Open Procurement Albania

Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj
Reference No. REF-82489-10-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 502 240 630,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 06-10-2023
Last date of Submitted Documents 06-11-2023
Tender Held Date 06-11-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. “Nazeri 2000” sh.p.k
2. “Myrto Security” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Nazeri 2000 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 501 530 400,00
  Bidder Announcement date 14-11-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i ofrimit të shërbimit do të jetë për 2 (dy) vite kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. Myrto Security sh.p.k , per arsye:
  - Nuk permbush piken 2.1 b te kritereve te veçanta per kualifikim te DST se, pasi nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit te Ofertes.
  - Nuk permbush piken 2.2.1. te kritereve te vecanta per kualifikim te DST se, pasi ne asnjerin nga vitet e fundit 2020, 2021 dhe 2022 nuk ka realizuar nje xhiro minimale vjetore me vlere jo me pak se 190% te vleres limit te kontrates qe prokurohet.
  - Nuk permbush piken 2.2.3. te kritereve te vecanta per kualifikim te DST-se pasi mungon Vertetim per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti Vendor per vitin 2023 (kestet e maturuara), ne te gjitha vendet e ushtrimit te aktivitetit sipas Regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit
  - Nuk permbush piken 2.2.6. te kritereve te vecanta per kualifikim te DST se, pasi nuk disponon License ose Autorizim per ngritjen dhe shfrytezimin e sistemit te pavarur te radiokomunikacionit te leshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP) konform Ligjit Nr. 9918 date19.05.2008
  - Nuk permbush piken 2.2.7. te kritereve te vecanta per kualifikim te DST se, pasi nuk disponon te pakten 56 (pesedhjete e gjashte) automjete te blinduar per transportin e vlerave monetare
  - Nuk permbush piken 2.2.10. te kritereve te veçanta per kualifikim te DST se pasi nuk disponon te pakten 56 (pesedhjete e gjashte) shofer per drejtimin e mjeteve te blinduara emrat e te cileve te figurojne tek Autorizimet e Mjeteve te blinduara te leshuara nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit.
  - Nuk permbush piken 2.2.13. te kritereve te veçanta per kualifikim te DST se, pasi nuk disponon Qender Kontrolli, te vertetuar me akt miratimi sipas Udhezimit Nr.130 dt. 05.03.2018 te Ministrit te Brendshem
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Nazeri 2000 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Procesverbal" Per argumentimin e Realizimit te Procedures ne nje Kontrate "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data