Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
240 1554 6,586 98,201,058,923 5,014 72,113,012,177 62,665,753,201

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Zgjidhja software – ike e certifikuar dhe mirembajtja e zgjidhjes softwar – ike per fiskalizimin e faturave ne furnizimin e mallrave dhe sherbimeve, fatures shoqeruese 56,992,000 Announced the Winner “S - System sha & UNI – COM sh.a” 31,857,060.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster blerje gaz oil 2,207,165 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" 2,115,648.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë 20,500,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 10,752,208 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “Bordi Kullimit “Blerje KARBURANT”” 4,583,333 Announced the Winner RAIMONDA CENO 4,233,476.00
Autoriteti Portual Durres Blerje Veshmbathje per punonjesit e FSPD për 1 (një) vit 7,512,670 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 7,066,500.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Kontratë mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin Voip, Cisco, Wireless, sherbim mirëmbajtje rrjeti IT 30,250,000 Announced the Winner INFOSOFT SYSTEMS 29,604,315.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Dekore per festat 2,910,000 Announced the Winner Iceberg Communication SHPK 2,867,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje reagente,paisje laboratori dhe impianti” 7,975,880 Announced the Winner “MEDFAU” Shpk 7,205,431.00
Autoriteti Portual Durres Zbatimi Projektit "Rehabilitimi i zonës së ish peshkimit” 7,853,376 Announced the Winner SENKA SHPK 6,520,490.00
Sh.A Albpetrol Blerje paisje mbrojtese individuale per punonjesit dhe veshmbathje 15,442,500 Announced the Winner VESA 2014 15,012,990.00
Sh.A Albpetrol Blerje Prokate celiku 7,547,500 Announced the Winner SuperStar-WB 6,855,200.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. 12,477,930 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Rishikimi i procedurave instrumentale të afrimit e uljes me VOR e ILS, Aeroporti i Tiranës, përftshirë rrugët standarte afrimit (STAR) e ngritjes (SID) 14,166,666 Announced the Winner “Radio Frequency & Advanced Engineering” sh.p.k & “ENAV” S.P.A 13,458,332.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2021 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit 1,250,000 Announced the Winner GRANT THORNTON 1,250,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Hardware për sistemet (Oracle) 2,488,000 Announced the Winner Introvus Solutions 1,985,748.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje matesa elektronike njefazore 107,879,200 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim verifikim dhe vulosja e matësave”. 9,741,608 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 9,172,916 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a Mirëmbajtja e automjeteve 12,237,670 Announced the Winner Besnik Meçi 9,836,280.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare të OSSH sh.a Rajoni Kukës.– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj. 7,830,576 Announced the Winner TONI-SECURITY 7,763,436.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje Materiale Inerte 3,983,366 Announced Procurement
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Blerje kontenierë 1.1 m3 10,800,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbim pastrimi dhe gjelbërimi i godinës të OST sh.a. 13,800,000 Announced the Winner “NDREGJONI” sh.p.k & “Xhovan Gjini” 11,990,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mirëmbajtja e pajisjeve ABB_PLS/SDH/MPLS-TP/ në Nivel 2/3 për periudhën 2021-2024 97,652,000 Announced the Winner R & T 97,644,600.00
Sh.A Albpetrol Blerje litar celiku 3,040,000 Announced the Winner A R B L E V 2,825,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje bateri 1,246,140 Announced Procurement
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Riparim i basenit të shatërvanit në parkun qendror Fier 3,805,240 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse 10,056,845 Announced Procurement
Albgaz sh.a "Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së kapaciteteve në të gjithë sektorët". 137,726,400 Announced the Winner A.T. Kearney Gmbh - Organizacni Slozka- DELOITTE ALBANIA Sh.p.k 136,073,757.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data