Open Procurement Albania

Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë
Reference No. REF-09962-10-29-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 953 982,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 01-11-2021
Last date of Submitted Documents 11-11-2021
Tender Held Date 11-11-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “SHKELQIMI 07” shpk
2. “6D PLAN” shpk
3. “A.L-ASFALT” shpk
4. “FLED” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A.L-ASFALT
 • The winning bid ALL without vat 9 187 380,00
  Bidder Announcement date 07-01-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 javë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka paraqitur ankesë operatori “A.L-ASFALT” shpk dhe është marrë Vendimi nr. 10010/2 prot, datë 14.12.2021 nga AK dhe Vendimi përfundimtar nr. 1034/2021 prot, datë 23.12.2021 i Komisionit të Prokurimit Publik.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “SHKELQIMI 07” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka deklaruar në shtojcën 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, 2 punonjës që disponojnë certifikatë trajnimi “Për punimet në lartësi” dhe as nuk ka paraqitur dokumentacion, në kundërshtim me gërmën “f” të pikës 2.3.3..”Stafi kryesor mbështetës” të DST-së.
  2. “6D PLAN” shpk, për këto arsye:
  - Ne shtojcën 8 në pikën 7 të rubrikës B “Deklarata për paraqitjen e ofertave të pavarura” ka deklaruar se është konsultuar ka komunikuar ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi, në kundërshtim kjo me paraqitjen e ofertës së pavarur sic kërkohet në gërmën “gj” të pikës 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit”, të DST-së.
  3. “FLED” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
  - Nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, në kundërshtim me gërmën “a” të pikës 2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” të DST-së.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2014
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A.L-ASFALT viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data