Open Procurement Albania

EVADIMI I MATERIALEVE TË NGURTA NË ZONËN POSHTË URËS SË DRINIT DERI TEK BASHKIMI ME LUMIN E VALBONËS NË HEC FIERZË

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object EVADIMI I MATERIALEVE TË NGURTA NË ZONËN POSHTË URËS SË DRINIT DERI TEK BASHKIMI ME LUMIN E VALBONËS NË HEC FIERZË
Reference No. REF-79674-07-18-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 183 482 141,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-07-2018
Last date of Submitted Documents 22-08-2018
Tender Held Date 22-08-2018
No. of Bidders 5
Bidders GJOKA KONSTRUKSION sh.a & SELAMI SHPK

S.M.O UNION SHPK

4 A-M SHPK

Nika SHPK & Kthella SHPK

SHANSI INVEST & BIBA-X SHPK

Successful Bidder /Supplier / Provider
 • S.M.O.UNION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 142,881,412
  Bidder Announcement date 27-09-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 171457694
  Contract date 04-10-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje në datë: 12.09.2018.

  Nuk ka pasur ankesa ne KPP.

  Janë skualifikuar ofertat e operatorëve ekomonik
  1. “Gjoka Konstruksion” sha & “Selami” shpk :
  • Sipas vërtetimit Nr.305 Prot., datë 17.08.2018 lëshuar nga OSHEE për kontratën me Nr. BU0C130065044739, “Selami” shpk rezulton me debi në vlerën 123,512.80 lekë, e cila është në kundërshtim me VKM 914/2014, neni 26/7-c.
  • Sipas kontratës se bashkëpunimit “Selami” SHPK do të realizojë “punime germimi dhe sistemimi në ujë për të cilat kërkohet Licensa NP-9. “Selami” shpk nuk disponon pikën e licensës NP-9 dhe si rrjedhojë nuk është i licensuar për këto punime.
  • Në marrëveshjen e bashkëpunimit OE “Gjoka Konstruksion” sha do të relizojë 97.88% të punimeve. Duhet të ketë një inxhinier Hidroteknik pasi do të kryejë shumicen e punimeve. Inxhinierët Hidroteknik Andri Duni dhe Esmeralda Halili të paraqitur nga “Gjoka Konstruksion” sha nuk rezultojnë në listpagesat e shoqërisë për peridhën Janar-Qershor 2018. Gjithashtu, Andri Duni është diplomuar me 16.7.2014 dhe nuk plotëson kriterin për 5 vite eksperiencë pune.

  2. “4 A-M” shpk :
  • Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk nuk plotëson kriterin e kërkuar për staf teknik. Inxhinier Mjedisi (Mirel Mico) i përfshirë në licencën e OE rezulton të jetë njëkohesisht pjesë e stafit pedagogjik të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) në kundërshtim me VKM Nr.42 datë 16/01/2008, Kreu IV, Pika 2 - “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqerisë së zbatimit.
  • Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk nuk plotëson kriterin e kërkuar për punë të ngjashme (DTS, Kap 2.3-kapacitetin teknik, pika 1).
  • Çerifikatat ISO 3834:2006, e Operatorit Ekonomik "4 A-M" shpk, të lëshuara nga AQS Çert., nuk ështe e akredituar nga Drejtoria e Akreditimit, kriter për kualifikim siç përcaktohet në DT (bazuar në Udhëzimin e APP-së Nr.3330, date 20.03.2018 dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit Nr.145, datë 16.03.2018).
  • Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk nuk plotëson kriterin per kapacitetet teknike (DST, Kap 2.3, pika 11/4). Kontrata e qirasë Nr. 5330 Rep, dhe Nr.1027 Kol., datë 17/08/2018, lidhur me Operatorin Ekonomik "DIBRANI" shpk, për makinerinë “eskavator me krahë të gjatë mbi 18m”, nuk është me objekt tenderi, kërkesë e kritereve për kualifikim.

  3. “Nika” shpk & “Kthella” & “Riviera” shpk :
  • Bashkimi i Operatori Ekonomike "Nika” shpk & “Kthella” shpk & Riviera” shpk nuk plotëson kriterin e kerkuar per pune te ngjashme (DTS, Kap 2.3-kapacitetin teknik, pika 1) .
  • Riviera sh.pk nuk plotëson kushtin në lidhje me pikën e licensën NP-9D të kërkuar nga AK, ajo zotëron NP-9A e cila nuk përmbush kriterin për kapacitet të nevojshëm. Sipas Akt-Marrveshjes për bashkimin e përkoshëm të shoqërive në të cilën është deklaruar përqindja dhe punimet të cilat operatorët marrin përsipër, Riviera sh.p.k deklaron se do te realizoje 70.3 % te punimeve për të cilën nuk ka pikat e kërkuara të licensës.
  • Operatori Riviera sh.p.k nuk plotëson kriterin 4 ku kërkohet që OE të ketë të paktën 80 punonjës në listepagesa për peridhën Janar–Qershor 2018, ku në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit meqë nuk është specifikuar ndryshe ky OE duhet të kishte 70.3% të kapacitetit teknik për numërin e kërkua të punonjësive pra 56 punonjes dhe jo 51 punonjës).

  4. “Shansi Invest” shpk & “BIBA X” shpk :
  • Operatori Ekonomik "Biba X" shpk, në liçensën e zbatimit të punimeve i mungon kategoria NP9-A, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Sipas kontratës së bashkëpunimit do të kryej punime lumore, në shtratin e lumit. pra Operatori Ekonomik Biba X" shpk, nuk është i liçensuar për kryerjen e këtyre punimeve. Kërkesë e VKM 914/2014 Neni 74/3.
  • Për Muajin Prill 2018, Listepagesa e Operatori Ekonomik "Biba X" shpk, është e palexueshme dhe nuk vërtetohen a janë apo jo në listëpagesa inxhinieret Gjeodet Bajram Muji dhe Inxhinieri i Mjedisit, Fatjona Levani.
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "SHANSI INVEST” shpk dhe “Biba X" shpk, nuk plotëson kriterin për një Ing. Gjeolog me eksperiencë 10 vite punë. Operatori Ekonomik "SHANSI INVEST" sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinier gjeolog me eksperience 10 vjet, dhe Operatori Ekonomik "Biba –X" shpk, për inxhinierin Gjeolog Agim Hasalamaj nuk vërteton eksperiecen 10 vjeçare, as në CV dhe as në librezën e punës e paraqitur në këtë ofertë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for S.M.O.UNION SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for S.M.O.UNION SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for S.M.O.UNION SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for S.M.O.UNION SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data