Open Procurement Albania

Loti 2 Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti 2 Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete
Reference No. REF-46826-10-20-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 030 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-10-2022
Last date of Submitted Documents 04-11-2022
Tender Held Date 04-11-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1.“Elba Oil 2015” SH.A.
2.“B&A 02” SH.A.
3.“TOP-OIL” SH.A.,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TOP-OIL
 • The winning bid ALL without vat 1 017 500,00
  Bidder Announcement date 21-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1221000
  Contract date 28-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 35 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës mes palëve
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “Elba – Oil 2015” SHA, me objekt shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Vlerësimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur prej ketij operatori ekonomik.Me ane te vendimit Nr. 1262/2022, date 16.12.2022, KPP ka vendosur:
  1.Te mos pranoje ankesen e operatorit ekonomik “Elba – Oil 2015” SHA per kete procedure prokurimi.
  2.Autoriteti kontraktor lejohet te vijoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“Elba Oil 2015” SH.A, per arsye:
  -Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  • Pika 2.3.3. ku Operatori Ekonomik duhet të paraqesë fletë analiza ose skeda teknike për vajrat e kërkuara nga një laborator i akredituar ose nga ISHTI ka mospërputhje si më poshtë:
  -Për artikullin Vaj SAE 5W40 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik është fletë analize e vitit 2021 dhe nuk përmbush kushtin ku fleta e analizave duhet te jetë brënda viti 2022.
  Për artikullin Vaj 20W40 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik është fletë analize e vitit 2020 dhe nuk përmbush kushtin ku fleta e analizave duhet të jëtë brënda vitit 2022.
  -Për artikullin Vaj SAE 10W40 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mosperputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.
  -Për artikullin Vaj SAE 20W40 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mospërputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.
  -Për artikullin Vaj SAE 80W90 në fletën e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mospërputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.
  -Për artikullin Vaj SAE10 në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mosperputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.
  -Për artikujt Antfreeze dhe Alkol frenash operatori ekonomik nuk ka paraqitur fletë analizash laboratorike.

  2.“B&A 02” SHPK , per arsye:
  Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që nuk përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  • Pika 2.3.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë flete analiza ose skeda teknike për vajrat e kërkuara nga një laborator i akredituar ose nga ISHTI ka mospërputhje si më poshtë:
  -Për artikullin Antfreeze në fleten e analizës të paraqitur nga operatori ekonomik ka mosperputhje të rezultateve të analizave me vlerat tipike të kërkuara në specifikimet teknike.
  • Pika 2.3.1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim të përvojave të mëparshme të ngjashme, Operatori Ekonomik nuk ka parqitur asnjë dokumentacion i cili përmbush këtë kriter.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 179 datë 30 Dhjetor 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for TOP-OIL viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TOP-OIL viti 2014
  Monitor treasury transaction for TOP-OIL viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TOP-OIL viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  vendime_kpp
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data