Open Procurement Albania

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës "

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës "
Reference No. REF-12011-11-18-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 922 289,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-11-2021
Last date of Submitted Documents 01-12-2021
Tender Held Date 01-12-2021
No. of Bidders 9
Bidders 1. A & E ENGINEERING sh.p.k
2. Engineering Consulting Group sh.p.k
3. Novatech Studio sh.p.k
4. Miki Consulting sh.p.k
5. Mak Studio sh.p.k
6. Magna Charta sh.p.k
7. Instituti Dekliada-Alb sh.p.k
8. “Imes” sh.p.k & “Tesla Vizion” sh.p.k
9. “Roalb” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • A & E Engineering SHPK
 • The winning bid ALL without vat 814 122,00
  Bidder Announcement date 10-12-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 976946
  Contract date 07-01-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Imes” sh.p.k & “Tesla Vizion” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”.
  2. “Roalb” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë formularin e sigurimit të ofertës cka bie në kundërshtim me kushtet e vecanta të kualifikimit.
  Cancellation reason
  Additions Buletini I lidhjes se kontrates: Nr. 4 datë 17 janar 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A & E Engineering SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data