Open Procurement Albania

PUNIME MBROJTËSE TEK KRAHU I MAJTË I KANALIT TË DALJES NGA NDËRTESA E CENTRALIT DERI TEK URA SI DHE VESHJA ME BETON E FAQEVE ANËSORE TË KANALIT NË HEC KOMAN .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Institucioni Prokurues Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Autoritet Prokurues Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Objekti i Tenderit PUNIME MBROJTËSE TEK KRAHU I MAJTË I KANALIT TË DALJES NGA NDËRTESA E CENTRALIT DERI TEK URA SI DHE VESHJA ME BETON E FAQEVE ANËSORE TË KANALIT NË HEC KOMAN .
Nr. Reference REF-79089-07-12-2018
Vlera / Fondi Limit 250 998 149,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-07-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-08-2018
Data e mbajtjes se tenderit 14-08-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 4 A-M SHPK
GJOKA KONSTRUKSION SHA & “SELAMI SHPK
SHANSI INVEST SHPK & “BIBA- X’ SHPK
G.P.G COMPANY SHPK
ALBSTAR SHPK
CURRI SHPK
GJIKURIA SHPK & “ANTE- GROUP SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-STAR
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 229,931,626
  Data e shpalljes se fituesit 18-09-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertat e operatorëve ekomonik :

  1. "4 A-M " shpk :
  • Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk nuk plotëson kriterin e kërkuar për punë të ngjashme (DTS, Kap 2.3 - Kapacitetin teknik, pika 1).
  • Kontrata e qirasë me Nr. 5326 Rep, dhe Nr.1023 Kol., datë 17/08/2018, lidhur nga Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk me Operatorin Ekonomik "BIBA X" shpk, për makineritë “Impjant për prodhimin e betonit” është e parregullt, pasi kjo makineri është e deklaruar në ofertë nga vetë qiradhënësi se do ta përdorë nga ai për këtë tender (makineria është referuar edhe në oferten e “Shansi Invest” shpk në JV me “BIBA X” shpk).
  • Operatori Ekonomik "4 A-M” shpk nuk plotëson kriterin per kapacitetet teknike (DST, Kap 2.3, pika 11). Kontrata e qirasë Nr. 5330 Rep, dhe Nr.1027 Kol., datë 17/08/2018, lidhur me Operatorin Ekonomik "DIBRANI" shpk, për makinerinë “ekskavator me krahë të gjatë mbi 18m”, nuk është me objekt tenderi, kërkesë e kritereve për kualifikim.

  2. “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a, & “SELAMI” sh.p.k,:
  • Drejtuesi Teknik Ing. H. A., nuk rezulton të jetë pasqyruar në listpagesat e shoqërisë për periudhën Janar - Qershor 2018.
  • Çertifikata ISO 50001-2011 e Operatorit Ekonomik "GJOKA Konstruksion" sh.a., nuk është e akredituar nga DPA, kriter për kualifikim siç përcaktohet në DT (bazuar në Udhëzimin e APP-së Nr.3330, date 20.03.2018 dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit Nr.145, datë 16.03.2018).
  • Vërtetimi i lëshuar nga OSHEE, me Nr.305 Prot., datë 17.08.2018 për kontratën me Nr. BU0C130065044739 konfirmon se “Selami” shpk është debitor në vlerën 123,512.80 lekë, në kundërshtim me VKM 914/2014, neni 26/7-c.
  • Operatorit Ekonomik "Selami" sh.p.k., në liçensën e zbatimit të punimeve i mungon kategoria NP-9A e domosdoshme per punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Sipas kontratës së bashkëpunimit do të kryejë punime lumore, në shtratin e lumit, pra OE nuk është i liçensuar për kryerjen e këtyre punimeve.
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "Gjoka Konstruksion” sha dhe “Selami” shpk nuk plotëson kriterin për kapacitetet teknike (DST, Kap 2.3, pika 11/7). BOE ”Gjoka Konstruksion” sha & ”Selami” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për mjetin e kërkuar “Autovinc me Kapacitet mbi 10 Ton”, kërkesë e kritereve të DT për kualifikim.

  3. “SHANSI INVEST” sh.p.k, & “BIBA- X’ sh.p.k:
  • Operatori Ekonomik "Biba X" shpk, në liçensën e zbatimit të punimeve i mungon kategoria NP-9-A, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Sipas kontratës së bashkëpunimit do të kryej punime lumore, në shtratin e lumit. pra Operatori Ekonomik Biba X" shpk, nuk është i liçensuar për kryerjen e këtyre punimeve, kërkesë e VKM 914/2014 Neni 74/3.
  • Operatori Ekonomik "Biba X" shpk, nuk plotëson kriterin e kërkuar për punë të ngjashme (DTS, Kap 2.3-kapacitetin teknik, pika 1).
  • Për Muajin Prill 2018 Listepagesa e Operatori Ekonomik "Biba X" shpk, është e palexueshme dhe nuk vërtetohen a janë apo jo në listëpagesa inxhinieret G.B. Muji dhe Inxhinieri i Mjedisit F.L.
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "SHANSI INVEST” shpk dhe “Biba X" shpk, nuk plotëson kriterin për një Ing. Gjeolog me eksperience 10 vite punë (DST, Kap. 2.3, pika 5).

  4. G.P.G COMPANY" sh.p.k, :
  • Operatori Ekonomik "G.P.G Company” shpk nuk plotëson kriterin e kerkuar per pune te ngjashme (DTS, Kap 2.3-kapacitetin teknik, pika 1).
  • Operatori Ekonomik "G.P.G Company” shpk nuk plotëson kërkesat për kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11/10) per “Pompë Stacionere për hedhje betoni me peshe min 6Ton”. Me konkretisht, OE ka paraqitur si “Pompë Stacionere” mjetin me targe LU7260B TIP FIAT por dokumentacioni per këtë mjet verteton se nuk është një pompe stacionere per hedhje betoni (sic kerkohet ne DST), por nje automjet per hedhje betoni (Autopompe) dhe si i tillë nuk plotësohet kriteri për pompë stacionere për hedhje betoni.
  • OE “G.P.G Company” shpk nuk ka deklaruar me korrektësi kontratat e lidhura dhe/ose ne proces (Shtojcen 11). Nga Buletini Javor i APP rezulton se OE “G.P.G Company” me date 09.07.2018 eshte shpallur fituese ne proceduren e prokurimit publik me objekt : “Ndertim ByPass Tepelene, Loti 1” me fond Limit 2,394,360,362,35 Lek Pa TVSH por ky objekt nuk eshte paraqitur ne shtojcen 11 te plotesuar nga ofertuesi “G.P.G Company” sh.p.k.

  5. "CURRI" sh.p.k:
  • Operatori Ekonomik “Curri” sh.p.k nuk plotëson kërkesat për kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11) për “Pompë Stacionere për hedhje betoni me peshë min 6 Ton”. OE ka paraqitur faturë tatimore ku nuk përcaktohet kapaciteti i kësaj pompe.
  • Operatori Ekonomik “Curri” sh.p.k nuk plotëson kriterin per kapacitetet teknike (DST, Kap 2.3, pika 11) pasi kontrata e lidhur me “SHPRESA AL”, sh.p.k, Nr 2120 REP,NR660 KOL, për 10 mjete, nuk është me objekt tenderi, kërkesë e kritereve për kualifikim të DT.
  • Operatori Ekonomik “Curri” sh.p.k nuk plotëson kërkesat për kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11) për për mjetin “Autovinç me kapacitet mbi 10 ton” pasi kontrata qerase e lidhur ndërmjet “Curri” sh.p.k dhe Mimoza Gjani nuk është me objekt tenderi, kërkesë e kritereve për kualifikim të DT.
  • Operatori Ekonomik “Curri” sh.p.k nuk plotëson kërkesat për kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11) per për mjetin “Buldozer”, pasi kontrata e qerasë e lidhur ndërmjet “Curri” sh.p.k dhe “Geci” sh.p.k Nr.414 Rep, Nr.78 Kol nuk është me objekt tenderi, kërkesë e kritereve për kualifikim, si dhe në Aktin e Zhdoganimi të paraqitur për këtë mjet specifikohet “Traktor me zinxhir Katerpillar me peshë 8 Ton”.
  • Operatori Ekonomik “Curri” sh.p.k nuk plotëson kërkesat për kapacitetet teknike pasi nuk disponon gjenerator me fuqi mbi 200 KVA, kërkuar në kriteret për kualifikim të DT.

  6. “GJIKURIA” sh.p.k, & “ANTE- GROUP” sh.p.k,:
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "Gjikuria” shpk & “Ante Group" shpk, nuk plotëson kerkesat per kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 9) per Licensat Profesionale të lëshuara nga MPPT/MTI (NP 1/B, NP 4/A, NP 8/A, NP 9/D, NP 12/C, NS 1/B, NS 9/C, NS 18/B).
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "Gjikuria” shpk & “Ante Group" shpk nuk plotëson kerkesat per kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11) pasi per paisjen çekiç pneumatik per thyerje guresh dhe betoni eshte paraqitur çekiç i përdorur për eksavator.
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "Gjikuria” shpk & “Ante Group" shpk nuk plotëson kerkesat per kapacitetet teknike (DST, kap. 2.3 pika 11) pasi ka paraqitur 2 betoniere nga 4 te kërkuara.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data