Open Procurement Albania

“Blerje Internet –Intranet, Marrëveshje Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”

Procuring Authority / Buyer Sh.A Posta Shqiptare
Procuring Authority / Buyer
Tender object “Blerje Internet –Intranet, Marrëveshje Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite”
Reference No. REF-54512-12-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 60 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 22-12-2022
Last date of Submitted Documents 23-01-2023
Tender Held Date 23-01-2023
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Abissnet”
2. B.O.E “Albanian Telecommunications Union” & “Digicom
3. B.O. E“Communication Progress” SH.P.K. & “One Albania” SH.A.
4. “Vodafone Albania” SH.A
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ABISSNET
 • The winning bid ALL without vat 39 231 360,00
  Bidder Announcement date 22-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë 24 (njëzet e katër) muaj kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga: Abissnet SH.A, me objekt: Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertes te paraqitur nga Abissnet SH.A

  Komisioni vendosi:
  1. Te pranoje ankesen e Abissnet sh.a., per proceduren e mesiperme.
  2. Autoriteti kontraktor te anuloje vendimin e KVO se per skualifikimin e Abissnet sh.a. dhe te korrigjoje shkeljet e konstatuara duke e kualifikuar .

  Jane skualifkuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. B.O.E “Albanian Telecommunications Union” SH.P.K. & “Digicom” SH.P.K. për arsye:
  - Bashkimi i operatoreve ekonomik në kundërshtim me pikën 2 të nenit 88 të VKM 285, datë 19.05.2021, ka paraqitur sigurimin e ofertës duke mos specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në Nenin 88 - Bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 2 sipas VKM 285, datë 19.05.2021, parashikohet se: Përfaqësuesi duhet të bëjë sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomik.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.4 Kapaciteti teknik konkretisht:
  -Operatori ekonomik nuk ka paraqitur një dokumentacion të plotë të zgjidhjes teknike për ofrimin e shërbimeve të kërkuara, pasi mungojne përshkrimi dhe skemat e rrjetit të ofruesit të shërbimit për çdo pikë.
  - BOE ATU dhe Digicom ka paraqitur kontrata bashkëpunimi për perdorim te rrjetit te komunikimeve elektronike me operatoret Diginet e Tele.Co, por ne dokumentin e zgjidhjes teknike te operatorit nuk është paraqitur asnjë informacion teknik për lidhjen/integrimin e rrjetit dhe shërbimit të JV ATU/Digicom me rrjetat e këtyre operatoreve.
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur marken e paisjeve fundore qe do të përdorë, te cilat duhet të jenë “Brand-Name”.
  - Operatori ekonomik nuk ka demonstruar redundancë në nivel transmetimi në rrjetin e tij.
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur përshkrim të mjeteve për virtualizimin e aplikacioneve qendrore të aksesuara nga njesitë e largëta.
  - Për realizimin e lidhjes Backup, OE nuk jep asnjë përshkrim, detaj teknik apo skeme lidhje të realizimit te saj, përveçse formës tabelare ku ne kolonen e dytë “Mënyra e lidhjes Backup” shprehet termi “Fiber” dhe “Antenë”. Terma të cilat nuk ofrojnë dhe garantojnë asgje rreth mënyrës së ofrimit të lidhjes backup, për më tepër termi “Antenë” i referohet një pajisje fundore të përgjithshme në transmetimet valore por jo teknologjisë konkrete që OE do te perdore për kryer Lidhjen Backup.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.5 konkretisht:
  - nuk ka paraqitur një dokumentacion që zotëron një infrastrukturë të vetën për shtrirjen e rrjetit me mbulim në të gjitha qytetet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Dokumenti “Certifikate e Konfirmimit te Njoftimit” Nr.2012-AP-U251-8-2/ datë 09.05.2012 dhe “Certifikate e Konfirmimit të Njoftimit” Nr.2012-AP-00504/ datë 30.01.2019 lëshuar nga AKEP është nje dokument që AKEP lëshon për konfirmimin e kryerjes së regjistrimin të Njoftimit, sipas pikës 5 të nenit 3 të ligjit nr. 9918, por nuk provon që operatori ekonomik zotëron një infrastrukturë të veten. Ne dokument deklarohet vetem se zona e njoftuar nga OE është ne 61 bashkitë e vendit. - Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të sejcilit operatorë si dhe në Kontratën e bashkëpunimit në emertesen e zërave ku merret përsipër ofrimi i shërbimit nuk përfshihen të gjitha filialet postare por specifikohet konkretisht:
  - ATU do të realizoje zërat e shërbimit: - Do të lidhë Replikimi data center (site 1 Posta Qendrore Site 2 Posta Tiranë) me FO të dedikuar, Lidhja me ISSH me FO te dedikuar, me shërbim Intranet pjesërisht Tiranën dhe Durrësin, me shërbim Intranet Shijakun dhe Vlore.
  - Digicom do të realizoje zërat e shërbimit- Do të lidhe me shërbim internet Filiali Dega Tiranë, Sherbim Intranet Filiali Dega Tranzit, pjesërisht Tiranën dhe pjesërisht Durrësin.

  2.“Vodafone Albania” SH.A, per arsye:
  - Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në këtë procedurë prokurimi konstatohet se Operatori “Vodafone Albania” SH.A. NUIS K11715005L ka paraqitur ofertë në vete por njëkohësisht ka dhenë mbështetje edhe për operatorin “Abissnet” SH.A. NUIS K01417001C duke lidhur marrëveshjen nr. Ref: EM 001/A202 datë 19.01.2023. - Në analizë të dokumentacionit të dorëzuar në ofertë nga operatori “Abissnet” SH.A. NUIS K01417001C dhe dokumentacionit të dorëzuar në ofertë nga operatori “Vodafone Albania” SH.A. NUIS K11715005L konstatohet se “Vodafone Albania” SH.A. ka dorëzuar dokumentacion si pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi por njekohësisht ka lidhur edhe aktmarrëveshje me operatorin “Abissnet” SH.A. NUIS K01417001C për ta suportuar teknikisht në përmbushje të kritereve tekniko ligjore për kualifikim për këtë procedurë prokurimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ABISSNET viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ABISSNET viti 2014
  Monitor treasury transaction for ABISSNET viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ABISSNET viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formular Vendimi Nr. 436/2023

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data