Open Procurement Albania

Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Institucioni Prokurues Autoriteti Portual Durres
Autoritet Prokurues Autoriteti Portual Durrës
Objekti i Tenderit Hartimi i Projektit te detajuar teknik (Detailed Design) te Portit te ri tregtar te Integruar te Durresit ne Porto Romano.

Burimi i Financimit: Vene ne dispozicion nga fondet e vete institucionit

__________________________________
Autoriteti Portuali Durres permes NJOFTIMIT TE PUBLIKUAR NE BULETININ E APP ME NR. 129 DATE 19 SHTATOR 2022 ka njoftuar per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates.

Ky modifikim eshte bere i nevojshem per shkak te rrethanave te paparashikueshme nga AK dhe qe nuk ndryshojne ne thelb natyren e kontrates se prokurimit me objekt “Hartimi i Projektit te Detajuar Teknik (Detailed Design) te Portit te Ri Tregtar te Integruar te Durresit ne Porto Romano”, me Nr. REF-97696-06-08-2021.

Nje aspekt thelbesor i ketij projekti eshte ndertimi i nje baze autonome detare per Forcen Detare te R.SH., te nderlidhur me rrjetin rrugor dhe hekurudhor. Komanda e Forces Detare, duke u koordinuar me perfaqesuesit Amerikane, te cilet nepermjet Shtabit te Pergjithshem kane derguar kerkesat specifike, i ka percjelle Autoritetit Portual Durres kapacitetet qe nevojiten, duke u bazuar ne: inventarin aktual te anijeve te Forces Detare, anijet qe kane vizituar vendin tone ne kuader te stervitjeve te vendeve aleate si “defender Europe 21” dhe mundesine per akomodimin e te gjitha anijeve te tipit “destroyer”.

Kjo ide, e artikuluar ne nivel koordinimi politik, gjate Ministerialit te Ministrave te Mbrojtjes se NATO-s ne Bruksel, ne datat 15-16 qershor, ka gjetur parimisht dhe mbeshtetjen e SACEUR, duke kerkuar qe autoritetet shqiptare te detajoje edhe me tej projektin e tyre, duke bere zevendesimin e zerit projektimit per bazen autonome detare per forcen detare te R.Sh , ne zone per perdorimin e forcave te NATO-s.

Projekti i infrastruktures i destinuar per akostimin e mjeteve detare dhe sheshet ne sherbim per Forcat e armatosura sipas MASTERPLANIT nuk i permbahet kapaciteteve te kerkuara nga NATO. Per sa me lart argumentuar, paraqitet nevoja per amendimin e kontrates fillestare, duke u ndryshuar afati i zbatimit dhe vlera totale e kontrates se prokurimit ne fjale.

Vlera e amendimit nuk tejkalon masen prej 20% te vleres se kontrates fillestare.

- Vlera totale e kontrates se nenshkruar/marreveshjes kuader: Çmimi i kontrates me tvsh, ne leke ishte: 1.142.530.800 (nje miliard e njeqind e dyzet e dy mije e peseqind e tridhjete mije e teteqind ) leke.

- Vlera e ndryshuar (nese eshte rasti): Çmimi i kontrates me tvsh ne Leke, behet: 1,365,777,813.60 (nje miliard e treqind e gjashtedhjete e pese milion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e trembedhjete e gjashte te dhjeta)

Kohezgjatja e kontrates / Marreveshjes Kuader : Afati i kryerjes se sherbimit ishte 8 muaj (tete) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.

Dhe afati i ri (nese eshte rasti): Afati i ri i kryerjes se sherbimit behet 15 muaj (pesembedhjete) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.
Nr. Reference REF-97696-06-08-2021
Vlera / Fondi Limit 1 145 354 370,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 09-06-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 09-07-2021
Data e mbajtjes se tenderit 09-07-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues 1. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K
2. SELLHORN INGENEURGESELLSCHAFT GMBH & HAMBURG PORT CONSULTING GMBH
3. EXE ENGENHARIA LTDA
4. “ROGAN ASSOCIATES EL & MOFFAT & NICHOL & INFRAPLAN
5. ITALCONSULT SPA - VAT & STUDIO ALTIERI SPA & SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A,
6. PROGETTI EUROPA & GLOBAL SPA & ACQUATECNO SRL
7. SGAI BALCANI & DUOMI SRL & MODIMAR SRL & A&E ENGINEERING & A.G CONSULTING VAT
8. STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK
9. THE MARITIME GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED & SACRÉ-DAVEY ENGINEERING, INC
10. “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V & ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C & ABKONS SH.P.K. & TAULANT SH.P.K & GEO-ENG SH.P.K.”
11. “ARTELIA SAS & F&M INGEGNERIA SPA & YUKSEL PROJE A.S & ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS SH.P.K
12. “EGIS INTERNATIONAL & GR ALBANIA SH.P.K & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 SH.P.K”
13. “TEKNICA Y PROYECTOS S.A (TYPSA) & NET-GROUP SH.P.K.”
14. “TECHNITAL S.P.A & SEED CONSULTING SH.P.K & ATELIER4 SH.P.K & ARCHIMED S.P.S. SH.P.K.”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V -ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C -ABKONS SH.P.K. -TAULANT SH.P.K -GEO-ENG SH.P.K.”
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 952 109 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 1365777813
  Data e lidhjes se kontrates 24-12-2021
  Kohezgjatja e kontrates 15 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë Operator Ekonomik.
  2. SELLHORN INGENEURGESELLSCHAFT GMBH & HAMBURG PORT CONSULTING GMBH, për këto arsye:
  - Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit nuk janë të ekuivalentuara sipas licensimit të Legjislacionit Shqiptar.
  3. EXE ENGENHARIA LTDA, për këto arsye:
  - nuk e ka paraqitur dokumentacionin në gjuhën shqip ose anglisht si dhe në dhe te certifikuara me vulën ”Apostille”
  - Dëshmitë për sherbimet e mëparshme, të ngjashme, pra punët e ngjashme në 3 vitet e fundit mungojne
  4. “ROGAN ASSOCIATES EL & MOFFAT & NICHOL & INFRAPLAN”, për këto arsye:
  - Pasqyrat financiare ( Bilanci) i operatorit ekonomik ROGAN ASSOCIATES nuk është paraqitur i plotë në gjuhën shqip ose anglisht.
  - Asnjëri prej opertorëve ekonomikë të bashkimit të operatorëve “ROGAN ASSOCIATES – MOFFAT & NICHOL – INFRAPLAN” nuk ka xhiro mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020 në vlerën të barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës së shpallur.
  5. ITALCONSULT SPA - VAT & STUDIO ALTIERI SPA & SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A, për këto arsye:
  - Mungon një dokument që vërteton se subjekti i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga institucionet zyrtare në vendet ku OE janë të regjistruar.
  - Nuk ka paraqitur licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit të ekuivalentuara sipas Legjislacionit Shqiptar
  6. PROGETTI EUROPA & GLOBAL SPA & ACQUATECNO SRL, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit të ekuivalentuara sipas Legjislacionit Shqiptar
  7. SGAI BALCANI & DUOMI SRL & MODIMAR SRL & A&E ENGINEERING & A.G CONSULTING VAT, për këto arsye:
  - BOE nuk ka xhiro mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020 në vlerën të barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës së shpallur.
  8. STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK, për këto arsye:
  - Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve nuk janë të certifikuara nga organe kombëtare ose ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj.
  - Operatori Ekonomik “STUDIO SERVICES " K - SA" nuk ka xhiro mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020 në vlerën të barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës së shpallur.
  9. THE MARITIME GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED & SACRÉ-DAVEY ENGINEERING, INC, për këto arsye:
  - nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Vlera e amendimit nuk tejkalon masen prej 20% te vleres se kontrates fillestare.

  - Vlera totale e kontrates se nenshkruar/marreveshjes kuader: Çmimi i kontrates me tvsh, ne leke ishte: 1.142.530.800 (nje miliard e njeqind e dyzet e dy mije e peseqind e tridhjete mije e teteqind ) leke.

  - Vlera e ndryshuar (nese eshte rasti): Çmimi i kontrates me tvsh ne Leke, behet: 1,365,777,813.60 (nje miliard e treqind e gjashtedhjete e pese milion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e trembedhjete e gjashte te dhjeta)

  Kohezgjatja e kontrates / Marreveshjes Kuader : Afati i kryerjes se sherbimit ishte 8 muaj (tete) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.

  Dhe afati i ri (nese eshte rasti): Afati i ri i kryerjes se sherbimit behet 15 muaj (pesembedhjete) muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.

  I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “ARTELIA SAS & F&M INGEGNERIA SPA & YUKSEL PROJE A.S & ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS SH.P.K
  2. BOE “EGIS INTERNATIONAL & GR ALBANIA SH.P.K & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 SH.P.K”
  3. BOE “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V & ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C & ABKONS SH.P.K. & TAULANT SH.P.K & GEO-ENG SH.P.K.”
  4. BOE “TECHNITAL S.P.A & SEED CONSULTING SH.P.K & ATELIER4 SH.P.K & ARCHIMED S.P.S. SH.P.K.”
  5. BOE “TEKNICA Y PROYECTOS S.A (TYPSA) & NET-GROUP SH.P.K.”
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V & ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C & ABKONS SH.P.K. & TAULANT SH.P.K & GEO-ENG SH.P.K.”, Vlera: 952,109,000 lekë pa TVSH
  2. “ARTELIA SAS & F&M INGEGNERIA SPA & YUKSEL PROJE A.S & ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS SH.P.K, Vlera: 788,251,172 lekë pa TVSH
  3. “EGIS INTERNATIONAL & GR ALBANIA SH.P.K & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 SH.P.K”, Vlera: 841,629,877 lek pa TVSH
  4. “TEKNICA Y PROYECTOS S.A (TYPSA) & NET-GROUP SH.P.K.”, Vlera: 971,376,224 lek pa TVSH
  5. “TECHNITAL S.P.A & SEED CONSULTING SH.P.K & ATELIER4 SH.P.K & ARCHIMED S.P.S. SH.P.K.”, Vlera: 970,799,544 lek pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Buletini i Fituesit: Nr. 161 datë 8 Nëntor 2021
  Buletini i lidhjes se kontrates: Nr. 4 datë 17 Janar 2022
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SH.P.K viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SH.P.K viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SH.P.K viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TAULANT SH.P.K viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Harta gjeologjike
  Harta Gjeologo - inxhinierike
  Njoftimi për ndryshimin te DST dt 06.07.2021
  Ftese per propozim (I)
  Ftese per propozim (II)
  Ftese per propozim (III)
  Ftese per propozim (IV)
  Ftese per propozim(V)
  Njoftim per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit (Buletin APP nr. 129/2022)

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data