-2022 REF-37188-07-26-2022
8500 ‘‘Blerje Pompa Zhytese dhe Centrifugale , per vitin 2022’ Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 11 507 200.00 29-07-2022 REF-37470-07-28-2022
9039 Materiale per Ndriçim Publik (Rrugor, Sheshe, Ambjente Publike) Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 681 500.00 21-07-2022 REF-36750-07-20-2022
8395 Blerje karburant Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 201 446.00 16-06-2022 REF-32908-06-15-2022
8488 Blerje makine Pick Up Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 4 294 166.00 01-08-2022 REF-37499-07-29-2022
8988 Shpenzime per riparim/sherbim automjetesh ”. Qeverisja Vendore Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 1 499 400.00 15-08-2022 REF-38461-08-12-2022
8344 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 530 500.00 23-05-2022 REF-29712-05-17-2022
9052 Sherbim-Mirembajtje per funksionimin e paisjeve kompjuterike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 299 000.00 13-07-2022 REF-36121-07-12-2022
8283 Blerje kimikate dhe reagente Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 6 141 456.00 19-04-2022 REF-25488-04-15-2022
8419 "Sektori Pastrimit, Blerje Karburant" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 951 000.00 27-06-2022 REF-34305-06-24-2022
9033 Blerje Ushqime për Vitin 2022 - Loti II “Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 64 095 135.00 15-06-2022 REF-32876-06-14-2022
9042 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh dhe gomash) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 416 667.00 01-07-2022 REF-34996-06-30-2022
9034 Sinjalistikë horizontale (kangjella, birila, grerëza) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 13 148 817.00 23-06-2022 REF-33854-06-22-2022
9038 Dizinsektim i parqeve dhe objekteve ne parqe Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 332 800.00 23-05-2022 REF-30235-05-20-2022
8462 Blerje paneli i pompave të dozimit të klorit dhe setit të injektimit të klorit, për Stacionin e Pompave Turan Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 283 300.00 08-07-2022 REF-35674-07-07-2022
8963 Blerje materiale, enë kuzhine Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 16 132 341.00 05-08-2022 REF-37946-08-04-2022
8959 Loti 2- Goma Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 1 040 000.00 05-08-2022 REF-37917-08-04-2022
8472 Marrje me qera mjet transporti Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 916 000.00 05-07-2022 REF-34838-06-29-2022
9017 Sistem Ujitës në Parkun Rinia Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 29-06-2022 REF-34677-06-28-2022
9041 Shpenzime te tjera materiale dhe sherbime operative (mirembajtja e pemeve) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 16 000 000.00 15-07-2022 REF-36367-07-14-2022
9019 Blerje pjese kembimi, goma bateri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 10 828 667.00 28-06-2022 REF-34512-06-27-2022
8453 Blerje materiale për rrjetin ujësjellës Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 624 625.00 08-07-2022 REF-35807-07-07-2022
8471 Blerje cakull per rruget rurale Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 914 010.00 18-07-2022 REF-36429-07-15-2022
9016 Zhvilimi i Platformes per Metodat Alternative te Pagesave te Parkimit. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 10 756 666.00 23-06-2022 REF-33741-06-22-2022
9051 Mirembajtje e objekteve ndertimore (lyerja me boje) Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 3 390 833.00 01-07-2022 REF-34954-06-30-2022
9013 Rehabilitimi i Shtresave të Lodrave tek Parku Rinia Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 21-06-2022 REF-33452-06-20-2022
9035 Blerje Karburanti (Naftë) Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 633 545.00 12-07-2022 REF-35945-07-08-2022
8397 Blerje Gazoil per Nevojat e Ndermarrjes se Pasurise Publike dhe pastrimin e kanaleve kulluese Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 20 090 000.00 17-06-2022 REF-33132-06-16-2022
8459 Marrje me qera kamioni transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 250 000.00 13-07-2022 REF-36110-07-12-2022
8473 Blerje paisje te ndryshme per stacionin e pompimit Rromes Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 1 579 000.00 12-07-2022 REF-35860-07-08-2022
9018 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Berat Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat 5 911 753.00 01-06-2022 REF-31270-05-31-2022
8413 Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 20 883 330.00 23-06-2022 REF-33788-06-22-2022
8437 Blerje mufte, koka kablli TU dhe TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 3 989 700.00 08-07-2022 REF-35799-07-07-2022
8460 Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 890 000.00 04-07-2022 REF-35139-07-01-2022
9015 Riparimi i Pompave te Puseve dhe Shatervaneve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 700 000.00 14-07-2022 REF-36270-07-13-2022
8391 Riparimi i transformatorve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 150 000 000.00 09-06-2022 REF-32241-06-08-2022
8382 Loti II: Blerje lëndë djegëse, lloji benzinë për nevojat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 7 116 667.00 10-06-2022 REF-32429-06-09-2022
8383 Loti I: Blerje lëndë djegëse, lloji naftë për nevojat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 600 000.00 10-06-2022 REF-32426-06-09-2022
9022 Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha Qeverisja Vendore Tiranë TIRANA DC SH.A 2 430 556.00 24-05-2022 REF-30382-05-23-2022
8210 Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të UKD Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 945 020.00 26-03-2022 REF-23095-03-25-2022
8218 Blerje Depozita dhe Pompa Uji Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 245 750.00 04-04-2022 REF-23736-04-01-2022
8322 Blerje hipoklorit natriumi Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 16 996 283.00 06-05-2022 REF-27596-05-05-2022
8418 Shpenzime për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 966 667.00 24-06-2022 REF-34098-06-23-2022
8406 Rishikimi i procedurave të afrimit RNP dhe SID RNAV të Aeroportit të Tiranës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 20 833 333.00 21-06-2022 REF-33445-06-20-2022
8434 Shërbim transporti dhe pozicionim në vend të nënstacioneve levizëse 35/10.5-63 kV, nga Qarri në Borsh dhe 110/35/10 kV nga Himara në Zëmblak Korçë, si edhe rikthimin e tyre në destinacion fillestar pas përfundimit të qëllimit të kërkesës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 1 980 667.00 01-07-2022 REF-35025-06-30-2022
8357 Riparime, shërbime, pjesë këmbimi për automjetet e OST sh.a., për një periudhë 2(dy) vjeçare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 60 000 000.00 26-05-2022 REF-30626-05-24-2022
8394 "Mates kryesore elektronik te ujit dhe mirembajtje e sistemit te leximit ne distance SCADA" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 491 100.00 15-06-2022 REF-32849-06-14-2022
8518 Blerje materiale për higjenizim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 39 999 831.00 27-05-2022 REF-30945-05-26-2022
8999 Sherbime Vijezime Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 5 778 634.00 16-05-2022 REF-28900-05-13-2022
8353 “Riparimi i asfalteve te demtuara nga Uke ne rruget e qytetit te elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 3 000 000.00 30-05-2022 REF-31009-05-27-2022
8441 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 916 666.00 12-07-2022 REF-35923-07-08-2022
8445 “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 33 972 532.00 12-07-2022 REF-35897-07-08-2022
8338 Sigurimi i Pasurisë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 932 013.00 19-05-2022 REF-29903-05-18-2022
8377 Trajnim për ATCO AFIS Kukës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 26 666 666.00 07-06-2022 REF-31879-06-06-2022
8399 Blerje bateri për sistemet operacionale dhe teknike dhe zëvendësimi i baterive të sistemit Skyline ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 139 803.00 17-06-2022 REF-33150-06-16-2022
8339 Marrje mjetesh motorike me qera operacionale me afat 3 vjecar Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 128 040 048.00 19-05-2022 REF-29905-05-18-2022
8355 Upgrade Oracle BI Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 11 944 333.00 26-05-2022 REF-30748-05-25-2022
8450 Hapje Zhbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 993 597.00 13-05-2022 REF-28855-05-12-2022
8361 Blerje Rimorkiator, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 6 166 000.00 24-05-2022 REF-30127-05-20-2022
8425 Blerje inerte Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 013 670.00 03-06-2022 REF-31634-06-02-2022
8351 “Furnizim Vendosje Pjese kembimi per automjetet e shoqerise” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 15 953 008.00 23-05-2022 REF-30222-05-20-2022
8341 Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 179 000.00 20-05-2022 REF-30101-05-19-2022
8368 Blerje Karburant HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 1 252 498.00 02-06-2022 REF-31383-06-01-2022
8346 “SHPENZIME PËR DDD” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 083 280.00 23-05-2022 REF-30190-05-20-2022
8343 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 936 644.00 23-05-2022 REF-29713-05-17-2022
8314 Blerje aparate reader për kryerjen e leximeve te ujëmatesave Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 773 333.00 05-05-2022 REF-27362-05-04-2022
8367 Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 198 290.00 02-06-2022 REF-31410-06-01-2022
8334 Blerje Karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 800 000.00 18-05-2022 REF-29736-05-17-2022
8350 Marrje Autobot me qera për pastrimin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, për nevojat e shoqërisë. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 1 500 000.00 23-05-2022 REF-30148-05-20-2022
8345 Blerje pjese kembimi, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 795 000.00 24-05-2022 REF-30220-05-20-2022
8359 Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha Qeverisja Vendore Tiranë TIRANA DC SH.A 2 430 556.00 24-05-2022 REF-30382-05-23-2022
8335 “Blerje siguracion TPL dhe Kasko per automjetet e shoqerise uke,viti 2022” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 618 659.00 18-05-2022 REF-29675-05-17-2022
8331 Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 20 000 000.00 12-05-2022 REF-28717-05-11-2022
8248 “Pastrim kolektoreve kryesore te ujrave te ndotura ne qytetin e Durresit ” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 000 000.00 12-04-2022 REF-24679-04-11-2022
8264 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4 zona e re nën Mborje, si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjndolli etj për UKKO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 16 730 000.00 15-04-2022 REF-25377-04-14-2022
8294 Blerje Karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 50 000 000.00 28-04-2022 REF-26895-04-27-2022
8222 Rikonstruksioni i Seksionit 6KV HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 14 854 475.00 04-04-2022 REF-23771-04-01-2022
8227 ISO (Auditime, trajnime + ISO 27001) Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 89 925 000.00 05-04-2022 REF-23949-04-04-2022
8265 Sistemi i inspektimit dhe regjistrave elektronikë të mirëmbajtjes teknike të mjeteve dhe mekanizmave portualë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 100 000.00 14-04-2022 REF-24958-04-13-2022
8340 Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 412 000.00 20-05-2022 REF-30103-05-19-2022
8318 Rinovim dhe shtim postesh program Financa 5 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 980 000.00 06-05-2022 REF-27585-05-05-2022
8319 Blerje Tubo me diameter me presjone te ndryshme dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 595 366.00 06-05-2022 REF-27591-05-05-2022
8279 Loti I: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman, N/Stacionin Vau Dejës, N/Stacionin Koplik, N/Stacionin Burrel dhe N/Stacioni Shumat Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 142 764 418.00 20-04-2022 REF-25667-04-19-2022
8166 Blerje beton M 250 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 3 900 000.00 21-02-2022 REF-20054-02-18-2022
8278 Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Tirana 1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, NJMT, Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, Magazina Elbasan, N/Stacionin Zemblak, N/Stacionin Fier, N/Stacionin Babicë dhe Magazina Kuçovë. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 297 425 872.00 20-04-2022 REF-25669-04-19-2022
8315 “Blerje materiale hidraulike plastike, tuba uji, rakorderi e aksesore, per nevojat e Ujesjelles Kanalizime sh.a Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 838 930.00 05-05-2022 REF-27311-05-04-2022
8277 Krijimi i programit të menaxhimit të aktivitetit të operimit tregtar Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 198 000 000.00 19-04-2022 REF-25496-04-15-2022
8245 Rikonstruksion linjash dhe objektesh per ujesjelles kanalizime elbasan viti 2022” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 53 000 000.00 11-04-2022 REF-24496-04-08-2022
8302 Blerje Materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 9 955 777.00 28-04-2022 REF-26680-04-27-2022
8267 Blerje guarnicione (gasket) Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 2 855 120.00 15-04-2022 REF-25368-04-14-2022
8296 Blerje goma automjetesh ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 399 722.00 29-04-2022 REF-27071-04-28-2022
8282 Blerje goma automjetesh Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 12 815 800.00 21-04-2022 REF-25787-04-20-2022
8221 MHC 80 TON (Blerje vinxhi) Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 385 000 000.00 04-04-2022 REF-23801-04-01-2022
8298 Trajnim Refresh të emergjencave 10 student ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 250 000.00 28-04-2022 REF-26747-04-27-2022
8250 Sherbim i transportit te punonjesve te QPN Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 885 667.00 12-04-2022 REF-24689-04-11-2022
8281 Sherbim me roje private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 25 617 237.00 21-04-2022 REF-25700-04-20-2022
8259 “Mirëmbajtje,pastrim të puseve dhe depove të ujit në zonën e shërbimit UKD” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 5 508 882.00 13-04-2022 REF-24766-04-12-2022
8243 “Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore sistemi call center” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 180 000.00 11-04-2022 REF-24507-04-08-2022
8225 Blerje veshje pune per vitin 2022 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 443 660.00 04-04-2022 REF-23797-04-01-2022
8258 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 38 990 000.00 15-03-2022 REF-21889-03-11-2022
8260 Mirembajtje e automjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 875 000.00 13-04-2022 REF-24508-04-08-2022
8239 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 967 525.00 08-04-2022 REF-24360-04-07-2022
8305 Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzinë Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 9 590 340.00 17-03-2022 REF-22186-03-16-2022
8190 Shërbim pastrim pusesh Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 3 275 000.00 03-03-2022 REF-20981-03-02-2022
8261 Blerje Gazoil D1 per vitin 2022 Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 2 599 200.00 13-04-2022 REF-24815-04-12-2022
8211 "Blerje BETONI" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 158 489.00 28-03-2022 REF-23149-03-25-2022
8247 Shërbim për plotësimin e dokumentacionit për implementimin e standartit ISO 27001 në sistemet TIK të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 270 000.00 04-04-2022 REF-23756-04-01-2022
7936 Ndërtim i ambientit të monitorimit helpdesk për shërbimet e OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 490 000.00 28-09-2021 REF-06427-09-27-2021
8067 Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Albcontrol sha ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 84 175 068.00 10-12-2021 REF-14628-12-09-2021
8203 Rinovim i licencave IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 490 783.00 29-03-2022 REF-23248-03-28-2022
8196 Shpenzime mirëmbajtje për sistemet Skyline të instaluara ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 52 083 333.00 04-03-2022 REF-21176-03-03-2022
8230 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 3 000 000.00 06-04-2022 REF-24092-04-05-2022
8275 Ruajtja e objekteve të UKKO Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi, kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 20 950 000.00 16-03-2022 REF-22015-03-15-2022
8172 Karburant Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 350 542.00 23-02-2022 REF-20355-02-22-2022
8263 Shërbim siguracion makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 650 000.00 24-03-2022 REF-22781-03-23-2022
8182 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 653 301.00 24-02-2022 REF-20519-02-23-2022
8102 Shërbime me të tretë, për automjetet e UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 914 393.00 31-12-2021 REF-16803-12-30-2021
8234 Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 198 290.00 25-03-2022 REF-23008-03-24-2022
8186 Menaxhimi Financiar, Testi i Zhvlerësimit dhe IFRS9 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 952 000.00 01-03-2022 REF-20860-02-28-2022
8188 Shërbim mirëmbajtje, rinovimi i licensave ekzistuese për paisjet e infrastrukturës IT të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 19 800 000.00 02-03-2022 REF-20965-03-01-2022
8170 Sigurimi i kullës së kontrollit mobile në Aeroportin e Kukësit me gjithë pajisjet e nevojshme ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 61 666 666.00 23-02-2022 REF-20353-02-22-2022
8229 Blerje materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit te ujit te pijshem dhe te ujerave te zeza Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 16-03-2022 REF-21857-03-11-2022
8226 “Blerje karburant Nafte( D1)10 PPM Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 400 000.00 17-03-2022 REF-22096-03-16-2022
8191 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 6 288 333.00 03-03-2022 REF-20971-03-01-2022
7937 Rehabilitimi elektromekanik i vinçit 2x10 Ton në Bjefin e Poshtëm në Hec Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 27 000 000.00 28-09-2021 REF-06474-09-27-2021
8178 “Zhvillim dhe mirembajtje per sistemin e faturimit kontabilitetit dhe fiskalizimit te UKE” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 3 919 996.00 25-02-2022 REF-20590-02-24-2022
8187 Prime sigurimi për mjetet motorrike të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 060 737.00 02-03-2022 REF-20958-03-01-2022
8095 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 198 530.00 29-12-2021 REF-16608-12-28-2021
8142 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 6 500 000.00 07-02-2022 REF-18718-02-04-2022
8147 Blerje artikuj ushqimor Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 12 750 070.00 09-02-2022 REF-19047-02-08-2022
8159 Blerje Nafte GAZOIL 10 PPM per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 5 463 024.00 17-02-2022 REF-19853-02-16-2022
8089 “Shërbim GPS Mjetesh” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 299 973.00 28-12-2021 REF-16346-12-24-2021
8163 Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 7 496 200.00 03-12-2021 REF-13845-12-02-2021
8073 Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 500 000.00 16-12-2021 REF-15230-12-15-2021
8061 Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 12 477 930.00 01-12-2021 REF-13277-11-26-2021
8077 Shërbimi i enkriptimit të komunikimit. Siguria kibernetike në infrastrukturë kritike Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 45 000 000.00 20-12-2021 REF-15606-12-17-2021
8096 Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 631 920.00 30-12-2021 REF-16710-12-29-2021
8097 Loti i I-rë: “Blerje gazoil për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 52 343 118.00 30-12-2021 REF-16708-12-29-2021
7884 Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të siperm nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 10-09-2021 REF-04916-09-09-2021
7966 Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të FSHU sh.a Rajoni Tirane per nje periudhe 2 vjecare; Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 55 454 452.00 12-10-2021 REF-07782-10-11-2021
8139 Blerje Zarfa A4, Zarfa A5/B5, Etiketa Adezive dhe printim të pyetësorit dhe letrës shoqëruese Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 24 200 000.00 26-01-2022 REF-17772-01-25-2022
8109 Transporti i pjesës së transportueshme (trupit) të Autotransformatorit 100 MVA nga Nënstacioni Rrashbull deri në Nënstacionin Sharrë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 550 000.00 31-12-2021 REF-16731-12-30-2021
8084 Zhvillimi i trajnimeve profesionale first aid/çertifikim Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 500 000.00 23-12-2021 REF-16100-12-22-2021
8125 Blerje Pajisje kompjuterike per qendrat dhe administraten Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 488 800.00 05-01-2022 REF-16833-12-31-2021
8124 Pjesë këmbimi dhe rezervë për pajisjet SDH/MPLS-TP Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 9 400 000.00 05-01-2022 REF-16855-12-31-2021
7712 Blerje të pajisjeve Hardware në dhomën primare të serverave, blerje licensa virtualizimi, upgrade dhe migrim Exchange Server dhe Active directory Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 86 696 817.00 12-07-2021 REF-00642-07-09-2021
8120 “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a”, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 35 911 700.00 30-12-2021 REF-16643-12-29-2021
8083 Blerje pajisje IT për zonën e hyrje/dalje të sigurisë Lindore Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 840 000.00 22-12-2021 REF-15946-12-21-2021
8092 Blerje Profile hekuri dhe celiku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 016 867.00 28-12-2021 REF-16316-12-24-2021
8131 Shërbim i ruajtjes së pronës Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 61 234 732.00 03-12-2021 REF-13762-12-02-2021
7771 "Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së kapaciteteve në të gjithë sektorët". Albgaz sh.a Albgaz sh.a 137 726 400.00 10-08-2021 REF-02487-08-09-2021
8117 Karburant ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 8 073 450.00 30-12-2021 REF-16704-12-29-2021
7995 Blerje karburanti lloji benzinë për automjetet e flotës me automjete hibride të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 8 091 050.00 27-10-2021 REF-09553-10-26-2021
8070 Riparim pjesor dhe pastrim i mbetjeve të RVM 5000/8 m3 në stacionin e shitjes së naftës Zharrëz Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 18 337 055.00 14-12-2021 REF-14879-12-13-2021
8080 “Blerje dhe instalim i programit i menaxhimit te integruar te aseteve" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 480 000.00 21-12-2021 REF-15845-12-20-2021
8071 Shërbim per kolaudimin e matesave elektrik te QFSHE Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 456 719.00 17-12-2021 REF-15478-12-16-2021
8081 Hartimi i projekt preventivit per objektin: “Ndërtimi i rrjetit të K.U.Z dhe K.U.B në fshatin Verbas, Bashkia Patos”. Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 1 999 200.00 20-12-2021 REF-15667-12-17-2021
8094 Transporti i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 311 874.00 29-12-2021 REF-16595-12-28-2021
8055 Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 10 056 845.00 23-11-2021 REF-12417-11-22-2021
8065 “Shërbim dhe mirëmbjatje e sistemit te biletarisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 982 400.00 09-12-2021 REF-14308-12-07-2021
8064 Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software-ve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 988 000.00 08-12-2021 REF-14317-12-07-2021
8028 "Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës." Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 159 090.00 17-11-2021 REF-11776-11-16-2021
8062 Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 20 500 000.00 06-12-2021 REF-14005-12-03-2021
8076 F.V Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 3 000 000.00 15-12-2021 REF-15034-12-14-2021
8001 Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 953 982.00 01-11-2021 REF-09962-10-29-2021
8039 "Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Durrea per nje periudhe 2 vjecare." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 20 468 836.00 19-11-2021 REF-12118-11-18-2021
8015 Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. Ujësjellës Kanalizime Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 38 601 321.00 10-11-2021 REF-10934-11-09-2021
8075 F.V Pjese nderrimi per instrumenta teknologjike Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 2 500 000.00 15-12-2021 REF-15056-12-14-2021
8066 Sigucioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 490 563.00 09-12-2021 REF-14458-12-07-2021
8123 Pjesë këmbimi rezervë për pajisjet OTN 8800 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 9 995 000.00 09-12-2021 REF-14318-12-07-2021
8014 Materiale Elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 10 905 600.00 08-11-2021 REF-10471-11-05-2021
8057 Blerje kontenierë 1.1 m3 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier 10 800 000.00 24-11-2021 REF-12599-11-23-2021
7637 Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 1 145 354 370.00 09-06-2021 REF-97696-06-08-2021
8086 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 5 872 336.00 09-12-2021 REF-14447-12-07-2021
7991 Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare të OSSH sh.a Rajoni Kukës.– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 7 830 576.00 26-10-2021 REF-09321-10-25-2021
8056 Blerje Materiale Inerte Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 983 366.00 24-11-2021 REF-12506-11-23-2021
8048 Shoqerimi i vlerave monetare per Rajoni Shkoder periudhe 2 vjecare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 719 806.00 18-11-2021 REF-11885-11-17-2021
8022 Tombino betoni Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 815 500.00 12-11-2021 REF-11160-11-11-2021
7709 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 13 909 132.00 09-07-2021 REF-00602-07-08-2021
8036 Ndertim RVM 120 m3 me ngrohje brenda stacionit Zharrez, ne ish sektorin e VI Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 232 249.00 17-11-2021 REF-11790-11-16-2021
8026 Dekore per festat Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 910 000.00 15-11-2021 REF-11374-11-12-2021
8016 Shërbim i sigurimit të automjeteve Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 643 694.00 10-11-2021 REF-10962-11-09-2021
8019 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2021 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 11-11-2021 REF-11000-11-10-2021
7957 Mirëmbajtja e pajisjeve ABB_PLS/SDH/MPLS-TP/ në Nivel 2/3 për periudhën 2021-2024 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 97 652 000.00 07-10-2021 REF-07374-10-06-2021
8046 Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. Ujësjellës Kanalizime Elbasan per 47 dite Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 5 286 017.00 12-11-2021 REF-11364-11-12-2021
8000 Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë QMN Kucovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 114 000.00 01-11-2021 REF-09856-10-29-2021
7975 Projekti i çertifikimit me ISO sipas standarteve ndërkombëtare për Albcontrol sha ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 108 250 000.00 15-10-2021 REF-08231-10-14-2021
7952 "Blerje KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 8 333 333.00 05-10-2021 REF-07169-10-04-2021
7970 MIRËMBAJTJE HIDROVORI(SHËRBIME DHE RIPARIME POMPAVE AKSIALE) Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 250 000.00 13-10-2021 REF-07948-10-12-2021
7980 Blerje materiale per konservimin e impiantit( kimikate dhe reagent) Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 954 500.00 18-10-2021 REF-08390-10-15-2021
8009 Bojra Printerash Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 891 677.00 28-07-202 REF-01768-07-27-2021
7967 Blerje pajisje elektronike ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 500 000.00 12-10-2021 REF-07768-10-11-2021
7959 “Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 853 400.00 08-10-2021 REF-07464-10-07-2021
7978 Riparime e mirembajtje mjetesh transporti Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 000 000.00 18-10-2021 REF-08388-10-15-2021
7938 Mirëmbajtja e pajisjeve DWDM NE NIVEL 1/2/3 per nje periudhe 2 vjecare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 000 000.00 29-09-2021 REF-06514-09-28-2021
7892 Monitorimi i treguesve mjedisor në tre Njësitë Prodhuese KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 350 000.00 14-09-2021 REF-05139-09-13-2021
7933 Rikonceptimi dhe realizimi digital i sistemit të mbrojtjes kundra zjarrit për sallën qendrore të serverave të APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 926 750.00 28-09-2021 REF-06393-09-27-2021
7958 Blerje Karburanti Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 050 000.00 08-10-2021 REF-07525-10-07-2021
7341 "Riparimi i dëmtimeve të turbinave te AGI dhe AG3 në Hec Fierzë dhe rehabilitim i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në HEC Vau i Dejës". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 806 888.00 10-02-2021 REF-86458-02-09-2021
7927 Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare te KNK-ve per Rajonin e Beratit Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 20 468 836.00 27-09-2021 REF-06349-09-24-2021
7855 Shtypshkrime për komunikimin, promovimin dhe pritjet zyrtare Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 277 500.00 01-09-2021 REF-04233-08-31-2021
7932 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 912 900.00 23-09-2021 REF-06099-09-22-2021
7979 Blerje Shkume sintetike Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 046 000.00 18-10-2021 REF-08456-10-15-2021
7918 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 237 955.00 21-09-2021 REF-05749-09-20-2021
7809 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 51 280 388.00 20-08-2021 REF-03267-08-19-2021
7877 Blerje materiale elektrike per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 6 783 970.00 09-09-2021 REF-04843-09-08-2021
7754 Zhvillim i rrjetit TU Mabe-Dragushe, fidri Gjader, N/Stacioni 110/10 kv, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 53 573 297.00 21-07-2021 REF-01254-07-20-2021
7868 Mirëmbajtje e sistemit kundra zjarrit përgjatë ambjenteve të Gazsjellësit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 18 624 986.00 07-09-2021 REF-04553-09-03-2021
7904 Nderhyrje per mirembajtjen e sistemeve te Co2 ne HEC Fierze dhe HEC Koman. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 60 000 000.00 16-09-2021 REF-05418-09-15-2021
7753 Zhvillim i rrjetit TU me kabell ABC, kabina Guri i Zi 7, F1, N/Stacioni 110/6 kv Rrenc Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 11 111 560.00 21-07-2021 REF-01255-07-20-2021
7779 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Zall- Sofraçan, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 329 483.00 16-08-2021 REF-02825-08-14-2021
7849 Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A UK Vlorë, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 080 200.00 30-08-2021 REF-04051-08-27-2021
7907 Blerje fadrome me goma per nevojat e Ujësjellës Kanalizime Kruje Sh.a Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 2 966 666.00 17-09-2021 REF-05480-09-16-2021
7854 Ndertim i Rrjetit Kryesor te Ujesjëllësit Krajke e poshtme dhe Zall-Strikçan” Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 139 256.00 30-08-2021 REF-04063-08-28-2021
7776 Sherbim Riparim Elektromotore SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 100 000.00 17-08-2021 REF-03006-08-16-2021
7845 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 16 240 000.00 30-08-2021 REF-04065-08-29-2021
7881 Loti 1: Blerje Inverter të Programuar (Tiristor) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 990 200.00 10-09-2021 REF-04883-09-09-2021
7784 Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Agim 1, Nenstacioni Libofshen 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 32 233 258.00 13-08-2021 REF-02723-08-12-2021
7816 Blerje automjete për APD-në Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 200 000.00 02-08-2021 REF-02038-07-30-2021
7783 Sigurim i aseteve SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 800 000.00 13-08-2021 REF-02740-08-12-2021
7860 Blerje materiale hidraulike ne kuder te projektit (CPWS/COVID-19-IPA21) te GIZ Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 900 404.00 02-09-2021 REF-04302-09-01-2021
7863 Blerje Vacuum Truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 750 000.00 03-09-2021 REF-04460-09-02-2021
7554 Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2021 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 405 250.00 04-05-2021 REF-94383-04-30-2021
7667 “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shkafane, Nj.Adm.Ishem, Bashkia Durres” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 381 870.00 19-06-2021 REF-98482-06-18-2021
7843 Loti 1 : Shërbim për punime me autosondë me kullë me kapacitet ngritës = 70 ton Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 400 000.00 30-08-2021 REF-04059-08-27-2021
7858 Blerje Aparate Reader për leximin e Ujëmatësave SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 796 035.00 02-09-2021 REF-04290-09-01-2021
7792 “Software për automatizimin e proceseve të leximit të konsumit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 800 000.00 11-08-2021 REF-02056-08-02-2021
7703 Furnizim instalim elemente bateri stacionare akumulatore acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V në ndërtesën e centralit dhe për një salle 220VDC në N/Stacionin 220kV, me aksesorët përkates të montimit dhe instalimit, për HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 500 000.00 07-07-2021 REF-00271-07-06-2021
7839 “Blerje/riparim dhe mirëmbajtje ashensorësh pranë Spitalit Rajonal Shkodër” Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 500 000.00 27-08-2021 REF-03988-08-26-2021
7740 Blerje paisje elektrike, elektronike dhe pjesë mekanike matëse e kontrolluese për Njësinë e Prodhimit HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 120 000 000.00 19-07-2021 REF-01120-07-16-2021
7896 Blerje kompjutera, pajisje dhe licensa Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 152 500.00 27-08-2021 REF-03942-08-26-2021
7831 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Valikardhe, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 4 987 923.00 24-08-2021 REF-03541-08-23-2021
7800 Shërbim i internetit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 828 470.00 05-08-2021 REF-02304-08-04-2021
7789 Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 11 950 000.00 12-08-2021 REF-02640-08-11-2021
7682 Blerje demulgator Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 10 820 600.00 01-07-2021 REF-99592-06-30-2021
7757 Blerje pjesë këmbimi rezervë për O&M / Fiber Optice / Joint / Box / ODF / SFP / pjesë Rezervë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 400 000.00 21-07-2021 REF-01225-07-19-2021
7418 "Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 369 639 401.00 03-03-2021 REF-88823-03-02-2021
7777 Blerje pjesë këmbimi për automjetet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 8 891 573.00 17-08-2021 REF-03003-08-16-2021
7850 Shërbim Transporti për Punonjësit e Filialit të Posta Shqiptare sh.a., Qendra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 985 000.00 02-08-2021 REF-02025-07-30-2021
7670 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Maqellarë, Njësia Peshkopi Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 150 210 704.00 22-06-2021 REF-98682-06-21-2021
7671 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Derjan, Agjensia Burrel Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 130 198 180.00 21-06-2021 REF-98551-06-18-2021
7760 Blerje mobilje per zyrat e APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 4 693 494.00 23-07-2021 REF-01418-07-22-2021
7232 Zhvillim rrjeti TU me kabell ABC I kabines shtyllore e re Velipoje 16, Rikonstruksion I rrjetit TM/TU I kabinave Nenshate 11, O Mercaku, Nenshate 13, Dheu I Lehte 5, Ashte 6, N/Stacionet Bushat, Velipoje, Shkoder Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 909 664.00 06-01-2021 REF-83554-12-31-2020
7842 Blerje Nafte SHA Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 2 520 000.00 28-07-2021 REF-01714-07-27-2021
7802 Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, VIN namber VAUZ0997CZT014130 , motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale, viti i prodhimit Mars 2014 Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 580 240.00 05-08-2021 REF-02222-08-03-2021
7699 Rikostruksion rrjeti TM, kabina elektrike dhe rrjet TU me kabëll me vetëmbajtje te tipit ABC të fiderit Gorisht 5 dhe Amonic 4. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 121 893 126.00 06-07-2021 REF-00028-07-05-2021
7798 "PERMIRESIM I RRJETIT FURNIZIM ME UJE LAGJIA KAMINA" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 274 147.00 10-08-2021 REF-02442-08-09-2021
7708 Rikonstruksion i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Vanaj Nr. 2 dhe Mujalli, Nenstacioni Libofshe 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 46 513 199.00 09-07-2021 REF-00544-07-08-2021
7765 Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 990 230.00 26-07-2021 REF-01563-07-23-2021
7651 Rroba pune Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 576 000.00 14-06-2021 REF-97965-06-11-2021
7742 “Permiresim rrjeti i kanalizimeve te ujerave te ndotura, Rr. "13 Bilbilenjte", Rr. "Abedin Dino", Rr. "Vangjel Pandi", Rr. "Skenderbeu", Rr. "18", Rr."Pandeli Bocari" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 044 530.00 19-07-2021 REF-01104-07-16-2021
7745 FV “Riparim i automjeteve te Shoqërise Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 5 750 000.00 22-07-2021 REF-01391-07-21-2021
7687 Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Suk, Nenstacioni Jagodine 110/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 52 500 000.00 01-07-2021 REF-99672-06-30-2021
7888 Rikonstruksioni i rrjetit TM , TU, dhe kabinave te Fiderit Klos , Nenstacioni Pocem 35/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 36 000 000.00 22-06-2021 REF-98631-06-21-2021
7694 Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 850 000.00 05-07-2021 REF-99961-07-02-2021
7761 Rikonstruksion i linjave të ujësjellësave në apartamentet e pallateve me kollonë të brendshme qyteti Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh Sh.A Ujesjelles Gramsh 7 483 457.00 22-06-2021 REF-98671-06-21-2021
7705 “Permiresime te raporteve dhe funksionalitete te reja te sistemit te faturimit te pershtatur per procesin e fiskalizimit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 000 000.00 07-07-2021 REF-00132-07-06-2021
7762 Kontratë konsulence për hartimin e kostos me Eurocontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 3 916 666.00 23-06-2021 REF-98730-06-22-2021
7763 Riparim i Trasformatorit 3200KVA 6/35 KV, Rikostruksioni Vincit 10 Ton Dhe Blerja e Vagonit Transportues 10 Ton HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 696 500.00 24-06-2021 REF-98895-06-23-2021
7657 Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 068 750.00 17-06-2021 REF-98302-06-16-2021
7744 Printim faturash Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 239 998.00 09-12-2020 REF-81371-12-07-2020
7604 FURNIZIM DHE VENDOSJE SINJALASTIKE RRUGORE 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 16 500 000.00 25-05-2021 REF-96202-05-23-2021
7635 Hapje Zhbllokim Pusetash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 993 590.00 09-06-2021 REF-97706-06-08-2021
7609 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 200 000 000.00 28-05-2021 REF-96653-05-27-2021
7622 Shpenzime mirëmbajtje e sistemit IBL dhe shtim rinovim licensash të moduleve ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 333 333.00 31-05-2021 REF-96713-05-28-2021
7618 Shërbim i transportit të naftes brut Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 46 771 938.00 02-06-2021 REF-96994-06-01-2021
7492 Rikontruksion rrjeti TU me kabella ABC njesia Elbasan 1 dhe nje kabine e re shtyllore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 179 626 163.00 29-03-2021 REF-91381-03-28-2021
7574 Kun Rr Argjinatura SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 499 438.00 12-05-2021 REF-95222-05-11-2021
7660 Rinovimi i sistemit anti-virus për 2 (dy) vjet Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 800 000.00 18-06-2021 REF-98392-06-17-2021
7641 “Zbatimi i projektit – Asfaltimi i rrugës nga Porta 2 te Terminali i Trageteve” Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 16 280 000.00 05-05-2021 REF-94486-05-04-2021
7600 Blerje Kamion me vinxh, viti 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 3 300 000.00 21-05-2021 REF-95960-05-20-2021
7652 Blerje Autobot 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 800 000.00 16-06-2021 REF-98154-06-15-2021
7668 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 193 333.00 21-06-2021 REF-98540-06-18-2021
7377 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti II” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 115 966 838.00 22-02-2021 REF-87778-02-20-2021
7404 "Zgjerim rrjeti 20kV, me kabina dhe rrjet TU te ri,perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 20kV ne zonen e Kavajes" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 81 015 932.00 01-03-2021 REF-88510-02-27-2021
7408 "Investim ne TU ne fiderat 6kV dhe 20kV, N/st Fushe-Kruje, zgjatimi i linjes kabllore 20kV F8 N/ST Fushe Kruje , zgjerim rrjeti 20kV dhe ndertimi i pikave shperndarese N/ST Fushe Kruje" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 149 072 083.00 02-03-2021 REF-88644-03-01-2021
7658 Blerje Karburanti per Vitin 2021 Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 1 302 869.00 17-06-2021 REF-98251-06-16-2021
7601 Blerje e sistemit të mbrojtjes antivirus, program menaxhimi software dhe sistemi për monitorim të qendërzuar të infrastrukturës IT për analizë të ngjarjeve të sistemeve software në përdorim Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 000 000.00 21-05-2021 REF-95943-05-20-2021
7586 Mirembajtje e ambienteve te brendshme dhe taraces per OSHEE Group sh.a dhe per Drejtorine Rajonale Tirane / OSSH sh.a Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 7 499 996.00 20-05-2021 REF-95902-05-19-2021
7607 Blerje veshje pune Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 1 200 000.00 26-05-2021 REF-96443-05-25-2021
7484 Ndertim i linjes dhe kabinave ajrore 20 KV linje per zevendesimin e Fiderit 253 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 179 713 314.00 26-03-2021 REF-91111-03-25-2021
7531 Ndertimi i Fiderit 20 kVper perdorimin dhe zhvillimin e sistemit te shperndarjes ne zonen e Bypassit ( Rotondo) Fier si dhe furnizimin me energji elektrike te perdoruesve te kesaj zone Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 81 059 935.00 19-04-2021 REF-93307-04-16-2021
7460 Ndërtim KUZ, rrjeti tercial (Lidhjet familjare) per UK Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 274 779 449.00 19-03-2021 REF-90500-03-18-2021
7640 Përditësimi i sistemit ARGIS, si dhe zhvillimi i sistemit të menaxhimit të kalatave Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 600 000.00 14-05-2021 REF-95383-05-12-2021
7570 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit D'VOR, DME, ILS prodhim SELEX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 33 333 333.00 11-05-2021 REF-94977-05-10-2021
7365 "Zgjatimi i fiderit 7 me kabina dhe rrjet te ri TU, Nenstacioni i Gjirit te Lalezit" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 58 067 416.00 17-02-2021 REF-87253-02-16-2021
7438 “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 79 900 000.00 12-03-2021 REF-89783-03-11-2021
7629 Blerje Aksesore Hekurudhore Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 4 166 666.00 11-05-2021 REF-94990-05-10-2021
7567 Permiresimi i infrastruktures se Stacionit te Shitjes se Naftes Zharrez ne Q.A.SH.N.G. Patos Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 59 970 906.00 10-05-2021 REF-94891-05-07-2021
7536 “Blerje Biznes Hub” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 21-04-2021 REF-93622-04-20-2021
7568 Ndertim KUN Rruga 2 Prilli, Bathore Lagja 2 SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 502 858.00 11-05-2021 REF-95079-05-10-2021
7516 Shoqerimi i vlerave monetare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 13 910 350.00 05-04-2021 REF-92236-04-02-2021
7616 “Blerje Biçikleta Elektrike” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 300 000.00 03-06-2021 REF-97103-06-02-2021
7457 Mirmbajtja e Sistemit te HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) pergjate ambjenteve te Gazsjellesit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 34 854 214.00 19-03-2021 REF-90494-03-18-2021
7584 “Blerje Gazoil (Naftë) 10 ppm” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 29 272 744.00 19-05-2021 REF-95798-05-18-2021
7529 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 60 628 200.00 16-04-2021 REF-93184-04-15-2021
7510 Rikonstruksion i N/Stacionit Plasmasi 110/35/20/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 59 999 192.00 30-03-2021 REF-91625-03-29-2021
7511 Fuqizimi i N/Stacionit Himara e Re 110/35/20 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 999 079.00 30-03-2021 REF-91617-03-29-2021
7512 Rikonstruksion linja Korçë-Maliq Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 49 926 343.00 30-03-2021 REF-91605-03-29-2021
7557 Ndertim i stacionit te pompave Bishqem SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 10 259 884.00 06-05-2021 REF-94659-05-05-2021
7303 Blerje Klori SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 3 700 000.00 29-01-2021 REF-85132-01-28-2021
7545 Blerje veshje dhe paisje sigurie për punonjësit, materiale mbrojtëse për punime elektrike dhe materiale për punime speciale Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 10 487 370.00 29-04-2021 REF-94122-04-28-2021
7491 "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) SHA Ujësjelles Kanalizime Këlcyrë SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre 2 192 519.00 29-03-2021 REF-91355-03-26-2021
7509 Blerje materiale të llojeve të ndryshme për Kun dhe Ujesjellës SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 50 855 489.00 30-03-202 REF-91476-03-29-2021
7571 Sigurim shendeti dhe jete ne rast aksidenti per punonjesit e UKSH Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 600 000.00 12-05-2021 REF-95139-05-11-2021
7503 Blerje makineri pajisje per UK SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 150 000 000.00 31-03-2021 REF-91772-03-30-2021
7533 Blerje bateri Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 239 500.00 20-04-2021 REF-93510-04-19-2021
7480 Elemente për mirëmbajtje të qarqeve sekondare për N/stacioneve Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 961 000.00 26-03-2021 REF-91197-03-25-2021
7481 Elemente të qarqeve primare për mirëmbajtje të N/stacioneve elektrike të shpërndarjes Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 999 025.00 26-03-2021 REF-91193-03-25-2021
7580 Furnizim vendosje + testim i çekiç hidraulik per mjetin Volvo BL61 Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 365 333.00 14-05-2021 REF-95250-05-12-2021
7472 Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 180 000 000.00 25-03-2021 REF-90983-03-24-2021
7406 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti I” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 131 260 000.00 22-02-2021 REF-87777-02-20-2021
7464 Rikonstruksion i rrjetit TU Kabina Shaljane 1 si dhe ndertim i dy kabinave shtyllore Shaljane 4 dhe 5, Fidri 7, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 629 212.00 16-03-2021 REF-89873-03-12-2021
7458 Sherbimi i Pastrimit te Njesise Administrative Ishem Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 55 790 092.00 19-03-2021 REF-90357-03-18-2021
7555 Blerje karburant Sh.A Posta Shqiptare HEC LANABREGAS sh.a 1 207 148.00 04-05-2021 REF-94351-04-30-2021
7514 “KONTRATË MONITORIMI” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 1 980 000.00 31-03-2021 REF-91797-03-30-2021
7361 Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 000 000.00 17-02-2021 REF-87297-02-16-2021
7382 Rehabilitimi i ndërtesës së Centrali HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 24-02-2021 REF-88094-02-23-2021
7447 “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I Vlerave Monetare për UKT sh.a. SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 45 701 035.00 16-03-2021 REF-89947-03-12-2021
7446 “Furnizim vendosje te pjeseve te kembimit dhe riparim sherbimi te mjeteve motorike”, viti 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 008 036.00 16-03-2021 REF-89964-03-12-2021
7448 “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 48 568 832.00 16-03-2021 REF-89962-03-12-2021
7527 Marrje mjete pune me qera SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 590 000.00 15-04-2021 REF-93027-04-14-2021
7324 Rikostruksion i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Nr. 8 (Funar) NST Cimento Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 266 263.00 02-02-2021 REF-85497-02-01-2021
7465 BLERJE PEME DEKORATIVE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 4 960 000.00 23-03-2021 REF-90628-03-19-2021
7402 Blerje, furnizimi dhe vendosje e karikuesve elektrikë për karikimin e automjeteve me teknologji elektrike, hybride në pikat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 29 961 000.00 26-02-2021 REF-88359-02-25-2021
7499 Shpenzim për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 11 800 000.00 31-03-2021 REF-91712-03-30-2021
7441 Zgjërimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në Linjat e Tensionit të Lartë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 116 126 669.00 04-03-2021 REF-88949-03-03-2021
7521 Sherbim me roje sigurie Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 23 204 803.00 12-04-2021 REF-92673-04-09-2021
7507 RIPARIM AUTOMJETE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 660.00 30-03-2021 REF-91566-03-29-2021
7434 Rikonstruksion i kabinave Nenstacioni Kashar dhe Selite dhe dalja e pare nga Nenstacioni Selite Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 75 725 455.00 23-12-2020 REF-82914-12-22-2020
7483 Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 113 176 400.00 26-03-2021 REF-91014-03-25-2021
7543 Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 166 667.00 24-03-2021 REF-90747-03-23-2021
7374 Blerje kimikate dhe reagente Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 6 214 775.00 22-02-2021 REF-87635-02-19-2021
7059 Implementimi i aplikimeve dhe funksioneve ERP në KESH sh.a - moduli i menaxhimit financiar dhe moduli i menaxhimit të burimeve njerëzore Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 115 000 000.00 10-11-2020 REF-78015-11-09-2020
7466 Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benzinë SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 247 775.00 23-03-2021 REF-90619-03-19-2021
7432 Garantimi i qëndrueshmërisë së sistemit SAP ERP 6.0 EHP6 përmes suportit të licensave (SAP Enterprise Support) dhe mirëmbajtja teknike e sistemit financiar menaxherial SAP.” per nje periudhe 3 (tre) vjeçare. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 58 850 000.00 10-03-2021 REF-89500-03-09-2021
7343 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina,dhe rrjet TU me percjellesa Al me vetembajtje te tipit ABC ne Rrogozhine , dhe Zgjatimi i fiderit J08,F2 Kavaje 20KV dhe berja e tij unaze me fiderin F8 Golem,rikonstruksion dhe ndertimi i kabinave." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 96 158 878.00 10-02-2021 REF-86178-02-07-2021
7388 “Blerje kimikate për UKT sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 165 787 500.00 23-02-2021 REF-87905-02-22-2021
7474 Furnizim Vendosje Elektropompa për Ujësjellës Kanalizime Selenicë SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 4 040 000.00 26-03-2021 REF-91158-03-25-2021
7477 Pllaka varrezash(kostume varresh). Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 120 400.00 26-03-2021 REF-91235-03-25-2021
7449 Blerja PDA dhe Tablet si dhe monitorimi i punonjesve Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 157 200 000.00 16-03-2021 REF-89940-03-12-2021
7451 Ndertimi i Datacenterit Sekondar Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 89 815 966.00 16-03-2021 REF-89920-03-12-2021
7482 Permiresimi i sistemit (AWOS) ne KIA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 31 250 000.00 26-03-2021 REF-91089-03-25-2021
7219 Fiderat e rinj 20 KV te Nenstacionit Vore Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 198 830 262.00 31-12-2020 REF-83508-12-30-2020
7523 Rikonstruksion i Filialeve të Postës Berat, Lushnje dhe Fier (shtese kontrate) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 8 608 048.00 25-03-2021 REF-90957-03-24-2021
7463 Blerje gazoil per Ndermarrjen e Pasurise Publike dhe bordit te kullimit Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 20 090 000.00 16-03-2021 REF-89901-03-12-2021
7468 Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 697 086.00 23-03-2021 REF-90547-03-19-2021
7401 “Furnizim pjesë rezervë për sistemet e rregullimit AVR, transformator fuqie 5600 KVA dhe instalim i tij, riparim i defekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 5 (pesë) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve ne HEC Vau Dejës, HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 126 000.00 26-02-2021 REF-88376-02-25-2021
7450 STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLEMË , GJIROKASTER SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 4 505 616.00 16-03-2021 REF-89957-03-12-2021
7453 Blerje ''Hipoklorit Kalciumi'' per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 3 105 000.00 18-03-2021 REF-90130-03-17-2021
7389 Rikonstruksion i rrjetit TM dhe TU Lagje 4, 5 dhe 6 Bashkia Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 48 871 361.00 25-02-2021 REF-88114-02-24-2021
7357 Blerje materiale hidraulike SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 20 189 000.00 16-02-2021 REF-87141-02-15-2021
7476 Fadrome Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 5 416 667.00 26-03-2021 REF-91090-03-25-2021
7381 Furnizim Vendosje Depozita Paskuqan Kamez SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 14 000 000.00 22-02-2021 REF-87753-02-19-2021
7379 Ndertim i rrjetit kryesor KUZ ne fshatin Lapardha si vazhdim i projektit te realizuar ne vitin 2019 ” Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Lapardha( Lapardha 1 dhe Lapardha 2 ) Njesia Administrative Otllak. SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 16 998 955.00 23-02-202 REF-87877-02-22-2021
7393 Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 22 330 000.00 25-02-2021 REF-88204-02-24-2021
7235 Punime civile për trakte dhe linja 110 kV në Njësitë Operative Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 19 877 474.00 30-12-2020 REF-83396-12-29-2020
7354 Shërbim Siguracion Makinash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 500 000.00 08-02-2021 REF-86150-02-05-2021
7522 Shoqerimi i vlerave monetare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 1 391 034.00 09-04-2021 REF-92682-04-09-2021
7316 Blerje asfalt per rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 34 999 000.00 01-02-2021 REF-85225-01-29-2021
7295 Loti 2: “Blerje Naftë(Eurodiesel) SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 750 720.00 29-01-2021 REF-85081-01-28-2021
7296 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 187 000.00 29-01-2021 REF-85079-01-28-2021
7391 Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 200 000.00 26-02-2021 REF-88173-02-24-2021
7181 Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2021 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 500 000.00 18-12-2020 REF-82467-12-17-2020
7164 Aksesore per mirembajtje te rrjeteve TM, Kabinave TM/TU dhe rrjeteve TU Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 64 929 720.00 11-12-2020 REF-81668-12-10-2020
7281 Rikonstruksion i fiderit Bujan Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 23 975 704.00 27-01-2021 REF-84771-01-26-2021
7397 Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndërtim linjë e re në tubacionin d=700mm të Bovillës së vjetër, L=6.0 km (Zëvëndesimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga ligjeni i Zall-Herr deri tek "Kafja e Remës") SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 977 579.00 26-02-2021 REF-88328-02-25-2021
7517 “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te faturave per nevojat e UKD” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 154 386.00 19-03-2021 REF-90376-03-18-2021
7318 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Erseke Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 14 140 649.00 01-02-2021 REF-85207-01-29-2021
7378 RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE FSHATIN ZGOSHT, BASHKIA LIBRAZHD SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 26 996 121.00 23-02-2021 REF-87895-02-22-2021
7417 Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 38 400 000.00 03-03-2021 REF-88761-03-02-2021
7328 “Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll me vetëmbajtje ABC në lagjen Dukat - Kapdet". Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 2 678 629.00 03-02-2021 REF-85514-02-02-2021
7433 “Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, viti i prodhimit Mars 2014, motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale„ Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 114 800.00 09-03-2021 REF-89314-03-08-2021
7360 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 635 558.00 17-02-2021 REF-87260-02-16-2021
7415 Mbikëqyrje punimesh për objektin: “Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 611 786.00 03-03-2021 REF-88843-03-02-2021
7442 Blerje “GAZOIL D1” per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 2 841 740.00 04-03-2021 REF-88893-03-03-2021
7280 "Zgjerim rrjeti 20kV,ndertim kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU per zonen e Borcit, Investim ne rrejtin TM/TU per zonen Rrushkull-Jube , si dhe ndertim kabine dhe rrejti TU per zonen e Perlatit." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 78 102 084.00 27-01-2021 REF-84863-01-26-2021
7367 Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 156 833.00 17-02-2021 REF-87296-02-16-2021
7395 Blerje lule dekorative Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier 2 000 000.00 26-02-2021 REF-88381-02-25-2021
7368 Loti I Nafte 10 ppm ULSD Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 109 199 733.00 17-02-2021 REF-87293-02-16-2021
7410 Studim - Projektim i Ujësjellësit të Fshatrave Vajzë, Ramicë, Velcë, Treblovë Sh.A Ujësjellës Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 7 938 842.00 01-03-2021 REF-88413-02-26-2021
7366 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 563 200.00 17-02-2021 REF-87233-02-16-2021
7739 "Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 762 045 692.00 07-12-2020 REF-81097-12-04-2020
7256 Mobilje druri (Karige per femije) Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 833 333.00 15-01-2021 REF-84023-01-14-2021
7333 Ushqime Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 18 333 333.00 05-02-2021 REF-85889-02-04-2021
7236 Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 46 394 821.00 30-12-2020 REF-83317-12-29-2020
7384 Hekur dhe llamarine Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 000 000.00 23-02-2021 REF-87893-02-22-2021
7385 Blerje karburanti per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 875 575.00 23-02-2021 REF-87878-02-22-2021
7327 “Blerje materiale hidraulike per mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 03-02-2021 REF-85521-02-02-2021
7184 Kalimi ne 20 Kv i rrjetit TM, TM/TU dhe rrjetit TU me ABC linja ne zonen e Berdice Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 117 546 667.00 17-12-2020 REF-82422-12-16-2020
7267 Riparimi i kushinetës drejtuese të poshtme dhe boshtit të turbinës së AG 4 në proces rehabilitimi Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 39 409 989.00 22-01-2021 REF-84529-01-21-2021
7120 Rikonstruksion i i kabinave 6/0.4 kV dhe linjave TU, 0.4 kV, te Fiderit 26, 6 kV, Nenstacioni Kafaraj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 92 006 796.00 27-11-2020 REF-80060-11-26-2020
7185 Rikonstruksion i kabinave rrjeti TU me ABC ne fidrin 1 Trush, N/Stacioni 35/6 kv Trush Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 67 825 890.00 17-12-2020 REF-82303-12-16-2020
7192 Rikonstruksion linje kabllore nga kabina Kadija 1 deri tek kabina Kullota, zhvillim rrjetit TM/TU Postribe, Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina murore Qender Drisht dhe shtyllore e re Kalaja e Drishtit, Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines Qender Shtoj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 46 157 811.00 22-12-2020 REF-82744-12-21-2020
7355 Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 9 685 729.00 16-02-2021 REF-87124-02-15-2021
7204 Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 540 959 527.00 24-12-2020 REF-83030-12-23-2020
7268 Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2020, 2021,2022 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 22 890 000.00 25-01-2021 REF-84570-01-22-2021
7189 Rikonstruksion i Kabinave Elektrike Nenstacioni Rajonal Qender Farke dhe Traktora Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 104 707 199.00 21-12-2020 REF-82615-12-18-2020
7252 Zhvillim i rrjetit TM/TU kabina KLM 2, Ndertim i rrjetit Ajror TM 10 dhe i kabines shtyllore Ullishta F8. Rikonstruksion rrjetit kabllor TM 10 Kv dhe kabina Skorje, Rikonstruksion rrjetit TU kabine shtyllore Kthesa e Balldrenit, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 369 636.00 14-01-2021 REF-83885-01-13-2021
7275 Rrjeti TU me kabell ABC, Fideri 14+15 N/St Korce, qytet Korce Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 263 864.00 27-01-2021 REF-84858-01-26-2021
7276 Ndertim kabine e re me murature kabina Vidhkuq 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 850 519.00 27-01-2021 REF-84855-01-26-2021
7277 Rikonstruksion linje ajrore fideri 6M, N/Stacioni Mollas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 7 942 063.00 27-01-2021 REF-84850-01-26-2021
7278 Rikonstruksion dhe ndertim linje TM 10kV, per furnizimin e fshatit turistik Lin nga N/St Guri Kuq, Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 9 679 392.00 27-01-2021 REF-84841-01-26-2021
7279 Rikonstruksion rrjeti TM fideri 14 N/Stacioni Petrushe, ndertimi kabine shtyllore e re fshati Dardhas dhe rrjeti TU me Kabllo ABC kabina fshati Dardhas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 987 805.00 27-01-2021 REF-84784-01-26-2021
7292 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 366 630.00 28-01-2021 REF-84914-01-27-2021
7085 Inspektimi i sistemit te mbrojtjes nga zjarri Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 300 000.00 17-11-2020 REF-78797-11-16-2020
7330 Mbeshtetje Operacionale per fillimin e Operimeve ne Aeroportin e Kukesit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00 04-02-2021 REF-85750-02-03-2021
7730 Brandim i 6 pikave te reja te UKT sh.a» Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 10 686 329.00 26-08-2020 REF-69729-08-25-2020
7338 Sherbim transporti (marrje me qira automjet) Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 833 000.00 09-02-2021 REF-86275-02-08-2021
7340 Blerje Pesticide Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 580 000.00 10-02-2021 REF-86432-02-09-2021
7137 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 500 000.00 03-12-2020 REF-80732-12-02-2020
7439 Paisja me kartela te sigurimit teknik per punonjesit e OSSH sh.a", për një periudhë tre vjeçare Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 44 985 000.00 11-03-2021 REF-89661-03-10-2021
7224 Loti I – “Pergaditja dhe implementimi i dokumenteve sipas standarti t Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 000 000.00 30-12-2020 REF-83400-12-29-2020
7144 Upgrade, mirembajtje dhe trajnim per sistemin qendror SCADA/EMS Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 350 000 000.00 07-12-2020 REF-81166-12-04-2020
7193 Rikonstruksion i linjës 35kV Korçë - Bilisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 249 996 339.00 23-12-2020 REF-82920-12-22-2020
7244 Rikonstruksion dhe ndertim kabinash murature ne Korce. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 36 853 343.00 12-01-2021 REF-83808-01-11-2021
7245 Rikonstruksione te rrjetit TM,TU ne zonat e pergjegjesise ne agjensine Bilisht. Rikonstruksion kabinash tip murature ne agjensine Bilisht. Spostim i fiderit Nr 5,N/Stacioni Bilisht tek Fideri Nr 6 N/Stacioni Bilisht.Rikonstruksion rrjeti TM 10kV fideri 8 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 43 668 240.00 12-01-2021 REF-83778-01-11-2021
7359 Rikonstruksion i N/Stacionit Tirana 1, Seksioni II nga 35/6 kV në 35/20kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 965 878.00 28-12-2020 REF-83135-12-24-2020
7345 Blerje materiale hidraulike dhe Corrogete per nevojat e Shoqerise” SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 2 997 220.00 12-02-2021 REF-86692-02-11-2021
6187 Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 85 824 000.00 14-11-2019 REF-43323-11-13-2019
7060 Loti i II-të “Blerje benzinë për automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 561 415.00 10-11-2020 REF-78054-11-09-2020
7142 Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 6 N/Stacioni Gramsh dhe rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 4 N/Stacioni Cerruje-Porocan Gramsh Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 152 018 557.00 04-12-2020 REF-81059-12-03-2020
7337 Blerje tubo me diameter me presione te ndryshme dhe materiale hidraulike. SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 2 487 460.00 01-02-2021 REF-85252-01-29-2021
7300 Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin :Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të kolonjës (Taç Qëndër,Taç Poshtë,Kabash,Kodras,Gjonç,Prodan,Shelegur,Vrëpckë,Radanj,Radat,Kolanj,Priftas,Barmash,Mesare,Sanjollas,Blush dhe Boshanj). ShA Ujësjellës Kanalizime Kolonjë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Erseke 2 993 333.00 29-01-2021 REF-85108-01-28-2021
7262 Riparim të transformatorëve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 155 000 000.00 19-01-2021 REF-84200-01-18-2021
7272 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 8 330 000.00 26-01-2021 REF-84686-01-25-2021
7289 Blerje Karburanti SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 5 890 000.00 28-01-2021 REF-84867-01-26-2021
7274 Prime për sigurimin e automjeteve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 400 000.00 27-01-2021 REF-84861-01-26-2021
7403 Zhvillim i rrjetit TM/TU në zonën turistrike Shishtavec, rikonstruksion kabina elektrike në Agjencinë Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 77 545 129.00 29-12-2020 REF-83218-12-28-2020
7194 Ndertim i N/Stacionit 110/35/20 kV Hoxhare 1x40/50MVA Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 404 975 000.00 23-12-2020 REF-82916-12-22-2020
7326 Blerje Rroba Pune Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 296 000.00 03-02-2021 REF-85556-02-02-2021
7229 Loti i Dytë “Blerje Goma per automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 931 000.00 05-01-2021 REF-83560-12-31-2020
7230 Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 510 000.00 05-01-2021 REF-83558-12-31-2020
7240 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti II " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 191 692 220.00 30-12-2020 REF-83409-12-29-2020
7241 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti I " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 222 289 271.00 30-12-2020 REF-83408-12-29-2020
7247 Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 207 270 868.00 06-01-2021 REF-83629-01-05-2021
7208 Rikonstruksion i kabinave Cika, Gostil, Gjinaj, Gjinaj 2 dhe Pakisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 18 572 486.00 28-12-2020 REF-83081-12-24-2020
7302 Blerje materiale per linjat e ujesjellesit e kanalizimeve”. SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 3 600 000.00 29-01-2021 REF-85145-01-28-2021
7390 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 04-02-2021 REF-85767-02-03-2021
7205 Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark, Lushnje – Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 250 250 000.00 24-12-2020 REF-82972-12-23-2020
7159 Blerje pjesë këmbimi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 941 400.00 10-12-2020 REF-81566-12-09-2020
7225 Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 758 065.00 30-12-2020 REF-83361-12-29-2020
7299 Siguracion mjetesh Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 946 504.00 29-01-2021 REF-85112-01-28-2021
7228 Shërbim periodik i autoboteve tip renault Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 952 240.00 05-01-2021 REF-83548-12-31-2020
7190 Rikonstruksion tokëzimi kabinash Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 31 117 637.00 21-12-2020 REF-82602-12-18-2020
7234 Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Cerrik, ndertim i kabines se re shtyllore Shtemaj 1 dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Shtemaj 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 465 754.00 30-12-2020 REF-83404-12-29-2020
7249 NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 502 500.00 05-01-2021 REF-83433-12-30-2020
7217 Blerje 8 (tetë) automjetesh per nevojat e Njesive Prodhuese dhe KESH Qender Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 000 000.00 31-12-2020 REF-83481-12-30-2020
7156 Linje TM/TU me kabell XLPE, kabine Box Gjuraj 1 dhe kalim ne 20 kv kabina Koplik i Siperm 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 42 906 382.00 09-12-2020 REF-81302-12-07-2020
7163 Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 160 000 000.00 11-12-2020 REF-81761-12-10-2020
7199 LOTI II : BLERJE GAZOIL 10 PPM DIEZEL PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 23 699 216.00 24-12-2020 REF-83056-12-23-2020
7200 LOTI I: BLERJE BENZINE UNL 10PPM PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 013 004.00 24-12-2020 REF-83053-12-23-2020
7237 Upgrade në infrastrukturën aktuale dhe mirembajtje te Data Center ne Primacy Site dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 775 000.00 30-12-2020 REF-83366-12-29-2020
7048 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE: NR.19, VAQARR, KRRABË, NDROQ, KASHAR, TË FILIALIT TË POSTËS SH.A. TIRANË. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane 7 150 354.00 09-11-2020 REF-77899-11-06-2020
7251 Blerje Mjet Transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 2 916 666.00 14-01-2021 REF-83959-01-13-2021
7191 "Rimobilimi i laboratorit elektrik në HEC Vau Dejës me orendi dhe pajisje". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 22-12-2020 REF-82740-12-21-2020
7172 Mirembajtja e videowalleve dhe pajisjeve multimediale te sallave per 3 vite Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 38 612 381.00 16-12-2020 REF-82269-12-15-2020
7113 Rikonstruksion i rrjteit TU me kabllo me vetembajtje tip ABC ne kabinat e fiderit 20 kV nr. 12 perkatesisht ne kabinat 16, 17, 18,19,20 dhe 21 n/ST Fieri i ri ” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 17 338 741.00 25-11-2020 REF-79659-11-24-2020
7211 Realizimi i zhvendosjes së Makinerisë së Automatizimi i Zyrës së Kembimit, nga ambjenti ekzistues në ambjentin e ri të Filialit Qendra Tranzite, Shark, Vorë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 600 000.00 31-12-2020 REF-83492-12-30-2020
7112 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo me vetembajte tip ABC ne kabinat e fiderit Krapes 6 kV, n/ST Fieri 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 25 904 071.00 25-11-2020 REF-79700-11-24-2020
7325 Pjesë këmbimi për kamionat dhe kokat tërheqëse në Terminalin e Konteinerëve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 3 169 615.00 31-12-2020 REF-83503-12-30-2020
7186 Blerje kushineta Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 727 750.00 21-12-2020 REF-82604-12-18-2020
7162 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina dhe rrjet TU me percjelles me vetembajtje te tipit ABC N/ST Sallmone" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 85 795 433.00 11-12-2020 REF-81506-12-09-2020
6952 Sherbimi i pastrimit dhe gjelberimit per godinen qendrore te OST sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 14 000 000.00 23-10-2020 REF-76470-10-22-2020
7049 Blerje pajisje dhe programe informatike Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 9 980 000.00 09-11-2020 REF-77874-11-06-2020
7073 Furnizim ajërftohësa për gjeneratorët e agregateve në Hec Fierzë dhe Hec Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 91 847 000.00 12-11-2020 REF-78342-11-11-2020
7109 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE NE FILIALIN E POSTES SHQIPTARE SH.A KORCE (QENDER ERSEKE, ADMINISTRATE ERSEKE, ADMINISTRATE KORCE, NR.1 KORCE, DEVOLL) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Korce 9 999 513.00 25-11-2020 REF-79698-11-24-2020
7179 Blerje goma automjetesh Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 759 000.00 18-12-2020 REF-82481-12-17-2020
6971 “Rikonstruksioni i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit N/Stacionit të Pallatit të Kongreseve” Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 139 920 799.00 16-09-2020 REF-71910-09-15-2020
7023 Ndërtimi i linjës 110 kV dopjo qark N/Stacioni Elbasan – N/Stacioni Fibër Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 193 900 900.00 04-11-2020 REF-77465-11-03-2020
7260 Rikonstruksion Zyrat Postare Qender Kukes dhe Qender Has Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Kukes 5 797 438.00 16-12-2020 REF-82280-12-15-2020
7114 Menaxhimi financiar (Testi i zhvlerësimit dhe IFRS9) për vitin 2020. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 200 000.00 25-11-2020 REF-79739-11-24-2020
7096 BLERJE SHIRITA PLASTIKË ME NUMURATOR PËR THASË Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 000.00 20-11-2020 REF-79292-11-19-2020
7282 Studimin e Biodiversitetit,Kryqezimet me lumenjte dhe emetimet e Gazit Sere dhe CO2 per projektin“Rehabilitimi i Linjes Hekurudhore Durres –Tirane TTP dhe ndertimi i linjes Hekurudhore ne Aeroportin Nene Tereza Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 2 395 000.00 25-11-2020 REF-79702-11-24-2020
7261 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 999 573.00 20-11-2020 REF-79305-11-19-2020
7132 SIGURIM ASETESH Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 198 988 769.00 01-12-2020 REF-80288-11-27-2020
7090 Zgjerimi dhe rritja e kapaciteteve të transmetimit mbi rrjetin OPGW Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 37 500 000.00 18-11-2020 REF-79030-11-17-2020
7152 Vlerësimi i aseteve dhe detyrimeve të OST sh.a. në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 000 000.00 09-12-2020 REF-81297-12-07-2020
7141 Berja upgrade si dhe blerje HD per sistemin sadis ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 9 100 000.00 04-12-2020 REF-81022-12-03-2020
7094 "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti I " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 143 451 079.00 23-09-2020 REF-72651-09-22-2020
7116 Blerje lubrifikantë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 6 208 500.00 26-11-2020 REF-79929-11-25-2020
7098 Rikonstruksion i Rrjetit TU me kabell ABC per 28 kabina te Nenstacionit Ibe dhe Farke Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 116 811 074.00 21-09-2020 REF-72296-09-18-2020
7148 Zgjatimi i Fiderit A1 20 KV N Stacioni Burdullias Velabisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 72 683 273.00 23-09-20205 REF-72657-09-22-2020
6927 “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë” Albgaz sh.a Albgaz sh.a 98 844 810.00 31-08-2020 REF-70165-08-28-2020
7069 Rikonstruksion i kabinave Vajkan 1 dhe Vërri 2 dhe sistemim i rrjetit TU të tyre dhe sistemimi i rrjetit TU për kabinat Kallm i Vogël 1, 2, 3, 4 dhe Kallm i Madh, Nenstacioni 35/6 kV Jagodine Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 25 849 292.00 11-09-2020 REF-71290-09-10-2020
7070 Rikonstruksion i rrjetit TM-TU dhe kabinave të fiderit Nr.2 Seman, 35/10kV, Nënstacioni Hoxhare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 72 303 476.00 11-09-2020 REF-71207-09-10-2020
7071 Rehabilitimi dhe ndertimi i rrjetit TM dhe TU me kabell ABC ne zonen e Bregdetit Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 18 615 270.00 11-09-2020 REF-71203-09-10-2020
7165 "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, Fideri 1, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti III " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 163 632 671.00 14-10-2020 REF-75365-10-13-2020
6957 Rikonstruksion i Fiderit A8 nga ajrore ne kabllore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 150 655 599.00 23-10-2020 REF-76366-10-22-2020
7105 Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare te OST sh.a. per vitin 2020 sipas Standarteve Nderkombetare te Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 24-11-2020 REF-79525-11-23-2020
6976 Blerje të pjesëve të këmbimit për paisjet e rrjetit të telekomunikacionit SDH Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 760 000.00 28-10-2020 REF-76811-10-27-2020
7103 Rikonstruksion i Zyrave Postare Baz,Gjoricë,Bulqizë e Re,Zyra e Pensioneve Burrel , Filiali Posta Shqiptare sh.a Mat Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Mat 5 103 551.00 23-11-2020 REF-79363-11-20-2020
6998 Vlerësim i Përgjithshëm mbi Sigurinë Kibernetike dhe kryerje e Testimeve mbi Infrastrukturën dhe Platformave Teknologjike Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 000 000.00 09-10-2020 REF-74574-10-08-2020
6925 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 184 211 381.00 01-09-2020 REF-70276-08-31-2020
7027 Shërbim i sigurimit të automjeteve Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 785 866.00 05-11-2020 REF-77712-11-04-2020
6934 Dixhitalizimi i Arkivës dhe dokumentave, Dixhitalizimi i Arkivës së Pullës si dhe Mirëmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 20 700 000.00 06-10-2020 REF-73946-10-05-2020
6979 Blerje uniforma pune Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 467 445.00 16-10-2020 REF-75617-10-15-2020
6977 Blerje pjese nderimi per gjeneratorin e azotit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 974 000.00 28-10-2020 REF-76754-10-27-2020
6980 Transferimi i naftes nga linja e furnizimit me anije Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore Sha 12 000 000.00 10-10-2020 REF-74667-10-09-2020
7108 Ndertim i Kabines se re ne Molisht 2 fideri nr 24 6 kv dhe Ndertim i fiderit A6B 6 20 NStacioni Burdullias 110 20 kv Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 52 310 939.00 25-09-2020 REF-72868-09-24-2020
6968 Shërbim Transporti dhe montim në bazament të Transformatorit të Fuqisë 20MVA-110/10kV (me Bar-Kod 0041846) me pajisjet të Specializuara” nga N/Stacionin Lezhë në N/Stacionin Rexhepaj 110/35/10 kV Kukës Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 4 116 667.00 19-10-2020 REF-75828-10-16-2020
7086 Linje e re TM kabllore per furnizimin e I.E.V.P nga N/St 35/10 kv Rrile Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 54 619 011.00 08-09-2020 REF-70848-09-05-2020
6973 Rikonstruksioni i N/Stacionit Zogu i Zi nga 35/6 kV në 35/20 kV Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 83 550 883.00 08-09-2020 REF-70814-09-04-2020
6959 Përmirësimi i sistemit të rrjetit FO dhe shpenzime mirëmbajtje për Fibrat Optike ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 333 333.00 12-10-2020 REF-74634-10-09-2020
7075 Rikonstruksion TM/TU i kabinave ne Krume dhe rrjet TU me kabell ABC, fideri 7 Nst. Rexhepaj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 36 855 161.00 23-09-2020 REF-72638-09-22-2020
7064 Ndertimi i kabinave te reja dhe rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell ABC ne Njesine Lushnje Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 134 786 902.00 14-09-2020 REF-71383-09-12-2020
7029 “Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin XH9, rikonstruksion kabina dhe rrjeti TU me kabëll ABC N.st Xhyherinë 35/10 kV". Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 61 781 637.00 14-09-2020 REF-71326-09-11-2020
7067 Rikonstruksion I Rrjetit TU me Kabell me vet. "ABC" I Kabinave ne Fidrin 12 Gjader, N/St Lezhe, Grash 1, "Grash 2" ,"Grash 3" ,"Ura Muratit" ,"Gjader 2 kab 1" ,"Gjader 2 kab 3" , Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 31 262 867.00 10-09-2020 REF-71139-09-09-2020
6906 Realizimi i dhomës së serverave (BCC Site) në Vaun e Dejës dhe krijimi i kushteve teknike në HEC Vau i Dejës, HEC Koman dhe HEC Fierzë. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 27 800 000.00 12-06-2020 REF-61043-06-11-2020
6693 Shpenzime mirëmbajtje sistemeve financa, prokurimi, buxheti, e-ticket ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 24 980 000.00 21-02-2020 REF-51118-02-20-2020
6996 Rikonstruksion i Filialeve të Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 846 461.00 22-09-2020 REF-72398-09-21-2020
6986 Riparimin e turbinës së Agregatit Nr.3 në HEC Fierzë dhe riparimin e turbinave të agregateve në Hec Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 11 892 763.00 21-09-2020 REF-72260-09-18-2020
6932 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 388 900.00 08-07-2020 REF-64548-07-07-2020
6997 “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Vlorë, Sarandë, Gjirokastër" Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 699 766.00 15-09-2020 REF-71756-09-14-2020
7054 Rikonstruksion i zyrës postare Velabisht Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Berat 2 999 507.00 14-09-2020 REF-71367-09-11-2020
7016 “Instalimi Hardware dhe implementimi i logjikës PLC mbi menaxhimin e LFC në lidhje me sistemet lokale të kontrollit të përdoruesve të rrjetit të OST sh.a.” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 12 990 000.00 REF-69340-08-20-2020
7053 “Sherbim mirembajtje per Hidrocentralin dhe Blerja e Trasformatorit” HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS SH.A 3 995 465.00 REF-70195-08-30-2020
7014 “Mirëmbajtje e pajisjeve DWDM” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 12 480 000.00 REF-66865-07-27-2020
6691 Kontrate blerje pjesë ndërrimi, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VIOP, Cisco, Wireles,Telekonference ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 45 250 000.00 05-03-2020 REF-52713-03-04-2020
7010 “Blerje e dy seteve të sistemit të monitorimit online BMT” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a 34 890 000.00 REF-65693-07-16-2020
7009 “Blerje pajisje TI, Kompjuter PC, Laptop, Printer, etj” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 8 900 000.00 REF-64040-07-03-2020
6933 Blerje pjesë këmbimi, për Filialin Qendra Tranzite dhe Drejtorinë e Përgjithshme, për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 18 132 300.00 17-07-2020 REF-65789-07-16-2020
7042 Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje P/N për Sistemin e Radarit MSSR, Prodhim Indra.. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SHA 40 000 000.00 REF-67311-07-29-2020
7039 ”Mirëmbajtja E-Posta për 4 vite” Sh.A Posta Shqiptare POSTA SHQIPTARE SH.A 20.00 REF-64192-07-06-2020
7013 “Blerja e një licence USB për program kompjuterik PSS/E për analizën e rrjetit” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 4 157 500.00 REF-66254-07-22-2020
7008 “Rinovimi i suportit dhe licensave të platformës elektronike financiare, burimeve njerëzorë, arshivë elektronike dhe sistemit të menaxhimit të dokumenteve, për një periudhë 1 (një) vjeçare” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 15 600 000.00 REF-61479-06-16-2020
5354 Loti i II-të Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Durrës. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16661-04-04-2019
7011 “Blerje pajisje elektrike për riparimin e defektit për të normalizuar funksionimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit të TR-2 150 MVA dhe monitorimit online të BMT TR-1” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 2 416 000.00 REF-65672-07-16-2020
6924 Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 010 935.00 18-06-2020 REF-61620-06-17-2020
7038 “Blerje karburant naftë, v.2020”. Sh.A Porti Detar Sarande SH.A PORTI DETAR SARANDE 1 000 000.00 REF-64542-07-07-2020
7045 “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite'' Sh.A Posta Shqiptare SH.A POSTA SHQIPTARE 7 857 853.00 REF-65337-07-14-2020
7035 Sigurimi I riskut nga të tretët dhe aksidentet ajrore. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SHA 74 747 200.00 REF-61102-06-12-2020
6902 Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrim dhe përmirësimi i rrjetit network MWL ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 6 666 000.00 09-06-2020 REF-60395-06-08-2020
6844 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 200 000 000.00 20-05-2020 REF-58545-05-19-2020
6843 Auditim financiar dhe per projektet e Bankes Boterore per vitin ushtrimor 2019 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 000 000.00 19-05-2020 REF-58397-05-18-2020
6616 Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 780 000.00 11-03-2020 REF-53572-03-10-2020
6837 Shpenzim për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 8 896 160.00 07-05-2020 REF-57460-05-06-2020
6617 Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te llogjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 900 000.00 12-03-2020 REF-53773-03-11-2020
6745 Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 17 084 400.00 21-04-2020 REF-56365-04-17-2020
6869 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 771 316.00 30-04-2020 REF-57021-04-29-2020
6840 Blerje Sherbim Doganor Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 152 500.00 14-05-2020 REF-57944-05-13-2020
6571 Mirembajtja dhe pershtatja e sistemit te burimeve njerezore sipas ndarjes se OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 893 000.00 18-02-2020 REF-50730-02-17-2020
6613 Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 000 000.00 10-03-2020 REF-53331-03-09-2020
6701 Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 389 607 913.00 13-03-2020 REF-54222-03-12-2020
6664 Sherbim Printim Faturash Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 781 600.00 03-03-2020 REF-52270-03-02-2020
6854 Sherbim i ruajtjes se prones. Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 14 373 173.36 REF-59420-05-29-2020
6865 Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 750 800.00 23-04-2020 REF-56535-04-22-2020
6615 Permiresimi i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 5 000 000.00 11-03-2020 REF-53495-03-10-2020
6867 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 512 042.00 24-04-2020 REF-56734-04-23-2020
6736 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize, AD BLU Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 948 050.00 14-04-2020 REF-55996-04-10-2020
6868 Avolzhim e riparim elektromotorresh Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 855 000.00 24-04-2020 REF-56706-04-23-2020
6193 Blerje Peshore Elektronike Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 175 000.00 19-11-2019 REF-43803-11-18-2019
6711 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Sha Ujësjellës Kanalizime Kamëz 10 000 000.00 13-03-2020 REF-54389-03-13-2020
6721 Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 072 530.00 26-03-2020 REF-54788-03-24-2020
6606 Zgjerimi i sistemit te lokalizimit te defekteve ne Linjat e Tensionit te Larte Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 000 000.00 02-03-2020 REF-52045-02-28-2020
6737 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi per ujin e pijshem Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 5 400 000.00 14-04-2020 REF-56022-04-10-2020
6643 Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqerimi I Vlerave Monetare per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 596 310 000.00 28-02-2020 REF-51923-02-27-2020
6716 Blerje Karburanti viti 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 29 147 305.00 18-03-2020 REF-54519-03-17-2020
6692 Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 55 400 000.00 25-02-2020 REF-51369-02-24-2020
6621 "Suport per sistemin e brendshem te telefonise dhe upgrade". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 330 000.00 13-03-2020 REF-54245-03-12-2020
6641 Prodhim soletina betoni, tubo betoni dhe kapak betoni per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 547 569.00 28-02-2020 REF-51912-02-27-2020
6842 Sherbim i sigurimit te garancise doganore per Stacionin Sheqishte-Marinez si pjese e magazines fiskale Zharres Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 650 000.00 REF-57826-05-12-2020
6731 Blerje karburanti (diesel) Qeverisja Vendore Finiq Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Finiq 833 333.00 08-04-2020 REF-55711-04-07-2020
6562 Sherbimi i printimit dhe fotokopjimit per KESH sh.a dhe Njesite e Prodhimit Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 8 160 000.00 13-02-2020 REF-50236-02-12-2020
6708 Ndertim rrjet kanalizimi ne Rrugen "Kastriotet", Tirane Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 844 043.00 13-03-2020 REF-54283-03-12-2020
6833 Blerje Maska Kirurgjikale nje perdorimshe te thjeshta ne kuader te masave mbrojtese per parandalimin e perhapjes se virusit Covid-19 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 760 000.00 REF-56885-04-27-2020
6475 Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 330 816.00 31-12-2019 REF-46912-12-30-2019
6535 Projekti per ndertimin e qendres se mirembajtjes Korçe Albgaz sh.a Albgaz sh.a 2 447 606.00 07-02-2020 REF-49714-02-06-2020
6667 Blerje karbon aktiv per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 41 387 500.00 09-03-2020 REF-53188-03-06-2020
6618 Mirembajtja dhe suporti per blade servers dhe storage te infrastruktures virtuale ne KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 4 848 000.00 12-03-2020 REF-53754-03-11-2020
6674 RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 125 016 587.00 12-03-2020 REF-53766-03-11-2020
6679 Sherbim GPS per mjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 3 318 000.00 26-03-2020 REF-54890-03-25-2020
6712 F.V Tuba e Rakorderi Ujesjellesi PE 250 mm Qeverisja Vendore Divjakë ShA Ujesjelles Kanalizime Divjake 1 500 000.00 10-03-2020 REF-53417-03-09-2020
6601 "Sigurimi i shendetit dhe sigurimi nga aksidentet personale te punonjesve te KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 143 132 724.00 26-02-2020 REF-51594-02-25-2020
6688 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 4 748 600.00 REF-52953-03-04-2020
6717 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 2 512 620.00 18-03-2020 REF-54214-03-12-2020
6635 Loti 2 - Blerje Nafte(Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 72 334 500.00 25-02-2020 REF-51389-02-24-2020
6636 Loti 1 - Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 656 800.00 25-02-2020 REF-51386-02-24-2020
6723 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 500 000.00 27-03-2020 REF-54980-03-26-2020
6709 RIKONSTRUKSIONI I PUSIT NR. 1 VRION Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 226 577.00 13-03-2020 REF-53826-03-11-2020
6694 Kontrate mirëmbajtje dhe Blerje P/n e pajisjes se navigimit DME, Prodhim Indra ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 000 000.00 14-02-2020 REF-50360-02-13-2020
6720 Blerje Karburanti per vitin 2020 Qeverisja Vendore Berat Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 528 170.00 26-03-2020 REF-54832-03-24-2020
6839 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 074 167.00 21-02-2020 REF-51162-02-20-2020
6740 Mbikqyrje per prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti II, Qytet Durres. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 910 532.00 16-04-2020 REF-56198-04-15-2020
6724 " Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 953 600.00 27-03-2020 REF-54987-03-26-2020
6742 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Finiq Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Finiq 1 666 667.00 16-04-2020 REF-56258-04-15-2020
6632 Blerje Gazoil 10 ppm ULSD per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 9 693 983.00 24-02-2020 REF-51254-02-21-2020
6638 Mirembajtje sistem faturimi dhe shtim te sherbimeve, per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 880 000.00 25-02-2020 REF-51382-02-24-2020
6710 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 999 994.00 13-03-2020 REF-54221-03-12-2020
6115 Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 257 943.00 08-10-2019 REF-38352-10-07-2019
6219 Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Vlore, Sarande, Gjirokaster Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 36 876 509.00 05-12-2019 REF-45626-12-04-2019
6671 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 5 668 120.00 05-03-2020 REF-52877-03-04-2020
6556 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Mirditë Sh.A Ujesjelles Mirdite 2 160 000.00 04-02-2020 REF-48769-02-03-2020
6596 Blerje karburant per shoqerine sha Ujesjelles- Kanalizime Patos Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 500 000.00 20-02-2020 REF-50889-02-19-2020
6687 Per blerjen e pajisjeve mbrojtese ndaj COVID-19 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 REF-54558-03-18-2020
6665 Blerje nafte për nevojen e Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin SH.A Ujësjelles Kanalizime Kurbin 2 495 350.00 04-03-2020 REF-52590-03-03-2020
6569 Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 144 032 308.00 17-02-2020 REF-50559-02-14-2020
6165 Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 838 091.50 30-10-2019 REF-41457-10-29-2019
6728 Blerje pompash uji dhe kaseta komandimi Qeverisja Vendore Himarë Sh.A Ujesjelles Himare 1 750 000.00 26-03-2020 REF-54862-03-25-2020
6640 Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 998 000.00 27-02-2020 REF-51722-02-26-2020
6590 Blerje klori Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 2 520 000.00 11-02-2020 REF-50002-02-10-2020
6628 Loti 1. Blerje doreza plastike kirurgjikale (pako 100 copeshe) dhe dezifektant duarsh me baze alkoli ne paketim 0.5 lt Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 300 000.00 REF-54331-03-12-2020
6629 Loti 2. Blerje maska respiratore me filter dhe valvul te tipit FPP1. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 000 000.00 REF-54333-03-12-2020
6700 Loti 3. F.V Dezifektim ambientesh te brendshme dhe te jashtme. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 000 000.00 REF-54335-03-12-2020
6713 Blerje Nafte D1 per nevoja te Ujesjelles Kanalizime Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 400 000.00 12-03-2020 REF-53487-03-10-2020
6587 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 5 766 667.00 10-02-2020 REF-49868-02-09-2020
6202 Blerje Kasaforta te vogla, te mesme, te medha dhe per posten sekrete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 17 151 500.00 21-11-2019 REF-44201-11-20-2019
6504 Mirembajtja e sistemit te video-monitorimit per KESH sh.a zyrat qendrore dhe njesite e prodhimit Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 16 000 000.00 22-01-2020 REF-47857-01-21-2020
6826 Shpenzime sigurimi për automjetet. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 29-01-2020 REF-48361-01-28-2020
6388 Blerje dhe instalim i një transformator fuqie 170 MVA,242/13.8 KV për HEC Koman përfshirë pjesët rezervë, ri-instalim dhe komisionimin e sistemit ekzistues të mbrojtjes kundër zjarrit të transformatorit si dhe sistemit ekzistues të monitorimit DGA&BMT të Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 245 830 000.00 18-12-2019 REF-46384-12-17-2019
6637 Ruajtja e objekteve te UKKO Sh.A me punonjes sherbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 16 470 000.00 25-02-2020 REF-51420-02-24-2020
6449 Ndertim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi ne Njesite 1,2,3,4,5 dhe Drejtorine Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 164 727.00 24-12-2019 REF-46634-12-23-2019
6451 Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne fshatin Qenam, Njesia Administrative Zall-Herr Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 24 321 690.50 24-12-2019 REF-46654-12-23-2019
6450 Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Adresa: Rr.'Zogu i Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes, Tirane Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 16 172 217.00 24-12-2019 REF-46639-12-23-2019
6456 Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.'Xhorxhi Martini', 'Jeronim De Rada','Myrteza Kelliçi' Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 10 990 115.00 24-12-2019 REF-46648-12-23-2019
6631 Mobilimi i godines 11-12 Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 18 563 800.00 20-02-2020 REF-50933-02-19-2020
5973 Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 126 736 606.00 07-08-2019 REF-32878-08-06-2019
6415 Instalimi i trosit OPGW ne linjen 154 kV Bistrica 1 – Kufi Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 450 000.00 31-12-2019 REF-46935-12-30-2019
6445 Sherbime per automjete tek te tretet ( eskavatore furgona, autovetura) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 211 400.00 19-12-2019 REF-46491-12-18-2019
6393 Sigurimi i AQT-ve te TEC Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 30 200 000.00 20-12-2019 REF-46542-12-19-2019
6473 Blerje mjete per nevojat e UKA sha Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 840 000.00 30-12-2019 REF-46887-12-27-2019
6543 Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00 REF-48356-01-28-2020
6585 Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00 REF-48356-01-28-2020
6396 "Riparimi i difekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 4 (katër) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve të transformatoreve 150 MVA në HEC Fierzë" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 25 000 000.00 23-12-2019 REF-46607-12-20-2019
6390 Upgrade dhe mirembajtje të infrastrukturës aktuale te datacenter dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 169 905 000.00 19-12-2019 REF-46438-12-18-2019
6389 "Zhvillimi Strategjik i Sektorit Energjetik". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 69 500 000.00 19-12-2019 REF-46463-12-18-2019
6544 Ndertimi i Tualeteve ne kalate. Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 3 000 000.00 REF-32042-07-30-2019
6455 Ndertim pusi dublikat dhe pastrim pusi ekzistues, romanat njesia adm,Rrashbull,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 500 000.00 24-12-2019 REF-46656-12-23-2019
6210 Rikonstruksion i plote ne grupin Nr. 2 Amonice - QPN – Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 499 320.00 25-11-2019 REF-44557-11-22-2019
6395 Upgrade i sistemit informatik të sigurisë së digave në digën e Qyrsaqit në HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 500 000.00 20-12-2019 REF-46536-12-19-2019
6222 Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol per automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 955 480.00 05-12-2019 REF-45581-12-04-2019
6454 Ndertim stacione monitorimi uji ne 38 pika ne qytetin e Tiranes Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 5 092 435.00 24-12-2019 REF-46690-12-23-2019
6397 Transporti i punonjesve te Tec Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 390 662.00 23-12-2019 REF-46590-12-20-2019
6118 Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 293 279 980.00 08-10-2019 REF-38489-10-07-2019
6394 Shërbim Mirëmbajtje e Sistemeve IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 980 000.00 20-12-2019 REF-46523-12-19-2019
6227 Blerje tel avolzhimi dhe materiale ndihmese Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 7 931 625.00 17-12-2019 REF-46271-12-16-2019
6961 Blerje dhe montim i pajisjes agregat tip vinc hidraulik per automjetin me targe EL8409B Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria Rajonale e OSHEE Tirane 923 333.00 11-12-2019 REF-45924-12-10-2019
5983 Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet (laborator) per testimin e mjeteve te sigurimit teknik Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 29 953 531.00 23-08-2019 REF-34038-08-21-2019
6205 Blerje e moduleve shtese per softin ODMS dhe sherbim mirembajtje / suport per nje periudhe 3 vjeçare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 34 327 000.00 22-11-2019 REF-44493-11-21-2019
6439 Mirembajtje Software dhe te lexim faturim ( tablet reader) dhe webservice. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 991 667.00 13-12-2019 REF-46092-12-12-2019
6209 Blerje karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 40 000 000.00 25-11-2019 REF-44655-11-22-2019
6091 Blerje pajisje it (kompjuter, printer, printer termik, printer matricor, fotokopje a4, barcode reader, palmar, tableta instanter) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 42 144 000.00 13-09-2019 REF-35771-09-12-2019
6188 Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 320.00 14-11-2019 REF-43298-11-13-2019
6427 Pjese nderrimi per sistemin e kondicionimit (furnizim-vendosje). Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 085 500.00 13-11-2019 REF 43101-11-12-2019
6430 Përgatitja e planit lokal ne R.SH te implementimit te PBN. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 800 000.00 22-11-2019 REF-44390-11-21-2019
6426 Shpenzime për kontrollin mjekësor. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 18-10-2019 REF-39921-10-17-2019
6098 Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV Fibër-Librazhd dhe traktet e linjave përkatëse në Nënstacionin Fibër e Librazhd Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 398 910 000.00 26-09-2019 REF-37262-09-25-2019
6206 Hidroizolimi i tarraces se repartit termik ne Qendra Mekanike e Naftes - Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 255 886.00 22-11-2019 REF-44534-11-21-2019
6207 Blerje kushineta Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 946 653.00 22-11-2019 REF-44516-11-21-2019
6447 Ndërtim linja e re KUN rruga Mati Lagjja Valias Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez 2 487 835.00 18-12-2019 REF-46339-12-17-2019
6168 vleresime te aseteve ose detyrimeve te ost sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 260 000.00 30-10-2019 REF-41454-10-29-2019
6432 Shërbimi i sistemit Intranet në Albcontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 1 374 334.00 15-11-2019 REF-41565-10-30-2019
6247 Shtese kontrate ne vleren 20 perqind per objektin e prokurimit Ndertim magazinash dhe rikonstruksion i zyrave ne Fier Albgaz sh.a Albgaz sh.a 11 016 811.60 REF-45994-12-11-2019
6177 Sigurimi i Aseteve te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 635 706.00 08-11-2019 REF-42571-11-07-2019
6283 Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2020 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 000 000.00 06-11-2019 REF-42341-11-05-2019
6273 Sherbim pastrim pusesh Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 372 000.00 23-10-2019 REF-40484-10-22-2019
6431 Blerje e modulit te ri te ArcGis, trajnim stafi. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 31-10-2019 REF-41565-10-30-2019
6167 Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i pasqyrave financiare te OST sh.a per vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 30-10-2019 REF-41466-10-29-2019
6281 Blerje hipoklorit kalciumi. Qeverisja Vendore Libohovë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Libohovë 1 500 000.00 29-10-2019 REF-41163-10-28-2019
5961 Shërbimi i pastrimit dhe gjelbërimit për godinën qëndrore të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 16 920 000.00 24-07-2019 REF-31187-07-23-2019
5977 Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2019-2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 179 645 900.00 15-08-2019 REF-33557-08-14-2019
6072 Loti i II-të Blerje benzinë për automjete, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 262 018.80 02-09-2019 REF-34596-08-30-2019
6074 Loti i I-rë: Blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 54 326 250.00 02-09-2019 REF-34594-08-30-2019
6566 Trajnim KTA të rinj (Rating ACS/TWR) dhe gjuhën Angleze. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 45 833 333.00 REF-38124-10-03-2019
6567 P/N për MSSR Rinas – SELEX. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 416 666.00 REF-39937-10-17-2019
6249 Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 168 533.00 03-10-2019 REF-37979-10-02-2019
6096 Rivënia në punë e segmentit kabllor të linjës 110 kV N/St. Tirana 1 N/St. Traktora Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 430 000.00 25-09-2019 REF-37062-09-24-2019
5947 Blerje automjetesh dhe stacione karikimi (per projektit Shko Gjelbër me një Flotë të Modernizuar dhe Ekologjike)"; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 983 455.00 12-07-2019 REF-30127-07-11-2019
5896 AUDITIM I MJEDISIT, SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË NË TË 3 (TRE) NJËSITË PRODHUESE NËN ADMINISTRIMIN E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 000 000.00 28-05-2019 REF-23748-05-27-2019
6563 Blerje pajisje elektronike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 12 498 372.00 REF-35828-09-13-2019
5971 Punime civile për rikonstruksionin e traktit 110 kV të linjës Fier Kuçovë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 428 460.00 05-08-2019 REF-32595-08-02-2019
5929 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 793 147.00 21-06-2019 REF-27793-06-20-2019
5972 Punimet civile për riparime dhe rikonstruksionin e objekteve të nënstacioneve Rrashbull dhe Zemblak Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 11 950 197.00 06-08-2019 REF-32654-08-05-2019
5981 Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2018 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 15 150 000.00 21-08-2019 REF-33944-08-20-2019
6559 Blerje pjesë ndërrimi për pajisjet D'VOR, DME, ILS (prodhim SELEX). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 35 800 000.00 REF-34157-08-23-2019
6424 Rikonstruksioni i Zyrave Postare te Filialit te Posta Shqiptare sh.a Tirane Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 068 910.22 REF-30819-07-18-2019
5943 Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 280 450.00 09-07-2019 REF-29585-07-08-2019
5970 Blerje litar celiku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 965 000.00 02-08-2019 REF-32425-08-01-2019
6557 Masterplani i navigimit ajror për Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 198 000 000.00 REF-33674-08-16-2019
5931 Leasing për automjete e motorrcikleta për 4 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 100 000 000.00 25-06-2019 REF-28142-06-24-2019
5936 Blerje Eterna BI + Datawarehouse + Reporting Services, log management, manaxhim te dokumenteve, statistikë si dhe Mirmbajtje Eterna BI për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 000 000.00 27-06-2019 REF-28377-06-26-2019
5909 Fushatë aktivitetesh informuese, kulturore, argëtuese me tematikë postare në të gjithë Shqipërinë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 036 500.00 07-06-2019 REF-25652-06-06-2019
5711 “Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj, Nj. Adm Ishëm, Bashkia Durrës” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 180 414 265.00 27-05-2019 REF-23655-05-24-2019
5713 Sistemi i kanalizimeve te ujerave te ndotura te zones turistike hamallaj, faza I " Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 82 111 600.45 28-05-2019 REF-23769-05-27-2019
5754 Sistemimi i furnizimit me uje te zones Turistike Hamallaj, Faza I, Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 80 231 510.83 31-05-2019 REF-24568-05-30-2019
5697 Furnizim vendosje matesash uji per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 9 720 624.00 17-05-2019 REF-22392-05-16-2019
5911 Ndertim i linjes 220 kV me dy qarqe Komsi-Shumat Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 051 871 760.00 10-06-2019 REF-25749-06-07-2019
5968 Riparim i transformatorit te fuqisë 5600 KVA, 10/35 KV i N/stacionit 10/35 kV HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 250 000.00 02-08-2019 REF-32307-08-01-2019
5379 Blerje materiale të nevojshme për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 44 948 500.00 10-04-2019 REF-17347-04-09-2019
5967 Sherbim i sigurimit te mjeteve me goma Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 981 819.00 02-08-2019 REF-32427-08-01-2019
5729 Permiresimi i matjeve te enteve private qe perdorin ujin si lende te pare" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 99 902 997.00 31-05-2019 REF-24634-05-30-2019
5567 BLERJE MATERIALE PËR NËNSTACIONET Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 99 381 400.00 13-05-2019 REF-21392-05-10-2019
5147 Blerje shirita plastike me numerator per thase Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 710 000.00 01-03-2019 REF-11303-02-28-2019
5829 Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik të matjes të ujit të pijëshëm në fshatin Mborje” sipas Projektit "Bashkëveprimi ndërkufitar për furnizimin me ujë të pastër nëpërmjet një mjedisi të shëndetshëm“ ( ”SAVE SAFE WATER”). Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 13 125 800.00 29-05-2019 REF-24226-05-28-2019
6423 Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave te Kujdesit Ndaj Klientit te OSHEE sh.a per nje afat prej 5 (pese) muajsh. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 9 182 775.00 REF-32367-08-01-2019
5755 Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti 1,Qyteti Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 41 804 762.00 31-05-2019 REF-24733-05-30-2019
5939 LOTI I: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit DGA per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 46 971 000.00 04-07-2019 REF-29255-07-03-2019
5941 LOTI II: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit BMT per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 940 000.00 04-07-2019 REF-29261-07-03-2019
6422 Sherbimi me roje private TEC Vlore Petrol Alba sh.a PETROL ALBA SH.A 520 000.00 REF-33566-08-14-2019
5944 Blerje makine per trajtime siperfaqesore me rryma te frekuencave te mesme Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 460 000.00 09-07-2019 REF-29583-07-08-2019
5828 “Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 47 232 905.83 29-05-2019 REF-24167-05-28-2019
5726 Ndertim rrjet ujesjellesi si dhe venia ne pune te investimit te bashkise ne rruget "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar Gerbolli, Avdyl Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 12 560 772.00 31-05-2019 REF-24585-05-30-2019
5761 Vendosja e manometrave në 25 pika kryesore të rrjetit të ujësjellësit. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 971 415.00 23-05-2019 REF-23307-05-22-2019
5732 Bleje material elektrike dhe mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 999 984.00 31-05-2019 REF-24776-05-30-2019
5757 Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët Vangjel Noti,Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e trenit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 12 886 343.00 22-05-2019 REF-22998-05-21-2019
5758 Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 23 997 834.00 22-05-2019 REF-23003-05-21-2019
5710 “Rikualifikim i ambienteve të impiantit Bovillë”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 214 972 613.19 27-05-2019 REF-23698-05-24-2019
5750 Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne rrugen "Bedri Karapici" "Hamdi Pepa" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 549 371.00 31-05-2019 REF-24823-05-30-2019
5952 "Riparime emergjente të rrotës së punës të Turbinës së Agregatit Nr.3 në HEC Fierzë. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 756 000.00 16-07-2019 REF-30300-07-15-2019
5903 Mirembajtja e sistemit financiar menaxherial SAP Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 780 000.00 31-05-2019 REF-24779-05-30-2019
5704 Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 417 495.00 24-05-2019 REF-23452-05-23-2019
5743 Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar“ Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 452 854.00 31-05-2019 REF-24797-05-30-2019
5934 Materiale elektrike dhe hidraulike, v.2019 Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 1 500 000.00 27-06-2019 REF-28340-06-26-2019
5497 Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 023 138.00 19-04-2019 REF-18865-04-18-2019
6524 Sigurimi Aksidenteve të punonjësve në punë ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 REF-28557-06-27-2019
5723 Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi ne Rrugen"Dalip Zavalani, Vath Koreshi, dhe rrugen midis Petro Nini Luarasi dhe Shyqeri Ishmi. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 112 605.00 31-05-2019 REF-24660-05-30-2019
5731 Ndertim rrjet ujesjellesi ne bllokun e kufizuar nga rruget "Lunxheria ,Durresi, Koka-Kola, Laknas" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 45 203 487.00 31-05-2019 REF-24596-05-30-2019
5759 Ndërtim linje transmetimi nga puseta Yzberisht deri në Depo Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 863 113.00 22-05-2019 REF-23062-05-21-2019
5744 Loti i nëntë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshtit Ferraj” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 188 366.00 31-05-2019 REF-24800-05-30-2019
5549 Mbikqyrja e punimeve gjate zbatimit te kontratave te puneve, parashikuar ne investimet e OST sh.a. për vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 000 000.00 09-05-2019 REF-21114-05-08-2019
6420 Permiresimi i imazhit dhe vizibilitetit te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 743 000.00 REF-30456-07-16-2019
5904 Blerje vacuum truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 950 000.00 03-06-2019 REF-25048-05-31-2019
5917 Sigurimi i aseteve te shoqerise Albpetrol sha Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 13 791 601.00 13-06-2019 REF-26336-06-12-2019
5720 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 995 305.00 30-05-2019 REF-24267-05-29-2019
5737 Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet kanalizimi në Rrugën e Elbasanit” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 891 462.00 31-05-2019 REF-24766-05-30-2019
5703 Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshatit Ferraj Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 52 582 578.00 24-05-2019 REF-23504-05-23-2019
5359 Sherbimi i Sigurimit me roje fizik dhe me sistem elektronik te objekteve ne administrim te shoqerise UKE sh.a Elbasanper vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 27 745 160.55 28-03-2019 REF-15474-03-27-2019
5923 Blerje materiale per konservimin e impiantit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 4 160 000.00 18-06-2019 REF-26555-06-14-2019
5902 Blerje autoambulance Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 800 000.00 31-05-2019 REF-24808-05-30-2019
5599 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 11 968 076.67 14-05-2019 REF-21659-05-13-2019
5906 Kontroll periodik i eneve nen presion Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 986 000.00 03-06-2019 REF-25065-05-31-2019
5355 Loti i I-rë: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Shkoder. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16658-04-04-2019
6519 Shpenzime mirëmbajtje për Sistemin MSSR PR INDRA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00 REF-24978-05-31-2019
5707 Blerje materiale per fshesat e makinerive fshese. Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 399 903.00 23-05-2019 REF-23144-05-22-2019
5507 Implementimi i një zgjidhje Enterprise për menaxhimin Operacional-Teknik të aseteve të rrjetit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 196 280 000.00 30-04-2019 REF-19935-04-26-2019
5827 Shpim pusi dublant Nr 3 B Kafaraj Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 806 000.00 29-05-2019 REF-24188-05-28-2019
5830 Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 555 000.00 31-05-2019 REF-24712-05-30-2019
5832 Materiale per ndertimin e rrjetit te brendshem Cete Qeverisja Vendore Devoll Sh.A Ujesjelles Bilisht 2 049 500.00 31-05-2019 REF-24530-05-30-2019
891 Blerje uniforma pune per punonjesit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 16 530 900.00 03-01-2019 REF-02794-12-31-2018
6526 Sigurimi i Pasurisë së ALBCONTROL SHA. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 139 600 000.00 REF-23459-05-23-2019
5825 “Blerje materiale inerte” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 999 433.33 29-05-2019 REF-24108-05-28-2019
5700 Blerje qese mbeturinash per kosha. Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 943 200.00 24-05-2019 REF-23540-05-23-2019
5589 Zhvillimi i funksionaliteteve dhe shtimi i perdoruesve per faturimin e Takses se Prones Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 960 000.00 08-05-2019 REF-20885-05-07-2019
5574 Sherbim i internetit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 492 400.00 17-05-2019 REF-22341-05-16-2019
5475 Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 30 999 850.00 19-04-2019 REF-18810-04-18-2019
5890 Blerje dhe instalim pajisje për sistemin menaxherial BI Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 751 500.00 22-05-2019 REF-23067-05-21-2019
6515 Blerje pjesë ndërrim, si dhe shpenzime për mirëmbajtje e përmirësimi i rrjetit network MWL ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 166 000.00 REF-24345-05-29-2019
5833 Mirëmbajtje dhe riparime të tjera elektrike. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 200 000.00 31-05-2019 REF-24753-05-30-2019
5471 Kabine elektrike 20kV, fv. Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 5 592 831.00 15-04-2019 REF-17720-04-11-2019
5391 Zevendesim i linjes Belsh-Cepe Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 20 806 185.00 03-04-2019 REF-16395-04-02-2019
5559 Blerje Hipoklorite Natriumi dhe Kalciumi Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 4 467 500.00 02-05-2019 REF-20104-04-30-2019
5595 Furnizim vendosje me shtrese stabilizanti dhe Asfalt Betoni per nevojat e Sh.A UK Vlore Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 146 300.00 13-05-2019 REF-21390-05-10-2019
5564 Rinovimi i Suportit te Infrastruktures Qendrore te UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 996 000.00 07-05-2019 REF-20675-05-06-2019
5601 Sherbim Riparim Elektromotore dhe Transformatore Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 1 400 000.00 14-05-2019 REF-21719-05-13-2019
5698 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike elektrike, telefonike, ngrohje. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 080 000.00 24-05-2019 REF-23505-05-23-2019
6500 Blerje pjesë ndërrimi dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemin e monitorimit në distance. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 REF-20248-05-02-2019
5701 Blerje Karburanti. Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 1 439 244.00 24-05-2019 REF-23406-05-23-2019
6522 Sherbim privat I sigurise fizike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 607 142.70 REF-25777-06-10-2019
5241 Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe koderlore, Nj.adm.Sukth,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 130 111.00 08-03-2019 REF-12795-03-07-2019
5406 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 357 000.00 09-04-2019 REF-17042-04-08-2019
919 Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 195 000 000.00 31-01-2019 REF-05690-01-30-2019
5600 Materiale per rikonstruksion ujesjelles kanalizime Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 3 228 000.00 14-05-2019 REF-21752-05-13-2019
4421 Rehabilitim i linjës së ujësjellësit pranë depos Shilore, Karpen, Nj.Adm Maminas Bashkia Shijak Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 678 162.00 31-01-2019 REF-05691-01-30-2019
5503 Blerje server Storage dhe pajisje te tjera informatike Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 4 500 000.00 26-04-2019 REF-19632-04-25-2019
5240 Sistemi i matjes,kontrollit,komandimit ne distance dhe sistemi klorifikimit automatik Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 72 059 000.00 08-03-2019 REF-12744-03-07-2019
4415 Loti 1 Blerje Benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 227 000.00 30-01-2019 REF-05493-01-29-2019
5499 Blerje pjese kembimi per inverterat e stacionit te pompimit te SH.A UK Vlore viti 2019. Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 059 498.00 23-04-2019 REF-19031-04-19-2019
5316 Blerje Kancelari Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 990 000.00 27-03-2019 REF-15336-03-26-2019
845 Blerje uniforma dhe paisje sigurie per punonjesit e OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 198 150 000.00 23-11-2018 REF-95458-11-22-2018
5556 Sherbime dhe pjese kembimi per mjetet Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 2 801 849.00 26-04-2019 REF-19610-04-25-2019
5555 Blerje kompjutera dhepajisje te tjera elektronik per nevoja te SH.A UK Vlore viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 320 972.00 09-04-2019 REF-17037-04-08-2019
5495 Blerje doreza, maska, syze protektive dhe veshje shumeperdorimshe Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 561 380.00 18-04-2019 REF-18543-04-17-2019
5361 Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 998 968.11 29-03-2019 REF-15776-03-28-2019
5489 Rehabilitimi i paneleve elektrik ne Stacionin Qender Fushe- Kruje Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 455 273.33 16-04-2019 REF-18137-04-15-2019
5496 Realizimi i memorialit te artistes Vace Zela Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 3 333 333.00 19-04-2019 REF-18789-04-18-2019
5553 «Sistemi i informimit dhe ekspozimit ndaj qytetarit per Ndermarjen Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande» Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 780 000.00 05-04-2019 REF-16641-04-04-2019
5562 Rrethimi i depove te ujit dhe Stacionet e Pompimit te SH.A UK Vlore. Qeverisja Vendore Berat Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 197 573.00 06-05-2019 REF-20451-05-03-2019
881 Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 16 879 993.00 24-12-2018 REF-01209-12-21-2018
4416 Loti 2 Blerje Naftë(Eurodiesel Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 710 050.00 30-01-2019 REF-05496-01-29-2019
922 Upgrade dhe mirembajtja 3 vjecare e Platformës së Monitorimit të Hec-eve të vegjël Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 72 324 974.00 13-02-2019 REF-07581-02-12-2019
6479 Sigurimi i riskut nga te tretet dhe aksidenteve ajrore. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 74 749 400.00 REF-14465-03-20-2019
5360 Ndertimi i Depos Ujesjellesi Fshati Areze Qeverisja Vendore Devoll Sh.A Ujesjelles Bilisht 2 998 998.00 28-03-2019 REF-15586-03-27-2019
5390 Blerje Karburant per Shoqerine Sha Ujesjelles Kanalizime,Patos. Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 333 333.00 02-04-2019 REF-16198-04-01-2019
5204 Blerje e tre pompave zhytese per Sektorin e Kanalizimeve, viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 6 050 000.00 20-02-2019 REF-09282-02-19-2019
5362 Blerje kepuce te sigurise ne pune Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 131 000.00 29-03-2019 REF-15810-03-28-2019
5175 Blerje 'Gazoili D1' per vitin 2019 Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 1 410 000.00 13-03-2019 REF-13267-03-12-2019
6498 Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave të Kujdesit Ndaj Klientit të OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 884 482.00 REF-18356-04-16-2019
5479 Shërbimi GPRS Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 40 176 000.00 24-04-2019 REF-19302-04-23-2019
5183 Ndertim i rrjetit te ujesjellesit ne rruget : Pelioni dhe Gentiana,Plazh,Bashkia Durres. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 399 773.00 11-03-2019 REF-12876-03-08-2019
5273 Mbulim siguracion risku kazane Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 158 333.00 12-03-2019 REF-13027-03-11-2019
5235 Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit ne sheshe mbi dhe nen toke dhe terminale Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 9 364 185.00 06-03-2019 REF-12067-03-05-2019
5320 Blerje Karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 2 000 000.00 18-03-2019 REF-13693-03-15-2019
4426 Blerje pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 813 600.00 01-02-2019 REF-05907-01-31-2019
871 Rehabilitimi elektro-mekanik i vinçit urë 250/30/5 Ton në sallën e makinerisë në HEC Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 89 000 000.00 12-12-2018 REF-97666-12-11-2018
5338 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 187 924.00 21-03-2019 REF-14488-03-20-2019
4059 "Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 190 164.50 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
5321 Mirembajtja e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 915 000.00 18-03-2019 REF-13721-03-15-2019
4456 Blerje bojra kancelari per zyrat per vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 399 929.00 13-02-2019 REF-07583-02-12-2019
5262 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 770 000.00 21-02-2019 REF-09776-02-20-2019
6495 Shpenzime mirëmbajtja dhe blerje pjese nderrimi e sistemeve të instaluara ne ACC/APP/TWR /ADMINISTRATE. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 29 300 000.00 REF-19403-04-24-2019
5234 Blerje materiale ndertimi per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 760 180.00 05-03-2019 REF-12012-03-04-2019
5207 Blerje tubacione uji,etj Qeverisja Vendore Maliq SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq 2 000 000.00 26-02-2019 REF-10298-02-25-2019
923 Loti 2 : Sherbim i transportit te naftes brut ne linjen Kucove-Zharrez Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 510 342.00 13-02-2019 REF-07627-02-12-2019
924 Loti 1: Sherbim i transportit te naftes brut ne linjat sipas tabeles Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 49 173 084.00 13-02-2019 REF-07625-02-12-2019
4410 Ndërtim rrjeti i ri ujësjellësi në fshatin Rreth,Njësia Adm.Xhafzotaj,Bashkia Shijak. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 35 890 858.00 29-01-2019 REF-05300-01-28-2019
5211 Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 675 800.00 28-02-2019 REF-11041-02-27-2019
5212 «Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K Sarande». Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 400 000.00 28-02-2019 REF-10845-02-27-2019
4270 Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 75 745 805.00 18-12-2018 REF-99519-12-17-2018
914 Sigurimi i punonjesve te OSHEE sh.a nga aksidentet ne pune Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 280 000.00 28-01-2019 REF-05142-01-25-2019
5264 Riparim- sherbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 2 900 000.00 22-02-2019 REF-10047-02-21-2019
5203 PAJISJE DHE LICENCA PER LEXIMET ME PDA DHE UPGRADE SCADA Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 4 739 000.00 19-02-2019 REF-08757-02-18-2019
4437 Blerje bateri per matesat e ujit elektronik Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 600 000.00 07-02-2019 REF-06753-02-06-2019
5205 „SPORTELI ELEKTRONIK DHE MOBILE PER QYTETARIN Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 963 333.00 20-02-2019 REF-09356-02-19-2019
877 Ndertim magazinash dhe rikonstruksion i zyrave ne Fier Albgaz sh.a Albgaz sh.a 60 529 111.00 18-12-2018 REF-99578-12-17-2018
5334 Blerje Automjeti Veteshkarkues i pajisur me Vinc, per nevojat e Ndermarjes Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 770 476.00 20-03-2019 REF-14237-03-19-2019
6480 Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrimi si dhe zgjerimi i rrjetit për Fibrën Optike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 22 416 560.00 REF-07076-02-08-2019
4134 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Diber 5 969 212.00 07-11-2018 REF-93069-11-06-2018
5265 Sigurim i automjeteve. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 523 857.00 22-02-2019 REF-10041-02-21-2019
5179 Blerje mjet transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 2 500 000.00 15-03-2019 REF-13462-03-13-2019
4347 Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin II-te (Fushe Kuqe) Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 777 879.00 11-01-2019 REF-03504-01-10-2019
4348 Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin e I-re (Qarku Durres)" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 31 204 900.80 11-01-2019 REF-03502-01-10-2019
4417 Blerje Materiale Hidraulike. Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 3 999 569.00 30-01-2019 REF-05440-01-29-2019
4223 Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 22 646 440.00 05-12-2018 REF-96638-12-04-2018
4300 Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 588 807.00 21-12-2018 REF-00473-12-20-2018
4195 Blerje klor Qeverisja Vendore Përmet Sh.A Ujesjelles Permet 1 774 502.00 23-11-2018 REF-95440-11-22-2018
4260 Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 5 891 700.00 14-12-2018 REF-98607-12-13-2018
4210 Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018 REF-96094-11-27-2018
4306 Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 554 420.00 21-12-2018 REF-00478-12-20-2018
4327 "Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 791 563.00 26-12-2018 REF-01254-12-24-2018
4211 Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018 REF-96112-11-27-2018
4301 Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 350 537.00 21-12-2018 REF-00471-12-20-2018
4332 Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 26 546 905.00 28-12-2018 REF-02207-12-27-2018
4334 Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 053 435.00 31-12-2018 REF-02466-12-28-2018
4197 “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë 6 000 000.00 22-11-2018 REF-95207-11-21-2018
4329 Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 10 507 998.00 27-12-2018 REF-01707-12-26-2018
4326 Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 714 253.47 26-12-2018 REF-01333-12-24-2018
541 Blerje Shtypshkrimesh Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 607 547.00 02-05-2018 REF-66306-04-30-2018
4250 Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 729 696.00 13-12-2018 REF-98053-12-12-2018
4054 Sherbim projektim ujesjellesi Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 638 250.00 15-10-2018 REF-89749-10-12-2018
4331 Blerje Karburanti Gazoil ( 10 ppm ULSD ) per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2019 Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 5 938 679.00 27-12-2018 REF-01771-12-26-2018
4258 Prodhim soletina Betoni viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 816 813.00 14-12-2018 REF-98341-12-13-2018
878 Rinovimi i suporteve dhe licensave për sistemet IT të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 43 000 000.00 19-12-2018 REF-99889-12-18-2018
4120 Ndërtim i puseve dublikantë Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 14 165 000.00 02-11-2018 REF-92427-11-01-2018
3822 Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 002 844.30 16-08-2018 REF-83042-08-15-2018
4231 Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 944 267.00 06-12-2018 REF-96888-12-05-2018
4142 Materiale te ndryshme hidraulike Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 2 200 000.00 09-11-2018 REF-93369-11-08-2018
797 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 154 999 920.00 22-10-2018 REF-90602-10-19-2018
3818 Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 38 513 055.00 15-08-2018 REF-82943-08-14-2018
4121 Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 890 000.00 02-11-2018 REF-92505-11-01-2018
3914 Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 9 066 748.00 07-09-2018 REF-84871-09-06-2018
2973 Shërbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike të objekteve të shoqerisë UK Elbasan sha Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 26 638 741.00 05-02-2018 REF-43601-02-02-2018
4182 Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 571 075.00 22-11-2018 REF-95265-11-21-2018
4191 Blerje matesa uji 1/2 dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Përmet Sh.A Ujesjelles Permet 2 500 000.00 23-11-2018 REF-95392-11-22-2018
4196 Shtesë e Linjës së Ujësjellësit të fshatit Rranxa. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes 11 500 000.00 20-11-2018 REF-94730-11-19-2018
772 Ndertim i rrjetit TU 0.4 kV ne Rajonin Shkoder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 132 516 267.00 11-10-2018 REF-89447-10-10-2018
4192 Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 646 667.00 23-11-2018 REF-95386-11-22-2018
4131 Rivlersim aktivesh Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 025 750.00 06-11-2018 REF-92870-11-05-2018
3871 Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 49 106 150.00 20-08-2018 REF-83292-08-17-2018
743 Blerje Transformator Fuqie TL/TM per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 400 000.00 27-09-2018 REF-87473-09-26-2018
4117 Blerje Materiale te Ndryshme, Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 800 000.00 01-11-2018 REF-92261-10-31-2018
3990 Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 332 000.00 28-09-2018 REF-87607-09-27-2018
732 "Furnizim-vendosje sistem AVR në HEC Fierzë dhe upgrade i firmware-it të 4 seteve të monitorimit on-line BMT të transformatorëve të fuqisë në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 135 000 000.00 19-09-2018 REF-86189-09-18-2018
4130 Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 1 650 000.00 06-11-2018 REF-92813-11-05-2018
4057 "Inspektim,pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimensione 500Ø÷Ø2200 mm" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 800 000.00 16-10-2018 REF-89941-10-15-2018
766 Loti i II-të: Për blerje benzinë për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 510 007.00 08-10-2018 REF-88657-10-05-2018
768 Loti i I-rë: Për blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 52 629 483.00 08-10-2018 REF-88655-10-05-2018
788 SIGURIMI I ASETEVE TË TEC VLORA SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 17-10-2018 REF-90059-10-16-2018
3615 Sherbim i Ruajtjes se Sigurise Fizike per Ambjentet nen administrimin e Ujesjelles Kanalizimeve Mat Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 18 374 295.00 18-06-2018 REF-74945-06-14-2018
3988 Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 8 749 662.00 28-09-2018 REF-87656-09-27-2018
728 Rikonstruksion i kabinave elektrike murature, Fiderat A6,A7, A11, A12, A14, A15 NST Rajonal Tirane 220/20 kV Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 120 257 060.00 17-09-2018 REF-85843-09-14-2018
769 Shpenzime për kontrollin mjekësor ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 09-10-2018 REF-88840-10-08-2018
3788 Blerje e dy makinerive minieskavator Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 13 977 690.00 01-08-2018 REF-81432-07-31-2018
3903 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zona në Lagjeve Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.18, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 18 180 775.00 06-09-2018 REF-84669-09-04-2018
4011 Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 410 500.00 04-10-2018 REF-88461-10-03-2018
4198 Blerje tonera për nevoja të Shoqërisë. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 133 762.00 REF-94162-11-14-2018
4166 Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software - ve. Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 6 980 000.00 REF-90813-10-22-2018
4049 Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 230 667.00 15-10-2018 REF-89757-10-12-2018
3821 Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 32 947 278.00 16-08-2018 REF-83059-08-15-2018
3875 "Ndërtimi i linjës së transmetimit dhe depos së ujit në fshatin Drenovë " Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 24 000 000.00 23-08-2018 REF-83506-08-22-2018
705 Riparimi i automjeteve të KESH sh.a, për një periudhë tre vjeçare. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 134 282 100.00 30-08-2018 REF-84067-08-29-2018
725 Rikonstruksion ne rrjetin TM - TU ne Zonen e Thumanes Borizan F.14 N/ST F. Kruje Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 160 468 450.00 17-09-2018 REF-85827-09-14-2018
3824 Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 919 546.00 17-08-2018 REF-83189-08-16-2018
4000 Ndertim i ujesjellesit fshati Goricaj, Lagja Senëz, Njesia Administrative Gradishtë, Bashkia Divjake Qeverisja Vendore Divjakë Ndermarrja e Ujesjellesit Divjake 1 686 308.00 02-10-2018 REF-87939-10-01-2018
695 Blerje materiale dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 352 192.00 20-08-2018 REF-83285-08-17-2018
707 SIGURIMI I ASETEVE (DIGA, NDËRTESA, TUNELE) PËR VITIN 2018" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 03-09-2018 REF-84338-08-31-2018
717 Ngritja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e transmetimit, blerje instalim dhe konfigurim i serverit per analizatoret e vajit te at-ve Komsi, Burrel dhe analizatoret e çelesave te nivelit 110 kV e lart. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 159 670 000.00 10-09-2018 REF-85002-09-08-2018
3729 Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 30 113 596.00 17-07-2018 REF-79427-07-16-2018
657 Rehabilitimi i anës 110 kV të Nënstacionit Ibë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 080 000.00 19-07-2018 REF-79786-07-18-2018
3512 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 16 910 000.00 23-05-2018 REF-70464-05-22-2018
670 Loti i Dytë: Rikonstruksion i Filialit Qëndra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 20 782 000.00 01-08-2018 REF-81524-07-31-2018
661 Ndertim Linja TL, 110 kV, N/stacioni Sallmone-Gjiri i Lalezit dhe stese trakti 110 kV ne N/Stacionin Sallmone Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 187 000 000.00 23-07-2018 REF-80139-07-20-2018
3959 Rikonstruksion sheshi në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 11 154 528.00 20-09-2018 REF-86466-09-19-2018
3427 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 177 053.00 07-05-2018 REF-67101-05-04-2018
3443 Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 64 369 208.00 09-05-2018 REF-67644-05-08-2018
3637 Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 877 443.00 25-06-2018 REF-76056-06-22-2018
3638 Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 728 749.00 25-06-2018 REF-76058-06-22-2018
3640 Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 338 853.00 25-06-2018 REF-76052-06-22-2018
698 Blerje pajisje informatike për zyrat e administratës së HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 300 000.00 27-08-2018 REF-83759-08-24-2018
709 Blerje pjesë ndërrimi dhe mirëmbajtje për sistemin Help Desk- (prodhuar nga IBM). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 36 833 333.00 04-09-2018 REF-84448-09-03-2018
3538 Blerje vula per matesat e abonenteve Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 000 000.00 01-06-2018 REF-72902-05-31-2018
710 Blerje pjesë ndërrimi si dhe shpenzime për përmirësimi i ndërfaqes për sistemin CMS (prohduar nga IBM) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 43 333 333.00 04-09-2018 REF-84441-09-03-2018
653 Rehabilitimi i anes 110 kV te Nenstacionit Fueshe-Arrez Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 158 500 000.00 18-07-2018 REF-79638-07-17-2018
3426 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 553 055.00 07-05-2018 REF-67104-05-04-2018
3531 Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles kanalizime Vlore 1 608 800.00 30-05-2018 REF-72046-05-29-2018
677 Rikonstruksioni i anës 110 kV në Nënstacionin 110 kV Kajan Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 105 860 000.00 03-08-2018 REF-81787-08-02-2018
656 EVADIMI I MATERIALEVE TË NGURTA NË ZONËN POSHTË URËS SË DRINIT DERI TEK BASHKIMI ME LUMIN E VALBONËS NË HEC FIERZË Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 183 482 141.00 19-07-2018 REF-79674-07-18-2018
3915 Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 183 333.00 07-09-2018 REF-84881-09-06-2018
3546 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 31 086 929.00 11-06-2018 REF-74134-06-08-2018
3782 Blerje e dy automjeteve të përdorura për nevojat e UK.KO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 4 000 000.00 31-07-2018 REF-81208-07-30-2018
3819 Riparim transformatori 2500 kva Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 340 000.00 16-08-2018 REF-83075-08-15-2018
3873 Blerje Rakorderi Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 2 934 150.00 22-08-2018 REF-83369-08-20-2018
3272 Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 199 361.00 29-03-2018 REF-59090-03-28-2018
649 PUNIME MBROJTËSE TEK KRAHU I MAJTË I KANALIT TË DALJES NGA NDËRTESA E CENTRALIT DERI TEK URA SI DHE VESHJA ME BETON E FAQEVE ANËSORE TË KANALIT NË HEC KOMAN . Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 250 998 149.00 13-07-2018 REF-79089-07-12-2018
3816 Blerje e dy kamionçinave vet-shkarkuese Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 3 000 000.00 14-08-2018 REF-82757-08-13-2018
4393 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 000 000.00 16-08-2018 REF-83046-08-15-2018
3661 Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 885 745.00 29-06-2018 REF-76936-06-28-2018
3672 Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 797 942.00 02-07-2018 REF-77234-06-29-2018
3412 Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 800 000.00 04-05-2018 REF-66814-05-03-2018
3793 Furnizim vendosje e dy pompava per repartin e KUZ dhe nje pompe dozimi per repartin e klorit Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 373 900.00 02-08-2018 REF-81641-08-01-2018
3764 Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 992 000.00 27-07-2018 REF-80701-07-26-2018
659 Zhvillim dhe mirembajtje te infrastruktures mbeshtetese te sistemeve IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 995 790.00 19-07-2018 REF-79798-07-18-2018
3789 Blerje pjesë këmbimi për pompat shumëshkallëshe të Stacionit të Pompave të ujit të pijëshëm Turan. Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 550 000.00 01-08-2018 REF-81506-07-31-2018
578 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 100 000 000.00 23-05-2018 REF-70498-05-22-2018
628 "Furnizim vendosje i sistemit të thithjes dhe largimit të gazeve pas shuarjes me CO2 në gjeneratorët e agregatëve dhe hermetizimi i dhomave të gjenratorëve në HEC Vau i Dejës. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 100 000.00 29-06-2018 REF-76927-06-28-2018
639 Blerje ndërtim dhe konfigurim disastër site Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 49 996 340.00 06-07-2018 REF-78124-07-05-2018
3783 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Dimal Sh.A Ujesjelles Ura Vajgurore 1 375 996.00 26-07-2018 REF-80203-07-23-2018
3492 Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 600 000.00 18-05-2018 REF-69596-05-17-2018
3652 Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 930 000.00 27-06-2018 REF-76517-06-26-2018
3738 Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 4 166 667.00 19-07-2018 REF-79811-07-18-2018
3692 Blerje materiale hidraulike per nevojat e Ujësjellësh sh.a Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë 1 500 000.00 05-07-2018 REF-77678-07-04-2018
3346 Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 47 227 442.00 19-04-2018 REF-63491-04-18-2018
3397 Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 600 000.00 02-05-2018 REF-66025-04-30-2018
3635 Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 946 850.00 22-06-2018 REF-75920-06-21-2018
3673 Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 000 000.00 02-07-2018 REF-77204-06-29-2018
618 Blerje dhe instalimi i analizatorëve të vajit dhe përcaktimit të gjendjes së izolacionit për Autotransformatorët 60MVA 220/110/11 kV ne Komsi-Burrel Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 39 500 000.00 18-06-2018 REF-74912-06-14-2018
3666 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 998 000.00 02-07-2018 REF-77150-06-29-2018
3628 Furnizim dhe vendosje pompa per depo Lekures Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 5 005 688.00 21-06-2018 REF-75778-06-20-2018
3698 Furnizim dhe vendosje Matesa Uji Qeverisja Vendore Vau i Dejës  Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes 2 500 000.00 05-07-2018 REF-77845-07-04-2018
3632 Ndertim stacioni i pompimit tek lagja "Baba Rexhepi" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 4 140 323.00 21-06-2018 REF-75777-06-20-2018
603 Blerje kabllo ABC dhe aksesore per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 763 000.00 06-06-2018 REF-73546-06-05-2018
3236 Blerje pajisje për detektimin e rrjedhjeve të ujit Qev