Open Procurement Albania

Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Tirana 1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrazhbull, NJMT dhe Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, N/Stacionin Zemblak, N/Stacionin Fier

Procuring Authority / Buyer Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për N/Stacionin Tirana 1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrazhbull, NJMT dhe Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, N/Stacionin Zemblak, N/Stacionin Fier
Reference No. REF-92959-04-13-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 78 057 522,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 14-04-2021
Last date of Submitted Documents 29-04-2021
Tender Held Date 29-04-2021
No. of Bidders 4
Bidders “AULONA-POL-1” sh.p.k
FLENA RB” sh.p.k & “MYRTO SECURITY” sh.p.k & “VASO-SECURITY” sh.p.k & “VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • FLENA RB” sh.p.k -“MYRTO SECURITY” sh.p.k -“VASO-SECURITY” sh.p.k -“VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 76,543,373
  Bidder Announcement date 21-05-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 91,852,048
  Contract date 17-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “AULONA-POL-1” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka përmbushur pikën 1/c, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas kërkesës 3.2 të Njoftimit të Kontratës, pjesë e Dokumenteve të Tenderit, në zbatim të nenit 83, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.
  - Nuk ka përmbushur kriterin 3.3.1, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur punë të ngjashme në vlerën e caktuar në Dokumentet e Tenderit, sipas Nenit 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe Nenit 28 “Kontratat e shërbimeve”, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Në Dokumentet e Tenderit është kërkuar që OE ofertues duhet te ketë realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, kontrata të ngjashme në një vlerë të paktën prej 31,000,000 Lekë, ndërsa OE ka paraqitur fatura në vlerën 5,545,545.99 Lekë.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.95 - Dt.21-06-2021
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “MYRTO SECURITY” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “MYRTO SECURITY” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “MYRTO SECURITY” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “MYRTO SECURITY” sh.p.k viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “VRANA SECURITY GROUP” sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data