Open Procurement Albania

Blerje gjenerator 325 kw

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Blerje gjenerator 325 kw
Reference No. REF-50784-11-22-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 100 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-11-2022
Last date of Submitted Documents 05-12-2022
Tender Held Date 05-12-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1. “INPLY” Shpk
2. “E N P I” Sh.p.k
3. “AON” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “E N P I” Sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 4 000 000,00
  Bidder Announcement date 14-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 4800000
  Contract date 23-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. INPLY Shpk, per arsye:
  -Fatura e shitjes e leshuar per subjektin SOLOMON Sh.p.k ne vleren 19,818,333.33 lek pa tvsh, nuk eshte furnizim i ngjashem, pasi malli i furnizuar eshte i llojit transformator, i cili eshte i ndryshem nga malli objekt prokurimi.1. Fatura e shitjes e leshuar per subjektin SOLOMON Sh.p.k ne vleren 19,818,333.33 lek pa tvsh, nuk eshte furnizim i ngjashem, pasi malli i furnizuar eshte i llojit transformator, i cili eshte i ndryshem nga malli objekt prokurimi.
  -Kontrata me UKD Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike ne vleren 75,824,640 lek pa tvsh nuk eshte furnizim i ngjashem pasi nuk permban mallra te ngjashem (gjenerator), i cili eshte objekt i kontrates qe prokurohet.
  -Fatura e shitjes leshuar per INSTAT ne vleren 2,880,000 lek pa tvsh nuk eshte e shoqeruar me vertetim realizimi sikurse eshte kerkuar ne piken 2.3.1, germa a, pasi INSTAT eshte autoritet publik kontraktor. - katalogu nuk permban informacion ne disa zera specifikimesh.

  2. AON Shpk, per arsye:
  -Formulari permbledhes i vetedeklarimit nuk eshte i plotesuar sipas modelit standart te percaktuar ne shtojcen 8 te DST.
  -Bilancet 2019,2020,2021 nuk jane te certifikuara nga organet tatimore sikurse eshte percaktuar ne piken 2.2.1 te kritereve te vecanta te kualifikimit.
  -Autorizimi i prodhuesit (TEKSAN) eshte ngarkuar ne gjuhen angleze, e paperkthyer ne gjuhen shqipe, ne te cilen zhvillohet procedura e prokurimit, e percaktuar ne Njoftimin e kontrates, pika 4.5. Paraqitja e autorizmit te prodhuesit ne gjuhen angleze vjen ne kundershtim me kriteret e pwrgjithsme te kualifikimit te percaktuar ne shtojcen 7 te DST -Katalogu dhe skedat e ngarkuara jane ne gjuhen angleze, e paperkthyer ne gjuhen shqipe, ne te cilen zhvillohet procedura e prokurimit, e percaktuar ne Njoftimin e kontrates, pika 4.5. Paraqitja e autorizmit te prodhuesit ne gjuhen angleze vjen ne kundershtim me kriteret e pergjithshme te kualifikimit te percaktuar ne shtojcen 7 te DST
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 179 datë 30 Dhjetor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data