Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1748 8,238 129,938,421,563 5,920 94,530,372,291 83,975,986,821

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Termocentrali Vlore sh.a Transporti i punonjesve te shoqerise 1,386,000 Signed the Contract FJOIG 1,372,800.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan LOTI I: “Blerje Gazoil D1 për ASHP, QSB, QEA, SHMZSH dhe Terrenet Sportive” 30,291,667 Signed the Contract “AD OIL” sh.p.k. 30,291,667.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Veshje betoni ne kanale ujitese ne zonat rurale 4,924,535 Announced the Winner FLED SHPK 4,759,463.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Riparim i stolave dhe koshave 8,325,810 Signed the Contract GERARD - A 8,041,667.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Shpenzime per mirembajtjen e aparateve paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,630,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,608,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Matësa Uji dhe kaseta 2,198,802 Signed the Contract HIDROFAHO 2,105,380.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 3 agregatëve me instalim/konfigurim të releve të reja dixhitale në vend të releve ekzistuese REG, RET dhe releve të funksioneve të releve një veprimëshe dhe upgrade për sistemin e mbrojtjeve për 2 agregatët e tjerë”. 180,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Makina (Fadrome e re) 9,050,000 Cancelled Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier (Minikontrata 1) Blerje tubo betoni te armuara Re-Proclaimed and Announced the Winner Genti 001 17,598,200.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A (Minikontrate 1)-Blerje internet dhe intranet Announced the Winner TELEKOM ALBANIA 5,518,121.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Pajisje dhe pjesë rezervë elektrike, elektronike, mekanike dhe matëse kontrolluese për mirëmbajtjen e agregateve e pajisjeve të centralit 60,000,000 Signed the Contract R & T 59,613,700.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 14,865,000 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 976,730.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Prime sigurimi për mjetet motorrike të KESH sh.a 3,007,800 Signed the Contract INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP 2,963,455.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Furnizime dhe materiale te tjera"Blerje materiale vegla pune" 5,833,000 Announced the Winner GENERAL TRADING shpk 5,605,135.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Blerje Stola Kosha Dekorative 52,660,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Blerje klori 2,520,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Realizim/prodhim të materialeve të marketingut për 110 vjetorin e Postës Shqiptare 2,000,000 Signed the Contract Inpress SHPK 1,839,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë e objekteve publike (Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit) 5,025,207 Signed the Contract “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 4,652,954.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Rroba Pune 5,997,650 Signed the Contract GENTIAN SADIKU 5,986,850.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Minikontrate 1-Blerje bitumi Signed the Contract TRIOS SHA 104,354,250.00
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Letër fotokopje A4, Letër fotokopje A3” 28,918,530 Signed the Contract InfoSoft Office 19,910,738.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje kancelari dhe zarfa 40,577,848 Signed the Contract InfoSoft Office 39,187,981.00
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Internet –Intranet, Marrëveshje Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite” 60,000,000 Announced the Winner COMMUNICATION PROGRESS sh.p.k. & ONE ALBANIA sh.a 49,995,360.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbime dizenjimi, printimi, materiale promovimi, produkte me qira, si dhe organizime të ndryshme, për nevojat e OST sh.a.”. 10,000,000 Signed the Contract LIZARD 2741511(Shumatore per njesi)
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje pjesë këmbimi dhe profilaktikë (vaj,goma,bateri), për automjete 23,989,583 Announced Procurement
Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë (Minikontrate 1)-Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm Signed the Contract ONI sh.p.k & Cara sh.p.k & AERTERMIKA sh.p.k 25,683,337.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres (Bojra Printeri) 1,166,000 Announced the Winner ADD PRINT 884,890.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike 46,666,658 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a LOTI 2 “Vegla speciale” 5,067,966 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Blerje internet dhe intranet 6,396,000 Announced the Winner TELEKOM ALBANIA 5,518,121.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data