Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 962

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
7341 "Riparimi i dëmtimeve të turbinave te AGI dhe AG3 në Hec Fierzë dhe rehabilitim i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në HEC Vau i Dejës". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 806 888.00 10-02-2021 REF-86458-02-09-2021
7884 Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të siperm nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 10-09-2021 REF-04916-09-09-2021
7932 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 912 900.00 23-09-2021 REF-06099-09-22-2021
7918 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 237 955.00 21-09-2021 REF-05749-09-20-2021
7809 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 51 280 388.00 20-08-2021 REF-03267-08-19-2021
7877 Blerje materiale elektrike per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 6 783 970.00 09-09-2021 REF-04843-09-08-2021
7754 Zhvillim i rrjetit TU Mabe-Dragushe, fidri Gjader, N/Stacioni 110/10 kv, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 53 573 297.00 21-07-2021 REF-01254-07-20-2021
7868 Mirëmbajtje e sistemit kundra zjarrit përgjatë ambjenteve të Gazsjellësit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 18 624 986.00 07-09-2021 REF-04553-09-03-2021
7904 Nderhyrje per mirembajtjen e sistemeve te Co2 ne HEC Fierze dhe HEC Koman. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 60 000 000.00 16-09-2021 REF-05418-09-15-2021
7753 Zhvillim i rrjetit TU me kabell ABC, kabina Guri i Zi 7, F1, N/Stacioni 110/6 kv Rrenc Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 11 111 560.00 21-07-2021 REF-01255-07-20-2021
7779 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Zall- Sofraçan, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 329 483.00 16-08-2021 REF-02825-08-14-2021
7849 Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A UK Vlorë, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 080 200.00 30-08-2021 REF-04051-08-27-2021
7907 Blerje fadrome me goma per nevojat e Ujësjellës Kanalizime Kruje Sh.a Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 2 966 666.00 17-09-2021 REF-05480-09-16-2021
7854 Ndertim i Rrjetit Kryesor te Ujesjëllësit Krajke e poshtme dhe Zall-Strikçan” Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 139 256.00 30-08-2021 REF-04063-08-28-2021
7855 Shtypshkrime për komunikimin, promovimin dhe pritjet zyrtare Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 277 500.00 01-09-2021 REF-04233-08-31-2021
7776 Sherbim Riparim Elektromotore SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 100 000.00 17-08-2021 REF-03006-08-16-2021
7845 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 16 240 000.00 30-08-2021 REF-04065-08-29-2021
7881 Loti 1: Blerje Inverter të Programuar (Tiristor) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 990 200.00 10-09-2021 REF-04883-09-09-2021
7784 Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Agim 1, Nenstacioni Libofshen 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 32 233 258.00 13-08-2021 REF-02723-08-12-2021
7816 Blerje automjete për APD-në Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 200 000.00 02-08-2021 REF-02038-07-30-2021
7783 Sigurim i aseteve SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 800 000.00 13-08-2021 REF-02740-08-12-2021
7860 Blerje materiale hidraulike ne kuder te projektit (CPWS/COVID-19-IPA21) te GIZ Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 900 404.00 02-09-2021 REF-04302-09-01-2021
7863 Blerje Vacuum Truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 750 000.00 03-09-2021 REF-04460-09-02-2021
7554 Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2021 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 405 250.00 04-05-2021 REF-94383-04-30-2021
7712 Blerje të pajisjeve Hardware në dhomën primare të serverave, blerje licensa virtualizimi, upgrade dhe migrim Exchange Server dhe Active directory Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 86 696 817.00 12-07-2021 REF-00642-07-09-2021
7667 “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shkafane, Nj.Adm.Ishem, Bashkia Durres” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 381 870.00 19-06-2021 REF-98482-06-18-2021
7843 Loti 1 : Shërbim për punime me autosondë me kullë me kapacitet ngritës = 70 ton Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 400 000.00 30-08-2021 REF-04059-08-27-2021
7858 Blerje Aparate Reader për leximin e Ujëmatësave SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 796 035.00 02-09-2021 REF-04290-09-01-2021
7792 “Software për automatizimin e proceseve të leximit të konsumit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 800 000.00 11-08-2021 REF-02056-08-02-2021
7703 Furnizim instalim elemente bateri stacionare akumulatore acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V në ndërtesën e centralit dhe për një salle 220VDC në N/Stacionin 220kV, me aksesorët përkates të montimit dhe instalimit, për HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 500 000.00 07-07-2021 REF-00271-07-06-2021
7839 “Blerje/riparim dhe mirëmbajtje ashensorësh pranë Spitalit Rajonal Shkodër” Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 500 000.00 27-08-2021 REF-03988-08-26-2021
7740 Blerje paisje elektrike, elektronike dhe pjesë mekanike matëse e kontrolluese për Njësinë e Prodhimit HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 120 000 000.00 19-07-2021 REF-01120-07-16-2021
7896 Blerje kompjutera, pajisje dhe licensa Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 152 500.00 27-08-2021 REF-03942-08-26-2021
7831 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Valikardhe, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 4 987 923.00 24-08-2021 REF-03541-08-23-2021
7800 Shërbim i internetit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 828 470.00 05-08-2021 REF-02304-08-04-2021
7789 Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 11 950 000.00 12-08-2021 REF-02640-08-11-2021
7682 Blerje demulgator Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 10 820 600.00 01-07-2021 REF-99592-06-30-2021
7757 Blerje pjesë këmbimi rezervë për O&M / Fiber Optice / Joint / Box / ODF / SFP / pjesë Rezervë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 400 000.00 21-07-2021 REF-01225-07-19-2021
7418 "Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 369 639 401.00 03-03-2021 REF-88823-03-02-2021
7777 Blerje pjesë këmbimi për automjetet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 8 891 573.00 17-08-2021 REF-03003-08-16-2021
7850 Shërbim Transporti për Punonjësit e Filialit të Posta Shqiptare sh.a., Qendra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 985 000.00 02-08-2021 REF-02025-07-30-2021
7670 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Maqellarë, Njësia Peshkopi Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 150 210 704.00 22-06-2021 REF-98682-06-21-2021
7671 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Derjan, Agjensia Burrel Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 130 198 180.00 21-06-2021 REF-98551-06-18-2021
7760 Blerje mobilje per zyrat e APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 4 693 494.00 23-07-2021 REF-01418-07-22-2021
7232 Zhvillim rrjeti TU me kabell ABC I kabines shtyllore e re Velipoje 16, Rikonstruksion I rrjetit TM/TU I kabinave Nenshate 11, O Mercaku, Nenshate 13, Dheu I Lehte 5, Ashte 6, N/Stacionet Bushat, Velipoje, Shkoder Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 909 664.00 06-01-2021 REF-83554-12-31-2020
7842 Blerje Nafte SHA Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 2 520 000.00 28-07-2021 REF-01714-07-27-2021
7802 Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, VIN namber VAUZ0997CZT014130 , motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale, viti i prodhimit Mars 2014 Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 580 240.00 05-08-2021 REF-02222-08-03-2021
7699 Rikostruksion rrjeti TM, kabina elektrike dhe rrjet TU me kabëll me vetëmbajtje te tipit ABC të fiderit Gorisht 5 dhe Amonic 4. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 121 893 126.00 06-07-2021 REF-00028-07-05-2021
7798 "PERMIRESIM I RRJETIT FURNIZIM ME UJE LAGJIA KAMINA" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 274 147.00 10-08-2021 REF-02442-08-09-2021
7708 Rikonstruksion i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Vanaj Nr. 2 dhe Mujalli, Nenstacioni Libofshe 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 46 513 199.00 09-07-2021 REF-00544-07-08-2021
7765 Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 990 230.00 26-07-2021 REF-01563-07-23-2021
7651 Rroba pune Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 576 000.00 14-06-2021 REF-97965-06-11-2021
7742 “Permiresim rrjeti i kanalizimeve te ujerave te ndotura, Rr. "13 Bilbilenjte", Rr. "Abedin Dino", Rr. "Vangjel Pandi", Rr. "Skenderbeu", Rr. "18", Rr."Pandeli Bocari" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 044 530.00 19-07-2021 REF-01104-07-16-2021
7745 FV “Riparim i automjeteve te Shoqërise Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 5 750 000.00 22-07-2021 REF-01391-07-21-2021
7687 Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Suk, Nenstacioni Jagodine 110/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 52 500 000.00 01-07-2021 REF-99672-06-30-2021
7709 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 13 909 132.00 09-07-2021 REF-00602-07-08-2021
7888 Rikonstruksioni i rrjetit TM , TU, dhe kabinave te Fiderit Klos , Nenstacioni Pocem 35/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 36 000 000.00 22-06-2021 REF-98631-06-21-2021
7694 Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 850 000.00 05-07-2021 REF-99961-07-02-2021
7761 Rikonstruksion i linjave të ujësjellësave në apartamentet e pallateve me kollonë të brendshme qyteti Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh Sh.A Ujesjelles Gramsh 7 483 457.00 22-06-2021 REF-98671-06-21-2021
7705 “Permiresime te raporteve dhe funksionalitete te reja te sistemit te faturimit te pershtatur per procesin e fiskalizimit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 000 000.00 07-07-2021 REF-00132-07-06-2021
7762 Kontratë konsulence për hartimin e kostos me Eurocontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 3 916 666.00 23-06-2021 REF-98730-06-22-2021
7763 Riparim i Trasformatorit 3200KVA 6/35 KV, Rikostruksioni Vincit 10 Ton Dhe Blerja e Vagonit Transportues 10 Ton HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 696 500.00 24-06-2021 REF-98895-06-23-2021
7657 Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 068 750.00 17-06-2021 REF-98302-06-16-2021
7744 Printim faturash Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 239 998.00 09-12-2020 REF-81371-12-07-2020
7604 FURNIZIM DHE VENDOSJE SINJALASTIKE RRUGORE 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 16 500 000.00 25-05-2021 REF-96202-05-23-2021
7609 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 200 000 000.00 28-05-2021 REF-96653-05-27-2021
7622 Shpenzime mirëmbajtje e sistemit IBL dhe shtim rinovim licensash të moduleve ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 333 333.00 31-05-2021 REF-96713-05-28-2021
7618 Shërbim i transportit të naftes brut Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 46 771 938.00 02-06-2021 REF-96994-06-01-2021
7492 Rikontruksion rrjeti TU me kabella ABC njesia Elbasan 1 dhe nje kabine e re shtyllore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 179 626 163.00 29-03-2021 REF-91381-03-28-2021
7574 Kun Rr Argjinatura SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 499 438.00 12-05-2021 REF-95222-05-11-2021
7660 Rinovimi i sistemit anti-virus për 2 (dy) vjet Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 800 000.00 18-06-2021 REF-98392-06-17-2021
7641 “Zbatimi i projektit – Asfaltimi i rrugës nga Porta 2 te Terminali i Trageteve” Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 16 280 000.00 05-05-2021 REF-94486-05-04-2021
7600 Blerje Kamion me vinxh, viti 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 3 300 000.00 21-05-2021 REF-95960-05-20-2021
7652 Blerje Autobot 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 800 000.00 16-06-2021 REF-98154-06-15-2021
7668 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 193 333.00 21-06-2021 REF-98540-06-18-2021
7377 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti II” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 115 966 838.00 22-02-2021 REF-87778-02-20-2021
7404 "Zgjerim rrjeti 20kV, me kabina dhe rrjet TU te ri,perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 20kV ne zonen e Kavajes" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 81 015 932.00 01-03-2021 REF-88510-02-27-2021
7408 "Investim ne TU ne fiderat 6kV dhe 20kV, N/st Fushe-Kruje, zgjatimi i linjes kabllore 20kV F8 N/ST Fushe Kruje , zgjerim rrjeti 20kV dhe ndertimi i pikave shperndarese N/ST Fushe Kruje" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 149 072 083.00 02-03-2021 REF-88644-03-01-2021
7658 Blerje Karburanti per Vitin 2021 Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 1 302 869.00 17-06-2021 REF-98251-06-16-2021
7601 Blerje e sistemit të mbrojtjes antivirus, program menaxhimi software dhe sistemi për monitorim të qendërzuar të infrastrukturës IT për analizë të ngjarjeve të sistemeve software në përdorim Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 000 000.00 21-05-2021 REF-95943-05-20-2021
7586 Mirembajtje e ambienteve te brendshme dhe taraces per OSHEE Group sh.a dhe per Drejtorine Rajonale Tirane / OSSH sh.a Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 7 499 996.00 20-05-2021 REF-95902-05-19-2021
7607 Blerje veshje pune Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 1 200 000.00 26-05-2021 REF-96443-05-25-2021
7484 Ndertim i linjes dhe kabinave ajrore 20 KV linje per zevendesimin e Fiderit 253 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 179 713 314.00 26-03-2021 REF-91111-03-25-2021
7531 Ndertimi i Fiderit 20 kVper perdorimin dhe zhvillimin e sistemit te shperndarjes ne zonen e Bypassit ( Rotondo) Fier si dhe furnizimin me energji elektrike te perdoruesve te kesaj zone Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 81 059 935.00 19-04-2021 REF-93307-04-16-2021
7460 Ndërtim KUZ, rrjeti tercial (Lidhjet familjare) per UK Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 274 779 449.00 19-03-2021 REF-90500-03-18-2021
7640 Përditësimi i sistemit ARGIS, si dhe zhvillimi i sistemit të menaxhimit të kalatave Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 600 000.00 14-05-2021 REF-95383-05-12-2021
7570 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit D'VOR, DME, ILS prodhim SELEX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 33 333 333.00 11-05-2021 REF-94977-05-10-2021
7365 "Zgjatimi i fiderit 7 me kabina dhe rrjet te ri TU, Nenstacioni i Gjirit te Lalezit" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 58 067 416.00 17-02-2021 REF-87253-02-16-2021
7438 “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 79 900 000.00 12-03-2021 REF-89783-03-11-2021
7629 Blerje Aksesore Hekurudhore Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 4 166 666.00 11-05-2021 REF-94990-05-10-2021
7567 Permiresimi i infrastruktures se Stacionit te Shitjes se Naftes Zharrez ne Q.A.SH.N.G. Patos Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 59 970 906.00 10-05-2021 REF-94891-05-07-2021
7536 “Blerje Biznes Hub” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 21-04-2021 REF-93622-04-20-2021
7568 Ndertim KUN Rruga 2 Prilli, Bathore Lagja 2 SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 502 858.00 11-05-2021 REF-95079-05-10-2021
7616 “Blerje Biçikleta Elektrike” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 300 000.00 03-06-2021 REF-97103-06-02-2021
7457 Mirmbajtja e Sistemit te HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) pergjate ambjenteve te Gazsjellesit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 34 854 214.00 19-03-2021 REF-90494-03-18-2021
7584 “Blerje Gazoil (Naftë) 10 ppm” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 29 272 744.00 19-05-2021 REF-95798-05-18-2021
7529 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 60 628 200.00 16-04-2021 REF-93184-04-15-2021
7510 Rikonstruksion i N/Stacionit Plasmasi 110/35/20/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 59 999 192.00 30-03-2021 REF-91625-03-29-2021
7511 Fuqizimi i N/Stacionit Himara e Re 110/35/20 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 999 079.00 30-03-2021 REF-91617-03-29-2021
7512 Rikonstruksion linja Korçë-Maliq Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 49 926 343.00 30-03-2021 REF-91605-03-29-2021
7557 Ndertim i stacionit te pompave Bishqem SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 10 259 884.00 06-05-2021 REF-94659-05-05-2021
7303 Blerje Klori SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 3 700 000.00 29-01-2021 REF-85132-01-28-2021
7491 "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) SHA Ujësjelles Kanalizime Këlcyrë SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre 2 192 519.00 29-03-2021 REF-91355-03-26-2021
7509 Blerje materiale të llojeve të ndryshme për Kun dhe Ujesjellës SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 50 855 489.00 30-03-202 REF-91476-03-29-2021
7571 Sigurim shendeti dhe jete ne rast aksidenti per punonjesit e UKSH Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 600 000.00 12-05-2021 REF-95139-05-11-2021
7503 Blerje makineri pajisje per UK SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 150 000 000.00 31-03-2021 REF-91772-03-30-2021
7533 Blerje bateri Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 239 500.00 20-04-2021 REF-93510-04-19-2021
7480 Elemente për mirëmbajtje të qarqeve sekondare për N/stacioneve Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 961 000.00 26-03-2021 REF-91197-03-25-2021
7481 Elemente të qarqeve primare për mirëmbajtje të N/stacioneve elektrike të shpërndarjes Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 999 025.00 26-03-2021 REF-91193-03-25-2021
7580 Furnizim vendosje + testim i çekiç hidraulik per mjetin Volvo BL61 Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 365 333.00 14-05-2021 REF-95250-05-12-2021
7472 Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 180 000 000.00 25-03-2021 REF-90983-03-24-2021
7406 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti I” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 131 260 000.00 22-02-2021 REF-87777-02-20-2021
7464 Rikonstruksion i rrjetit TU Kabina Shaljane 1 si dhe ndertim i dy kabinave shtyllore Shaljane 4 dhe 5, Fidri 7, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 629 212.00 16-03-2021 REF-89873-03-12-2021
7458 Sherbimi i Pastrimit te Njesise Administrative Ishem Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 55 790 092.00 19-03-2021 REF-90357-03-18-2021
7514 “KONTRATË MONITORIMI” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 1 980 000.00 31-03-2021 REF-91797-03-30-2021
7361 Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 000 000.00 17-02-2021 REF-87297-02-16-2021
7382 Rehabilitimi i ndërtesës së Centrali HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 24-02-2021 REF-88094-02-23-2021
7447 “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I Vlerave Monetare për UKT sh.a. SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 45 701 035.00 16-03-2021 REF-89947-03-12-2021
7446 “Furnizim vendosje te pjeseve te kembimit dhe riparim sherbimi te mjeteve motorike”, viti 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 008 036.00 16-03-2021 REF-89964-03-12-2021
7448 “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 48 568 832.00 16-03-2021 REF-89962-03-12-2021
7527 Marrje mjete pune me qera SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 590 000.00 15-04-2021 REF-93027-04-14-2021
7324 Rikostruksion i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Nr. 8 (Funar) NST Cimento Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 266 263.00 02-02-2021 REF-85497-02-01-2021
7465 BLERJE PEME DEKORATIVE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 4 960 000.00 23-03-2021 REF-90628-03-19-2021
7402 Blerje, furnizimi dhe vendosje e karikuesve elektrikë për karikimin e automjeteve me teknologji elektrike, hybride në pikat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 29 961 000.00 26-02-2021 REF-88359-02-25-2021
7499 Shpenzim për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 11 800 000.00 31-03-2021 REF-91712-03-30-2021
7441 Zgjërimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në Linjat e Tensionit të Lartë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 116 126 669.00 04-03-2021 REF-88949-03-03-2021
7521 Sherbim me roje sigurie Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 23 204 803.00 12-04-2021 REF-92673-04-09-2021
7507 RIPARIM AUTOMJETE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 660.00 30-03-2021 REF-91566-03-29-2021
7434 Rikonstruksion i kabinave Nenstacioni Kashar dhe Selite dhe dalja e pare nga Nenstacioni Selite Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 75 725 455.00 23-12-2020 REF-82914-12-22-2020
7483 Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 113 176 400.00 26-03-2021 REF-91014-03-25-2021
7543 Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 166 667.00 24-03-2021 REF-90747-03-23-2021
7374 Blerje kimikate dhe reagente Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 6 214 775.00 22-02-2021 REF-87635-02-19-2021
7059 Implementimi i aplikimeve dhe funksioneve ERP në KESH sh.a - moduli i menaxhimit financiar dhe moduli i menaxhimit të burimeve njerëzore Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 115 000 000.00 10-11-2020 REF-78015-11-09-2020
7466 Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benzinë SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 247 775.00 23-03-2021 REF-90619-03-19-2021
7432 Garantimi i qëndrueshmërisë së sistemit SAP ERP 6.0 EHP6 përmes suportit të licensave (SAP Enterprise Support) dhe mirëmbajtja teknike e sistemit financiar menaxherial SAP.” per nje periudhe 3 (tre) vjeçare. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 58 850 000.00 10-03-2021 REF-89500-03-09-2021
7343 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina,dhe rrjet TU me percjellesa Al me vetembajtje te tipit ABC ne Rrogozhine , dhe Zgjatimi i fiderit J08,F2 Kavaje 20KV dhe berja e tij unaze me fiderin F8 Golem,rikonstruksion dhe ndertimi i kabinave." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 96 158 878.00 10-02-2021 REF-86178-02-07-2021
7474 Furnizim Vendosje Elektropompa për Ujësjellës Kanalizime Selenicë SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 4 040 000.00 26-03-2021 REF-91158-03-25-2021
7477 Pllaka varrezash(kostume varresh). Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 120 400.00 26-03-2021 REF-91235-03-25-2021
7449 Blerja PDA dhe Tablet si dhe monitorimi i punonjesve Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 157 200 000.00 16-03-2021 REF-89940-03-12-2021
7451 Ndertimi i Datacenterit Sekondar Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 89 815 966.00 16-03-2021 REF-89920-03-12-2021
7482 Permiresimi i sistemit (AWOS) ne KIA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 31 250 000.00 26-03-2021 REF-91089-03-25-2021
7219 Fiderat e rinj 20 KV te Nenstacionit Vore Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 198 830 262.00 31-12-2020 REF-83508-12-30-2020
7523 Rikonstruksion i Filialeve të Postës Berat, Lushnje dhe Fier (shtese kontrate) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 8 608 048.00 25-03-2021 REF-90957-03-24-2021
7463 Blerje gazoil per Ndermarrjen e Pasurise Publike dhe bordit te kullimit Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 20 090 000.00 16-03-2021 REF-89901-03-12-2021
7468 Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 697 086.00 23-03-2021 REF-90547-03-19-2021
7401 “Furnizim pjesë rezervë për sistemet e rregullimit AVR, transformator fuqie 5600 KVA dhe instalim i tij, riparim i defekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 5 (pesë) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve ne HEC Vau Dejës, HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 126 000.00 26-02-2021 REF-88376-02-25-2021
7450 STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLEMË , GJIROKASTER SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 4 505 616.00 16-03-2021 REF-89957-03-12-2021
7453 Blerje ''Hipoklorit Kalciumi'' per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 3 105 000.00 18-03-2021 REF-90130-03-17-2021
7389 Rikonstruksion i rrjetit TM dhe TU Lagje 4, 5 dhe 6 Bashkia Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 48 871 361.00 25-02-2021 REF-88114-02-24-2021
7357 Blerje materiale hidraulike SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 20 189 000.00 16-02-2021 REF-87141-02-15-2021
7476 Fadrome Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 5 416 667.00 26-03-2021 REF-91090-03-25-2021
7381 Furnizim Vendosje Depozita Paskuqan Kamez SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 14 000 000.00 22-02-2021 REF-87753-02-19-2021
7379 Ndertim i rrjetit kryesor KUZ ne fshatin Lapardha si vazhdim i projektit te realizuar ne vitin 2019 ” Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Lapardha( Lapardha 1 dhe Lapardha 2 ) Njesia Administrative Otllak. SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 16 998 955.00 23-02-202 REF-87877-02-22-2021
7393 Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 22 330 000.00 25-02-2021 REF-88204-02-24-2021
7235 Punime civile për trakte dhe linja 110 kV në Njësitë Operative Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 19 877 474.00 30-12-2020 REF-83396-12-29-2020
7354 Shërbim Siguracion Makinash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 500 000.00 08-02-2021 REF-86150-02-05-2021
7522 Shoqerimi i vlerave monetare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 1 391 034.00 09-04-2021 REF-92682-04-09-2021
7316 Blerje asfalt per rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 34 999 000.00 01-02-2021 REF-85225-01-29-2021
7391 Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 200 000.00 26-02-2021 REF-88173-02-24-2021
7181 Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2021 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 500 000.00 18-12-2020 REF-82467-12-17-2020
7164 Aksesore per mirembajtje te rrjeteve TM, Kabinave TM/TU dhe rrjeteve TU Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 64 929 720.00 11-12-2020 REF-81668-12-10-2020
7281 Rikonstruksion i fiderit Bujan Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 23 975 704.00 27-01-2021 REF-84771-01-26-2021
7397 Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndërtim linjë e re në tubacionin d=700mm të Bovillës së vjetër, L=6.0 km (Zëvëndesimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga ligjeni i Zall-Herr deri tek "Kafja e Remës") SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 977 579.00 26-02-2021 REF-88328-02-25-2021
7517 “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te faturave per nevojat e UKD” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 154 386.00 19-03-2021 REF-90376-03-18-2021
7388 “Blerje kimikate për UKT sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 165 787 500.00 23-02-2021 REF-87905-02-22-2021
7318 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Erseke Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 14 140 649.00 01-02-2021 REF-85207-01-29-2021
7378 RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE FSHATIN ZGOSHT, BASHKIA LIBRAZHD SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 26 996 121.00 23-02-2021 REF-87895-02-22-2021
7417 Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 38 400 000.00 03-03-2021 REF-88761-03-02-2021
7328 “Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll me vetëmbajtje ABC në lagjen Dukat - Kapdet". Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 2 678 629.00 03-02-2021 REF-85514-02-02-2021
7433 “Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, viti i prodhimit Mars 2014, motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale„ Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 114 800.00 09-03-2021 REF-89314-03-08-2021
7360 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 635 558.00 17-02-2021 REF-87260-02-16-2021
7415 Mbikëqyrje punimesh për objektin: “Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 611 786.00 03-03-2021 REF-88843-03-02-2021
7442 Blerje “GAZOIL D1” per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 2 841 740.00 04-03-2021 REF-88893-03-03-2021
7280 "Zgjerim rrjeti 20kV,ndertim kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU per zonen e Borcit, Investim ne rrejtin TM/TU per zonen Rrushkull-Jube , si dhe ndertim kabine dhe rrejti TU per zonen e Perlatit." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 78 102 084.00 27-01-2021 REF-84863-01-26-2021
7367 Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 156 833.00 17-02-2021 REF-87296-02-16-2021
7395 Blerje lule dekorative Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier 2 000 000.00 26-02-2021 REF-88381-02-25-2021
7368 Loti I Nafte 10 ppm ULSD Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 109 199 733.00 17-02-2021 REF-87293-02-16-2021
7410 Studim - Projektim i Ujësjellësit të Fshatrave Vajzë, Ramicë, Velcë, Treblovë Sh.A Ujësjellës Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 7 938 842.00 01-03-2021 REF-88413-02-26-2021
7366 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 563 200.00 17-02-2021 REF-87233-02-16-2021
7739 "Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 762 045 692.00 07-12-2020 REF-81097-12-04-2020
7256 Mobilje druri (Karige per femije) Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 833 333.00 15-01-2021 REF-84023-01-14-2021
7333 Ushqime Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 18 333 333.00 05-02-2021 REF-85889-02-04-2021
7236 Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 46 394 821.00 30-12-2020 REF-83317-12-29-2020
7384 Hekur dhe llamarine Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 000 000.00 23-02-2021 REF-87893-02-22-2021
7385 Blerje karburanti per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 875 575.00 23-02-2021 REF-87878-02-22-2021
7327 “Blerje materiale hidraulike per mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 03-02-2021 REF-85521-02-02-2021
7184 Kalimi ne 20 Kv i rrjetit TM, TM/TU dhe rrjetit TU me ABC linja ne zonen e Berdice Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 117 546 667.00 17-12-2020 REF-82422-12-16-2020
7295 Loti 2: “Blerje Naftë(Eurodiesel) SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 750 720.00 29-01-2021 REF-85081-01-28-2021
7296 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 187 000.00 29-01-2021 REF-85079-01-28-2021
7267 Riparimi i kushinetës drejtuese të poshtme dhe boshtit të turbinës së AG 4 në proces rehabilitimi Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 39 409 989.00 22-01-2021 REF-84529-01-21-2021
7120 Rikonstruksion i i kabinave 6/0.4 kV dhe linjave TU, 0.4 kV, te Fiderit 26, 6 kV, Nenstacioni Kafaraj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 92 006 796.00 27-11-2020 REF-80060-11-26-2020
7185 Rikonstruksion i kabinave rrjeti TU me ABC ne fidrin 1 Trush, N/Stacioni 35/6 kv Trush Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 67 825 890.00 17-12-2020 REF-82303-12-16-2020
7192 Rikonstruksion linje kabllore nga kabina Kadija 1 deri tek kabina Kullota, zhvillim rrjetit TM/TU Postribe, Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina murore Qender Drisht dhe shtyllore e re Kalaja e Drishtit, Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines Qender Shtoj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 46 157 811.00 22-12-2020 REF-82744-12-21-2020
7355 Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 9 685 729.00 16-02-2021 REF-87124-02-15-2021
7204 Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 540 959 527.00 24-12-2020 REF-83030-12-23-2020
7268 Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2020, 2021,2022 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 22 890 000.00 25-01-2021 REF-84570-01-22-2021
7189 Rikonstruksion i Kabinave Elektrike Nenstacioni Rajonal Qender Farke dhe Traktora Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 104 707 199.00 21-12-2020 REF-82615-12-18-2020
7252 Zhvillim i rrjetit TM/TU kabina KLM 2, Ndertim i rrjetit Ajror TM 10 dhe i kabines shtyllore Ullishta F8. Rikonstruksion rrjetit kabllor TM 10 Kv dhe kabina Skorje, Rikonstruksion rrjetit TU kabine shtyllore Kthesa e Balldrenit, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 369 636.00 14-01-2021 REF-83885-01-13-2021
7275 Rrjeti TU me kabell ABC, Fideri 14+15 N/St Korce, qytet Korce Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 263 864.00 27-01-2021 REF-84858-01-26-2021
7276 Ndertim kabine e re me murature kabina Vidhkuq 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 850 519.00 27-01-2021 REF-84855-01-26-2021
7277 Rikonstruksion linje ajrore fideri 6M, N/Stacioni Mollas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 7 942 063.00 27-01-2021 REF-84850-01-26-2021
7278 Rikonstruksion dhe ndertim linje TM 10kV, per furnizimin e fshatit turistik Lin nga N/St Guri Kuq, Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 9 679 392.00 27-01-2021 REF-84841-01-26-2021
7279 Rikonstruksion rrjeti TM fideri 14 N/Stacioni Petrushe, ndertimi kabine shtyllore e re fshati Dardhas dhe rrjeti TU me Kabllo ABC kabina fshati Dardhas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 987 805.00 27-01-2021 REF-84784-01-26-2021
7292 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 366 630.00 28-01-2021 REF-84914-01-27-2021
7085 Inspektimi i sistemit te mbrojtjes nga zjarri Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 300 000.00 17-11-2020 REF-78797-11-16-2020
7330 Mbeshtetje Operacionale per fillimin e Operimeve ne Aeroportin e Kukesit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00 04-02-2021 REF-85750-02-03-2021
7730 Brandim i 6 pikave te reja te UKT sh.a» Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 10 686 329.00 26-08-2020 REF-69729-08-25-2020
7338 Sherbim transporti (marrje me qira automjet) Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 833 000.00 09-02-2021 REF-86275-02-08-2021
7340 Blerje Pesticide Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 580 000.00 10-02-2021 REF-86432-02-09-2021
7137 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 500 000.00 03-12-2020 REF-80732-12-02-2020
7439 Paisja me kartela te sigurimit teknik per punonjesit e OSSH sh.a", për një periudhë tre vjeçare Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 44 985 000.00 11-03-2021 REF-89661-03-10-2021
7224 Loti I – “Pergaditja dhe implementimi i dokumenteve sipas standarti t Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 000 000.00 30-12-2020 REF-83400-12-29-2020
7144 Upgrade, mirembajtje dhe trajnim per sistemin qendror SCADA/EMS Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 350 000 000.00 07-12-2020 REF-81166-12-04-2020
7193 Rikonstruksion i linjës 35kV Korçë - Bilisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 249 996 339.00 23-12-2020 REF-82920-12-22-2020
7244 Rikonstruksion dhe ndertim kabinash murature ne Korce. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 36 853 343.00 12-01-2021 REF-83808-01-11-2021
7245 Rikonstruksione te rrjetit TM,TU ne zonat e pergjegjesise ne agjensine Bilisht. Rikonstruksion kabinash tip murature ne agjensine Bilisht. Spostim i fiderit Nr 5,N/Stacioni Bilisht tek Fideri Nr 6 N/Stacioni Bilisht.Rikonstruksion rrjeti TM 10kV fideri 8 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 43 668 240.00 12-01-2021 REF-83778-01-11-2021
7359 Rikonstruksion i N/Stacionit Tirana 1, Seksioni II nga 35/6 kV në 35/20kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 965 878.00 28-12-2020 REF-83135-12-24-2020
7345 Blerje materiale hidraulike dhe Corrogete per nevojat e Shoqerise” SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 2 997 220.00 12-02-2021 REF-86692-02-11-2021
6187 Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 85 824 000.00 14-11-2019 REF-43323-11-13-2019
7060 Loti i II-të “Blerje benzinë për automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 561 415.00 10-11-2020 REF-78054-11-09-2020
7142 Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 6 N/Stacioni Gramsh dhe rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 4 N/Stacioni Cerruje-Porocan Gramsh Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 152 018 557.00 04-12-2020 REF-81059-12-03-2020
7337 Blerje tubo me diameter me presione te ndryshme dhe materiale hidraulike. SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 2 487 460.00 01-02-2021 REF-85252-01-29-2021
7300 Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin :Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të kolonjës (Taç Qëndër,Taç Poshtë,Kabash,Kodras,Gjonç,Prodan,Shelegur,Vrëpckë,Radanj,Radat,Kolanj,Priftas,Barmash,Mesare,Sanjollas,Blush dhe Boshanj). ShA Ujësjellës Kanalizime Kolonjë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Erseke 2 993 333.00 29-01-2021 REF-85108-01-28-2021
7262 Riparim të transformatorëve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 155 000 000.00 19-01-2021 REF-84200-01-18-2021
7272 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 8 330 000.00 26-01-2021 REF-84686-01-25-2021
7289 Blerje Karburanti SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 5 890 000.00 28-01-2021 REF-84867-01-26-2021
7274 Prime për sigurimin e automjeteve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 400 000.00 27-01-2021 REF-84861-01-26-2021
7403 Zhvillim i rrjetit TM/TU në zonën turistrike Shishtavec, rikonstruksion kabina elektrike në Agjencinë Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 77 545 129.00 29-12-2020 REF-83218-12-28-2020
7194 Ndertim i N/Stacionit 110/35/20 kV Hoxhare 1x40/50MVA Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 404 975 000.00 23-12-2020 REF-82916-12-22-2020
7326 Blerje Rroba Pune Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 296 000.00 03-02-2021 REF-85556-02-02-2021
7229 Loti i Dytë “Blerje Goma per automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 931 000.00 05-01-2021 REF-83560-12-31-2020
7230 Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 510 000.00 05-01-2021 REF-83558-12-31-2020
7240 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti II " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 191 692 220.00 30-12-2020 REF-83409-12-29-2020
7241 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti I " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 222 289 271.00 30-12-2020 REF-83408-12-29-2020
7247 Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 207 270 868.00 06-01-2021 REF-83629-01-05-2021
7208 Rikonstruksion i kabinave Cika, Gostil, Gjinaj, Gjinaj 2 dhe Pakisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 18 572 486.00 28-12-2020 REF-83081-12-24-2020
7302 Blerje materiale per linjat e ujesjellesit e kanalizimeve”. SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 3 600 000.00 29-01-2021 REF-85145-01-28-2021
7390 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 04-02-2021 REF-85767-02-03-2021
7205 Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark, Lushnje – Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 250 250 000.00 24-12-2020 REF-82972-12-23-2020
7159 Blerje pjesë këmbimi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 941 400.00 10-12-2020 REF-81566-12-09-2020
7225 Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 758 065.00 30-12-2020 REF-83361-12-29-2020
7299 Siguracion mjetesh Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 946 504.00 29-01-2021 REF-85112-01-28-2021
7228 Shërbim periodik i autoboteve tip renault Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 952 240.00 05-01-2021 REF-83548-12-31-2020
7190 Rikonstruksion tokëzimi kabinash Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 31 117 637.00 21-12-2020 REF-82602-12-18-2020
7234 Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Cerrik, ndertim i kabines se re shtyllore Shtemaj 1 dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Shtemaj 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 465 754.00 30-12-2020 REF-83404-12-29-2020
7249 NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 502 500.00 05-01-2021 REF-83433-12-30-2020
7217 Blerje 8 (tetë) automjetesh per nevojat e Njesive Prodhuese dhe KESH Qender Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 000 000.00 31-12-2020 REF-83481-12-30-2020
7156 Linje TM/TU me kabell XLPE, kabine Box Gjuraj 1 dhe kalim ne 20 kv kabina Koplik i Siperm 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 42 906 382.00 09-12-2020 REF-81302-12-07-2020
7163 Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 160 000 000.00 11-12-2020 REF-81761-12-10-2020
7199 LOTI II : BLERJE GAZOIL 10 PPM DIEZEL PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 23 699 216.00 24-12-2020 REF-83056-12-23-2020
7200 LOTI I: BLERJE BENZINE UNL 10PPM PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 013 004.00 24-12-2020 REF-83053-12-23-2020
7237 Upgrade në infrastrukturën aktuale dhe mirembajtje te Data Center ne Primacy Site dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 775 000.00 30-12-2020 REF-83366-12-29-2020
7048 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE: NR.19, VAQARR, KRRABË, NDROQ, KASHAR, TË FILIALIT TË POSTËS SH.A. TIRANË. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane 7 150 354.00 09-11-2020 REF-77899-11-06-2020
7251 Blerje Mjet Transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 2 916 666.00 14-01-2021 REF-83959-01-13-2021
7191 "Rimobilimi i laboratorit elektrik në HEC Vau Dejës me orendi dhe pajisje". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 22-12-2020 REF-82740-12-21-2020
7172 Mirembajtja e videowalleve dhe pajisjeve multimediale te sallave per 3 vite Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 38 612 381.00 16-12-2020 REF-82269-12-15-2020
7113 Rikonstruksion i rrjteit TU me kabllo me vetembajtje tip ABC ne kabinat e fiderit 20 kV nr. 12 perkatesisht ne kabinat 16, 17, 18,19,20 dhe 21 n/ST Fieri i ri ” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 17 338 741.00 25-11-2020 REF-79659-11-24-2020
7211 Realizimi i zhvendosjes së Makinerisë së Automatizimi i Zyrës së Kembimit, nga ambjenti ekzistues në ambjentin e ri të Filialit Qendra Tranzite, Shark, Vorë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 600 000.00 31-12-2020 REF-83492-12-30-2020
7112 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo me vetembajte tip ABC ne kabinat e fiderit Krapes 6 kV, n/ST Fieri 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 25 904 071.00 25-11-2020 REF-79700-11-24-2020
7325 Pjesë këmbimi për kamionat dhe kokat tërheqëse në Terminalin e Konteinerëve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 3 169 615.00 31-12-2020 REF-83503-12-30-2020
7186 Blerje kushineta Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 727 750.00 21-12-2020 REF-82604-12-18-2020
7162 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina dhe rrjet TU me percjelles me vetembajtje te tipit ABC N/ST Sallmone" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 85 795 433.00 11-12-2020 REF-81506-12-09-2020
6952 Sherbimi i pastrimit dhe gjelberimit per godinen qendrore te OST sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 14 000 000.00 23-10-2020 REF-76470-10-22-2020
7049 Blerje pajisje dhe programe informatike Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 9 980 000.00 09-11-2020 REF-77874-11-06-2020
7073 Furnizim ajërftohësa për gjeneratorët e agregateve në Hec Fierzë dhe Hec Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 91 847 000.00 12-11-2020 REF-78342-11-11-2020
7109 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE NE FILIALIN E POSTES SHQIPTARE SH.A KORCE (QENDER ERSEKE, ADMINISTRATE ERSEKE, ADMINISTRATE KORCE, NR.1 KORCE, DEVOLL) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Korce 9 999 513.00 25-11-2020 REF-79698-11-24-2020
7179 Blerje goma automjetesh Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 759 000.00 18-12-2020 REF-82481-12-17-2020
6971 “Rikonstruksioni i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit N/Stacionit të Pallatit të Kongreseve” Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 139 920 799.00 16-09-2020 REF-71910-09-15-2020
7023 Ndërtimi i linjës 110 kV dopjo qark N/Stacioni Elbasan – N/Stacioni Fibër Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 193 900 900.00 04-11-2020 REF-77465-11-03-2020
7260 Rikonstruksion Zyrat Postare Qender Kukes dhe Qender Has Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Kukes 5 797 438.00 16-12-2020 REF-82280-12-15-2020
7114 Menaxhimi financiar (Testi i zhvlerësimit dhe IFRS9) për vitin 2020. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 200 000.00 25-11-2020 REF-79739-11-24-2020
7096 BLERJE SHIRITA PLASTIKË ME NUMURATOR PËR THASË Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 000.00 20-11-2020 REF-79292-11-19-2020
7282 Studimin e Biodiversitetit,Kryqezimet me lumenjte dhe emetimet e Gazit Sere dhe CO2 per projektin“Rehabilitimi i Linjes Hekurudhore Durres –Tirane TTP dhe ndertimi i linjes Hekurudhore ne Aeroportin Nene Tereza Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 2 395 000.00 25-11-2020 REF-79702-11-24-2020
7261 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 999 573.00 20-11-2020 REF-79305-11-19-2020
7132 SIGURIM ASETESH Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 198 988 769.00 01-12-2020 REF-80288-11-27-2020
7090 Zgjerimi dhe rritja e kapaciteteve të transmetimit mbi rrjetin OPGW Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 37 500 000.00 18-11-2020 REF-79030-11-17-2020
7152 Vlerësimi i aseteve dhe detyrimeve të OST sh.a. në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 000 000.00 09-12-2020 REF-81297-12-07-2020
7141 Berja upgrade si dhe blerje HD per sistemin sadis ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 9 100 000.00 04-12-2020 REF-81022-12-03-2020
7094 "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, fideri F6, kabinave perkatese dhe rrjetit TU me percjelles ABC, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti I " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 143 451 079.00 23-09-2020 REF-72651-09-22-2020
7116 Blerje lubrifikantë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 6 208 500.00 26-11-2020 REF-79929-11-25-2020
7098 Rikonstruksion i Rrjetit TU me kabell ABC per 28 kabina te Nenstacionit Ibe dhe Farke Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 116 811 074.00 21-09-2020 REF-72296-09-18-2020
7148 Zgjatimi i Fiderit A1 20 KV N Stacioni Burdullias Velabisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 72 683 273.00 23-09-20205 REF-72657-09-22-2020
6927 “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë” Albgaz sh.a Albgaz sh.a 98 844 810.00 31-08-2020 REF-70165-08-28-2020
7069 Rikonstruksion i kabinave Vajkan 1 dhe Vërri 2 dhe sistemim i rrjetit TU të tyre dhe sistemimi i rrjetit TU për kabinat Kallm i Vogël 1, 2, 3, 4 dhe Kallm i Madh, Nenstacioni 35/6 kV Jagodine Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 25 849 292.00 11-09-2020 REF-71290-09-10-2020
7070 Rikonstruksion i rrjetit TM-TU dhe kabinave të fiderit Nr.2 Seman, 35/10kV, Nënstacioni Hoxhare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 72 303 476.00 11-09-2020 REF-71207-09-10-2020
7071 Rehabilitimi dhe ndertimi i rrjetit TM dhe TU me kabell ABC ne zonen e Bregdetit Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 18 615 270.00 11-09-2020 REF-71203-09-10-2020
7165 "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, Fideri 1, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti III " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 163 632 671.00 14-10-2020 REF-75365-10-13-2020
6957 Rikonstruksion i Fiderit A8 nga ajrore ne kabllore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 150 655 599.00 23-10-2020 REF-76366-10-22-2020
7105 Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare te OST sh.a. per vitin 2020 sipas Standarteve Nderkombetare te Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 24-11-2020 REF-79525-11-23-2020
6976 Blerje të pjesëve të këmbimit për paisjet e rrjetit të telekomunikacionit SDH Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 760 000.00 28-10-2020 REF-76811-10-27-2020
7103 Rikonstruksion i Zyrave Postare Baz,Gjoricë,Bulqizë e Re,Zyra e Pensioneve Burrel , Filiali Posta Shqiptare sh.a Mat Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Mat 5 103 551.00 23-11-2020 REF-79363-11-20-2020
6998 Vlerësim i Përgjithshëm mbi Sigurinë Kibernetike dhe kryerje e Testimeve mbi Infrastrukturën dhe Platformave Teknologjike Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 000 000.00 09-10-2020 REF-74574-10-08-2020
6925 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 184 211 381.00 01-09-2020 REF-70276-08-31-2020
7027 Shërbim i sigurimit të automjeteve Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 785 866.00 05-11-2020 REF-77712-11-04-2020
6934 Dixhitalizimi i Arkivës dhe dokumentave, Dixhitalizimi i Arkivës së Pullës si dhe Mirëmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 20 700 000.00 06-10-2020 REF-73946-10-05-2020
6979 Blerje uniforma pune Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 467 445.00 16-10-2020 REF-75617-10-15-2020
6977 Blerje pjese nderimi per gjeneratorin e azotit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 974 000.00 28-10-2020 REF-76754-10-27-2020
6980 Transferimi i naftes nga linja e furnizimit me anije Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore Sha 12 000 000.00 10-10-2020 REF-74667-10-09-2020
7108 Ndertim i Kabines se re ne Molisht 2 fideri nr 24 6 kv dhe Ndertim i fiderit A6B 6 20 NStacioni Burdullias 110 20 kv Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 52 310 939.00 25-09-2020 REF-72868-09-24-2020
6968 Shërbim Transporti dhe montim në bazament të Transformatorit të Fuqisë 20MVA-110/10kV (me Bar-Kod 0041846) me pajisjet të Specializuara” nga N/Stacionin Lezhë në N/Stacionin Rexhepaj 110/35/10 kV Kukës Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 4 116 667.00 19-10-2020 REF-75828-10-16-2020
7086 Linje e re TM kabllore per furnizimin e I.E.V.P nga N/St 35/10 kv Rrile Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 54 619 011.00 08-09-2020 REF-70848-09-05-2020
6973 Rikonstruksioni i N/Stacionit Zogu i Zi nga 35/6 kV në 35/20 kV Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 83 550 883.00 08-09-2020 REF-70814-09-04-2020
6959 Përmirësimi i sistemit të rrjetit FO dhe shpenzime mirëmbajtje për Fibrat Optike ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 333 333.00 12-10-2020 REF-74634-10-09-2020
7075 Rikonstruksion TM/TU i kabinave ne Krume dhe rrjet TU me kabell ABC, fideri 7 Nst. Rexhepaj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 36 855 161.00 23-09-2020 REF-72638-09-22-2020
7064 Ndertimi i kabinave te reja dhe rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell ABC ne Njesine Lushnje Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 134 786 902.00 14-09-2020 REF-71383-09-12-2020
7029 “Rikonstruksion i rrjetit TM në fiderin XH9, rikonstruksion kabina dhe rrjeti TU me kabëll ABC N.st Xhyherinë 35/10 kV". Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 61 781 637.00 14-09-2020 REF-71326-09-11-2020
7067 Rikonstruksion I Rrjetit TU me Kabell me vet. "ABC" I Kabinave ne Fidrin 12 Gjader, N/St Lezhe, Grash 1, "Grash 2" ,"Grash 3" ,"Ura Muratit" ,"Gjader 2 kab 1" ,"Gjader 2 kab 3" , Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 31 262 867.00 10-09-2020 REF-71139-09-09-2020
6906 Realizimi i dhomës së serverave (BCC Site) në Vaun e Dejës dhe krijimi i kushteve teknike në HEC Vau i Dejës, HEC Koman dhe HEC Fierzë. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 27 800 000.00 12-06-2020 REF-61043-06-11-2020
6693 Shpenzime mirëmbajtje sistemeve financa, prokurimi, buxheti, e-ticket ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 24 980 000.00 21-02-2020 REF-51118-02-20-2020
6996 Rikonstruksion i Filialeve të Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 846 461.00 22-09-2020 REF-72398-09-21-2020
6986 Riparimin e turbinës së Agregatit Nr.3 në HEC Fierzë dhe riparimin e turbinave të agregateve në Hec Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 11 892 763.00 21-09-2020 REF-72260-09-18-2020
6932 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 388 900.00 08-07-2020 REF-64548-07-07-2020
6997 “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Vlorë, Sarandë, Gjirokastër" Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 699 766.00 15-09-2020 REF-71756-09-14-2020
7054 Rikonstruksion i zyrës postare Velabisht Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Berat 2 999 507.00 14-09-2020 REF-71367-09-11-2020
7016 “Instalimi Hardware dhe implementimi i logjikës PLC mbi menaxhimin e LFC në lidhje me sistemet lokale të kontrollit të përdoruesve të rrjetit të OST sh.a.” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 12 990 000.00 REF-69340-08-20-2020
7053 “Sherbim mirembajtje per Hidrocentralin dhe Blerja e Trasformatorit” HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS SH.A 3 995 465.00 REF-70195-08-30-2020
7014 “Mirëmbajtje e pajisjeve DWDM” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 12 480 000.00 REF-66865-07-27-2020
6691 Kontrate blerje pjesë ndërrimi, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VIOP, Cisco, Wireles,Telekonference ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 45 250 000.00 05-03-2020 REF-52713-03-04-2020
7010 “Blerje e dy seteve të sistemit të monitorimit online BMT” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a 34 890 000.00 REF-65693-07-16-2020
7009 “Blerje pajisje TI, Kompjuter PC, Laptop, Printer, etj” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 8 900 000.00 REF-64040-07-03-2020
6933 Blerje pjesë këmbimi, për Filialin Qendra Tranzite dhe Drejtorinë e Përgjithshme, për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 18 132 300.00 17-07-2020 REF-65789-07-16-2020
7042 Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje P/N për Sistemin e Radarit MSSR, Prodhim Indra.. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SHA 40 000 000.00 REF-67311-07-29-2020
7039 ”Mirëmbajtja E-Posta për 4 vite” Sh.A Posta Shqiptare POSTA SHQIPTARE SH.A 20.00 REF-64192-07-06-2020
7013 “Blerja e një licence USB për program kompjuterik PSS/E për analizën e rrjetit” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 4 157 500.00 REF-66254-07-22-2020
7008 “Rinovimi i suportit dhe licensave të platformës elektronike financiare, burimeve njerëzorë, arshivë elektronike dhe sistemit të menaxhimit të dokumenteve, për një periudhë 1 (një) vjeçare” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 15 600 000.00 REF-61479-06-16-2020
5354 Loti i II-të Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Durrës. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16661-04-04-2019
7011 “Blerje pajisje elektrike për riparimin e defektit për të normalizuar funksionimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit të TR-2 150 MVA dhe monitorimit online të BMT TR-1” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a 2 416 000.00 REF-65672-07-16-2020
6924 Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 010 935.00 18-06-2020 REF-61620-06-17-2020
7038 “Blerje karburant naftë, v.2020”. Sh.A Porti Detar Sarande SH.A PORTI DETAR SARANDE 1 000 000.00 REF-64542-07-07-2020
7045 “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite'' Sh.A Posta Shqiptare SH.A POSTA SHQIPTARE 7 857 853.00 REF-65337-07-14-2020
7035 Sigurimi I riskut nga të tretët dhe aksidentet ajrore. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SHA 74 747 200.00 REF-61102-06-12-2020
6902 Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrim dhe përmirësimi i rrjetit network MWL ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 6 666 000.00 09-06-2020 REF-60395-06-08-2020
6844 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 200 000 000.00 20-05-2020 REF-58545-05-19-2020
6843 Auditim financiar dhe per projektet e Bankes Boterore per vitin ushtrimor 2019 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 000 000.00 19-05-2020 REF-58397-05-18-2020
6616 Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me N.St 110 kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 780 000.00 11-03-2020 REF-53572-03-10-2020
6837 Shpenzim për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 8 896 160.00 07-05-2020 REF-57460-05-06-2020
6617 Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te llogjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 900 000.00 12-03-2020 REF-53773-03-11-2020
6745 Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 17 084 400.00 21-04-2020 REF-56365-04-17-2020
6869 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 771 316.00 30-04-2020 REF-57021-04-29-2020
6840 Blerje Sherbim Doganor Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 152 500.00 14-05-2020 REF-57944-05-13-2020
6571 Mirembajtja dhe pershtatja e sistemit te burimeve njerezore sipas ndarjes se OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 893 000.00 18-02-2020 REF-50730-02-17-2020
6613 Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 000 000.00 10-03-2020 REF-53331-03-09-2020
6701 Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 389 607 913.00 13-03-2020 REF-54222-03-12-2020
6664 Sherbim Printim Faturash Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 781 600.00 03-03-2020 REF-52270-03-02-2020
6854 Sherbim i ruajtjes se prones. Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 14 373 173.36 REF-59420-05-29-2020
6865 Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 750 800.00 23-04-2020 REF-56535-04-22-2020
6615 Permiresimi i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 5 000 000.00 11-03-2020 REF-53495-03-10-2020
6867 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 512 042.00 24-04-2020 REF-56734-04-23-2020
6736 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize, AD BLU Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 948 050.00 14-04-2020 REF-55996-04-10-2020
6868 Avolzhim e riparim elektromotorresh Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 855 000.00 24-04-2020 REF-56706-04-23-2020
6193 Blerje Peshore Elektronike Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 175 000.00 19-11-2019 REF-43803-11-18-2019
6711 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Sha Ujësjellës Kanalizime Kamëz 10 000 000.00 13-03-2020 REF-54389-03-13-2020
6721 Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 072 530.00 26-03-2020 REF-54788-03-24-2020
6606 Zgjerimi i sistemit te lokalizimit te defekteve ne Linjat e Tensionit te Larte Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 000 000.00 02-03-2020 REF-52045-02-28-2020
6737 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi per ujin e pijshem Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 5 400 000.00 14-04-2020 REF-56022-04-10-2020
6643 Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqerimi I Vlerave Monetare per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 596 310 000.00 28-02-2020 REF-51923-02-27-2020
6716 Blerje Karburanti viti 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 29 147 305.00 18-03-2020 REF-54519-03-17-2020
6692 Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 55 400 000.00 25-02-2020 REF-51369-02-24-2020
6621 "Suport per sistemin e brendshem te telefonise dhe upgrade". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 330 000.00 13-03-2020 REF-54245-03-12-2020
6641 Prodhim soletina betoni, tubo betoni dhe kapak betoni per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 547 569.00 28-02-2020 REF-51912-02-27-2020
6842 Sherbim i sigurimit te garancise doganore per Stacionin Sheqishte-Marinez si pjese e magazines fiskale Zharres Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 650 000.00 REF-57826-05-12-2020
6731 Blerje karburanti (diesel) Qeverisja Vendore Finiq Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Finiq 833 333.00 08-04-2020 REF-55711-04-07-2020
6562 Sherbimi i printimit dhe fotokopjimit per KESH sh.a dhe Njesite e Prodhimit Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 8 160 000.00 13-02-2020 REF-50236-02-12-2020
6708 Ndertim rrjet kanalizimi ne Rrugen "Kastriotet", Tirane Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 844 043.00 13-03-2020 REF-54283-03-12-2020
6833 Blerje Maska Kirurgjikale nje perdorimshe te thjeshta ne kuader te masave mbrojtese per parandalimin e perhapjes se virusit Covid-19 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 760 000.00 REF-56885-04-27-2020
6475 Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 330 816.00 31-12-2019 REF-46912-12-30-2019
6535 Projekti per ndertimin e qendres se mirembajtjes Korçe Albgaz sh.a Albgaz sh.a 2 447 606.00 07-02-2020 REF-49714-02-06-2020
6667 Blerje karbon aktiv per UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 41 387 500.00 09-03-2020 REF-53188-03-06-2020
6618 Mirembajtja dhe suporti per blade servers dhe storage te infrastruktures virtuale ne KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 4 848 000.00 12-03-2020 REF-53754-03-11-2020
6674 RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 125 016 587.00 12-03-2020 REF-53766-03-11-2020
6679 Sherbim GPS per mjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 3 318 000.00 26-03-2020 REF-54890-03-25-2020
6712 F.V Tuba e Rakorderi Ujesjellesi PE 250 mm Qeverisja Vendore Divjakë ShA Ujesjelles Kanalizime Divjake 1 500 000.00 10-03-2020 REF-53417-03-09-2020
6601 "Sigurimi i shendetit dhe sigurimi nga aksidentet personale te punonjesve te KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 143 132 724.00 26-02-2020 REF-51594-02-25-2020
6688 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 4 748 600.00 REF-52953-03-04-2020
6717 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 2 512 620.00 18-03-2020 REF-54214-03-12-2020
6635 Loti 2 - Blerje Nafte(Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 72 334 500.00 25-02-2020 REF-51389-02-24-2020
6636 Loti 1 - Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 656 800.00 25-02-2020 REF-51386-02-24-2020
6723 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 500 000.00 27-03-2020 REF-54980-03-26-2020
6709 RIKONSTRUKSIONI I PUSIT NR. 1 VRION Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 226 577.00 13-03-2020 REF-53826-03-11-2020
6694 Kontrate mirëmbajtje dhe Blerje P/n e pajisjes se navigimit DME, Prodhim Indra ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 000 000.00 14-02-2020 REF-50360-02-13-2020
6720 Blerje Karburanti per vitin 2020 Qeverisja Vendore Berat Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 528 170.00 26-03-2020 REF-54832-03-24-2020
6839 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 074 167.00 21-02-2020 REF-51162-02-20-2020
6740 Mbikqyrje per prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti II, Qytet Durres. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 910 532.00 16-04-2020 REF-56198-04-15-2020
6724 " Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 953 600.00 27-03-2020 REF-54987-03-26-2020
6742 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Finiq Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Finiq 1 666 667.00 16-04-2020 REF-56258-04-15-2020
6632 Blerje Gazoil 10 ppm ULSD per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 9 693 983.00 24-02-2020 REF-51254-02-21-2020
6638 Mirembajtje sistem faturimi dhe shtim te sherbimeve, per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 880 000.00 25-02-2020 REF-51382-02-24-2020
6710 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 999 994.00 13-03-2020 REF-54221-03-12-2020
6115 Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 257 943.00 08-10-2019 REF-38352-10-07-2019
6219 Rikonstruksioin i zyrave postare te filialeve Vlore, Sarande, Gjirokaster Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 36 876 509.00 05-12-2019 REF-45626-12-04-2019
6671 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 5 668 120.00 05-03-2020 REF-52877-03-04-2020
6556 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Mirditë Sh.A Ujesjelles Mirdite 2 160 000.00 04-02-2020 REF-48769-02-03-2020
6596 Blerje karburant per shoqerine sha Ujesjelles- Kanalizime Patos Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 500 000.00 20-02-2020 REF-50889-02-19-2020
6687 Per blerjen e pajisjeve mbrojtese ndaj COVID-19 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 REF-54558-03-18-2020
6665 Blerje nafte për nevojen e Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin SH.A Ujësjelles Kanalizime Kurbin 2 495 350.00 04-03-2020 REF-52590-03-03-2020
6569 Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 144 032 308.00 17-02-2020 REF-50559-02-14-2020
6165 Sherbimi i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A Qarku Kukes, Qarku Lezhe, Qarku Diber Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 838 091.50 30-10-2019 REF-41457-10-29-2019
6728 Blerje pompash uji dhe kaseta komandimi Qeverisja Vendore Himarë Sh.A Ujesjelles Himare 1 750 000.00 26-03-2020 REF-54862-03-25-2020
6640 Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 998 000.00 27-02-2020 REF-51722-02-26-2020
6590 Blerje klori Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 2 520 000.00 11-02-2020 REF-50002-02-10-2020
6628 Loti 1. Blerje doreza plastike kirurgjikale (pako 100 copeshe) dhe dezifektant duarsh me baze alkoli ne paketim 0.5 lt Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 300 000.00 REF-54331-03-12-2020
6629 Loti 2. Blerje maska respiratore me filter dhe valvul te tipit FPP1. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 11 000 000.00 REF-54333-03-12-2020
6700 Loti 3. F.V Dezifektim ambientesh te brendshme dhe te jashtme. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 000 000.00 REF-54335-03-12-2020
6713 Blerje Nafte D1 per nevoja te Ujesjelles Kanalizime Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 400 000.00 12-03-2020 REF-53487-03-10-2020
6587 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 5 766 667.00 10-02-2020 REF-49868-02-09-2020
6202 Blerje Kasaforta te vogla, te mesme, te medha dhe per posten sekrete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 17 151 500.00 21-11-2019 REF-44201-11-20-2019
6826 Shpenzime sigurimi për automjetet. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 29-01-2020 REF-48361-01-28-2020
6388 Blerje dhe instalim i një transformator fuqie 170 MVA,242/13.8 KV për HEC Koman përfshirë pjesët rezervë, ri-instalim dhe komisionimin e sistemit ekzistues të mbrojtjes kundër zjarrit të transformatorit si dhe sistemit ekzistues të monitorimit DGA&BMT të Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 245 830 000.00 18-12-2019 REF-46384-12-17-2019
6637 Ruajtja e objekteve te UKKO Sh.A me punonjes sherbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 16 470 000.00 25-02-2020 REF-51420-02-24-2020
6449 Ndertim dhe rikonstruksion linjash kanalizimi ne Njesite 1,2,3,4,5 dhe Drejtorine Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 164 727.00 24-12-2019 REF-46634-12-23-2019
6451 Ndertim rrjet shperndares ujesjellesi ne fshatin Qenam, Njesia Administrative Zall-Herr Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 24 321 690.50 24-12-2019 REF-46654-12-23-2019
6450 Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Adresa: Rr.'Zogu i Zi-21-Dhjetori, Artan Lenja, Kongresi I Lushnjes, Tirane Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 16 172 217.00 24-12-2019 REF-46639-12-23-2019
6456 Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.'Xhorxhi Martini', 'Jeronim De Rada','Myrteza Kelliçi' Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 10 990 115.00 24-12-2019 REF-46648-12-23-2019
6631 Mobilimi i godines 11-12 Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 18 563 800.00 20-02-2020 REF-50933-02-19-2020
5973 Blerje kancelari dhe shtypshkrime për nevojat e shoqerisë OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 126 736 606.00 07-08-2019 REF-32878-08-06-2019
6415 Instalimi i trosit OPGW ne linjen 154 kV Bistrica 1 – Kufi Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 450 000.00 31-12-2019 REF-46935-12-30-2019
6445 Sherbime per automjete tek te tretet ( eskavatore furgona, autovetura) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 211 400.00 19-12-2019 REF-46491-12-18-2019
6393 Sigurimi i AQT-ve te TEC Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 30 200 000.00 20-12-2019 REF-46542-12-19-2019
6473 Blerje mjete per nevojat e UKA sha Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 840 000.00 30-12-2019 REF-46887-12-27-2019
6543 Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00 REF-48356-01-28-2020
6585 Sherbimi i Pastrimit per nevoja te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 7 346 220.00 REF-48356-01-28-2020
6396 "Riparimi i difekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 4 (katër) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve të transformatoreve 150 MVA në HEC Fierzë" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 25 000 000.00 23-12-2019 REF-46607-12-20-2019
6390 Upgrade dhe mirembajtje të infrastrukturës aktuale te datacenter dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 169 905 000.00 19-12-2019 REF-46438-12-18-2019
6389 "Zhvillimi Strategjik i Sektorit Energjetik". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 69 500 000.00 19-12-2019 REF-46463-12-18-2019
6544 Ndertimi i Tualeteve ne kalate. Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 3 000 000.00 REF-32042-07-30-2019
6455 Ndertim pusi dublikat dhe pastrim pusi ekzistues, romanat njesia adm,Rrashbull,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 500 000.00 24-12-2019 REF-46656-12-23-2019
6210 Rikonstruksion i plote ne grupin Nr. 2 Amonice - QPN – Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 499 320.00 25-11-2019 REF-44557-11-22-2019
6395 Upgrade i sistemit informatik të sigurisë së digave në digën e Qyrsaqit në HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 500 000.00 20-12-2019 REF-46536-12-19-2019
6222 Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol per automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 955 480.00 05-12-2019 REF-45581-12-04-2019
6454 Ndertim stacione monitorimi uji ne 38 pika ne qytetin e Tiranes Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 5 092 435.00 24-12-2019 REF-46690-12-23-2019
6397 Transporti i punonjesve te Tec Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 390 662.00 23-12-2019 REF-46590-12-20-2019
6118 Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 293 279 980.00 08-10-2019 REF-38489-10-07-2019
6394 Shërbim Mirëmbajtje e Sistemeve IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 980 000.00 20-12-2019 REF-46523-12-19-2019
6227 Blerje tel avolzhimi dhe materiale ndihmese Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 7 931 625.00 17-12-2019 REF-46271-12-16-2019
6961 Blerje dhe montim i pajisjes agregat tip vinc hidraulik per automjetin me targe EL8409B Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria Rajonale e OSHEE Tirane 923 333.00 11-12-2019 REF-45924-12-10-2019
5983 Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet (laborator) per testimin e mjeteve te sigurimit teknik Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 29 953 531.00 23-08-2019 REF-34038-08-21-2019
6205 Blerje e moduleve shtese per softin ODMS dhe sherbim mirembajtje / suport per nje periudhe 3 vjeçare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 34 327 000.00 22-11-2019 REF-44493-11-21-2019
6439 Mirembajtje Software dhe te lexim faturim ( tablet reader) dhe webservice. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 991 667.00 13-12-2019 REF-46092-12-12-2019
6209 Blerje karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 40 000 000.00 25-11-2019 REF-44655-11-22-2019
6091 Blerje pajisje it (kompjuter, printer, printer termik, printer matricor, fotokopje a4, barcode reader, palmar, tableta instanter) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 42 144 000.00 13-09-2019 REF-35771-09-12-2019
6188 Mirembajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 320.00 14-11-2019 REF-43298-11-13-2019
6427 Pjese nderrimi per sistemin e kondicionimit (furnizim-vendosje). Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 085 500.00 13-11-2019 REF 43101-11-12-2019
6430 Përgatitja e planit lokal ne R.SH te implementimit te PBN. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 800 000.00 22-11-2019 REF-44390-11-21-2019
6426 Shpenzime për kontrollin mjekësor. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 18-10-2019 REF-39921-10-17-2019
6098 Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV Fibër-Librazhd dhe traktet e linjave përkatëse në Nënstacionin Fibër e Librazhd Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 398 910 000.00 26-09-2019 REF-37262-09-25-2019
6206 Hidroizolimi i tarraces se repartit termik ne Qendra Mekanike e Naftes - Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 255 886.00 22-11-2019 REF-44534-11-21-2019
6207 Blerje kushineta Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 946 653.00 22-11-2019 REF-44516-11-21-2019
6447 Ndërtim linja e re KUN rruga Mati Lagjja Valias Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez 2 487 835.00 18-12-2019 REF-46339-12-17-2019
6168 vleresime te aseteve ose detyrimeve te ost sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 260 000.00 30-10-2019 REF-41454-10-29-2019
6432 Shërbimi i sistemit Intranet në Albcontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 1 374 334.00 15-11-2019 REF-41565-10-30-2019
6247 Shtese kontrate ne vleren 20 perqind per objektin e prokurimit Ndertim magazinash dhe rikonstruksion i zyrave ne Fier Albgaz sh.a Albgaz sh.a 11 016 811.60 REF-45994-12-11-2019
6177 Sigurimi i Aseteve te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 635 706.00 08-11-2019 REF-42571-11-07-2019
6283 Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2020 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 000 000.00 06-11-2019 REF-42341-11-05-2019
6273 Sherbim pastrim pusesh Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 372 000.00 23-10-2019 REF-40484-10-22-2019
6431 Blerje e modulit te ri te ArcGis, trajnim stafi. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 31-10-2019 REF-41565-10-30-2019
6167 Auditimi nga nje shoqeri e pavarur audituese i pasqyrave financiare te OST sh.a per vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 30-10-2019 REF-41466-10-29-2019
6281 Blerje hipoklorit kalciumi. Qeverisja Vendore Libohovë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Libohovë 1 500 000.00 29-10-2019 REF-41163-10-28-2019
5961 Shërbimi i pastrimit dhe gjelbërimit për godinën qëndrore të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 16 920 000.00 24-07-2019 REF-31187-07-23-2019
5977 Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2019-2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 179 645 900.00 15-08-2019 REF-33557-08-14-2019
6072 Loti i II-të Blerje benzinë për automjete, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 262 018.80 02-09-2019 REF-34596-08-30-2019
6074 Loti i I-rë: Blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 54 326 250.00 02-09-2019 REF-34594-08-30-2019
6566 Trajnim KTA të rinj (Rating ACS/TWR) dhe gjuhën Angleze. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 45 833 333.00 REF-38124-10-03-2019
6567 P/N për MSSR Rinas – SELEX. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 416 666.00 REF-39937-10-17-2019
6249 Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 168 533.00 03-10-2019 REF-37979-10-02-2019
6096 Rivënia në punë e segmentit kabllor të linjës 110 kV N/St. Tirana 1 N/St. Traktora Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 430 000.00 25-09-2019 REF-37062-09-24-2019
5947 Blerje automjetesh dhe stacione karikimi (per projektit Shko Gjelbër me një Flotë të Modernizuar dhe Ekologjike)"; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 983 455.00 12-07-2019 REF-30127-07-11-2019
5896 AUDITIM I MJEDISIT, SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË NË TË 3 (TRE) NJËSITË PRODHUESE NËN ADMINISTRIMIN E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 000 000.00 28-05-2019 REF-23748-05-27-2019
6563 Blerje pajisje elektronike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 12 498 372.00 REF-35828-09-13-2019
5971 Punime civile për rikonstruksionin e traktit 110 kV të linjës Fier Kuçovë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 7 428 460.00 05-08-2019 REF-32595-08-02-2019
5929 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 793 147.00 21-06-2019 REF-27793-06-20-2019
5972 Punimet civile për riparime dhe rikonstruksionin e objekteve të nënstacioneve Rrashbull dhe Zemblak Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 11 950 197.00 06-08-2019 REF-32654-08-05-2019
5981 Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2018 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 15 150 000.00 21-08-2019 REF-33944-08-20-2019
6559 Blerje pjesë ndërrimi për pajisjet D'VOR, DME, ILS (prodhim SELEX). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 35 800 000.00 REF-34157-08-23-2019
6424 Rikonstruksioni i Zyrave Postare te Filialit te Posta Shqiptare sh.a Tirane Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 068 910.22 REF-30819-07-18-2019
5943 Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 280 450.00 09-07-2019 REF-29585-07-08-2019
5970 Blerje litar celiku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 965 000.00 02-08-2019 REF-32425-08-01-2019
6557 Masterplani i navigimit ajror për Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 198 000 000.00 REF-33674-08-16-2019
5931 Leasing për automjete e motorrcikleta për 4 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 100 000 000.00 25-06-2019 REF-28142-06-24-2019
5936 Blerje Eterna BI + Datawarehouse + Reporting Services, log management, manaxhim te dokumenteve, statistikë si dhe Mirmbajtje Eterna BI për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 000 000.00 27-06-2019 REF-28377-06-26-2019
5909 Fushatë aktivitetesh informuese, kulturore, argëtuese me tematikë postare në të gjithë Shqipërinë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 036 500.00 07-06-2019 REF-25652-06-06-2019
5711 “Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj, Nj. Adm Ishëm, Bashkia Durrës” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 180 414 265.00 27-05-2019 REF-23655-05-24-2019
5713 Sistemi i kanalizimeve te ujerave te ndotura te zones turistike hamallaj, faza I " Njesia Administrative Sukth Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 82 111 600.45 28-05-2019 REF-23769-05-27-2019
5754 Sistemimi i furnizimit me uje te zones Turistike Hamallaj, Faza I, Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 80 231 510.83 31-05-2019 REF-24568-05-30-2019
5697 Furnizim vendosje matesash uji per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 9 720 624.00 17-05-2019 REF-22392-05-16-2019
5911 Ndertim i linjes 220 kV me dy qarqe Komsi-Shumat Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 051 871 760.00 10-06-2019 REF-25749-06-07-2019
5968 Riparim i transformatorit te fuqisë 5600 KVA, 10/35 KV i N/stacionit 10/35 kV HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 250 000.00 02-08-2019 REF-32307-08-01-2019
5379 Blerje materiale të nevojshme për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 44 948 500.00 10-04-2019 REF-17347-04-09-2019
5967 Sherbim i sigurimit te mjeteve me goma Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 981 819.00 02-08-2019 REF-32427-08-01-2019
5729 Permiresimi i matjeve te enteve private qe perdorin ujin si lende te pare" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 99 902 997.00 31-05-2019 REF-24634-05-30-2019
5567 BLERJE MATERIALE PËR NËNSTACIONET Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 99 381 400.00 13-05-2019 REF-21392-05-10-2019
5147 Blerje shirita plastike me numerator per thase Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 710 000.00 01-03-2019 REF-11303-02-28-2019
5829 Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik të matjes të ujit të pijëshëm në fshatin Mborje” sipas Projektit "Bashkëveprimi ndërkufitar për furnizimin me ujë të pastër nëpërmjet një mjedisi të shëndetshëm“ ( ”SAVE SAFE WATER”). Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 13 125 800.00 29-05-2019 REF-24226-05-28-2019
6423 Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave te Kujdesit Ndaj Klientit te OSHEE sh.a per nje afat prej 5 (pese) muajsh. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 9 182 775.00 REF-32367-08-01-2019
5755 Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti 1,Qyteti Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 41 804 762.00 31-05-2019 REF-24733-05-30-2019
5939 LOTI I: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit DGA per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 46 971 000.00 04-07-2019 REF-29255-07-03-2019
5941 LOTI II: Sherbimi dhe Mirembajtia e sistemit BMT per nje periudhe dy vjeçare si dhe trajnimi i personelit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 940 000.00 04-07-2019 REF-29261-07-03-2019
6422 Sherbimi me roje private TEC Vlore Petrol Alba sh.a PETROL ALBA SH.A 520 000.00 REF-33566-08-14-2019
5944 Blerje makine per trajtime siperfaqesore me rryma te frekuencave te mesme Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 460 000.00 09-07-2019 REF-29583-07-08-2019
5828 “Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 47 232 905.83 29-05-2019 REF-24167-05-28-2019
5726 Ndertim rrjet ujesjellesi si dhe venia ne pune te investimit te bashkise ne rruget "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar Gerbolli, Avdyl Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 12 560 772.00 31-05-2019 REF-24585-05-30-2019
5761 Vendosja e manometrave në 25 pika kryesore të rrjetit të ujësjellësit. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 971 415.00 23-05-2019 REF-23307-05-22-2019
5732 Bleje material elektrike dhe mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 999 984.00 31-05-2019 REF-24776-05-30-2019
5757 Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën që kufizohet nga rrugët Vangjel Noti,Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e trenit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 12 886 343.00 22-05-2019 REF-22998-05-21-2019
5758 Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 23 997 834.00 22-05-2019 REF-23003-05-21-2019
5710 “Rikualifikim i ambienteve të impiantit Bovillë”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 214 972 613.19 27-05-2019 REF-23698-05-24-2019
5750 Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne rrugen "Bedri Karapici" "Hamdi Pepa" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 549 371.00 31-05-2019 REF-24823-05-30-2019
5952 "Riparime emergjente të rrotës së punës të Turbinës së Agregatit Nr.3 në HEC Fierzë. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 756 000.00 16-07-2019 REF-30300-07-15-2019
5903 Mirembajtja e sistemit financiar menaxherial SAP Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 12 780 000.00 31-05-2019 REF-24779-05-30-2019
5704 Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 417 495.00 24-05-2019 REF-23452-05-23-2019
5743 Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar“ Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 452 854.00 31-05-2019 REF-24797-05-30-2019
5934 Materiale elektrike dhe hidraulike, v.2019 Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 1 500 000.00 27-06-2019 REF-28340-06-26-2019
5497 Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 023 138.00 19-04-2019 REF-18865-04-18-2019
6524 Sigurimi Aksidenteve të punonjësve në punë ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 REF-28557-06-27-2019
5723 Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi ne Rrugen"Dalip Zavalani, Vath Koreshi, dhe rrugen midis Petro Nini Luarasi dhe Shyqeri Ishmi. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 112 605.00 31-05-2019 REF-24660-05-30-2019
5731 Ndertim rrjet ujesjellesi ne bllokun e kufizuar nga rruget "Lunxheria ,Durresi, Koka-Kola, Laknas" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 45 203 487.00 31-05-2019 REF-24596-05-30-2019
5759 Ndërtim linje transmetimi nga puseta Yzberisht deri në Depo Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 863 113.00 22-05-2019 REF-23062-05-21-2019
5744 Loti i nëntë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshtit Ferraj” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 188 366.00 31-05-2019 REF-24800-05-30-2019
5549 Mbikqyrja e punimeve gjate zbatimit te kontratave te puneve, parashikuar ne investimet e OST sh.a. për vitin 2019 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 000 000.00 09-05-2019 REF-21114-05-08-2019
6420 Permiresimi i imazhit dhe vizibilitetit te KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 743 000.00 REF-30456-07-16-2019
5904 Blerje vacuum truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 950 000.00 03-06-2019 REF-25048-05-31-2019
5917 Sigurimi i aseteve te shoqerise Albpetrol sha Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 13 791 601.00 13-06-2019 REF-26336-06-12-2019
5720 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 995 305.00 30-05-2019 REF-24267-05-29-2019
5737 Loti i dytë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet kanalizimi në Rrugën e Elbasanit” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 891 462.00 31-05-2019 REF-24766-05-30-2019
5703 Rikonstruksion i linjës se ujësjellesit Ø 140 mm PE nga baseni i presionit në Dajt deri në depon e fshatit Ferraj Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 52 582 578.00 24-05-2019 REF-23504-05-23-2019
5359 Sherbimi i Sigurimit me roje fizik dhe me sistem elektronik te objekteve ne administrim te shoqerise UKE sh.a Elbasanper vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 27 745 160.55 28-03-2019 REF-15474-03-27-2019
5923 Blerje materiale per konservimin e impiantit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 4 160 000.00 18-06-2019 REF-26555-06-14-2019
5902 Blerje autoambulance Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 800 000.00 31-05-2019 REF-24808-05-30-2019
5599 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 11 968 076.67 14-05-2019 REF-21659-05-13-2019
5906 Kontroll periodik i eneve nen presion Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 986 000.00 03-06-2019 REF-25065-05-31-2019
5355 Loti i I-rë: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Shkoder. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 830 400.00 05-04-2019 REF-16658-04-04-2019
6519 Shpenzime mirëmbajtje për Sistemin MSSR PR INDRA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00 REF-24978-05-31-2019
5707 Blerje materiale per fshesat e makinerive fshese. Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 399 903.00 23-05-2019 REF-23144-05-22-2019
5507 Implementimi i një zgjidhje Enterprise për menaxhimin Operacional-Teknik të aseteve të rrjetit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 196 280 000.00 30-04-2019 REF-19935-04-26-2019
5827 Shpim pusi dublant Nr 3 B Kafaraj Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 806 000.00 29-05-2019 REF-24188-05-28-2019
5830 Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 555 000.00 31-05-2019 REF-24712-05-30-2019
5832 Materiale per ndertimin e rrjetit te brendshem Cete Qeverisja Vendore Devoll Sh.A Ujesjelles Bilisht 2 049 500.00 31-05-2019 REF-24530-05-30-2019
891 Blerje uniforma pune per punonjesit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 16 530 900.00 03-01-2019 REF-02794-12-31-2018
6526 Sigurimi i Pasurisë së ALBCONTROL SHA. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 139 600 000.00 REF-23459-05-23-2019
5825 “Blerje materiale inerte” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 999 433.33 29-05-2019 REF-24108-05-28-2019
5700 Blerje qese mbeturinash per kosha. Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 943 200.00 24-05-2019 REF-23540-05-23-2019
5589 Zhvillimi i funksionaliteteve dhe shtimi i perdoruesve per faturimin e Takses se Prones Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 960 000.00 08-05-2019 REF-20885-05-07-2019
5574 Sherbim i internetit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 492 400.00 17-05-2019 REF-22341-05-16-2019
5475 Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 30 999 850.00 19-04-2019 REF-18810-04-18-2019
5890 Blerje dhe instalim pajisje për sistemin menaxherial BI Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 751 500.00 22-05-2019 REF-23067-05-21-2019
6515 Blerje pjesë ndërrim, si dhe shpenzime për mirëmbajtje e përmirësimi i rrjetit network MWL ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 5 166 000.00 REF-24345-05-29-2019
5833 Mirëmbajtje dhe riparime të tjera elektrike. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 200 000.00 31-05-2019 REF-24753-05-30-2019
5471 Kabine elektrike 20kV, fv. Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 5 592 831.00 15-04-2019 REF-17720-04-11-2019
5391 Zevendesim i linjes Belsh-Cepe Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 20 806 185.00 03-04-2019 REF-16395-04-02-2019
5559 Blerje Hipoklorite Natriumi dhe Kalciumi Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 4 467 500.00 02-05-2019 REF-20104-04-30-2019
5595 Furnizim vendosje me shtrese stabilizanti dhe Asfalt Betoni per nevojat e Sh.A UK Vlore Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 146 300.00 13-05-2019 REF-21390-05-10-2019
5564 Rinovimi i Suportit te Infrastruktures Qendrore te UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 996 000.00 07-05-2019 REF-20675-05-06-2019
5601 Sherbim Riparim Elektromotore dhe Transformatore Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 1 400 000.00 14-05-2019 REF-21719-05-13-2019
5698 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike elektrike, telefonike, ngrohje. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 080 000.00 24-05-2019 REF-23505-05-23-2019
6500 Blerje pjesë ndërrimi dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemin e monitorimit në distance. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 REF-20248-05-02-2019
5701 Blerje Karburanti. Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 1 439 244.00 24-05-2019 REF-23406-05-23-2019
6522 Sherbim privat I sigurise fizike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 5 607 142.70 REF-25777-06-10-2019
5241 Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe koderlore, Nj.adm.Sukth,Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 130 111.00 08-03-2019 REF-12795-03-07-2019
5406 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 357 000.00 09-04-2019 REF-17042-04-08-2019
919 Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 195 000 000.00 31-01-2019 REF-05690-01-30-2019
5600 Materiale per rikonstruksion ujesjelles kanalizime Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 3 228 000.00 14-05-2019 REF-21752-05-13-2019
4421 Rehabilitim i linjës së ujësjellësit pranë depos Shilore, Karpen, Nj.Adm Maminas Bashkia Shijak Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 678 162.00 31-01-2019 REF-05691-01-30-2019
5503 Blerje server Storage dhe pajisje te tjera informatike Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 4 500 000.00 26-04-2019 REF-19632-04-25-2019
5240 Sistemi i matjes,kontrollit,komandimit ne distance dhe sistemi klorifikimit automatik Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 72 059 000.00 08-03-2019 REF-12744-03-07-2019
4415 Loti 1 Blerje Benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 227 000.00 30-01-2019 REF-05493-01-29-2019
5499 Blerje pjese kembimi per inverterat e stacionit te pompimit te SH.A UK Vlore viti 2019. Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 059 498.00 23-04-2019 REF-19031-04-19-2019
5316 Blerje Kancelari Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 990 000.00 27-03-2019 REF-15336-03-26-2019
845 Blerje uniforma dhe paisje sigurie per punonjesit e OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 198 150 000.00 23-11-2018 REF-95458-11-22-2018
5556 Sherbime dhe pjese kembimi per mjetet Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 2 801 849.00 26-04-2019 REF-19610-04-25-2019
5555 Blerje kompjutera dhepajisje te tjera elektronik per nevoja te SH.A UK Vlore viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 320 972.00 09-04-2019 REF-17037-04-08-2019
5495 Blerje doreza, maska, syze protektive dhe veshje shumeperdorimshe Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 561 380.00 18-04-2019 REF-18543-04-17-2019
5361 Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 998 968.11 29-03-2019 REF-15776-03-28-2019
5489 Rehabilitimi i paneleve elektrik ne Stacionin Qender Fushe- Kruje Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 455 273.33 16-04-2019 REF-18137-04-15-2019
5496 Realizimi i memorialit te artistes Vace Zela Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 3 333 333.00 19-04-2019 REF-18789-04-18-2019
5553 «Sistemi i informimit dhe ekspozimit ndaj qytetarit per Ndermarjen Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande» Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 780 000.00 05-04-2019 REF-16641-04-04-2019
5562 Rrethimi i depove te ujit dhe Stacionet e Pompimit te SH.A UK Vlore. Qeverisja Vendore Berat Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 197 573.00 06-05-2019 REF-20451-05-03-2019
881 Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 16 879 993.00 24-12-2018 REF-01209-12-21-2018
4416 Loti 2 Blerje Naftë(Eurodiesel Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 710 050.00 30-01-2019 REF-05496-01-29-2019
922 Upgrade dhe mirembajtja 3 vjecare e Platformës së Monitorimit të Hec-eve të vegjël Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 72 324 974.00 13-02-2019 REF-07581-02-12-2019
6479 Sigurimi i riskut nga te tretet dhe aksidenteve ajrore. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 74 749 400.00 REF-14465-03-20-2019
5360 Ndertimi i Depos Ujesjellesi Fshati Areze Qeverisja Vendore Devoll Sh.A Ujesjelles Bilisht 2 998 998.00 28-03-2019 REF-15586-03-27-2019
5390 Blerje Karburant per Shoqerine Sha Ujesjelles Kanalizime,Patos. Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 333 333.00 02-04-2019 REF-16198-04-01-2019
5204 Blerje e tre pompave zhytese per Sektorin e Kanalizimeve, viti 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 6 050 000.00 20-02-2019 REF-09282-02-19-2019
5362 Blerje kepuce te sigurise ne pune Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 131 000.00 29-03-2019 REF-15810-03-28-2019
5175 Blerje 'Gazoili D1' per vitin 2019 Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 1 410 000.00 13-03-2019 REF-13267-03-12-2019
6498 Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave të Kujdesit Ndaj Klientit të OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 6 884 482.00 REF-18356-04-16-2019
5479 Shërbimi GPRS Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 40 176 000.00 24-04-2019 REF-19302-04-23-2019
5183 Ndertim i rrjetit te ujesjellesit ne rruget : Pelioni dhe Gentiana,Plazh,Bashkia Durres. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 399 773.00 11-03-2019 REF-12876-03-08-2019
5273 Mbulim siguracion risku kazane Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 158 333.00 12-03-2019 REF-13027-03-11-2019
5235 Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit ne sheshe mbi dhe nen toke dhe terminale Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 9 364 185.00 06-03-2019 REF-12067-03-05-2019
5320 Blerje Karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 2 000 000.00 18-03-2019 REF-13693-03-15-2019
4426 Blerje pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 813 600.00 01-02-2019 REF-05907-01-31-2019
871 Rehabilitimi elektro-mekanik i vinçit urë 250/30/5 Ton në sallën e makinerisë në HEC Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 89 000 000.00 12-12-2018 REF-97666-12-11-2018
5338 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 187 924.00 21-03-2019 REF-14488-03-20-2019
4059 "Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 190 164.50 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
5321 Mirembajtja e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 915 000.00 18-03-2019 REF-13721-03-15-2019
4456 Blerje bojra kancelari per zyrat per vitin 2019 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 399 929.00 13-02-2019 REF-07583-02-12-2019
5262 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 770 000.00 21-02-2019 REF-09776-02-20-2019
6495 Shpenzime mirëmbajtja dhe blerje pjese nderrimi e sistemeve të instaluara ne ACC/APP/TWR /ADMINISTRATE. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 29 300 000.00 REF-19403-04-24-2019
5234 Blerje materiale ndertimi per vitin 2019 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 760 180.00 05-03-2019 REF-12012-03-04-2019
5207 Blerje tubacione uji,etj Qeverisja Vendore Maliq SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq 2 000 000.00 26-02-2019 REF-10298-02-25-2019
923 Loti 2 : Sherbim i transportit te naftes brut ne linjen Kucove-Zharrez Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 510 342.00 13-02-2019 REF-07627-02-12-2019
924 Loti 1: Sherbim i transportit te naftes brut ne linjat sipas tabeles Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 49 173 084.00 13-02-2019 REF-07625-02-12-2019
4410 Ndërtim rrjeti i ri ujësjellësi në fshatin Rreth,Njësia Adm.Xhafzotaj,Bashkia Shijak. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 35 890 858.00 29-01-2019 REF-05300-01-28-2019
5211 Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 675 800.00 28-02-2019 REF-11041-02-27-2019
5212 «Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K Sarande». Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 400 000.00 28-02-2019 REF-10845-02-27-2019
4270 Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 75 745 805.00 18-12-2018 REF-99519-12-17-2018
914 Sigurimi i punonjesve te OSHEE sh.a nga aksidentet ne pune Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 119 280 000.00 28-01-2019 REF-05142-01-25-2019
5264 Riparim- sherbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 2 900 000.00 22-02-2019 REF-10047-02-21-2019
5203 PAJISJE DHE LICENCA PER LEXIMET ME PDA DHE UPGRADE SCADA Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 4 739 000.00 19-02-2019 REF-08757-02-18-2019
4437 Blerje bateri per matesat e ujit elektronik Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 600 000.00 07-02-2019 REF-06753-02-06-2019
5205 „SPORTELI ELEKTRONIK DHE MOBILE PER QYTETARIN Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 963 333.00 20-02-2019 REF-09356-02-19-2019
877 Ndertim magazinash dhe rikonstruksion i zyrave ne Fier Albgaz sh.a Albgaz sh.a 60 529 111.00 18-12-2018 REF-99578-12-17-2018
5334 Blerje Automjeti Veteshkarkues i pajisur me Vinc, per nevojat e Ndermarjes Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 770 476.00 20-03-2019 REF-14237-03-19-2019
6480 Shpenzime mirëmbajtje, blerje pjesë ndërrimi si dhe zgjerimi i rrjetit për Fibrën Optike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 22 416 560.00 REF-07076-02-08-2019
4134 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Diber 5 969 212.00 07-11-2018 REF-93069-11-06-2018
5265 Sigurim i automjeteve. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 523 857.00 22-02-2019 REF-10041-02-21-2019
5179 Blerje mjet transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 2 500 000.00 15-03-2019 REF-13462-03-13-2019
4347 Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin II-te (Fushe Kuqe) Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 777 879.00 11-01-2019 REF-03504-01-10-2019
4348 Sherbim me roje Private te U.K Durres per lotin e I-re (Qarku Durres)" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 31 204 900.80 11-01-2019 REF-03502-01-10-2019
4417 Blerje Materiale Hidraulike. Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 3 999 569.00 30-01-2019 REF-05440-01-29-2019
4223 Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 22 646 440.00 05-12-2018 REF-96638-12-04-2018
4300 Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 588 807.00 21-12-2018 REF-00473-12-20-2018
4195 Blerje klor Qeverisja Vendore Përmet Sh.A Ujesjelles Permet 1 774 502.00 23-11-2018 REF-95440-11-22-2018
4260 Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 5 891 700.00 14-12-2018 REF-98607-12-13-2018
4210 Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018 REF-96094-11-27-2018
4306 Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 554 420.00 21-12-2018 REF-00478-12-20-2018
4327 "Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 791 563.00 26-12-2018 REF-01254-12-24-2018
4211 Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018 REF-96112-11-27-2018
4301 Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 350 537.00 21-12-2018 REF-00471-12-20-2018
4332 Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 26 546 905.00 28-12-2018 REF-02207-12-27-2018
4334 Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 053 435.00 31-12-2018 REF-02466-12-28-2018
4197 “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë 6 000 000.00 22-11-2018 REF-95207-11-21-2018
4329 Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 10 507 998.00 27-12-2018 REF-01707-12-26-2018
4326 Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 714 253.47 26-12-2018 REF-01333-12-24-2018
541 Blerje Shtypshkrimesh Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 44 607 547.00 02-05-2018 REF-66306-04-30-2018
4250 Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 729 696.00 13-12-2018 REF-98053-12-12-2018
4054 Sherbim projektim ujesjellesi Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 638 250.00 15-10-2018 REF-89749-10-12-2018
4331 Blerje Karburanti Gazoil ( 10 ppm ULSD ) per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2019 Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 5 938 679.00 27-12-2018 REF-01771-12-26-2018
4258 Prodhim soletina Betoni viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 816 813.00 14-12-2018 REF-98341-12-13-2018
878 Rinovimi i suporteve dhe licensave për sistemet IT të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 43 000 000.00 19-12-2018 REF-99889-12-18-2018
4120 Ndërtim i puseve dublikantë Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 14 165 000.00 02-11-2018 REF-92427-11-01-2018
3822 Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 002 844.30 16-08-2018 REF-83042-08-15-2018
4231 Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 944 267.00 06-12-2018 REF-96888-12-05-2018
4142 Materiale te ndryshme hidraulike Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 2 200 000.00 09-11-2018 REF-93369-11-08-2018
797 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 154 999 920.00 22-10-2018 REF-90602-10-19-2018
3818 Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 38 513 055.00 15-08-2018 REF-82943-08-14-2018
4121 Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 890 000.00 02-11-2018 REF-92505-11-01-2018
3914 Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 9 066 748.00 07-09-2018 REF-84871-09-06-2018
2973 Shërbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike të objekteve të shoqerisë UK Elbasan sha Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 26 638 741.00 05-02-2018 REF-43601-02-02-2018
4182 Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 571 075.00 22-11-2018 REF-95265-11-21-2018
4191 Blerje matesa uji 1/2 dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Përmet Sh.A Ujesjelles Permet 2 500 000.00 23-11-2018 REF-95392-11-22-2018
4196 Shtesë e Linjës së Ujësjellësit të fshatit Rranxa. Qeverisja Vendore Vau i Dejës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes 11 500 000.00 20-11-2018 REF-94730-11-19-2018
772 Ndertim i rrjetit TU 0.4 kV ne Rajonin Shkoder Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 132 516 267.00 11-10-2018 REF-89447-10-10-2018
4192 Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 646 667.00 23-11-2018 REF-95386-11-22-2018
4131 Rivlersim aktivesh Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 025 750.00 06-11-2018 REF-92870-11-05-2018
3871 Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 49 106 150.00 20-08-2018 REF-83292-08-17-2018
743 Blerje Transformator Fuqie TL/TM per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 400 000.00 27-09-2018 REF-87473-09-26-2018
4117 Blerje Materiale te Ndryshme, Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 800 000.00 01-11-2018 REF-92261-10-31-2018
3990 Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 332 000.00 28-09-2018 REF-87607-09-27-2018
732 "Furnizim-vendosje sistem AVR në HEC Fierzë dhe upgrade i firmware-it të 4 seteve të monitorimit on-line BMT të transformatorëve të fuqisë në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 135 000 000.00 19-09-2018 REF-86189-09-18-2018
4130 Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 1 650 000.00 06-11-2018 REF-92813-11-05-2018
4057 "Inspektim,pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimensione 500Ø÷Ø2200 mm" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 800 000.00 16-10-2018 REF-89941-10-15-2018
766 Loti i II-të: Për blerje benzinë për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 510 007.00 08-10-2018 REF-88657-10-05-2018
768 Loti i I-rë: Për blerje gazoil për automjete; Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 52 629 483.00 08-10-2018 REF-88655-10-05-2018
788 SIGURIMI I ASETEVE TË TEC VLORA SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 17-10-2018 REF-90059-10-16-2018
3615 Sherbim i Ruajtjes se Sigurise Fizike per Ambjentet nen administrimin e Ujesjelles Kanalizimeve Mat Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 18 374 295.00 18-06-2018 REF-74945-06-14-2018
3988 Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 8 749 662.00 28-09-2018 REF-87656-09-27-2018
728 Rikonstruksion i kabinave elektrike murature, Fiderat A6,A7, A11, A12, A14, A15 NST Rajonal Tirane 220/20 kV Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 120 257 060.00 17-09-2018 REF-85843-09-14-2018
769 Shpenzime për kontrollin mjekësor ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 09-10-2018 REF-88840-10-08-2018
3788 Blerje e dy makinerive minieskavator Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 13 977 690.00 01-08-2018 REF-81432-07-31-2018
3903 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zona në Lagjeve Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.18, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 18 180 775.00 06-09-2018 REF-84669-09-04-2018
4011 Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 410 500.00 04-10-2018 REF-88461-10-03-2018
4198 Blerje tonera për nevoja të Shoqërisë. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 133 762.00 REF-94162-11-14-2018
4166 Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software - ve. Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 6 980 000.00 REF-90813-10-22-2018
4049 Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 230 667.00 15-10-2018 REF-89757-10-12-2018
3821 Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 32 947 278.00 16-08-2018 REF-83059-08-15-2018
3875 "Ndërtimi i linjës së transmetimit dhe depos së ujit në fshatin Drenovë " Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 24 000 000.00 23-08-2018 REF-83506-08-22-2018
705 Riparimi i automjeteve të KESH sh.a, për një periudhë tre vjeçare. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 134 282 100.00 30-08-2018 REF-84067-08-29-2018
725 Rikonstruksion ne rrjetin TM - TU ne Zonen e Thumanes Borizan F.14 N/ST F. Kruje Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 160 468 450.00 17-09-2018 REF-85827-09-14-2018
3824 Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 919 546.00 17-08-2018 REF-83189-08-16-2018
4000 Ndertim i ujesjellesit fshati Goricaj, Lagja Senëz, Njesia Administrative Gradishtë, Bashkia Divjake Qeverisja Vendore Divjakë Ndermarrja e Ujesjellesit Divjake 1 686 308.00 02-10-2018 REF-87939-10-01-2018
695 Blerje materiale dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 352 192.00 20-08-2018 REF-83285-08-17-2018
707 SIGURIMI I ASETEVE (DIGA, NDËRTESA, TUNELE) PËR VITIN 2018" Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 03-09-2018 REF-84338-08-31-2018
717 Ngritja e nje sistemi per lokalizimin e avarive ne linjat e transmetimit, blerje instalim dhe konfigurim i serverit per analizatoret e vajit te at-ve Komsi, Burrel dhe analizatoret e çelesave te nivelit 110 kV e lart. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 159 670 000.00 10-09-2018 REF-85002-09-08-2018
3729 Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 30 113 596.00 17-07-2018 REF-79427-07-16-2018
657 Rehabilitimi i anës 110 kV të Nënstacionit Ibë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 100 080 000.00 19-07-2018 REF-79786-07-18-2018
3512 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 16 910 000.00 23-05-2018 REF-70464-05-22-2018
670 Loti i Dytë: Rikonstruksion i Filialit Qëndra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 20 782 000.00 01-08-2018 REF-81524-07-31-2018
661 Ndertim Linja TL, 110 kV, N/stacioni Sallmone-Gjiri i Lalezit dhe stese trakti 110 kV ne N/Stacionin Sallmone Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 187 000 000.00 23-07-2018 REF-80139-07-20-2018
3959 Rikonstruksion sheshi në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 11 154 528.00 20-09-2018 REF-86466-09-19-2018
3427 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 177 053.00 07-05-2018 REF-67101-05-04-2018
3443 Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 64 369 208.00 09-05-2018 REF-67644-05-08-2018
3637 Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 877 443.00 25-06-2018 REF-76056-06-22-2018
3638 Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 728 749.00 25-06-2018 REF-76058-06-22-2018
3640 Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 338 853.00 25-06-2018 REF-76052-06-22-2018
698 Blerje pajisje informatike për zyrat e administratës së HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 300 000.00 27-08-2018 REF-83759-08-24-2018
709 Blerje pjesë ndërrimi dhe mirëmbajtje për sistemin Help Desk- (prodhuar nga IBM). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 36 833 333.00 04-09-2018 REF-84448-09-03-2018
3538 Blerje vula per matesat e abonenteve Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 000 000.00 01-06-2018 REF-72902-05-31-2018
710 Blerje pjesë ndërrimi si dhe shpenzime për përmirësimi i ndërfaqes për sistemin CMS (prohduar nga IBM) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 43 333 333.00 04-09-2018 REF-84441-09-03-2018
653 Rehabilitimi i anes 110 kV te Nenstacionit Fueshe-Arrez Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 158 500 000.00 18-07-2018 REF-79638-07-17-2018
3426 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 553 055.00 07-05-2018 REF-67104-05-04-2018
3531 Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles kanalizime Vlore 1 608 800.00 30-05-2018 REF-72046-05-29-2018
677 Rikonstruksioni i anës 110 kV në Nënstacionin 110 kV Kajan Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 105 860 000.00 03-08-2018 REF-81787-08-02-2018
656 EVADIMI I MATERIALEVE TË NGURTA NË ZONËN POSHTË URËS SË DRINIT DERI TEK BASHKIMI ME LUMIN E VALBONËS NË HEC FIERZË Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 183 482 141.00 19-07-2018 REF-79674-07-18-2018
3915 Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 183 333.00 07-09-2018 REF-84881-09-06-2018
3546 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 31 086 929.00 11-06-2018 REF-74134-06-08-2018
3782 Blerje e dy automjeteve të përdorura për nevojat e UK.KO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 4 000 000.00 31-07-2018 REF-81208-07-30-2018
3819 Riparim transformatori 2500 kva Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 340 000.00 16-08-2018 REF-83075-08-15-2018
3873 Blerje Rakorderi Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 2 934 150.00 22-08-2018 REF-83369-08-20-2018
3272 Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 199 361.00 29-03-2018 REF-59090-03-28-2018
649 PUNIME MBROJTËSE TEK KRAHU I MAJTË I KANALIT TË DALJES NGA NDËRTESA E CENTRALIT DERI TEK URA SI DHE VESHJA ME BETON E FAQEVE ANËSORE TË KANALIT NË HEC KOMAN . Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 250 998 149.00 13-07-2018 REF-79089-07-12-2018
3816 Blerje e dy kamionçinave vet-shkarkuese Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 3 000 000.00 14-08-2018 REF-82757-08-13-2018
4393 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 000 000.00 16-08-2018 REF-83046-08-15-2018
3661 Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 14 885 745.00 29-06-2018 REF-76936-06-28-2018
3672 Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 797 942.00 02-07-2018 REF-77234-06-29-2018
3412 Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 800 000.00 04-05-2018 REF-66814-05-03-2018
3793 Furnizim vendosje e dy pompava per repartin e KUZ dhe nje pompe dozimi per repartin e klorit Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 373 900.00 02-08-2018 REF-81641-08-01-2018
3764 Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 992 000.00 27-07-2018 REF-80701-07-26-2018
659 Zhvillim dhe mirembajtje te infrastruktures mbeshtetese te sistemeve IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 995 790.00 19-07-2018 REF-79798-07-18-2018
3789 Blerje pjesë këmbimi për pompat shumëshkallëshe të Stacionit të Pompave të ujit të pijëshëm Turan. Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 550 000.00 01-08-2018 REF-81506-07-31-2018
578 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 100 000 000.00 23-05-2018 REF-70498-05-22-2018
628 "Furnizim vendosje i sistemit të thithjes dhe largimit të gazeve pas shuarjes me CO2 në gjeneratorët e agregatëve dhe hermetizimi i dhomave të gjenratorëve në HEC Vau i Dejës. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 100 000.00 29-06-2018 REF-76927-06-28-2018
639 Blerje ndërtim dhe konfigurim disastër site Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 49 996 340.00 06-07-2018 REF-78124-07-05-2018
3783 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Dimal Sh.A Ujesjelles Ura Vajgurore 1 375 996.00 26-07-2018 REF-80203-07-23-2018
3492 Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 11 600 000.00 18-05-2018 REF-69596-05-17-2018
3652 Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 930 000.00 27-06-2018 REF-76517-06-26-2018
3738 Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 4 166 667.00 19-07-2018 REF-79811-07-18-2018
3692 Blerje materiale hidraulike per nevojat e Ujësjellësh sh.a Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë 1 500 000.00 05-07-2018 REF-77678-07-04-2018
3346 Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 47 227 442.00 19-04-2018 REF-63491-04-18-2018
3397 Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 19 600 000.00 02-05-2018 REF-66025-04-30-2018
3635 Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 17 946 850.00 22-06-2018 REF-75920-06-21-2018
3673 Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 000 000.00 02-07-2018 REF-77204-06-29-2018
618 Blerje dhe instalimi i analizatorëve të vajit dhe përcaktimit të gjendjes së izolacionit për Autotransformatorët 60MVA 220/110/11 kV ne Komsi-Burrel Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 39 500 000.00 18-06-2018 REF-74912-06-14-2018
3666 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike. Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 998 000.00 02-07-2018 REF-77150-06-29-2018
3628 Furnizim dhe vendosje pompa per depo Lekures Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 5 005 688.00 21-06-2018 REF-75778-06-20-2018
3698 Furnizim dhe vendosje Matesa Uji Qeverisja Vendore Vau i Dejës  Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vau Dejes 2 500 000.00 05-07-2018 REF-77845-07-04-2018
3632 Ndertim stacioni i pompimit tek lagja "Baba Rexhepi" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 4 140 323.00 21-06-2018 REF-75777-06-20-2018
603 Blerje kabllo ABC dhe aksesore per nevoja te OSHEE sh.a. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 199 763 000.00 06-06-2018 REF-73546-06-05-2018
3236 Blerje pajisje për detektimin e rrjedhjeve të ujit Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 13 230 000.00 23-03-2018 REF-57656-03-21-2018
3357 Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 22 300 628.00 23-04-2018 REF-64122-04-20-2018
3379 Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 522 224.00 27-04-2018 REF-65377-04-26-2018
3625 Zhvillime shtese, licensa si dhe sherbimi i mirembajtjes Qeverisja Vendore Berat Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 6 700 000.00 19-06-2018 REF-75224-06-18-2018
598 Shtesë modulesh në RSYS systemi (ARO). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 20 683 334.00 05-06-2018 REF-73189-06-04-2018
599 Blerja Pjesë ndërrimi për Sistemin e Radarit MSSR, (prodhuar nga INDRA). ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 33 025 000.00 05-06-2018 REF-73148-06-04-2018
3536 Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 4 268 713.00 01-06-2018 REF-72893-05-31-2018
580 Sistemi i menaxhimit automatik te rradhes, minitorim audio-video ne ambjentin e punes dhe raportim mbi performancen e Qendrave te Kujdesit ndaj Klientit te OSHEE sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike 59 736 666.00 24-05-2018 REF-70908-05-23-2018
600 Punime primare dhe sekondare ne Nenstacionin 220 kV Elbasan, demontimi i nje celesi ekzistues, furnizimi dhe vendosja e nje celesi te ri 245 kV me gas SF6, integrimi i tij i plote me sistemin, furnizimi i pjeseve rezerve per celesat aktuale dhe pajisje el Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 129 698 833.00 05-06-2018 REF-73298-06-04-2018
3347 Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 139 250.00 19-04-2018 REF-63487-04-18-2018
3627 Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 483 502.00 20-06-2018 REF-75490-06-19-2018
3626 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 2 802 200.00 19-06-2018 REF-75244-06-18-2018
611 Loti 1: Sherbime per punime me autosonde ne vendburimet Cakran-Mollaj, Amonice dhe Ballsh-Hekal Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 40 000 000.00 11-06-2018 REF-74152-06-08-2018
605 Blerje automjete pune dhe mjete multifunksionale për nevojat e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 25 000 000.00 07-06-2018 REF-73740-06-06-2018
606 Trajnimi Stafit kontrollor në "rating APP". ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 000 000.00 07-06-2018 REF-73671-06-06-2018
3593 Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 050 000.00 12-06-2018 REF-74380-06-11-2018
593 Blerje Eterna Gateway Application Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 01-06-2018 REF-72879-05-31-2018
3525 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 000 000.00 28-05-2018 REF-71419-05-25-2018
3422 Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 468 637.00 07-05-2018 REF-67114-05-04-2018
3517 "Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 18 833 333.00 24-05-2018 REF-70844-05-23-2018
3463 Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 67 323 117.00 14-05-2018 REF-68516-05-11-2018
3539 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 923 000.00 01-06-2018  REF-72844-05-31-2018
3344 Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 40 442 796.00 19-04-2018 REF-63460-04-18-2018
3506 Blerje elektropompë zhytëse Qeverisja Vendore Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 2 800 000.00 22-05-2018 REF-70238-05-21-2018
527 Riparime, sherbime, pjese kembimi per automjetet e OST sh.a., per nje periudhe dy vjecare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 80 000 000.00 19-04-2018 REF-63501-04-18-2018
539 Blerje pajisje IT (printer termik, kompjuter, printer, aparat VOIP....etj) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 47 500 000.00 30-04-2018 REF-65795-04-27-2018
3541 Blerje karburant per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 6 123 670.00 01-06-2018 REF-72697-05-31-2018
574 Sigurimi i Pasurisë së Albcontrol sh.a. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 139 600 000.00 23-05-2018 REF-70342-05-22-2018
3283 Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 49 199 845.00 30-03-2018 REF-59810-03-29-2018
3470 Implementim i modulit të Faturës Online, Konfigurim dhe implementim i lecensave për Leximet me Mobile (PDA) për lexuesit, Trajnimi i përdoruesëve dhe Fillimi i procesit të mirëmbajtjes Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 5 200 000.00 15-05-2018 REF-68584-05-14-2018
538 Rikonstruksioni i impjantit 110 kV te nenstacionit Librazhd Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 99 998 800.00 30-04-2018 REF-65767-04-27-2018
533 Vleresimi teknik i pajisjeve te Nenstacioneve dhe linjave te transmetimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 375 209.00 26-04-2018 REF-65096-04-25-2018
4392 Blerje matësa uji 1/2 me rekorderi Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 974 500.00 10-04-2018 REF-61362-04-09-2018
3499 Rikonstruksion I ujesjellesit Lagjia e Qoleve, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 8 093 203.34 21-05-2018 REF-69876-05-18-2018
3165 Blerje pjesë këmbimi për automjete Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 12 897 257.07 07-03-2018 REF-53859-03-06-2018
3505 Blerje Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 2 230 800.00 22-05-2018 REF-70126-05-21-2018
551 Bërja e procedurave te reja RNAV departurës nga të dyja pistat. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 41 666 666.00 09-05-2018 REF-67782-05-08-2018
3331 Shpim i pusit dublant Nr.19 Kafaraj Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 335 806.00 16-04-2018 REF-62598-04-15-2018
3260 Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 43 200 000.00 28-03-2018 REF-58924-03-27-2018
3391 Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 400 000.00 30-04-2018 REF-65805-04-27-2018
3320 Ndërtimi i linjës shpërndarëse në lagjen nr.13, Rr."Apulia", Rr."Tefik Skilja" dhe Rr."Taranto" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 208 851.00 12-04-2018 REF-61924-04-11-2018
3438 Blerje materiale për ndërtimin e rrjetit të brendshëm fshati Verlen-Perparimaj Qeverisja Vendore Devoll Sh.A Ujesjelles Bilisht 2 478 697.00 08-05-2018 REF-67471-05-07-2018
3216 Furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit dhe riparim shërbimi të mjeteve motorike. Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 905 000.00 19-03-2018 REF-56644-03-16-2018
3312 Ndërtimi dhe konfigurimi I sistemit të leximit në distancë të matësave elektromagnetik ABB dhe SIEMENS të ujësjellësit Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 594 250.00 10-04-2018 REF-61364-04-09-2018
3128 Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 16 602 308.33 28-02-2018 REF-51875-02-27-2018
3258 Ndërtim linje kryesore furnizimi me ujë të depos të fshatit Shën Vlash Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 14 246 133.00 28-03-2018 REF-58938-03-27-2018
3247 Blerje diesel Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 2 751 200.00 26-03-2018 REF-58005-03-23-2018
3394 Furnizim me ujë i lagjes Semes (Babje) Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 2 412 680.00 30-04-2018 REF-65857-04-27-2018
2927 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 16 100 715.00 24-01-2018 REF-41282-01-22-2018
520 Sigurimi aksidenteve ne pune per punonjesit e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 23 970 000.00 16-04-2018 REF-62348-04-13-2018
530 Studim për infrastrukturën navigacionale për Aeroportin e Kukësit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 10 833 333.00 24-04-2018 REF-64410-04-23-2018
4382 Mirëmbajtje e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike. Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 5 000 000.00 24-04-2018 REF-64543-04-23-2018
3411 Blerje karburant për shoqërinë Ujësjellës Sha Patos Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 3 499 927.00 04-05-2018 REF-66733-05-03-2018
4384 Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 500 000.00 26-04-2018 REF-64560-04-23-2018
2982 Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 89 795 578.00 06-02-2018 REF-43707-02-05-2018
3029 Blerje rakorderi HDPE 10 ATM të ndryshme për nevojat e Shoqërisë për vitin kalendarik 2018. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 2 772 900.00 13-02-2018 REF-46771-02-12-2018
526 Blerje pjesë ndërrimi, zgjerimi i rrjetit, si dhe shpenzime mirëmbajtje për Fibrën Optike. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 22 082 993.00 18-04-2018 REF-63102-04-17-2018
3159 Sherbim nga shtypshkronjë për prodhimin vjetor të faturave të ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 900 000.00 06-03-2018 REF-53540-03-05-2018
3276 Blerje karburant naftë për nevoja të UKT Qeverisja Vendore Tepelenë Sh.A Ujesjelles Tepelene 1 666 652.00 29-03-2018 REF-59071-03-28-2018
3221 Matësa Uji Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 3 000 000.00 20-03-2018 REF-56943-03-19-2018
3277 Blerje Tonera dhe Kancelari Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 183 580.00 29-03-2018 REF-59388-03-28-2018
3454 Shërbimi i ruajtjes së pronës me subjekte private të objekteve të Sh.a Ujësjellës-Kanalizime Fier, qendrave në varësi të tij dhe shoqërim vlerash monetare Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 5 169 936.00 REF-64918-04-24-2018
3140 Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 64 255 500.00 02-03-2018 REF-53297-03-01-2018
3307 Blerje Materiale Ndërtimore Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 2 500 000.00 06-04-2018 REF-61062-04-05-2018
3238 Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 140 000.00 23-03-2018 REF-57657-03-21-2018
3111 Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 332 072.00 27-02-2018 REF-51754-02-26-2018
3176 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 729 400.00 08-03-2018 REF-54490-03-07-2018
3210 Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 999 664.00 16-03-2018 REF-56277-03-15-2018
3149 Furnizim kolektorësh të ndryshëm Qeverisja Vendore Cërrik SH.A Ujesjelles Kanalizime Cerrik 6 251 380.00 05-03-2018 REF-53420-03-02-2018
3189 Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 546 666.00 12-03-2018 REF-55051-03-09-2018
3096 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 1 760 046.00 22-02-2018 REF-49730-02-21-2018
3139 Blerje materiale dhe pajisje elektrike Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 49 762 913.30 02-03-2018 REF-53006-03-01-2018
3166 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 235 154.00 07-03-2018 REF-53810-03-06-2018
3094 Shërbim i ruajtjes së objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 18 130 566.00 22-02-2018 REF-49616-02-21-2018
3112 Blerje karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 500 000.00 27-02-2018 REF-51795-02-26-2018
3084 Largimi i mbeturinave të ITUN Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 840 000.00 21-02-2018 REF-49234-02-20-2018
2840 Matesa uji dhe xhama matesi Qeverisja Vendore Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 1 950 000.00 19-12-2017 REF-38577-12-18-2017
3082 Blerje Hipoklor Kalciumi dhe Hipoklor Natriumi per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 2 260 000.00 21-02-2018 REF-49214-02-20-2018
3102 Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 999 792.00 23-02-2018 REF-49972-02-22-2018
3073 Blerje automjeti Qeverisja Vendore Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 1 300 000.00 20-02-2018 REF-49197-02-19-2018
2731 Blerje kamionçina për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 900 000.00 23-11-2017 REF-35362-11-22-2017
2922 Ruajtja e objekteve të Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi dhe kamera Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 14 900 000.00 23-01-2018 REF-41267-01-22-2018
2986 Sigurim i kazaneve për Eco Tirana sh.a për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 5 700 000.00 06-02-2018 REF-43944-02-05-2018
3144 Ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 36 213 956.00
2821 Blerje panele lëshimi dhe mbrojtje për elektropompa centrifugale 440 kw, për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 988 333.00 15-12-2017 REF-38051-12-14-2017
2890 Mirëmbajtje e pompave KSB të Stacionit të ujrave të zeza, pompat e ujësjellësit në të gjithë territorrin e Ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 3 500 000.00 05-01-2018 REF-39769-01-04-2018
2933 Blerje kazanë për material të riciklueshëm dhe kazanë për material të pariciklueshëm Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 6 955 000.00 25-01-2018 REF-41694-01-23-2018
2954 Transporti i ekipit të parë të Klubit të Futbollit dhe Akademisë, Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje K.F. Lushnja 1930 1 142 505.00 01-02-2018 REF-43073-01-31-2018
2929 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 1 585 000.00 24-01-2018 REF-41509-01-23-2018
2877 Rehabilitim dhe investim me pompa të reja, Stacioni Pompimit Çuke Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 4 550 079.00 29-12-2017 REF-39622-12-28-2017
3066 Ruajtja e Objekteve të administruar nga Sh.a Ujësjellës-Kanalizime Krujë me roje private Qeverisja Vendore Krujë SHA Ujësjellës Kanalizime Krujë 789 106.00
2984 Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 546 666.00 06-02-2018 REF-43906-02-05-2018
2792 Blerje instalim elektropompa dhe panele elektrike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 697 000.00 12-12-2017 REF-37468-12-11-2017
2705 Sistemim asfaltim dhe kthimi në gjendjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve ne Qytetin e Tiranes për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 15 073 326.00 20-11-2017 REF-34675-11-17-2017
2892 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Maliq SH.A Ujesjelles Kanalizime Maliq 850 000.00 09-01-2018 REF-39844-01-08-2018
2658 Blerje sistem biletarie për pikat e reja të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 12 925 000.00 08-11-2017 REF-33024-11-07-2017
2820 Rikonstruksione të linjave të brendshme të rrjetit të ujësjellësit të Sh.a.UKC Qeverisja Vendore Cërrik SH.A Ujesjelles Kanalizime Cerrik 7 387 169.00 15-12-2017 REF-38173-12-14-2017
2718 Blerje karburanti për nevoja të Shoqërisë UKS sh.a Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 4 200 000.00 21-11-2017 REF-34953-11-20-2017
2679 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 5 293 929.00 15-11-2017 REF-34094-11-14-2017
2630 Sistemim i përroit të hapur në Rr.”Dashamir Fagu”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 524 569.00 31-10-2017 REF-31716-10-30-2017
2785 Blerje kimikate per dizenfiktimin e ujit te pishem dhe aksesor Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 056 629.00 11-12-2017 REF-37111-12-08-2017
2643 Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të faturimit Al-Billing Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 472 200.00 02-11-2017 REF-32092-11-01-2017
2659 Blerje valvul DN 1200 për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 991 667.00 08-11-2017 REF-32542-11-06-2017
2671 Devijimi i ujrave të zeza nga tubacioni d=400mm me presion, në tubacion d=800mm me rrjedhje të lirë Qeverisja Vendore Sarandë SHA Ujësjellës Kanalizime Sarandë 1 313 488.00 13-11-2017 REF-33700-11-12-2017
2676 Ndërtimi i dhomës mbrojtëse në hyrje (Inlet), të I.T.U.N Qeverisja Vendore Sarandë SHA Ujësjellës Kanalizime Sarandë 1 138 500.00 14-11-2017 REF-33725-11-13-2017
2683 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 995 700.00 16-11-2017 REF-34142-11-15-2017
2944 Shtesë kontrate: "Shërbim Interneti" Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 117 960.00
3020 Shtesë kontrate: Shërbim Pastrimi për sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 153 772.00
2760 Nderhyrje emergjente per furnizimin dhe menaxhimin e ujit te pijshem ne shetitoren e qytetit Koplik Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe 11 912 155.00 04-12-2017 REF-36075-12-01-2017
3074 Blerje materiale hidraulike për nevojat e Ujësjellës-Kanalizime Krujë Qeverisja Vendore Krujë SHA Ujësjellës Kanalizime Krujë 11 870 000.00
2879 Shtesë Kontrate: “Ruajtje dhe sigurimi fizik i objekteve të UKE sha, me roje private për plotesim të nevojave të fillimit te vitit 2018, për periudhën 01 Janar 2018 - 20 Shkurt 2018" Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 3 201 566.00
2611 Prodhim të dokumentacionit specifik (karta rezidenti) Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 10 335 600.00 27-10-2017 REF-31551-10-26-2017
2748 Blerje ekskavator Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Ujitjes dhe Kullimit 3 333 333.00 01-12-2017 REF-35996-11-30-2017
2886 Shtesë Kontrate: “Pjesë Këmbimi" Qeverisja Vendore Gjirokastër SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 144 000.00
2601 Vendosje ujëmatësash në kolektorët Dn-1200 mm, Dn-1000 mm dhe Dn-700 mm Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 545 254.00 25-10-2017 REF-30950-10-24-2017
2549 Blerje të 3 elktropompave dhe 1 pompe Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlorë 7 367 000.00 16-10-2017 REF-29759-10-13-2017
2642 Shërbimi i përmirësimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të faturimit. Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 470 000.00 01-11-2017 REF-32001-10-31-2017
2179 Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 619 000.00 10-05-2017  REF-11777-05-09-2017
2415 Shërbim Vijëzimi dhe Vendosje Tabelash për Parkimin me Pagesë, Kontratë, Taksitë dhe Rezidentin Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 15 202 017.00 19-09-2017 REF-26872-09-18-2017
2604 Mirëmbajtje e Sistemeve të Parkimit në Sheshe dhe Terminale Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 893 881.00 25-10-2017 REF-31126-10-24-2017
2254 Avolzhim të elktropompave Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 200 000.00 10-07-2017 REF-19945-07-07-2017
2613 Blerje materiale hidraulike për nevojat e Ujësjellës SHA Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 1 249 975.00 18-10-2017 REF-29996-10-17-2017
2173 Kryerja e shërbimit të printimit dhe zarfimit të faturës mujore të ujit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 21 000 000.00 05-05-2017 REF-11146-05-04-2017
2238 Blerje materiale hidrualike Qeverisja Vendore Shkodër SHA Ujësjelles Kanalizime Shkodër 9 945 352.00 23-06-2017 REF-18350-06-22-2017
2225 Shërbim i ruajtjes së objekteve me roje private Qeverisja Vendore Shkodër SHA Ujësjelles Kanalizime Shkodër 9 672 665.00 12-06-2017 REF-17351-06-09-2017
2441 Ndërtim pusi i ri në Shkallnur, Njësia administrative Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 3 489 567.00 25-09-2017 REF-27443-09-22-2017
2442 Pastrim pusesh Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 5 970 600.00 25-09-2017 REF-27427-09-22-2017
2281 Blerje materiale ndërtimi për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 23 056 008.00 30-08-2017 REF-25023-08-29-2017
2341 Blerje Solar per Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 2 917 500.00 14-09-2017 REF-26329-09-13-2017
2342 Shërbim GPS për automjetet për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 500 000.00 14-09-2017 REF-26372-09-13-2017
2283 Studimi për përcaktimin e përhapjes së valës për Liqenin e Bovillës dhe Liqenin Artificial të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 500 000.00 06-09-2017 REF-25470-09-05-2017
2614 Blerje tuba rakorderi dhe aksesor të tjerë për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 838 681.00
2685 Blerje elektropompa për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 5 794 583.00
2285 Blerje Automjeti per Administraten Qeverisja Vendore Tiranë Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 1 249 333.00 07-09-2017 REF-25633-09-06-2017
2273 Blerje Karburant Gazoil D1 dhe Benzinë Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 7 074 182.64 21-08-2017 REF-24278-08-20-2017
2280 Blerje automjeti për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh 1 000 000.00 30-08-2017  REF-24927-08-29-2017
2284 Riparim Elektromotorësh TU, TM dhe Transformatorësh Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 4 400 000.00 06-09-2017 REF-25527-09-05-2017
2272 Rehabilitimi i fushës sportive pranë stadiumit " Selman Stermasi" Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 1 250 600.00 17-08-2017 REF-24063-08-16-2017
2268 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 1 232 833.00 08-08-2017 REF-23269-08-07-2017
2420 Ruajtja dhe siguria fizike me roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për Njësinë Vorë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 5 305 645.00
2263 Rikonstruksioni i linjes furnizuese ne depon Nr.3 Arapaj, Rr. “Shkolla Arapaj”, Njësia Adm. Rrashbull Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 10 550 846.00 12-07-2017 REF-20251-07-11-2017
2390 Shërbimet e përmiresimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 9 990 000.00
2514 Blerje materiale kancelarie për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësisë së Bashkisë. (Procedurë e përqëndruar me Numër Reference: REF-04593-04-10-2017) Qeverisja Vendore Shkodër Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a 166 562.00 11-04-2017
2191 Blerje të 1 elktropompe centrifugale horizontale shumëshkallëshe, për stacionin e pompimit të fshatit Kaninë, Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 876 000.00 22-05-2017 REF-13969-05-19-2017
2230 Blerje materiale ndërtimi, viti 2017. Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 3 040 000.00 15-06-2017 REF-17755-06-14-2017
2234 Shërbimi i verifikimit periodik të matesave të ujit në vendinstalim dhe vulosja e tyre pas verifikimit Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 4 382 000.00 19-06-2017 REF-17978-06-16-2017
2195 Përmiresim i furnizimit me ujë Lagjia Nr. 14, Shkozet, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 4 661 006.00 24-05-2017 REF-14489-05-23-2017
2221 Riparim dhe furnizim vendosje pjesë këmbimi automjete 2017 Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 3 999 600.00 08-06-2017 REF-16903-06-07-2017
2231 Zëvendësimin e linjës 100 mm çelik me tubacionin 90 mm HDPE dhe rrjet i brendshëm në zonën e ish-stacionit të trenit të mallrave në Sodë Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 3 098 475.00 16-06-2017 REF-17892-06-15-2017
2227 Punime pastrimi dhe mirëmbajtje të stacioneve të KUZ-se Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 487 000.00 13-06-2017  REF-17547-06-12-2017
2196 Blerje pjesë ndërrimi për automjete, për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 800 802.00 24-05-2017 REF-14371-05-23-2017
2187 Blerje gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh 1 250 000.00 18-05-2017  REF-13650-05-17-2017
2206 Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Dimal SHA Ujësjellës Ura Vajgurore 1 200 240.00 31-05-2017 REF-15708-05-30-2017
2224 Rikonstruksioni i linjave të brendshme të rrjetit të ujësjellësit Qeverisja Vendore Cërrik SHA Ujësjellës Kanalizime Cërrik 2 589 753.00 12-06-2017  REF-17332-06-09-2017
2212 Shërbim Pastrimi për Sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 5 908 247.00 05-06-2017 REF-16187-06-02-2017
2203 Blerje Diesel 10 PPM Qeverisja Vendore Kavajë SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë 2 660 000.00 30-05-2017  REF-15448-05-29-201
2148 Ndërlidhje, përmirësim i sistemit të monitorimit të UKD dhe lidhje e sistemit online Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 859 666.66 12-04-2017 REF-05259-04-11-2017
2214 Blerje materiale Elektrike Hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 2 622 000.00 05-06-2017 REF-16137-06-02-2017
2192 Blerje hipoklorit Qeverisja Vendore Belsh SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh 1 250 000.00 24-05-2017  REF-14574-05-23-2017
2200 Shërbim mirëmbajtje automjetesh për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 200 000.00 25-05-2017  REF-14858-05-24-2017
2198 Blerje pajisje Elektronike Celular (smart Phone ose PAD) Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 250 000.00 26-05-2017 REF-15052-05-25-2017
2174 Blerje Karburant për nevojat e Shoqerisë për një vit Qeverisja Vendore Pogradec SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec 6 124 536.00 05-05-2017 REF-11047-05-04-2017
1996 Blerje Tonera për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 5 222 046.00 09-03-2017 REF-71051-03-08-2017
2170 Blerje tubo me diametër me presjone të ndryshme Qeverisja Vendore Belsh SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh 3 143 750.00 05-05-2017 REF-11189-05-04-2017
2178 Blerje materiale hidraulike për vitin 2017 Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Fshat Elbasan 1 795 005.00 10-05-2017 REF-11900-05-09-2017
2180 Blerje tubo PE Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Fshat Elbasan 1 691 800.00 11-05-2017 REF-12166-05-10-2017
2189 Furnizim me Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 1 981 200.00 19-05-2017 REF-13743-05-18-2017
2175 Riparim-shërbime të automjeteve Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë 1 525 800.00 08-05-2017 REF-11252-05-05-2017
2123 Ndërtim rrjeti i ri ne lagjen Gramsh, njesia adm. Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 12 342 875.00 05-04-2017 REF-02350-04-04-2017
2169 Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ Qeverisja Vendore Gjirokastër SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 835 900.00 03-05-2017  REF-09993-04-28-2017
2163 Avolxhim Elektromotoresh Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 763 333.33 25-04-2017 REF-08451-04-24-2017
2139 Blerje kushineta për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 072 887.00 12-04-2017 REF-05149-04-11-2017
2172 Ndërhyrje emergjente për furnizimin dhe menaxhimin e ujit të pijshëm në shëtitoren e qytetit Koplik Qeverisja Vendore Malësi e Madhe SH.A Ujësjellës Kanalizime Malesi e Madhe 11 912 155.00 05-05-2017 REF-11001-05-04-2017
2129 Blerje matësa uji dhe vula për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 54 205 867.00 29-03-2017 REF-74449-03-28-2017
2162 Blerje karburanti për shoqerinë ShA Ujësjellës Kanalizime Patos Qeverisja Vendore Patos ShA Ujësjellës Kanalizime Patos 2 919 000.00 21-04-2017 REF-07454-04-20-2017
2153 Blerje automjete Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 970 249.98 20-04-2017 REF-07315-04-19-2017
2226 Blerje Karboni aktiv pluhur për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 5 357 000.00
2211 Ruajtja e objekteve të shoqërisë me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 16 109 727.00
2122 Blerje makineri e pajisje për stacionin e pompimit Bujqes, për kërkesat e SHA Ujësjellës Fshat Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Fshat Elbasan 1 500 000.00 04-04-2017 REF-02246-04-03-2017
2155 Konsulencë financiare dhe fiskale në fushën e aktivitetit të shoqërisë për Eco Tirana sh.a Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 983 333.00 21-04-2017 REF-07664-04-20-2017
2130 Furnizim, vendosje e elektropompës për ujësjellësin Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë SHA Ujësjellës Kanalizime Divjakë 1 250 000.00 28-03-2017  REF-74163-03-27-2017
2131 Sigurimi i aseteve të luajtshme kaznëve për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 198 000.00 29-03-2017 REF-74226-03-28-2017
1824 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të Ujësjellës Kanalizime Korçë SHA, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Kanalizime Korçë 1 863 762.00 15-02-2017 REF-67668-02-14-2017
2160 Ruajtja e objekteve të shoqërisë me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 16 120 184.00
1764 Mirëmbajtje dhe riparim nga të tretët i elektromotorëve të elektropompave për Ujësjellës Kanalizime Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 10 158 667.00 10-02-2017 REF-67236-02-09-2017
1866 Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL për vitin 2017 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 075 200.00 22-02-2017 REF-68601-02-21-2017
1720 Largimi i mbeturinave të ITUN Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë 840 000.00 24-01-2017 REF-65526-01-23-2017
1758 Sigurim i detyruar TPL i automjeteve të U.K. Durrës Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 982 090.00 03-02-2017 REF-66421-02-02-2017
1755 Larje pusi dhe furnizim-vendosje elektropompe centrifugale dhe elektropompe zhytese per stacionet e pompimit Mancurisht,Kishnik dhe Bulgarec Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Fshat Korçë 3 000 000.00 02-02-2017 REF-66391-02-01-2017
1570 Marrje 3 automjete me qera Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 17 400 000.00 06-12-2016 REF-61276-12-05-2016
1605 Blerje paisje dhe makineri profesionale Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 187 884.00 16-12-2016 REF-63568-12-16-2016
1597 Blerje materiale dhe paisje kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 710 000.00 12-12-2016 REF-62153-12-09-2016
2181 Shtesë Kontrate : Blerje Karburant dhe Benzine per nevojat e SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Qeverisja Vendore Berat SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 355 437.00
1602 Blerje lubrifikanta dhe pjesë këmbimi për makineri Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 508 940.00 15-12-2016 REF-63220-12-14-2016
1511 Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 9 889 000.00 21-11-2016 REF-59095-11-19-2016
1715 Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve të SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan me roje private,për nje afat 3 mujor, duke filluar nga data 19 janar 2017 Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 5 553 178.00
1628 Blerje prodhime betoni Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 3 953 279.00 22-12-2016 REF-64360-12-21-2016
1599 Blerje paisje dhe materiale elektrike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 3 151 410.00 13-12-2016 REF-62491-12-12-2016
1701 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove të ujit, për UKT sh.a. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 43 379 375.00
1753 Masa inxhinierike për mirëmbajtjen e linjës së ujësjellësit, Fshati BENCË – TEPELENË Qeverisja Vendore Tepelenë SHA Ujësjellës Kanalizime Tepelenë 21 064 956.00
1675 Blerje Kimikate për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 700 000.00
1438 Larje-pastrim pusi dhe furnizim-vendosje elektropompe centrifugale dhe elektropompe zhytese Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Fshat Korçë 1 660 050.00 08-11-2016 REF-56999-11-07-2016
1371 Rehabilitimi dhe sistemimi I tubacioneve të ujerave të zeza dhe gropave septike (pastrim, thithje, zhbllokim) në territorin e administruar nga UK sha Sarandë. Burimi I financimit - Të ardhurat e Shoqërisë Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 102 750.00 24-10-2016 REF-54223-10-20-2016
1544 Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjen kryesore të ujësjellësit Kerpice-Gramsh,nga rreshqitjet masive të tokes në fshatrat Kerpice,Sotire,Shemrize Qeverisja Vendore Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh 10 843 704.00
1315 Makineri dhe Pajisje per Sheshet Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 67 797 200.00 30-09-2016 REF-51456-09-29-2016
1291 Loti 2: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion i ambjenteve të Njësisë Tirana 1, Njësisë Tirana 2 dhe Drejtorisë Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 183 705.00 16-09-2016
1322 Ndertim Depo uji Daias 200 m³(Punime B/A i Depos 200 m³ instalime hidraulike) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 5 081 300.00 06-10-2016 REF-52055-10-05-2016
1265 Mbrojtja e tubacioneve DN 650, DN 600, DN 350 në Sektorin 5, në shtratin e Përroit të Selitës dhe në Gurore Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 17 785 000.00 09-09-2016 REF-49221-09-08-2016
1262 Sherbimi I Ruajtjse dhe Sigurimit Fizik te Objekteve te UKE SHA, me Roje dhe Sistem Alarmi Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 5 417 470.00 05-09-2016
1227 Shërbimi dhe konfigurimi i Kasave dhe Sistemit të Faturimit për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 10 091 700.00 29-06-2016 REF-43510-06-28-2016
1213 Sherbim i ruajtjes se objekteve me roje private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 8 070 640.00 27-06-2016 REF-43008-06-24-2016
1212 Riparim dhe furnizim vendosje pjese kembimi automjete 2016 - Financuar nga Te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 4 194 200.00 27-06-2016 REF-43022-06-24-2016
1192 Verifikimi ne terren i matesave te ujit dhe vulosja e tyre pas verifikimit Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 2 000 000.00 16-06-2016 REF-42078-06-16-2016
1088 Blerje Elektropompa, Furnizim dhe Vendosje - Financuar nga Te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Berat SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 1 984 970.00 19-05-2016 REF-38440-05-18-2016
1041 Blerje Hipoklorit Klaciumi Qeverisja Vendore Berat SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 9 600 000.00 25-04-2016 REF-34780-04-22-2016
1134 Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 117 629 000.00 02-06-2016 REF-40219-06-01-2016
1036 Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të faturimit AL Billing - Financuar nga te ardhurat e Institucionit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 625 000.00 16-04-2016 REF-33809-04-15-2016
1048 Loti 1: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim Rrjet Ujësjellësi në Zonën që kufizohet nga rrugët, Myslym Keta, Shefqet Kuka dhe Rr. Thoma Filipeu Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 059 340.00 26-04-2016 REF-35015-04-25-2016
1027 Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për UKT SHA Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 140 200.00
1086 Blerje 3 Mjete Transporti - Financuar nga Buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016 Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 731 610.00 15-03-2016 REF-28251-03-11-2016
3103 Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 36 213 956.00
7044 "Infrastrukturë TIK ndërmjet KESH sh.a Qendër dhe Njësive të Prodhimit dhe rritja e sigurisë së sistemeve TIK në KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SH.A KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE TIRANE 80 000 000.00 REF-61307-06-15-2020
6502 Investime për infrastrukturën e Divizionit Teknik ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 83 261 772.00 REF-14539-03-20-2019
6568 Shpenzime mirëmbajtje për sistemet Skyline të instaluara. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 62 500 000.00 REF-41022-10-25-2019
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data